Ons Limburg

2054 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Août. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m61bk1835z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

M 0 E D GEDULD V E R T R OUWEN — en K 0 P B 0 V E N Nieuwsblad uilgegeven door den « Kring der Limburgers ». n n 1 n rr T r -1 O n TTD t TTT T? C t rrTOMT? T T? TTAT7 1~>T? Mededcelingen. I)c volgende vergadering van onze Kring zal plaats hebben op Zonda 2 September 1917, le 4 uren 's namic dags, in ons gewoon lokaql : GRAND TAVERNE, Ie verdieping, RUE El LARUE, 1 1, (tegenover de Mairie), 1 Havre. (Ingang langs de cinéma). — De leden worden dringend vei zocht ons aanstonds te verwittigei wanneer hnn adres veranderd word Dit is van het allergrootste belang vo( hel verzfenden van ons blaadje. Nogmaals verzoeken wij degenc die hun portret nog niet opgestuui hebben, znlks onmiddellijk te doei Op ons verjaringfeest werd beslote dat onze Kring zoude moelen blijve bestaan na den oorlog. Voor aile verzekering en om oi toetelaten nu reeds le onderzoeken c diensten die wij zouden kunnen 1) wijzen aan onze ambachtslieden, ve: zoeken wij de soldaten ons bel ambacl bekend le maken dat zij uitoefende voor den oorlog, den sliel dien /. kennen en, zoo mogelijk, het vak d: zij denken uit te oefenen als de vrec hersteld is. Overlijden. Op 20 Juli 11., is te Le Havre schii lijk overleden de beer Remy Olaert van Genck, onderluitenant. De 1» treurde afgestorvene was een d< getrouwste leden van onzen Kring e heeft ons menigmaal in staat geste! een dienst te bewijzen aan onze Lin burgsche jongens. Wij bieden aan zij ne geachte famil en vooral aan zijnen broeder, luitenan kolonel L. Olaerts, ons innig ronwb klag aan bij hel groot verbes dat h ondergaan beeft. Tôt ons groot lee< wezen is bet ons niel mogelijk gewee de begrafenis van ons betreurd lid b te wonen daar wij niet verwittk waren van zijn overlijden. Aile leden worden dringend verzocl ons aanstonds te verwittigen zoodi zij bet overlijden van een Limburg» in Le Havre en omsteken verblijvenc vernemen. De Kring der Limburge zal bet als een plicht besçhouwen zic door een afvaardiging bij elke begr fenis le laten vertegenwoordigen. Nieuws uit Limburg Asch. De moffen hebben in de heide een gro vleigplein gemaakt waar een honderdt vliegers zich oefenen. Beeringen. Den lston Juli 's avonds zijn er in onsstad honderden uitgewekenen van de Leyestrei aangekomen oui hier in de omstreken gehu: vest le worden. De voor Paal en Coursel bestemde zi nog den zelfden avond per tram vertrokke Gansch Beeringen was te been oui hen verwelkommen. Niets werd er gespaard o hen zoo goed mogelijk te ontvangen en verkwikken. Ook komen er dagelijks, in de Limburgscl Kempen, kinderen aan uit de waalsche n verheidstreek waar de armoede en 't gebn aan leverismiddelen groot schijnen te zij Laatst werden er 20 in Lommel opgen m en. Ook meldt men de aankomst in Overp< van nagenoeg 300 Fransche uitgewekenen i de omsteken van Valenciennes. Onnoodig zeggen datze even gulhartig als de Belgiscl ontvangen werden. . Dit ailes zou een krachtig bewijs zi moest het nog bewezen worden dat ni< tegenstaande de sluwheid der moffen, i Vlamingen en Walen malkander steeds bro derlijk behandelen en als broeders bijstaa Wij zijn overtuigd dat de vurigegenegenhe en gulle gastvrijheid die Walen en Fra schen in ons nederig Limburg zullen vindc n steeds nauwer den broederband zullc a vastsnoeren. Beverïoo. i, De heer Sehrooten is in het huweli J getreden men Mej. ('■. Gievre. )• Daar de moffen alhier bijna al de paarde ,e opgeeiseht hebben wordt het landbouw wei gedaan door middel van ossen. Bilsen. 1 Onze stadsgenoot Joseph Vanhees uit ( Kloosterstaat is vereerd met het Oorlog kruis en de militaire medalie met palm. — Wij vernemen het overlijden van onz( vriend en stadsgenoot Léon Ritsen uit ( il statiestraat, na eene langdurige ziekte (] Bilsen overleden den 17 April 1917. 1 Bree. n Arnold Boonen, oud-scliepen is overlede Diepenbeek. In onze gemeente zijn outrent hondei uitgewekenen van Meenen aangekomen. 's de inwoners van 'l dorp wedijverden o le die brave verjaagde landgenooten op '1 bes 2- te ontvangen en in te huizen. Excl it Sterfgeval. — Men meldt ons het droev n afsterven van Adriaan en Maria Hoebe ■ • oudste zoon en oudste doehter van Gérard '•) Hoeben van 't Hoxent. il Veel volk verdrong zieh op de uitvaai le De deelneming was algemeen. Hasselt. m De heer Iloren-Vaes, horlogemaker c " de Groote Markt, is àvérkx'.c:: het beg van Juni. — Mev. Ed. Noie n s, echtgenoote van ] Nolens, contrôleur der belaslingcn, i:. > Zondag 24 Juni overleden. — Mevrouw Hermans, geboren Stas, Gi fenslaan, is overleden in den ouderdom v; 'r 70 jaren. n — Hier is een bond der eigenaars ingericl (] Maken deel van het Koiiiiteit : de heen Iloebanx, Hvckx, Craeybex, Theunisse I Bertrand en Lippens. De bond heeft voi doel de belangen der eigenaars tegen ( ie wederspannige huurders te verdedigen. t- —Op 9dc" Augustus 11. had te Maastricl >_ het huwelijk plaats vau Mejuffrouw Ma garetlia Missotten met den heer Karel Fol 1-1 van Maastricht. i- De minnelijke bruid is de doehter van de st W. Ed. Heer A. Missotten, Consul voor Fran jj rijk te Hasselt en nu tijdelijk verblijvend . ] Maastricht, een der getrouwste besclien > leden van « Ons Limburg ». In naam van den « Kring der Limburgers it bieden wij Mijnheer en Mevrouw Missotte ■a Nijs onze vurige en welgemeende gelukwe 3 schen. Aan het jeudig' paar heil en voorspoe Hechtel. De ontvoerden komen stilaan terug, ma in een ellendigen staat. Zoo is den 8 Ju n weergekeerd. Frans Meurs, twintigjari a- jongeling, frisch en gezond vertrokken, i nu terug gekomen, gansch uitgeteerd ■ verhongerd, sedert zijn vertrek, had hij z s» maar veertien kilo aan gewicht veriore volgens zijn zeggen was het gras zelfs go< j-y om te eten, en naar hij vertelt, isdetoestai in Duitschland onuithoudbaar. Lanaeken. . Wij vernemen dat de Heer Frans Vliegi 0 en zijne zuster Jose'phina in vriiheid zi al gesteld. — De genaamde Winten ontving onlan het bezoek van twee lieeren, (lie hem v< ic zochten, mits goede betaling, een pa -k brieven over de grens te brengen. s" Bij zijne terugkomst werd hij door zelfde personen in soldaat gekleed, aan n grens aangehouden en tôt levenslang II • dwangarbeid veroordeeld. tc" — Het werk der soepuitdeeling is ook hi !" in werking 1700 personen genieten er dag 1 lijks van. — Jean Lenders raakte den electrisch .'.e draad aan, op het oogenblik dat hij eenen ]: M bierwilde overgeven aan een kennis die zi " v aan de andere zijde bevond. De ongelukki JJ' bleef op den slag dood. Lommel. >lt De volgende personen zijn door de Du lit schers in hechtenis genomen : Theodo te Leysen, Kerkstraat ; Madame de wedu\ ie Vreys, en op een na al hare kinderen, kleinste van 8 jaar is mogen blijven om li jn huis te bewaken en de koeibeesten te v( ■t- zorgen ! h le De moffen beweren dat Madame Vre] e- wier oudste zoon in het Belgisch léger diei n. in briefwisseling was met Belgisch e spioene d Nog andere personen werden aangehoudei ii om dezelfde reden : Hunne namen zijn on m tôt hier toe nog onbekend. ' Maeseyck. Jan Segers, trëinwachter bij den buurt I spoorwég van Tongeren, en wonende alhiei ' is ter dood veroordeeld en te Hasselt doo j de Duitschers vermoord. ,ic — Tôt heden heeft onze stad een totaal va 300.000 fr. boete moeten betalen. — Mevr. de wed. Vanderdonck-Robyn; . drukker, werd tôt 500 fr. boete veroordeeh om zonder toestemming der Moffen de balan s" eener bank gedrukt te hebben. — De Duitschers hebben hier in de stati eene lange loskade gemaakt die, denkt mer * nioet dienen om het lossen te vergemakkelij ren van zwaar gescliut. — Er worden dagelijks 500 tonnen keien ui de Maas gehaald die naar Vlaanderen vei II voerd worden. — Een trein loopt nog in elke richting. ■d — wij vernemen het afsterven van de heer Smeets Gérard, schepene der stad. III De overledene was een groote aanneme le en door iedereen zeer geacht omzijn niildd: digheid. Hij was geboren te Maeseyck den 20 M( i(( 1818! 1 o il, ' "Molenbeersel. is J)e gemeente is gestraft geworden lot 50 mark, omdat twee inwoners ontvlueht warei '' "Ncerhacren. Hier bestaat sinds lang het werk der volk' soep, dat groote diensten bewijst. De toestan >p. is hier tamelijk goed. 111 — De Moffen worden zeldzaam ; van tij I tôt tijd eene patroelje. Ophoven. Gérard Verbeeck, molenaar, werd tôt .i- maanden gevang en 1500 mark boete veroor ,n deeld. Rixingen. il- Wij vernemen het overlijden van Mari ■n Proesmans, eclitgenoote van Hendrik Thij n, van Hoesselt en moeder van drie kleine kii >r deren. De dierbare afgestorvene was aloi le bemind. De droetheid was algemeen. Sint-Truiden. l' Wij vernemen dat de heer schepene Gofii r_ tôt burgemeester benoemd is, in vervangin ls van den heer Cartuyvels, die zijn ontsla ,n door de Duitschers heeft moeten nemen. ]■_ — Er is nog maar eene brouwerij in we te king : 't is die van het gesticht Ziekeren. I n. de omstreken werkt nog enkel de brouwer van den heer Clerinx, te Kerkom. » — Men meldt ons liet overlijden van de n- heer Hubert Schevenels, drukker, in de n- ouderdom van 71 jaren. d. — Op 7 Juli werd het gerucht verspreid d; denzelfden avond nog een groot getal uitgi wekenen uit West-Vlaanderen, meestal va al. Wervick en Meetien, in onze stad zoude aankomen. De overheden van de omliggend 7° dorpen hadden order ontvangen de hun bi *s te m de vluchtelingen aan de statie te kome afhalen. Tal van karren en allerhande voe )(> tuigen kwa'men van 's namiddags af uit al d n( richtingen de stad binnen gestroomd e (, rangschikten zich op het statieplein. II Te (i uren stoomde een trein binnen. Doc de porlieren van de spoorwagen bleven gi sloten. 't Was de verwaelite trein nog nie in 't Waren vervoerden die over Luik en Lande jn naar Hasselt terugkeerden uit Duitschlam De ongelukkigen zagen er vermoeid en hoi ffS gerig uit, doch moedig en fier ; hunne trel p. ken waren doodsbleek, doch liunne ooge ar flikkérden van geestdriftige vaderlandsliefd en blijdschap. }e Onder hen bevonden zich eenige inwonei le van Sint-Truiden en omstreken. Toen ■/ ■M1 hunne ouders tusschen de menigte herkei den klonk hetaandoenlijk «Vader... Moeder.. Roerend was dat weder/ien na het wreed ballingscliap. Menigeen wischte een traan a L ~ Maar toen de toeschouwers bemerkten d; allen het driekleurig strikje droegen, uitte "'j zij spontaan en eenparig, een dreunend « Leve België ! Leve de weggevoerden ! We ^ met Duitschland ! Weg met de Monsters ! » En terwijl de trein stoomend voortstuwd weergalmde in de statie eene krachtige, gees driftige « Brabançonne ». it- Korts na 7 uren nieuwe beweging ! « 7 or zijn daar, ze zijn daar! » klonk het in d ve ronde. Een lange trein hield stil ; hij was ui 't sluitend uit beestenwagens samengesteh et Mannen, vrouwen en kinderen lagen er i ■r- opeengestapeld gelijk vee. De notabiliteite der slad hielpen de vluchtelingen uitstappe s, en vereenigden ze op hel statieplein. Trei it, rig, hartschenrend was het den ellendige n. stoet te zien voortslenteren. Vrouwen mi M— Il —IM ■ WIHI i wichtjes op den arni, nageloopen door groo-s tere kinderen, jonge meisjes die hunne be-jaarde ouders ondersteunden. Allen hadden in den liaast van 't vertrek, bijeengebonden wat ze konden en bukten onder den last van hunne pakken, uitgeputdoor de pijnlijke reis '> e.11 ontberingen. r Een nieuw mirakel greep ]ilaats : Van aile kanten kwamen er vruchten, boterhammen, i eieren, vleesch, zelfs te voorschijn, om die ongelukkigen te verzadigen ; en 't geen zoo ; zeldzaam door de burgers zelfs gegeten wordt, namelijk vleesch was daar in over-s vloed, nu het vluchtelingen gold. Op de karren werden dekens en matrassen gesmeten L> en de zieken, gebrekkelijken en oudjes er opgelegd. Door de bevolking vergezelcj, Irok ' de treurige stoet langzaam de stad uit naar de naburige dorpen. Bond 11 uren 's nachts kwamen nieuwe ' treinen in, insgelijks opgepropl met vluchtelingen. Deze laatste werden gehuisvest in de kloosters, scholen en onbewoonde huizen van de stad. il Sommige werden ingenonien door de burgers. Niets werd er gespaard om hen te ver-r kwikken en hun het doorstaan leed eii de i_ ontberingen te doen vergeten. Tôt nu toe zijn 4000 uitgewekenen aange-■i komen en evenveel worden efi'nog verwacht. 15000 zijn reeds in Limburg onder dak ge-bracht. Meestal zijn het oude mannen, vrouwen en kinderen. De vôlwassen mannen zijn " in hunne dorpen moeten achter blijven en '• worden er gedwongen te werken voor de vijandelijke krijgsoverheid. >- Tongeren. l' Wij vernemen het overlijden van Mej. Hortense Demarteau, den 3 Juli in den [1 ouderdom van 68 jaren. — Het uitgangsexamen in het Atheneum lieeft op Zaterdag 1 ! Juli plaats !>ehad. G De volgende leerlingen van rhetoriea heb-. ben het diploma bekomen met de grootste vrucht : De lieeren André Haven ; Spartacus Lapierre en Constant Loix. Met vrucht : De heer Jean Theunnissen, e in de nieuwere humaniora. ^ — Wij vernemen dat er huwelijksbeloften u bestaan tusschen Mejuffer Hortensia Schael-zen, doehter van Ridder Ludovicus Schaetzen en mevrouw geboren van Briemen wonende te Tongeren en mijnheer baron Jozef de n Bonliome, van Habay-la-Neuve, provincie g Luxemburg. g Vlijlingen. Uittreksel uit een briefkaart. Ailes gaat nog omirent op zijn ouds in ons dorp. Eten mankeert er niet ofschoon ailes ij duur is. Duitschers zijn er niet meer. slecht zien n wij van tijd lot tijd eene patroelje, De men-n schen hebben steeds goeden moed en t wij fe-len geenszins aan de volledige zegepraal it der verbondenen. Tôt hier toe zijn nog geene mannen naar n Duitschland weggevoerd. n Zijn in't huwelijksbootje g'estapt: Anna e Moors met Antoon Gielen. r- De voeding in Limburg. n In Limburg evenals in de andere Belgische provinciën wordt de toestand in opzicîit van ], voëding hoe langer hoe hachelijker, en heeft voor gevolg eene groote vermeerdering van t sterfgevallen. n Er is echter eene groote verbetering te 1 bespeuren dank zij den opofferingsgeest en ^ het plichtbesef van onze openbare besturen. Overal hebben ze werken en vereenigingen n ingericht om de minst begunstigden ter hulp e te komen. Bijzonder verdienstelijk is het lief-dadig werk « de volkssoep» dat in ieder dorp ■s zooveel bijval geniet. e Vele pachters hebben aan geringen prijs vee afgestaan dienend voor de kleine land-# bouwers en kweekers. Om aile omwisseling e te voorkomen wordt dit vee gemerkt met het |- woord « volkssoep ». ,i Een ander verdienstelijk werk is dit van n den « Melkdruppel ». De nielle wordt geleverd . door onze landbouwers tegen geringe prijzen. Het is verheugend vast te stellendat het in 8 ons arni Limburg niet ontbreekt aan goede e mensclilievende landbouwers. e t\ Ilerlei. e Daar de Pruisen bijna al de paarden opge- t- ëisclit hebben, is men gedwongen geweest een 1. nieuw trekdier te nemen : Den ezel heeft men n gekozen. n In develden ziet men de ploegen, de karren n en wagens getrokken door ezels ; soms zelfs i- is de ezel met de koe bijeen gespannen, wat n een zeer zonderlingen indruk maakt. •t Tôt nu toe gebruiken de duitschers de TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Aiigti^|u\^|917. Nu m mer 15.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes