Ons Limburg

1913 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qn5z60cq9p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 24 TQEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Mei 1918 i il mu i—H——mlju—■ MOED — GEDOLD — VERTROUWEN — en KOP 130YEN ONS LIMBURG KietiW§bIad uitgegeVer) door der) « K^ng der kirpbUrger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE BERICHT De volgende vergadering van onzen kring «al plaat« hebben op Zondag 2 Juni 1918, te S u. 30 'snamiddags in het lokaal der Oor-logsverminkten, rue du Manoir, 6, tue Ste-Adresse.Naar aanleiding van de tweede verjaring van onzen kring, heeft het Bestuur besloten deze vergadering door een feestje op te luis-teren.De leden worden verzocht zoo talrijk mogelijk op te komen. De lidkaart zal ge-eischt worden aan den ingang der zaal. De dames der leden zullen insgelijks zeer welkom zijn. De heer Eug. Quaedvlieg, rue Jules-Le-eesne, 18, ie Havre, verzoekt de' soldaten van Ghysingen-Ophoven welke op het front zijn, hem hun naam en nauwkeurig adres bekend te maken. Hij moet hun een belangr'ijke mededeeling doen vanwege den heer Greefkens uit San-Francisco. Wij herinneren nogmaals dat aile veran-deringen in het adres ons onmiddellijk moeten bekendgemaakt worden en de nic-1-we leden hunne geboorte- en woonplaats moeten aanduiden. Een Puike Voordracht Wanneer, bij het openen der laatste vergadering van den kring, onze ijverige voor-zitter, met nog belemmerde stem —• want H. Reynders had juist ©enen toi betaald aan Mme Influenza —• ons aankondigde dat de H. Vanderborght eene voordracht zoude geven over « tuinbouw », zegde ik zoo tôt de knoppen van mijn vestje (braziliaansche spreekwijze) : « Allo ! een sacrificieke van eene halve uur ! »... Want « tuinbouw »■ was mij zoo onbekend en onverschillig als « rechtvaardigheia » aan den mof : van tuinbouw verstond ik net zooveel als een heiboerke van mijn Helchteren begrijpt van draadlooze télégraphié. Welnu ! De waarheid legt mij op te ver-klaren dat ik nog nooit, in den Limburg-schen Kring, met meer aandacht en ge-noegen eene voordracht gevolgd heb. En niet alleen ik, maar ook al de aanwezigen werden geboeid door de woorden van den spreker ; zooals ik meermaals opmerkte, wanneer ik den blik wijdde over de toe-hoorders.Mijnheer Vanderborght openbaarde zich als een oprechte leeraar in de tuinbouw-kunde. Hij droeg z'ijn wel opgetimmercl on-derwerp voor met degelijke eenvoudige duidelijkheid, gepaard met zulke kiesche en tevens ongezochte taal, dat de toehoorders als het ware betooverd, aan zijne lippen schenen te hangen. Nooit hadde ik mij kunnen inbeelden dat een zoo koud en droog onderwerp als « tuinbouw » op zulke aantrekkelijke en boeiende wijze, zou kunnen ontwikkeïd en voorgèSrag»n worden !... Ook herhaal ik, hier, hetgene wat ik den talentvollen conférencier, na zijne ' puike voordracht, zegde: « 't was de beste confe-rentie, die ik, in den Limburgschen Kring, bijgewoond heb ». Ik zal zelfs meer zeggen... ! De voordraeht van den H. Vanderborght had mij, onin gewijde en heiden in tuinbouwkunde, ter-dege bokeerd. En ik voelde een ze&er mis-noegen mij de ziel instroomen, omdat het mij niet gegeven is het bestaan toe te wij-dfen aan het telen dier lieve plantjes, wier -bestaan, verzorging, groei en bloei mij zoo oprecht lief, aantrekkelijk en belangvol werden, dank de meesterlijke beschrijving en uitleggingen gegeven door den heer Vander-- borght... înnoodig aan te dringen op het nut van dergelijke prachtige lessen, zoo diep prak-tisch voor de leden van den kring. 't Is het « utile, dulee », -— het nuttige met het aangename —• zooals de H. Reynders zegde. in zijne dankuiting tôt den knappen spreker. En het is ook aldus 3at de Limburgsche Kring zijn dubbel heerlijk doelwit bereikt : 1. den Limburger in ballingschâp, troost, hulp en vriendschap aanbrengen en 2. hem kennis en voorne-mens inprenten, die, na den oorlog, opper-best zullen van pas komen. Daarom, Limburgsche soldaten en uit-wijkelingen, indien gij inderdaad aan uwe provinciebroeders houdt, indien gij waar-lijk uwe belangen en die van onze streek ter harte neemt, slaat nooit 3e maande-lijksche vergadering van den Kring over. Schoenaers. NIEUWS UIT LIMBURG BEERINGEN In ons vorig nummer meldden wij dat in het Goederenmagazijn van den buurtspoor-weg een diefstal van 200 kilos siroop bevat in 5 blikken bussen elk van 40 kilos, ge-pleegd was ten nadeele van de Wederge-meentelijke Voedingsmaatschappij. In ver-band hiermede hadden gerechterlijke huis-zoekingen «plaats. Deze leidden tôt de ont-dekking van vier der gest'oîen bussen, ten huize van zekeren X... die ze, met behulp van andere Iangvingers, ontvreemd had. Proces-verbaal is ten laste van X... en zijne medeplichtigen opgemaakt. BEVERST Uit een brief : Tôt heden gaat ailes nog redelijk wel in ons dorp, aïhoewel het leven peperduur is. Men kan bijna ailes nog wat noodig is, bekomen. In school, kerk en meest aile huizen is het electrisch licht geplaatst, schoon en nogal tamelijk goedkoop. Jan Guffens op het veld werkend tijdena een onweder werd door den bliksem doode-lijk getroffen. De man was gekend en ge-acht en wordt zeer betreurd door al de Beverstenaren. Na een kortstondig ziek zijn is Martinua Vandebroek overleden. De begrafenissen van deze twee treffe-lijke burgers hebben plaats gehad onder een grooten volkstoeloop. De deelneming was algemeen. Onze heer Pastoor heeft zijn jubilé van 25 jaar priester gehouden. Geen feesten, slechts kerkelijke plechtigheden. Vier onzer jonge dochters zijn naar het klooster vertrokken. IJzermannen haast u den Mof het land uit te drijven, om uw keuze te doen, de huwbare dochters verwachten u met onge-duld.Maandelijks moeten de jonge mannen zich nog bij den Mof gaan aanbieden. BORGLOON Uit een brief geknipt : « De tabak is zoo drommelsduur, dat de felle rookers zich moeten fcevreden stellen met 3 of 4 pijp-kens per dag ; ze wachten met ongeduld op 't goed weder om een goede partij tabak te kunnen planten. Op den lijkdienst van Hendrik Rubens waren rond de 1100 offeraars. De appelen gaan 100 frank den zak ; mo-gen ze nu goed lukken, en laat ons hopen dat dit jaar, onze mannen thans aan 't Westen, de zoete en aangename keuleman-nekens kunnen proeven en dapper smullen onder het vertellen van duizenden gebeur-tenissen.Liberalen en katholieken zijn om zoo te zeggen samengesmolten, ze hebben zelfs een gansch onpartijdige tooneelmaatschappij ingericht en geven thans liéfdadigheidsver- < teoningen. Zoo zou het altijd moeten gaan Vôor eenige weken had op het stadhuis een aandoenlijk kinderfeest plaats. Het deed deugd aan 't harte al die kleine kîn-deren te zien rondwarrelen met speelgoed en suikerkoekjes, die hun door weldadige lieden werden ten beste gegeven. Ook werd hun een smakelijke rijstepap toêbedeeld. De inrichters en opp assers verdienen allen lof en hebben zich verdienstelijk gemaakt door deze schoone *daad van kindclijke genegfuheid. BREE Burgerlijke stand : Geboorten : Goossens, Raymond-Marie-Louis-Jan; Stroobant Albert; Stroobant Maurice-Albert; Drees Peter-Jan; Vaes Al-bertHendrik.Overlijdens: Vermeulen Mathilde; Moa-trey Maria-Theresia ; Reckem Julia; Pust-jens Peter-Theodoor. CANNE Men meldt ons: Een droevig ongeluk^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes