Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

525473 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Avril. Ons recht: Vlaamschgezind weekblad. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sx6445jr6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

16e jaargane Nummer 14 10 Centiemen Zondag 5 April 1914/ ONS RECHT A.BONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr. voor 6 maanden 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriiten wordt volgens overeenkomst geregeld. Voor insc-hrijvingen en briei wisseling wende men zich tôt h;jt bureel : MARKGRAVESTRAAT, 19 ANTWERPEN. Boekwerken, waarvan één afdruk wordt gestuurd worden aangekondigd. Mits twee afdrukken wordt c verslag over gegeven. Men wordt verzocht aile briehvisseling vrachtvrij te zenden en slechts op eenezijde van'tpapier te schrijven. Al wat het opscel van het blad betreft, moet vôôr Donderdag middag op het bureel ingezonden zijn. INHOUD : 1. Bestuurlijke Schei-ding — 2. In de Katholieke Vereeniging. — 3. Allerlei. — 4. In het Ministerie van Ijzeren Wegen, enz. — 5. jong-Vlaan-deren. — 6. Kroniek. — 7. Me-dedeelingen. De dag van Zondag 29 Maarf 1. 1. zal een historische datum blij-ven in de geschiedenis onzer be-weging. Wij staan op een keer-punt. Eindelijk dan toch «is de leeuw het tergen moe». De beslui-ten door den Vlaarnschen Volks-raad genomen en door het VI. volk op den Landdag van verleden Zondag bekrachtigd, luiden een nieuw tijdperk in. Voortaan wordt er afgebroken met aile politiek en de nationale strijdvan aile broe-ders begint. In Viaandereri Vlaamsch ziedaar dan de strijd-kreet van 't nieuwe Vlaanderen. Vlaanderen, de heilige moeder-grond boven ailes. En niet langer zal men den broeder vragen : Zijt gij katholiek, liberaal of socialist? maar de vraag zal luiden : « Zijt gij Vlaming? » Zoo ja, dan zullen wij gaan hand in hand en wij zullen strfjden voor de rechten van ons dierbaar Vlaanderen... Het is ons onmogelijk hier een volledig verslag uit te brengen over den merkwaardigen zitdag van den VI. Volksraad.Wij verwij-zen onze lezers naar de verslagen, die in de verschillende dagbladen verschenen, inzonderheid naar dat van den onvermoeiden Vlaamschgezinden strijder G.Raai in 't Handelsblad van Maandag 1. 1. Enkel willen wij hier het aller-gewichtigste punt aanroeren, ni. dat der Bestuurlijke Scheiding. Het is verbazend om zien en hooren hoe datwoord Bestuurlijke Scheiding de massa in roering brengt. Nauw heeft een redenaar het uitgesproken, of een jubel-kreet gaat op. Minuten lang dreunt de zaal onder de geestdrif-tige toejuichingen van aile aanwe-zigen. Dat woord werkt als een elektrische schok. Allen worden er door bezield, één machtige kreet breekt los,duizenden handen gaan omhoog, allen, aiien nouaen zich vast aan het uiterste middel, dat eindelijk dan toch redding brengen zal. Wij worden belogen, verkocht, verraden, getrapt door onze eigen mannen, altijd en al-tijd worden wij gefopt ; de zaak der Vlaamsche Hoogeschool, waarvoor wij al zoo larfge jaren hardnekkig gestreden hebben, wordt eens te meer verraden door onze VI. afgevaardigden. Wij worden, wij zijn het moe. Nu zijn de tijden rijp, en de Bestuurlijke Scheiding worde ook het wapen in onze hand. En snijden zullen wij er mee. De etterbuil moet er uit, hoe pijnlijk de operatie ook zijn zal. Doch het wapen der Bestuurlijke Scheiding is een machtig wapen en wij moeten het eerst goed leeren hanteeren, alvorens wij het doelmatig gebruiken kun-nen. Daarom heeft de VI. Volks-raad zeer verstandig genandeld met een komissie aan te stellen, die het vraagstuk grondig en langs aile zijden bestudeeren zal. Wij moeten eerst goed weten wat de gevolgen zullen zijn van een mo gelijke scheiding.Zijn ze ten onzen voordeele,vooruit dan er meejval-len ze echter slecht uit, opgepast dan VI. vrienden. Want dan zal men ons de schuld geven, wan-neer ooit de zaken eens verkeerd loopen. En deWalen die'tvuurtje in brand hebben gestoken, zullen heel wijs aan ons het blusschen overlaten. De Vlamingen zijn goed genoeg om hun handen te laten verbranden ! Het is zeker dat het vraagstuk der scheiding zoo maar niet in eens beslecht wordt op een of andere meeting. Het volstaat niet te roepen : Leve de Bestuurlijke Scheiding, wanneer men zelfs niet weet wat eigenlijk de beteekenis is van dit machtige woord. De Walen, even voortvarend en onberedeneerd als altijd, hebben maar al dadelijk van «séparation» beginnen te roepen en toen men aan den fameuzen gezel Destrée vroeg : «Maar vriend, wat wilt ge toch eigenlijk met uwe séparation» ja, toen stond hi met zijn mond vol tanden en bekende hi «ik weet het zelf niet». Maar een minuut later riep hij, en al de dap- pere walen met hem : «Vive la séparation» ! De handschoen is geworpen, goed, allerbest, wi; rapen hem op en opgepast nu. beste Waaltjes, er komt beweging. er komt revolutie in Vlaanderen ! Wij Vlamingen, als waardige Germanen, wij zijn niet alleen tevreden met wat hol geschreeuw en bombast, wij hebben ook nog flinke hersenen, en wij kunnen nog behoorlijk denken. Daarom ook heeft het VI. volk z'n betrou-wen uitgesproken indeVl.voor-mannen, die nu reeds dapper aan 't werk zijn en die hun talenten ten dienste van onze zaak stellen om eens grondig de Bestuurlijke Scheiding te onderzoeken. Is het resultaat positief, pas op Destrée en C°, dan nemen wij uw wapen ?+: en als een kaerel slaat, dan is 't raak ! Daar kunnen de Franschen van mede spreken ! Dat de Scheiding een machtigen invloed uitoefent is onloochen-baar. Brengen de Vlamingen een rechtmatigen eisch uit, dadelijk zijn de Walen daar en het klinkt door de zaal : «Geeft gij de Vlamingen dat recht, ehwel dan eischen wij de scheiding !» En al de ministers voelen als een rilling door hunne leden gaan, ze zien bloedige tooneelen van revolutie. «Neen, neen, a. u. b. lieve Waaltjes, dat niet ! Die stomme Vlamingen, zullen België nog gansch ten onder brengen !» En de goeie regeering neemt dan dadelijk een krachtdadig besluit : De Vlamingen worden als stoute kinderen in een hoek gezet en de Walen krijgen hun boterham goed geboterd met een flink stuk kaas er op. Maar, past op, de kinderen worden groot en 't zou kunnen gebeuren dat zij zich tegen de ouders kee-ren, en dan, ja, dan is 't revolutie. En wij zullen het niet gewild hebben. De kruik gaat zoolang te water. . . Moedig aan 't werk nu. Nog enkele maanden geduld, lieve, Vlaamsche Broeders. Onze ware voormannen werken en studeeren ijverig. Weldra gaan het verslag en de gevolgtrekkingen van hun onderzoek verschijnen. Dan zal iiet de plechtige dag zijn en al de Vlamingen zullen dan den heiligen eed afleggen, te strijden tôt hun recht gansch en volkomen gege-■ ven zij. En is de Scheiding dan 't eenige redmiddel, dan zullen wij niet rusten alvorens wij haar be-komen hebben. En nogmaals, wij hebben ze niet gewild, maar 't zijn de Walen die ons verplicht hebben naar het allerlaatste hoopvol onze handen uit te streken. Geve God redding aan ons dierbaar, al te lang vertrapte en miskende volk ! In de Katholieke Vereeniging De vroegere Conservatieve Vereeniging, thans herdoopt in Katholieke V. heeft Dinsdag 1. 1. hare jaarlijksche algemeene vereadering gehouden. Deze werd door een groot getal leden bijgewoond, waartoe wel aanleiding zal gegeven hebben, dat een der gèko-zenen der K. V.,minister Segers,er het woord zou voeren. M. Quinten de Meester, die voorzat, bracht o. a. hulde aan zijn vriend P. Segers van wien Antwerpen nog gioote diensten mag verwachten. Dan volgde het jaarverslag van den secretaris, die nogmaals hulde bracht aan M. Segers ; waarna het bureel bij toejuiching herkozen werd. Daarna sprak adv. H. De Vos eene redevoering uit,waarin hij de aanwe-zigen opwekte om in xg15 den storm-loop te wagen ter verovering van het stadhuis. En eindelijk, tôt bekroning der ver-gadering, voerde de zoozeer opgehe-melde minister P. Segers zelve het woord, om den lof te maken van de legerwet voor het Alleman soldaat. Hij zegde o. a. : «'t Ontwerp van legerwerving werd in heel het land gunstig onthaald en met fierheid stelden uwe leiders vast dat op de baan der vaderlands-li tde, Antwerpen niet wilde achter-blijven ; onze politieke vereenigingen volgden de regeering. » Welke bittere waarheid bevatten niet deze laatste woorden ! Ja, de politieke vereenigingen, zooals de Nederduilscke Bond, volgden de regeering. Niet alleen verzaakte de Bond aan het Antimilitarisme, dat immer een hooldpunt was van zijn programma, maar zijn gekozene stemde met de andere volgelingen van het ministerie vôôr die legerwet, nadat de amendementen die het gebruik onzer taalin het leger moesten waarborgen, verworpen waren. M. Segers zegde verder «dat die legerwet van aard is, het karakter der jeugd te sterken, hare idealen ruimer te maken en gevoelens van gezonde gelijkheid te versprtiden. » U

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons recht: Vlaamschgezind weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1899 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection