Ons Limburg

2402 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Août. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ws8hd7pt8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 27 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEJD i »" ! I l Maand Augustus 191& Aloed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a Kring der Limburgers » REDACTIE : lô. RUE JULES LECESNE, LE HAVRE BERICHT Wij hebben nieuws ontvangen : van Henri Bleus Willems, Sitardstraat, Borg-loon, voor Louis Bleus ; van Pierre Crals, Runxtersteenweg, 8, Hasselt, voor J. Frécarf. De bestemmelingen zi|n verzocht hun adres bekend te maken aan onzen secreta-ris E. Quaedvlieg, 18, rue Jules Lecesne, Le Havre. Wij herinneren nogmaals dat aile veran-deringen in het adres ons onmiddellijk moe-ten bekendgemaakt worden en de nieuwe leden liunne geboorte- en woonplaats moe-ten aanduiden. NIEUWS UIT LIMBURG ACHEL Men zendt ons de volgende inîichtingen aangaande het leven in Achel : « ledereen gaat op klompen, de schoenen zijn te auur. Een koe wordt verkocht aan 2.500 frank en .soms nog veel meer. Het gras der wateringen werd gcpacht aan 800 tôt 1.000 Irank den hectaar. » ALKEN Men schrijft ons : Geen nacht gaat voor-bij of hier wordt de een of andere door on-gewenschte dieven bezoeht. Hier pogen zij in te dringen door list of geweld, daar we-ten zij af te komen als de bewoners hun buis vei-laten hebben. Soms stellen zij zicb tevre-den met aardappelen of meel te roo-ven ; dan weer halen z'ij een gansch var-ken uit do kuip. Zelfs worden koeien uit de weide gestolen- 't Ware te hopen dat de nachtwacht een einde stelde aan deze batelijke bezoeken. Drie gouden bruiloften : In April 1.1. wer-den hier de vijftigjarige huwelijksvereeni-gingen gevierd van drie brave paren, die met recht de achting hunner medeburgers genieten. Het waren de heer dokter Jozef Vreven en zijn dierbare gade, alsmede de echtgenooten Martin Neven-Maria Claes en Lambert Billen-Elisabeth Hayen. Gansch het dorp was te been ; de wo-ningen der onderscheidene jubilarissen waren netjes getooid met loover en festoenen, waartusschen passende gelegenheidsschrif-ten prijkten. De eerw. heer Pastoor hield onder de kerkelijke plechtigheden een roe-rende toespraak. In de Gildezaal werden de feestvierende paren door de gemeenteover-heden ontvangen, alwaar hun vele geluk-wenschen en geschenken van bloedverwan-ten, vrienden en geburen ten deel vielen. Naar wij vernemen is sedertdien de heer dokter Vreven overleden. Zijne begrafenis heeft den 19en Mei te Hasselt plaats gehad. De talr'ijke menigte, die zijn lijkdienst bij-woonde bewees hœzeer de afgestorvene bemind en geëerd was in de gansche streek. BEVERST Sterfgeval. — Alhier is godvruchtig overleden Mme Jan Mathijs Geurts, geboren Anna Catharina Martens, te Bilsen (Schoon-beek), in het jaar 1852. De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis fiad plaats onder een grooten toeloop van volk-BOCHOLTMen kondigt ons het huwelijk aan van M. Bergs, onderwijzer alhier, met Mejuffer Ca-thaïuna Jacken, uit onze gemeente. Onze beste heilwenschen aan het jong paar. BORGLOON In Februari ontsliep hier zachtjes in den Heer Mme Maria Wijnants, echtgenoote van den heer Frederik Boussier, in den oudei'-dom van 45 jaar. De dierbare overledene die, na een kortstondige ziekte, in den bloei -der jaren uit het leven wordt gerukt, was een voorbeeld'ige en teedergeliefde echtgenoote. Door haar beminnelijk karakter had zij eenieders achting verworven ; haar aan-denken zal bij hare medeburgers ïn zege-ning blijven. De plechtige lijkdienst gevolgd van de ter aarde bestelling nad plaats onder grooten volkstoeloop. Verlichting. — Danlc aan het prijsbaar in'itiatief van eenige voorname ingezetenen zal onze gemeente weldra met de electri-citeit begunstigd worden. De machienen zijn reeds geplaatst in de brouwerij van M. Fouarge. Het streklce tôt eer aan ons gemeente-bestuur zoo een goed werk verzekerd te hebben. BREE Burgerlijke stand. — Geboren : Hendrikx Theodoor-Jozef-Lea ; Neyens Willem Albert; Meyssen Mathijs ; Haels - Aldegonda ; Goyens Elisabeth; Janssen Anna-Elisabeth. Huwelijken : Doumen Petrus-Joannes met Meus Maria-Anna ; Gofflo Joseph met Car-dinaels Maria Christina ; Swennen Joan-nes met Vermeulen Maria. Overlijdens : Clauwers Joanna-Maria, 34 jaar ; Kerkhofs Helena Jozefina, 21 jaar ; Stukken Anna Maria, wed. Schouteden Antoine, 77 jaar ; Peeters Gerardus ; Doultre-mont Maria Catharina- Brand. — Een hevige brand ontstond bîj, den smid Mevis, aan 't kanaal. Ben aanzienlijke hoeveelheid hooi en stroo bleven in het vuur. Een koe'die men geluk-kig kon redden heeft groote brandwonden bekomen. 't Is aan het flink optreden der blusschers te danken dal men van eene ramp bevrijd is gebleven. LieSdadigheidsfeest. — In de zaal van het St-Michielscollege heeft een groot liefdadig-heidsfeest plaats gehad ten bate der nood-lijdenden te Bree. Werden met veel kunst opgevoerd het roerend treurspel in 2 be-drijven « De Pauselijke Zouaaf », en het kluchtspel « De Boer en de Advokaat ». AT de liefhebbers van goede en schoone too-neelstukken, zoo u'it Bree als uit de om-liggende dorpen, waren tegenwoordig. Wij vernemen het overlijden, in den jeug-dîgen ouderdom van 9 jaar, van M. Paul Hermans, zoon van den heer Hermans-Wil-lems, eerstaanwezend conducteur van Bruggen en Wegen, thans verblijvend te Caen (Calvados). Aan de bedroefde ouders bieden wij ons innig rouwbeklag aan. CORTESSEM In den ouderdom van 60 jaar is alhier overleden Mme Leonie Moors-Verjans. Zij was alom bemind en geprezen om harc edelmoedigheid en vroomheid. Burgerlijke stand. — Geboorten: Honings Christine ; Stas Johanna ; Severens Georges Hendrik Jozef Albert ; Cnuts Marias ; Defever Jozef ; Huybrechts Mari ha. Huwelijken : Stas Henri met Vanarden-nen Anna ; Smets Theophiel met Vanden born Elisa; Diriken Jozef met Wagemans Julia ; Knapen, van Vliërmael-Roodt, met Vanvinckenroy Cornelia- Overlijdens : Leopold Gyserberg, 20 jaar; Warnants Jan, 86 jaar ; Machiels Willem, 76 jaar ; Van Russelt Henri Jozef, 14 jaar ; Stevens Felicia, 27 jaar ; Leuris Joanna, 63 jaar ; Buttiens Peter, 83 jaar ; Vos Maria, 25 jaar ; Veyans Leonie, 63 jaar ; Esther Gertrudis, 85 jaar ; Cox Pbiïomena, 78 jaar; Coetsiers Hubert, 4-5 jaar. — Onze schoolkinderen ontvingeij lekker-nij bestaande uit koek en chocolade, een gift van den Weledelen Heer Solvay, uit Brussel. 't Hoeft niet gezegd dat tf welkom was. DIEPENBEEK Sterfgeval. — Alhier overleed godvruchtig in den Heer Mme Anna Catharina Cuy-pers, echtgenoote van Mijnheer Arnold Sle-gers, geboren te Alt-Hoesselt, in het jaar 1873. Deze goede moeder aan haar braaf en deftig huisgezin zoo vroegtijdig ontno-men, was alom geacht en bemind. De ar-men verliezen in haar een milddadigen steun. De plechtige lijkdienst had plaats onder den toeloop van een groote menigte. Wij vernemen insgelijks het afsterven van vrouw Jeannette Breye, echtgenoote van Cyriel Malfait, vluchteling uit Meenen. De overledene, slechts 52 jaar oud, had or> den korten tijid dat ze in ons midden ver-bleef, dè achting van iedereen verworven. Veel volk verdrong zich op de begrafenis. Solo-S!im. — In het koffiehuis de « 3 Pis-tolen » werd een flinke solo-slim gespeeld door Henri Koeien met 12 troeven van kla-veren aas en ruiten aas. De medespelers waren Louis Achten, Jan Machiels en Jan Vanaken. /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes