Ons Limburg

2069 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Septembre. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28912g6p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 16 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Sente ni ber 1917. at n u r» a rr n tt t n v f r t p i \ tt \\r f is.t on k n p r ni v f n Ons Limburg Nieuwsbiad uitgegeven door d'ën « Krîrig der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. I)e volgende vergadering van onzen Kring /al plaats hebben op Zondag, 7 October 1917, le 1 uren 's namiddags, in ons gewoon lokaal : GRANDE TAVERNE, Ie verdieping, RUE ED. LA-RUE, 1 1, (tegenover de Mairie). Le Havre. (Ingang langs de cinéma). Wij zijn.in onderhandeling oui eene sclioone voordrachl le hebben op deze vergadering. Dus allen op post ! De leden worden dringend ver-zocht ons aanslbnds le vërwiUigen van de veranderingen die in bun adres zou- O den gebeuren. Krachlens een besluil van de mi-lilaire overheid, is bel voortaan verbo-den nog nnmmers van ons blaadje aan onze Limburgsehe abonnenten le sln-ren die in Ilolland en Zwilserland ver-blijveh.CENSUUR Nieuws uitLimburg Berbroek. In ons dorpje zijn 15 niannen (ioor de Mof-fen naar Duitschland vervoerd, waaronder : Vanzweeveldt Lodewijk ; Beukers Emiel en zijn broeder Ferdinand. I)eze twee laatsten zijn mogen terugkeëren, uit hoofdè van ern-stig ziek zijn, bijzonder Ferdinand. — Emiel Deckers is overleden in Februari laatstleden. Bilsen. Burgerlijke stand. — Huwelijksaankondiging. — Sle'egen Johannes met Castermans Alfon-sine. 1 Huwelijken. — Frans Bringmans met Elisa Pelars ; Jacobus Schabreehs mat Maria Van-spauwen ; Blokken Jozef weduwenaar van Slechten Jeannette met Boelen Agnes, weduwe van Wîjnânds Hendrik. Voetbal. — De « Belesia » zal een reeks matchen spelen tegen de versehillende sterk-sle ploegen uit den omtrek. Sehoone eerepen-ningen zijn er te verdienen. — Onze stadsgenoot .(an Zimmerman 011-derluitenant, militaire luchtvaart is, vereerd met het oorlogskruis 0111 den moed en de toe-wijding die hij betoond heeft in den loop zijner aanwezïgheid ophet front. Bocholl. Burgerlijke stand. — Geboorten. — Boonen Willem ; Engelens Pieter Arnold ; Custers Maria Catharina Elisabeth ; Jaeken Johanna. Catharina. Slerflen. — Nijzen Arnold, echtgenoot van Gielkens Anna Elisabeth 01 jaren ; Sehuer-mans Hendrik eehlgenoot van Paulus Maria Isabella 67 jaren ; Soors Jean Léonard Lambert 1 jaar. Gehiuvd. — Swinnen Willem Lambert met Palmans Ursula. — Het werk der school- en volkssoep gaat hier goed vooruit ; jammer dat er boonen en erwten, rijst en cerealine gaan ontbreken, doch de boerenbevolking zal dit wel weten te vervangen.' — De Waalsehe kinderen, ruim 80, en toe-vertrouwd aan de zorgen der bevolking, zijn hier uiterst tevreden.Zij zien er friscli en wel tevreden uit. — De heer Louis Donkers van Neerpelt, is aangeduid voor het bouwen van twee nieuwe schoolzalen, waarvan het bestek 31,000 fran-ken beloopt. Men is reeds bezig met het aan-brengen (1er kareelsteenen, en weldra zal men beginnen met het aanleggen der fonda-nienten. Men hoopt het werk binnen 3 of -1 maanden gereed te hebben. Borgloon. Wedêrgcmeéntelijk magazijn. — Alliier zijn in de magazijnen aangekomen eene hoeveel-Keid van 4000 kilos honing ; twee andere leve-ringen ieder van 4000 kgr. zullen volgen. Men verwaclit insgelijks voor de toekomen-de maanden soda en karboiiaat-zout, alsook 250 paar schoe'nen met houten zolen 1er , waarde Van 11,50 l'r. toi 13,50 IV. Er is ook ^ aangekocht 250 paar galochen « Derby » van | verschilleiide grootte en prijzen. ^ Brec. Volgens een bericht zou alliier de typhus- 1 koorts heerschen. Burgerlijke stand. — Geboorlen. — Bremans ] Albertina ; Corstjes Albert. Slerflen. — Meekers Marra Christina Jose-phina, 20 jaren ; Weytjens Pieter Félix, 23 j. Brouckom. ' Den 20 Oogst werd ons dorp in rep en roer ' gêbraeht door liel luiden van de bramlklok. Men zag' dikke zwarte rook en roode vlam-nien slaan uit bel dak der paehthoeve van M. Strauven, bewoond door M. Boelen. In enkele oogehblikken stonden de schuur en j stallen in lichte laaie. Aan blussehen viel niet , le denken en vooraleer het vrijwillig pom- * pierskorps van de naburige gemeente Ilex f met de brandspuiten ter plaalse was, lag het [ grootste gedeelte der winning onder den | dampenden vuurgloed ineengestort. Met veel ] moeite is het huis kunnen gespaard blijven. De schade door dezen brand veroorzaakt is aanzienlijk. Vele henneil en jonge varkens ( zijn de prooi der vlammen geworden. Het ' vee en de paarden zijn bij tijds kunnen gered * worden. Vier wagens klaverliooi, twee wa- j gens beemdenhooi en een groote kar inge- } schuurd koren werden door het vuur ver-nield. De meid van het huis had zich zooda- ( nig verschrikt, dat zij verscheidene uren bui- 1 ten kennis was gebleven en ernstig ziek werd. De oorzaak van den brand is niet vastgesteld I kunnen worden. Indien dit vorwoede vuur eenigen tijd later I ware uitgebrok'en, dan zou men een grooter j onheil le betreuren le hebben geliad ; naine- 1 lijk de vernieling van al het ingeschuurde graan van het loopend oogstjaar. Caulille. ] Op 't einde van Juli zijn alliier kinderen 1 uit het Walenland (Glain) aangekomen, om 1 gedurende eenige maanden lninne verloren krachten terug te winnen. Zij wezen welkom in onsmidden. — De gemeenteraad heeft Gielkens Pol lot 1 veldwacliter benoemd. I Corlessem. Vluchlelingen. — Op 1 Augustus werden onze landbouwers verwittigd dat zij 's ander-daags om 3 1/2 h. 's morgens le Loon moesten i zijn om de aangekomene vluehtelingen met hunne voertuigen te gaan lialen. Allen zijn 1 er uit naastenliefde heengegaan om de arme uitwijkelingen af te halen en hun alzoo den moeiiijken weg te verzachten. 1 Wij van onzen kanl zullen zoo goed moge-lijk ons best doen om het bitter leven zoo i aang'enaam mogelijk te maken en lien met raad en daad bijstaan. — Een vreeselijk onweder met stortregen heeft over onze gemeenle gewoeid en aan-zienlijke schade verrichl. Vele woningen en stallen liepen vol water ; het vee moest in ' allerijl gered worden. Tarwe en baver, bee- ' ten en aardappelen hebben veel te lijden ge- ' had. Vele boomen werden getrolfen door den bliksem. Diepcnbcek. Over eepigen tijd werd in de weide Maer-lemans eene koe doodgebliksemd. Daar het (lier niet ziek was maar door het onweder < gedood, werd den eigenaar de voile waarde * belaald, zegge 2000 franken, door de verze- ' kering. Een mooi sonmietje voor eene koe. 1 Terugkeer. — Na de reeds vroeger 45 terug-gekeerde gtedeporteerden zijn lhans nog ' 25 jongelingen uit DuitscMand teruggekomen. Nog een 50-taI ongelukkigen worden in 't Mo f fe n la n d ç> p geli o u d e n. — De gemeenteraad heeft in zijne laalsle ( zitting eenen vijfden veldwacliter aangesteld. De politie doet waarlijk goeden dienst ; ook wordl opgenierkt dat de diefstallen veel min-der talrijk zijn ; men hoort van geene inbra-ken meer. Schoolsoep. - Bij gebrek aan boonen, erw- ' ten, céréaline, enz., is men verplicht geweest ! de uitdeeling der schoolsoep te stalcen. Men ! vreest dat de volkssoep weldra hetzelfde loi j zal ondergaan. [, Wcialschc kinderen. — Rond de 80 Waalsehe ■ kinderen zijn in de gemeente aangekomen, | om gedurende eenigen tijd alliier hunne verloren krachten terug le winnen. Het zijn in-! woners van Luik, Bressoux, Sclessin, Sint-Niklaas en Kinkempois. Ilopen wij dat hun verblijf in Liinburg hun vooraeelig weze : Zij wezen welkom. Eygenbilsen. Kortelings overleed alliier de jonge docli- ^ er Isabella Johanna Jans, in den ouderdom ( an 30 jaar. Door haar zaeht karakter, door laren vriendelijken omgang was zij bemind | an allen die liaar kenden. De begrafenis heeft plaats geliad onder énen grooten volkstoeloop. De volkssoep is in onze gemeente opnieuw L ngericht. Ze wordl slechts uitgedeèld aan de \ ichoeftigen en aan de huishoudens waar tal- ] ijke-personcn zijn. | Ongevub. — Het 10-jarig zoontje van Schoups / net andere kinderen spelènd, viel eensklaps ( 00 ongelukkig dat bel zijnen arm brak op ( Irie plaalsen. Geneeskundige hulp werd c poedig aansebracht. Ile 1 knaapje is weder l ij) belèrlïahci. \ Gellick. j Op 25 Juli overleed alliier godvruchtig Jan ] iastïaens,echtgenoot van Flisabelh Gronsveld ;eboren le Gellick den 8 September 1837. De ( iverledene was een oppassend en deugdzaam ; nan. Door zijnen vriendelijken omgang maak- > e liij zich bemind van iedereen. De begrafenis I lèeft plaats gehad onder eenen grooten toe- ( oop van vrienden en kennissen. < — Hier in onze gemeente zijn ook verschei- ( lene Waalsehe kinderen aangekomen en bij ' ■enige menschlievendc burgers uitbesteed. ' >!og menige burgers hebben zich aaiigegeven ( mi een of meer dezer arme aan onlbering 1 ijdende kinderen op le nemen.Doch volgens 1 schijnt zal zulks geene plaats meer vinden, ' laar er van af 1 Augustus geene meer mogen ' litbesteed worden. — Onze nieuwe kerk prijkt lhans op Gel- | icks heuveltop en wordl (ioor aile vreemde-ingen bewonderd. Aile Gelliekenaren zijn 1er op dil prachtig gebouw dat door zijne ichoone ligging ver boven aile woning uit-comt. | Genck. , Veemarkl. — Onze maandelijksche vee-narkt was goed voorzien van vee en er wa-•en ook vele kooplieden. De kalfkoeien en ! le goede melkgeefsters worden tegen buiten-sporig hooge prijzen verkoclit. In liet jong 1 ,'ee was minder trek. — Om een gedacht te hebben van lietgeen egenwoordig de varkens belaald worden, iveze gezeg'd dat over enkele dagen eene irachtige zoog tegen 1500 fr. verkoclit werd. ' \laar ook gelden de biggen 150 toi 160 frank îet stulc. j Doodelijk arbeids ongeval. — Jozef N. werk-nan op (ie koolmijn van Winterslag, geraak- j einde « bacnure » tusschen twee wagens ■n werd vreeselijk verpletterd. Hij bleef ter ilaatse dood. De ongelukkige, Zonhovenaar ran geboorte, laat eene jonge weduwe met irie kleine kinderen achter. y Iedereen gevoelt het diepste medelijden ; Tiel deze zwaar beproefde familie. Bockrijk-(Genck). Lijk gevonden. — Over eenige weken ver-îaalden wij dat de 21 jarige Maria ii. docliter i'an eenen paehter der Kempische Heide, on-ler Ilasselt, op eenen Zondag spoorloos ver- 1 lwenen was. Uren ver in 't ronde werden ipzoekingen gedaan om de vermisle terug le v'inden doch vruchteloos. i De politie opende een onderzoek ; talrijke jetuigen werden onderhoord en zelfs een ongen, die betrëkl;ingen met het meisjehad, n hechtenis genomen. ; Nu, over eenige dagen, was een knaap i le koeien aan 't lioeden op de Zonhoverhei-le. liij (leed eenige stappen in de bosschen , l'an Bockrijk en zag daar onder eenen fiooni îel lijk van het ongelukkige meisje liggen. , Half dood van schrilc liep liij de zaak bij ïenen gebuur vertellen. Het parket van Tongeren is 1er jilaatsc ge- 1 sveesl, heeft de lijkschouwing bevolen en iaarna de toelating lot begraven gegeveir. 1 Dit vreeselijk draina is nog steeds met bel 1 lichtste gelieim omhuld. ( Groole-Brogel. Kortelings zijn alliier 15 waalsehe kinderen neestal meisjes aangekomen. Zij werden met Julhartigheid door de inwoners ontvangen. Vieil verwaclit er nog meer. Gulschoven. Overlijden. — Onze gemeente komt in min- , 1er dan aclit dagen tijds, twee harer ver-lienstelijkste leden te verliezen. Den 21 Juli ontsliep godvruchtig, na eene , vortstondige ziekle M. Hendrik Pirard, sclic-)ene, echtgenoot van Catharina GofTin, in I e il ouderdom van 59 jaren. Den 27 Juli, overleed zaehtjes in den Ileer inze geachte Burgemeester M. Willem Du-nont, geboren te Fall-Mheer in 1811. i Ilel dubbel verlies dezer voorbeeldige ge-îeenteoverheden heeft de bevolking van Gut-clioven diep getrolfen en twee achtingswaar-ige familiën ni grooten rouw gedompeld. Sedert meer dan 18 jaren heeft onze ge-iefde burgervader, niet onvermoeibaren ijver n noesten vlijt, voor het lieil der gemeente n het welzijn der inwoners gezorgd. Eveneens beweentmen het vroegtijdiglieen-;aan van den geëerden schepene H. Pirard, lie de belangen des volks gedurende zijne □opbaan, immer ter liarte nam, en met wijs icleid, met voile toewijding zijn ambt aan de ijde (les Heeren Burgemeesters, op lofwaar-iigewijze uitoefende. Te dieroorzake waren le betr.eurde algestorvenen zoo zeer geacht n bemind ; bun aandenken zal eeuwig in de larten der erkentelijke bevolking blijven ■oorlleven. De plechtigc lijkdienstcn gevolgd van de legraienis, hebben onderscheidenlijk in onze larocliiekerk plaats gehad, den 25 en 31 Juli. De heer hoofdonderwijzer Lavigne, las op len boord liunner laatsle rustplàatsen eene landoeiilijke lijkrede af, waarin hi j de menig-uldige diensten (1er twee vereerde allijvigen lerdaelit. In meriig oog parelde een iraan ; le algemeene ingetogenheid en de innige leelneming gaven getuigenis van dedroefheid 1er talrijke toegéstroomde volksschaar, waar-mder de arme door lien ondersteunde lieden nui lecdwezen openbaarden. Htenne welda-len zullen reeds door den goeden Opperheer •ijkelijk beloond zijn. Het ambt van Burgemeester zal tijdelijk vaargenomen worden door den heer G. vnaepen. De inwoners zijn over deze keus îoogsl tevreden ; zi j zullen in den persoon ■an M. Knaepen eenen warmen verdediger mimer belangen vinden. Hamonl. Vroeger hebben wij de inhcch+enis neniiiïg 1 ;erniel(l van den achtbaren heer Burgemees-er Keunen en van verscliillige andere inwo-icrs onzer gemeente. De volgende veroordeelingen zijn gekend: Tôt de doodslraf : M. Louis Keunen, burgemeester ; Eerw. H. Ballings, leeraar aan l Collège le Neerpelt ; Eerw. Broeder Overste 1er Christelijke Scholen te Hamonl. Toi 15 jaar dwangarbeid : Coen Vos, werk-nan in de gemeente. Tôt 2 maanden gevang en 2000 mark boelen ; sidoor Gielen, hotelhouder aan de stalie ; Vdriaan Willekens, veldwacliter der gemeenle. Het loi van de zuster en de twee zonen des leeren Burgemeester alsook dit der 5 aange-îoudene Ursulienen is nog niet gekend. — De , rouw Coen Vos is losgelaten. De ontroering s algemeen. Iiasselt. Sinl-Jozefscollege. Uilslctg van Examens. Dijiloma met de grootste onderscheiding. — lozel Keunen van Ilamont; Jozef Franssen i'an Kermpt en Allons Somersvan Hamont. Met groote onderscheiding. — Théo Oox van îockrvck; Lodewijk Schutjes van Hechtel ; .eopold Van Houdlvan Ilasselt; Jozef Schuer-nans van Achel en (Peinent Maris van Wellen. Mel onderscheiding. — Casimir Claes van jenck ; Jozef Porta van Heers; Jozef Goorts rail Sint-Lanïbreclits-Herck ; Jozef Colémont .-an Sebueleii ; Jozef Van Ryckel van Hasselt; iustaaf Becks van Alken en Theodoor Van leusden van Beverst. Met voldoening. — Gaston Moreau en (îus-aaf Vandervelden van Sint-Truiden ; Jozef Minons en Donat Keunen van Hamont; Jozef j-rossar van Heers; Constant VanderEycken i'an Beeringen ; Jacob Spooren van Lomniel mi Jozef Bevskens van (îenck. — Men kondigt ons aan dat er huwelijks-leloflen bestaan tusschen mej. Gaby de Creeft mzer stad en den heer Albert Willems, gouw--aadslid alliier. — De Duitschers hebben aide huizen langs le Kempische poorl en de kom van de vaart loen ontruiihen en dat, zeggen zij, 0111 de kom e vergrooten volgens de plannen die vôôr len oorlog reeds door deBelgische regeering îouden goedgekeurd zijn. Al de kolenscliepen die door de vaart ko-nen worden aangeliouden : 10 % der lading ivordt gelost die zij aan den eigenaar overla-:en en de resl naar Antwerpeh gezonden. Alhenxum. - llilslagen der examens: Nieu-ive humanoria, handelsafdeeling : Diploma net de grootste vrucht : Karel Sevenants van Ilasselt. Oude humaniora : Diploma met groote michl : Pieter Vandeur. Bewijsschriften van volledige sludiën wer-len toegekend aati Sylvain Ilendrix van Has-ielt en Jozef Schevenels van Sint-Truiden, 1er nieuwe humaniora ; aan André Pontrain van Brussel en Edgar Blavier van Sint-Trui-len, der oude humaniora.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes