Ons Limburg

3525 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juillet. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g44hm5363p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 26 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID _ ^ Maand vJuli 191& THoed — Gedufd — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : lô. RUE JULES LECESNE, LE HAVRE MEDEDEELINGEN Met genoegen vernemen wij de volgende benoemingen : M. Franz Theelen, uit Tongeren, tôt der graad van onderluitenant ; " M. Jan Wilmots, uit Tongeren, tôt der graad van onderluitenant ; M. E. Van Heers, uit Alken, tôt der graad van onderluitenant ; M. Mathijs Kaas, uit Stockheim, tôt der graad van korjjoraal ; M. Je! Habraken, uit Hamont, tôt der graad van korporaal ; M. Alfons Pierquet, uit St-Truiden, to den graad van brigadier. Aan allen hartelijk proficiat ! M. Philippe Léonard, vroeger brigadiei der gendarmerie te Poperinghe, is verz.och 2ijn adres te geven aan M. Graaf Cornet d< Peissant, adjudant, 3(i, rue St-Didier Paris Te Fécamp is een vriendenbond gestich tusschen de aldaar verblijvende Limburg sche wapenmakkers, onder den naam var « Maas en Kempen ». De vereeniging staa onder de leiding van on zen Limburgscher Aalmoezenier, den E. H. Leynen. Het bestuur is saifiengesteld als volgt Eerevoorzitter : E. H. Leynen , voorzitter H. Gauthier ; ondervoorzitter : E. Spaas schr'ijver : J. Palmen ; penningmeester A. Groenen. Voor aile inlichtingen kan men zich wen den tôt den E. H. Leynen, aalmoezenier of tôt den heer Groenen, Bureau du Quar tier-maltre, 3 CT, te Fécamp. Het doel van de vereeniging is hulp t< verleenen aan onze Limburgsche streekge nooten. Wij herinneren nogmaals dat aile veran deringen in het adres ons onmiddellijk nxoe ten bekendgemaakt worden en de nieuw< leden hunne geboorte- en woonplaats moë ten aandu'iden. N1EUWS UIT LIMBURG ALKEN Overlijden. — Alhier is godvruchtig il den Heer ontslapen M. Edward Dompas De overledene behoorde tôt eene der mees geachte families onzer gemeente ; hij wai de steun van aile goede en liefdadige wer ken en een milde weldoener van de nood lijdenden. Zijne plechtige uitvaart, waarna de bij ^etting in den familiekelder, had plaats onder grooten. toeloo,p van voile. ALT-HOESSELT Begrafenis. — Onze parocliie werd il grooten rouw gedompeld door het afstervei van den Eerw. Ileer Fraris Leva, die alhier jaren lang pastoor geweest is en nu rus-i tend was in zijn ambt ter oorzake van ouderdom. : Alleman kende hem als den goedén her-der, die iedereen wist op te beuren, voor allen troost vond en liulp voor de armen. Lang zal zijn aandenken in eere blijve ; d'it getuigde de overgroote menigte die de begrafenis bijwoonde. i Aan de bedroefde familie bieden wij ons kristelijk rouwbeklag aan. i Huwelijk. — Alhier had het huwelijk plaats van August Peeters, uit Membrug-t gen. met Anna Aerts, dezer parocliie, als-ook van Karel Bonne, woonachtig alhier, en Maria Bilke, woonachtig le Corswarem, beide vluchtelingen uit Vlaanderen. BEVERLOO Ailes gaat nog redelijk in ons dorp. Men : kan zich omirent ailes verschaffen, maar peperduur. Jules Beckers gau! trouwen met eene vluchtelinge uit Vlaanderen. H. Beelen, mel de docht. r van Rijckers ; | A. Stalmans, met Marie Heymans. ! BILSEN Nieuwe Confrater. — Wij ontvingen het eerste nummer van « De Bilsenaar »5 een kosteloos gouw- en frontblad voor de sol-daten uit 't kanton Bilsen. Wij heeten onzen nieuwen confrater hartelijk welkom ! Voor aile inlichtingen kan men zich wen-, den tôt den E. H. llanssen, aalmoezenier, - Z 290, 1° Bat. BOORSHEIM i Lijkdienst. — Alhier overleed zachtjes in - den Heer, M. Moermans, rustend tolbe-ambte der douanen. De plechtige. lijkdienst gevolgd door de teraardebestelling heeft on- - der drukken volkstoeloop plaats gehad. Benoeming. — De heer J. Janssen, van : Vucht, werd tôt hoofdonderwijzer benoemd. BREE Burgerlijke stand. — Geboren : Michiels Artbur-Lodewijk. Overleden : Meurs Laurens ; Philips Ni-kolaas ; Meyssen Jan Matthijs. Uit een brief. — Hier zijn nog omtrent 1 2Q Duitsche soldaten. Een paar zetelen op : het stadhuis, de andere logeeren in den _ achterbouw der gendarmerie (de voorbouw ! is vroeger door de Mofi'en afgebrand). Op het stadhuis verblijft « Korenpeër », die mets anders do->t op c.n^erzoek uitgaan bij de boeren om te zien of ze niet smok-* kelen met koren achter te houden — van-daar zijn bijnaam. In Bree hebben de inwoners niet te veel last van de Moffen. Bij de buitenlieden gaat i het heel anders. Willen ze niet beet geno-î men worden, blijft hun niets over dan de Moffen te trakteeren en ze te la ten smullen. Men kent immers den Mofschen buik. CORTESSEM in onze gemeente worden zeer leerrijke voordrachtan gehouden over fruitboomteelt door; M. Ramael, landbouwconsulent te Has-selt.De; landbouwers volgen talrijk en met belangstelling deze lessen. Tegenwoordig bijzonderlijk liebben zij er het meeste be-lang bij de fruitboomen goed te verzorgen die thans zooveel opbrengen. Huwelijk. — Alhier werd het plechtig huwelijk ingezegënd van M. Stas met dame Weduwe Peeters-Vanardennen. Wij wen-schen hun veel geluk in hunnen nieuwen staat. DIEPENBEEK Op de jaarl'ijksche algemeene vergade-ring der samenwerkende melkerij Sint-Ser-vatius werden tôt leden van den toezichts-raad gekozen : de HH. Emiel Schoofs, A. Achten en Jos. Hermans. Woonstverandering. — De E. H. Pastoor, uit Cortemarck, welke alhier gehuisvest was bij den E. H. Pastoor «Colson, heeft zijne verblijfplaats overgebracht naar Genck in het kloosfer. Sterfgeval. — Kortelings overleed alhier Mej. Phiiomena T'immermans, geboren in onze gemeente, in 1841. Hare plechtige uitvaart, waarna de begrafenis, had onder grooten toeloop van volk plaats. Huwelijk. — Gérard Jozef Maurissen, uit Bilsen, is getrouwd met Anna Paulina Van-derlinden.EYSDEN Tooneel en kunst. — In de ruime zaal van het café B. L. werd -het stuk « Vrou-wenverkoop » met veel bijval gespeeld. De spelers werden warrn toegejuiclu ; de zaal was proppensvol. Biefstallen. — Behendige dieven hebben de zware kluister van de nieuwe brieven-en effectenkas van het Voedingskomiteit opengebraken. De schade is groot. Een andermaal werd er al de voorha.n-den zijnde voedingstoffen ontvreemd, onder andere : 100 kg. meel ; 45 kilog spek, een zekere hoeveelheid njst en gedroogde haring. De algemeene wensch is, dat hier evenals AP andere plaatsen eene nachtwacht inge-rïcht worde. Tlechtigheid. — Het grootsch en plechtig feest der H. Eorste Communie der kinderen werd op indrukwekkende wijze gevierd. Het nog zoo jonge zangerskoor had het zijne bijgiedragen om dezen dag eens op-recht puik te mogen heeten : de tweestem-mige mis werd met veel luister en melodie uitgevoerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes