Ons Limburg

3228 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mai. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4t6f18sx76/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 12. Maand Mei 1917. Ons Limburg Nieuwsblad uitgcgevcn door den ce Kring der Limburgers ». 4 REDÀCTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. Op de vergadering van 6 Mei hielc de Eerw. H. Kanunnik Jos. Sçhoenaerï van Helchleren een voordracht over de reis Rio-de-Janeiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke liij in December 11., gedaar heeft. Spreker verhaalde ons al zijnt wederwaardigheden en wisl op bijzon-der boeiende wijze zijne indrukken weer te geven. lli j drukte er vooral o[: hoe gelukkig hij zich gevoelde na een zoo lange àfwezigheid zich weer een.1 onder Limburgsehe vrienden le bevin-den. Zijne voordracht vond veel bij val. De volgende vergadering van on-zen Kring zal plaats hebben op Zondag Juni 1917, le 4 uren 's namiddags, in ons gewoon lokaal Grande Taverne, eersle verdieping, Rue Edouard Larue, l't, (tegenover de Mairie), Le Havre. Ingang langs de cinéma. Daar het nu juist een jaar geleden is dat onze Kring gèsticht werd, heeft het Bestuur beslo-ten deze verjaring door een feeslje op te luisteren. Een algemeén verslag over de werk-zaanrheden van den kring tijdens hel verloopen jaar zal door den secretaris vvorden voorgelezen. De leden worden dus dringend verzocht zoo talrijk mo-gelijk op le komen. De lidkaart zal geëischt worden aan den ingang der zaal. De dames der leden zullen insge-lijks zeer welkom zijn. Wij hebben reeds een schoon aan-tal portretten van soldaten uit Limburg ontvangen; loch ontbrekeri er nog veel. Dus nogmaals herhalen wij onze vraag en verzoeken iedereen ons zoo gauw mogelijk ons zijn portret te zenden. Zij die er geen bezitten zoudén best doen zich te wenden tôt een wapenbroeder die een photographisch loestel heeft, zoo zullen aile onkosten vermeden worden. Belangrijke aanmerking. Een laatste maal verzoeken wij de leden die hun nieuw adres (C) nog niet opgegeven hebben, zulks onmid-dellijk te doen. Provinciebroeders ! Wat ben ik fier U aldus te noemen en hoe doet het mij deugd aan het hart, telkenmale als ze mij spreken van de koene dapperheid, waàrmede gij ons lief Eelgië verdedigd hebt. Ja ! ze hebben mij veel, zeer veel verteld van den heldenmoed onzer Limburgsehe jon-gens. 't Waren oiïicieren en bijzonder aalmoezeniers want deze schenken eere aan wieri eere toekomt die mij verhaald hebben hoe Limburg schitterl in Albert's troepen, hoe onversaagd het den snboden mof in het blank der oogen staart. En 't baarde mij onzeggelijk genoe-gen ;... verwondering ?... neen ! ik wist immers dat het kenteekender dapperen u diep in de ziel geprent is, namelijkde kalme vastberadenheid. Deze is een soortgelijk geestesexplosief, hetwelk als het ware aile de zielskrachten toi hel minimum hunner uitingeondenseert en samenperst zoodat zij, op gegëven tee-ken en stond, losbarsten met de alver-gruizelende kracht van een machtig ontploffîngskruid. Die kalme vastberadenheid, het ken-teeken der dapperen, het aandeel van onzen wèergaloozen koning Albert, if ook uw aandeel, Limburgers ! Zij ken-merkt u, niet alleen op het slagveld. i maar ook in gansch uwen handel e wandel. Ik heb ze opgemerkt, in d donker groene dennenwouden onze ; Kempen, in de golvende goude koren velden van onze Haspengouw, en oo thans, in de vriendenstraten van L Havre. Telkenmale als ik hier een groe] Belgische soldaten ontmoet, en in hei opmerk eenen krachtigen doch geme tenen stap,- eene stilie samenspraak zachte doch vaslberadene blikken, een zekere algemeene ingetogenheid di zulken goeden indruk op de voorbij gangers maakt, dan denk ik blij : he zijn Limburgers, het zijn mijne dierba re en moedige provinciebroeders. Welaan dan ! besle jongens, onder houdt die kostbare kalme vastberaden heidjiet erl'deel ons achtergelaten doo eenen Ambiorix, en aile onze dierban en brave voorouders. Dat ze noemaal o schitterend optrede in den eind- en ze genstrijd, dat ze U weldra geleid to bij de dierbaren, die, ginder in ons lie Limburg, luinkeren naar uwe komst doch u wilien omhelzen vri j in het vriji Limburg. .1. Schoenaers. M ieuws uit Limburg TVsch Teruggekeerd. — Dinsdag 3 April, 11., me den laatsten trein van Luik, kwamen nie minder dan 300 zoogezegde werkloozen terug die op 2 December naar Duitschtand wegge voerd waren. Allen hadden dien tijd in he kafrip van Cassel doorgebraclit. Onder liei bevonden zich Iwee jongens onzer gemeen te. Mon kan denken met lioeveel vreugde he paaschfeest gevierd werd in nienig huisgezii waar de vader of de zoon weer terugge keerd was bij de zijncn. Beverloo Huwelijken. — Félix Stalmans met Mari: Peeters ; Jan Pauwels met Stéphanie Stal rrians ; Louis Maes met Josephina Beerten. — Zijn teruggekeerd uit Duitschland : Jai Pauwels ; Jozef Verpoorten ; Frans Hermans Louis Plenkers ; Hemy Vandermeeren ; Déni Huybrecht ; Félix Aerts ; de gebroeder: Beckers ; gebroeders Vaes ; Frans Ileyker en gebroeders Béelen. — De soldaten van Bevcrloo worden vrien delijk verzocht hun adres bekend te makei aan hun dorpgenoot Jozef Hermans, C 172 11 cie, Belgisch Léger. Bilsen Burgerlijke sland. — Aangil'te van 8 April 1917:' Gcboorlen : Jermée Jan Albert ; Oben Ca tharina Anna ; Bijloos Albert Leopold. Slerften : Vallée Jos., 52 jaar, geboren ti Bressoux, ongehuwd ; Deville Jos., 9 maand Huwelijk : Ritzen Joannes Dominicus aannemer, geboren te Bilsen, met Bollen En gelbertha, geboren le Genck. — On:e standgenoot Gérard Lambrecht: is na een kortstondige ziekte te Calais over leden. Bocholt Burgerlijke. stand. — Aangil'te van 25 Maart 1917 Geboorten : Sybers Albert Willem ; Truyei Maria Elis. Anna ; Iloydongs Elis. Maria Scliroycn Anna Maria Aid. ; Avits Alber Karel ; Byvoet Frans Eugeen ; Schuerman Laurent Jose])h Malhijs. Slerften : Scheelen Anna Maria, 69 j., ongh. Meyssen Jos. Jac., brievendrager, 54 j., we duw. van Deliing Maria Catli., echtg. van Ja cobs Maria Hubertina ; Pijls Pieter Jan, 66 j. eclUgenoot van Schillingén Maria Catharin; Ida. Borgloon Slerfgevallen. — Twee achtbare familîëi onzer stad, Schoenaers en Beeken, komei een smartelijk verlies te ondergaan in dei persooh van Mad. Elisabeth Butenaers, wed van den heer Herman Schoenaers, geborei te Herten, den 23 Mei 1850, alhier godvruch tig overleden den 30 Maart 1.1., en Mad. J Buckinx, echtgenoot van den heer Jan Bee ken, geboren le Wellcn en zaclitjes in dei Heer ontslapen, den 27 Maart Î.I., in de: ouderdom van nauwelijks 40 jaar. Bree Burgerlijke stand. — Aangifte van 25 Maarl 1917 i Geboorten : Brusten Martinus Karel Albert e Lemmens Cath. Jos. Elis. Sterflen : Michels Lodewijk Adriaa 1 Edward ; Kenens Maria Gertrudis Agnes - Nelissen Andréas Maria Jan. v — Aangifte tôt 6 April, 1917 : e Geboorten : Lemmens Catharina Josepliin Elisabeth ; Drees Pieter Jan. Slerften : Janssen Anna Gérard Elis ; Er ) gelen Catharina, 61 j., echtgenoote van Meyj 1 sen Jan Nicolaas. Cortessem , Stierenkeuring. — Op de laatste stieren , keuring, welke plaats had te Alken, den 1 ~ Maart, 1.1., behaalden tweejonge stieren vai - Gortessem den eersten pi-ijs. De gelukkig - bezitters zijn : de heeren H. Alen en J. Diric t ken. Burgerlijke stand. — In 1916 waren er hie 34 geboorten, 16 sterfgevallen, 6 huwelijkcn 48 intredingen en 40 uittredingen. Op 31 December 1916 beliep de bevolkin - 1575 zielen, zijn<le eene vermeerdering in he |. jaar 16 van 26 zielen. In 1816 waren er 122 _ inwoners, zoodat er op eene eeuw tijds een vermeerdering kwam van 350. In 1810 warei 5 er 235 woonliuizen, in 1916 waren er 287, du - eene vermeerdering van 52. t Diepenbeek f Teruggekeerd. — Woensdag 26 Maart, 1.1. zijn 11 jongens dezer gemeente, die op d ' kontroolvergadering van 2 December 191C - naar Duitschland gevoerd werden, terugge keerd. Dit brengt het getal teruggekeerdei oj) 24. Wij hopen, dat de 109 anderen, di' = nog weg blijven, weldra in de ouderlijk woning zullen terug zijn. — Op 5 December 1916, is alhier in dei ouderdom van 37 jaren overleden, mejut t frouw Lambrichts, dochter van den hee t Martinus Lambrichts-Bijloos. < Dilsen ' Solo-slim. — Een solo-slim werd Zonda gespeeld in de herberg van Jan Moors, doo 1 den baas zelf met 8 de beste troeven, 4 d J beste schuppen en een klein. Medespeler waren : Prikken Theod. ; Peeters Leop. ei 1 Cryns Jan. Een smakelijk pintje werd ero] geledigd. Eclen Alhier zijn onlangs overleden: Madam » Kolmeyei', Madame N. Truyen en Madam - Gérard Borgoens. j Eygen-Bilscn Uitvaart. — In 't begin van April IL liai alhier de plechtige lijkdienst plaats van dei diepbetreurden Hub.-Frans Lathouwers, ge boren te Hoelbeek, den 18 November 188; soldaat van het regiment vestingsgcschut 2/ der klas van 1906, overleden in het hospitaa , te Oldenburg, den 24 Januari 1917. Zeldei was bij zulke treurige plechtigheid zoovee voile tegenwoordig, nimmer was er mee algemeene en innige deelneming. — Volkssoep. — Er werd in onze gemeent , ook eene vergadering gehouden met het oo oj) de' inrichting van het nuttig werk de ■ volkssoep. — Overlijden. — De heer Joannes Stcegen ' oudste inwoner onzer gemeente, weduwnaa • in cerste huwelijk van Elisabeth Croux, il , tweede huwelijk van Maria Ghyzen, is in dei - Heer overleden, den 7 Maart 1917, in dei ouderdom van bijna 91 jaren. De overleden 5 was vereerd met de landbouwersdecorati ■ der 1° klasse. Gellick Overlijden. — Zondag 25 Maart 11. overEeei , alhier de heer Peter Withofs, geboren. t Eygen-Bilscn, den 1 Februari 1848, in de 1 ouderdom van 69 jaren. Gcnck Arbeidsongeval. — Op het einde van M aai 11. viel de 16 jarige Willem L..., werkmaa o de koolmijn van Winterslag, van eeaie rangeertrein afen brak zijn rechter been- H werd ter plaatse verzorgd en dan naar ::ijn woning gevoerd. 1 Geystingcn Uilvaart. — Dinsdag, 3 April 11. werd ce plechtige lijkdienst gezongen voor wijlen <le 1 Eerw. Heer Félix Overman, missionnaris i i Congo en broeder van den Eerw. Heer pasboo 1 der parochie. Afgemarteld door de zwuir • vermoeinissen der lange dagreizen bracht h 1 reeds op jeugdigen ouderdom zijn leven te " oll'cr. Gingelom Verliehling. — De ingenieur die zich al hie ' met de verliehling bezighield, vertoeft tllan in de hoofdstad enliethet dorpinplan. Doc het gemeentebestuur lréeft zijne voorwaar den doen verbreken en heeft zelf draa , bijgekocht en doet voor eigen rekeuing d dynamo draaien. Te Montenaeken en te Lai ; den zijn ze in hetzelfde geval, doch daar wacht men nog steeds op den terugkeer van ii den ingenieur, uit Brussel, oui de dynamo te ; doen draaien. Godscheyd a Uitvaart. — Op 't einde der maand Maart kwam alhier de droeve mare aan dat Jozef Bosmans, van wien men sedert zoolang niets meer vérnomen had, op het veld van eer gesneuveld is le Dixmuide, den 21 October 1914. Woensdag 26 Maart werd in de parochie- - kerk de plechtige uilvaart van den diepbe-;) treurden, doorbraven jongen gehouden, die i samen met zoovele dappere kameraden van s het 111' linieregemenl: Schouterden, Vanvoor- - den, Vanpaeschen en anderen,zijnjongleven ten olfer braclvt voor de verdediging van het i" vaderland. , Tocn na het voltrekken van den pleehtigen dienst de voorzanger Wouters den roerenden % treurzang « Bust in vrede, dierb're broeder» t aanhief, braken al de aanwezigen in luid 5 snikken los. ~ Groole-Spauwen s Onze dorpsgenoot Willem Moermans, oor-logsvrijwilliger, heeft de volgende llinke vermelding aan de dagorder bekomen : « De soldaat Moermans, der 6^ batterij , » M.V. I)., om voortgegaan te zijn het vuur 3 » te richten en de bediening der stukken te , » verzekeren, trots een hevige vijandelijke - » beschieting en zulks, nadat twee lîouwitsers 1 » de beschutting van een der in werking î » zijnde stukken getroffen hadden ». 2 Wij wenschen onzen dapperen vriend van harte proliciat. 1 Hamont Brief van 3 April 1917. - Te Hamont is er 1 tôt lieden nog geen gebrek aan voedsel. Ailes is er wel peperduur maar die niet kan beta-len wordt geholpen. Er is, vooral bij de 3 kleine mensehen gebrek aan aardappelen ; r zij hadden liunne vermoedelijke opbrengst 2 te lioog opgegeven ; de oogst viel erg legen s en zij moesten van 't weinige nog afgeven. il De smokkelhandel aan de grens is zoo goed jl als gcdaan, de Hollanders worden ook streng want er is geen overvloed in Ilolland. Aan de orde van den dag is tegenwoordig de e opeisching van dragendc merriepaarden. De e volgende boeren hebben deze laatste 14 dagen hun paard aan 'n spotprijs moeten afgeven : Huyers ('Mulk), Willem Stevens(Mulk), J. Bosmans (Bosch), Theodor Vossen en Adriaan t Beliën. i Enkele dagen terug, kregen al de tolbeamb- - ten het berieht dat ze binnen de 24 uren , moesten verhuizen, wel te verstaan zij die ' geen 1000 meters van den draad woonden, 1 ook Jan Triki en Jac Op 't lîood zijn ver-i huisd. — Zij woonden volgens de môlfen te 1 dicht bij den draad. Men mag den draad niet r naderen op 100 meters anders mogen de wachten scliieten zonder waarscbuwing. 3 Tweemaal per week moeten al de mannen ^ van 17 tôt 50 jaren o[> revue konien. Neerpeit i" is al meer dan 3 maanden gestraft omdat twee mannen ontbraken. > Ailes goed beschouwd zijn de Hamontena-l" ren nog gelukkig. Terwijl ze in Neerpeit 3000 1 Dudtsehers ingekwartierd hebben en in de i omliggende dorpen in evenredigheid heei't 1 Hamont maar 300 soldaten die meest in de 2 hutten langs de grensafsluiling gelegerd zijn. 2 Die soldaten zijn niet goed geluimd en zeggen ronduit dat als ze de kans zagen, ze over de grenzen zouden wippen. 1 De oiitvoerden beginnen stillekens aan e terug te komen. Van Baelen Lambert was de i eerste, daarna Kenis, Van Baelen Willem, Jantje Swinnen, Rooymans, een zoon van weduwe Claes-Huibers (Loo), verders Ber-, naerls, Dirkx oudste zoon van Willem die even voor de tehuiskomst van zijn zoon over-leden en begraven was. Zij hadden veel afge-• zien ! waren mager en zwak geworden. Hun '■[ maag kan geen krachtig voedsel verdragen, 1 maar ze hebben zich allen moedig gedragen en standvastig geleden liever dan voor den Pruis te werken. Men bevestigt dat Lam-brechts van het Loo, bijgenaamd « de Dikke n Jan » overleden is in Duitschland maar een n oflicieel berieht is nog niet aangekomen. r Slerften — Willem Dirkx ; Gérard Van Lis-,, bout ; Frans Schouten en zijn vader P. J. ij Schouten ; vrouw Goossens-Willenis (Loo); n Jacoba Simons ; Tlieresia Sutens, (16 jaren) ; vrouw Vos. (Groote Haart) ; vrouw van Léo Vos, soldaat, Belg-Leger. r Hasselt s Eene zeldzaamheid. — Sedert langliad men li hier hooren spreken over het oprichten van - een uitgestrekt vliegveld dicht bij de kolen-(1 mij n van Watersehei te Genck en onder de c gemeente Ascii. Met dit grootsclie werk is i- men thans volo]) aan den gang en nog dage- 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes