Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

840 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 30 Septembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0jt05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Qrufekes*: A. TEMPERE-MUYLE Duinkerkeiaan, 62, DE PANN£ (Bielgie) Voorfrankrijki !7, rue d* Via, CALAIS. OPSTEL EN BEHEER « 73, Rue de Chantilly, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ABONNEMENTENi Belgie Frankrijk Engeland en HoHand 1.50 fp. per maand 1.80 I r. per maand 2 70 fr. per maand 4*00 fp per tpimeatep S.00 fp. pep trimester 8.00 fr. per tHm. Men sclirijft ini 73, rue Chantilly; 21 bis, rue st. Dettfs, Calais en &ij al enm eorrespondsnten. _ . ... - - ^ - ii. lets van overtwint g jaar Als ik zoo op mijn eentje zit, denk ik dan terug aan verviogen dagen, — meest gesleten in de kazerne, — en ik zie ze dan in mijn geest terug opduiken, die « anciens » van welke er nu eenige rusten onder een «Kruisje aan den Yzer# dan weet ik soms niet of ik op me zelve (en op anderen) kwaad moet zijn of niet. Dan komen er zoo een heele boel « militaire farcen », weer le-vendig voor mijn geest. lu noem dat « farcen » omdat wij dat zoo noemden in .den goeden ouden tijd. Nu, nader toegezien, hebben die feitjes soms een zoo ernstige grond, dat hetzeer leerrijk zou zijn, ze eens aan te halen en fijntjes te herkauwen. Over eenige dagen kreeg ik nog eene photo ter hand van een toenmalige col-lega, die nu ook reeds gesneuveldis. Ik aanschouwde ze lang, omdat de ver-beelde immer een goed makker, een waardig onderofficier en, later, een voor-beeldig vader «as. Ik aanschouwde ze lang omdat ze mij een heele reeks geval-letjes herinnerde die voor me zelve ook levensherinneringen waren. Een enkel dier feitjes, zou ik toch eens willen oprakelen. Ikzeg «oprakelen» omdat dit zaakje zoo wat een twiniig jaren - geleden is en omdat de tijd er reeds een pakje stof over geworpen heeft. Eens — het was te Mechelen in de « kleine kazerne » juist onder de groote St. Romb ">utstoren, — we waren toen nog « schoolgasten » in de klas der kandidaat onder-offleieren. Dien dagwas er weinig te dOen, en de professor wist denkelijk niet, hoe de uren door te brengen lets wat nooit ge-beurde, gebeurde dan: hij lachte, vertel-de om ons toen « bezig te ncuden ». Op f en zefcer oogenblik vro g hij of er tusschen onswel iernandwas diedadelijk eene « conferentie » S on geven, met als onderwerp : Wat is vadtrlandsliefde ? Wat is vaderland, of zoo iets in dien aard. Geen enkel sprak. De eene zag naar de andere, de eene spottenderwjjs, de an-dere schalks lachend, nog anderen wer-den rood tôt achter de ooren, uit vrees in het bijzonder aangtsproten te worden, enz. Ziende dat niemand aïs vrijwiliig woord voerder optrad, duidde de Professor den makker san waarvan ik zooeven sprak. Zonder meer stelde deze zich voorop en begon zijne «toespraak voer de vuist» « Luitenant, Makktrs. Het gaat dus over « Vaderland d. De vraag die zich eerst stelt is : « Wat is vaderland ? » Veel wordt er over gesproken doch meest altijd zonder begrijpen. Dikwijls ook, om het woord zelve als belachelijk te doen voorVomen, dikwijls ook om de beteekenis er van, een twjjfelachtige weerde toe te kennen. Ziehier hoe ik mij een Vaderland voor-stel : Ik verbeel me ergens te woren. op een overgroot veld. Vrouw en kinderen blij-ven telhuis, ik ga op den akker werken om aan den grond het noodige eten te onttrekken. Niemand bekommert zich om mij en ik bekommer mij ook niet om anderen. Zekeren dag kom ik te huis en vind mijne vrouw in tranen. Iemand — een onbekende — is binnengekomen en, ge-bruik makend van mijne afwezigheid, heeft hij er genomen wat hem best beviel. Mijne vrouw v as te zwak, ik te ver af. en de indringer te kloek. Er was niet te ontkomen. Die vreemdeling had het dus gemak-kelijk en zal misschien wel een tweede slag wagen. Zal het ten mijnentzijn of bij mijn buurman ? Ik weet het niet Het eene kan zoowel als het andere. Ik draal niet en ga mijn buurman vin-den. Ik maak hem ailes duidelijk en stel hem voor eene overeenkomst te sluiten tôt, gezamenlijken tegenweer. De zaak is aangenomen. Mijn vooruitzicht wordt bewaarheid. Twee dagen nadien stormt de onbekende bij mijn buurman binnen, doch deze, tijdig verwittigd, stormt er op los, ik ook scel er heen, toch te laat : het moeilijke loopen in velden en bosschen heeft ons tijd doen verliezen en gedeeltelijk is de roover gelukt. Nieuwe beraadsl;.ging. Wij besluiten een weg te leggen welke onze woonsten rechtstreeks verbindt en dus het hulp brengen zal vergemakke-lijl'en.Een andermaal dwaalt de onbekende » eer om onae woonst doch ditmaal we-ten wij hem te vatten en ©ndergaat hij de verdiende straf. Andere veldbewoners uit den omtrek vernemen het geval en, iniiende dat hen ook hetzelfde overkomen kan, vragen zij om in het verbond opgenomen te mogen worden. Het gaat zoo. De zaak breidt zich ver* der uit, tôt we eindelijk eene onafzien-bare landstreek te verdedigen hebben. Er wordt een bestuur gekozen. Deze nemen de leiding en emdat wij gerust aan den arbeid zouden kunnen blijven, komen wij overeen, die medemenschen volmacht te verleenen voor aile punten aangaande onze verdediging. Doch er is niet altijd te verdedigen. Het bestuur vat dus aan : wegen te leggen, een veiligheidswacht in te richten, openbare diensten als : onderwjjzen van kinderen, hst wegbrengen van brieven, het zuiver houden van wegen, het maken van bruggen, enz. Ieder eedgenoot be-taalt natuurlijk zijn toi in de algemeene onkosten en na eenigen tijd noemt men die gemeenschap : gelukkig. Ja maar... afgunst en slechte neigingen bestaan ook ! Anderen, deels om het eene, deels om het andere, slagen ook akkoord, vormen iets als een bende en dringen het « ge-meensch«ppelijk goed » binnen. Maar dat gaat niet meer als vroeger ! Het bestuur roept tijdig al zijne eed-genooten samen en zegt : « Joagens, het gin g hier ailes goed. Wij hebben gewerkt en geslaafd, ja, maar elk aan zijne geliefde bezigheid. Wij hebben wegen en bruggen bakostigd en ge-maakt, wij hebben scholen en kerken be-kostigd en gebouwen enz. enz. Nu îijn era deren die ons spel zouden willen overhoop werpen en misschien stelen wat draagbaar is. Gaan wij dat laten doen ? Een stem klinkt : « Neen ! wat van ons is, blijft van ons en als zij het zouden willen, gelijk bij ons, dat zij hel dan zoo maken, dat hebben wij ook moeten doen. Ik weet wel, ik ben hier de oudste niet. En tusschen het gemàakte is er.veel dat mijn vader bekostigd heeft maar dat ver-andert niet. Ik heb van mijnen vader overgeërfd ailes wat hij bezat dus dat ook ! Men moet daar afblijven of... g Bravo 1 » klinken de stemmen en een-drachtig trekken zii op om te verdedigen wat zij in gemeenschappelijkm overleg bekostigd en gemaakt hebben. Het vaderland bestond ! » De conferentie had zoo wat 3(4 uurs gedaurd en het is onnoodig te zeggen dat de professor den toenmaal 19 jarigen brigadier eens ferm geluk wenschte. In de k mer ging het natuurlijk zoo niet. Daar werd er heel wat om gelachen, zelfs voorzegde men de woordvoerder eene loopbaandie enkel weeroig bekroond kon worden met de plaat* van... Chef de Cabinet ! Maar... en hier komt een «maar» bij. Was er wel rede tôt schertsen ? Als men m dien 19 jarigen jongeling nog eens kon doen herhalen wat hij over 20 jaar te Mechelen op eene doodeenvou-dige Regimentsschool zegde, zouden er dan nog veel gevonden worden om te... lachen ? Zeg dat het wat al te primitief, te naief te eenvoudig gezegd en voorgesteld was, dat wilik toegeven. Maar zeg dan ook dat de manier van voorstellen ïoo klaar eenvoudig was dat iedereen de kern, de grondstof, vatten en begrijpen kon ! En zeggen dat hij gesneuveld is ^oor dat zelfde ideaal hoe eenvoudig het ook was ! Eenvoudig ja, maar echt zooals hij zelve was en immer gebleven is. Arme goede vriend Charks ! Hij zal zijn zoo geliefd Ixelles nooit meer weer zien. Rust in vrede, brave makker ! Weenen thans u^e vrouw en kinderen van droef-heid over u, ze zullen toch nooit moeten blozen om u ! C. HODISTER. Kijkje rond 'toorlogsveld De verbondenerî'lchijnen er aan gehouâen te hebben ons door eene prachtig» zegepraal het offinsief te herinnertn dît verleden jaar gedurende de&e dagen in Champâgae plaats had. la angstige spaLning1, vtl hoop en betrou-wen, verbeidden wij dan het goeda nieuws. Drie dagen later viel die hoop la duigen. In 48 uren muen ds Pranschen 30.000 Revange-nen en gingen 3 km. vooruit, maar bij gebrek aan artillerie en munitien kon de twsede Duitsche lijn niet verovtrd worde*. Opoieuw beleven wij die hoopvolle dagen, œsar dit maal, eu een tweede jaar vas» striji, schijct ons geduld beloond te ïullen worden. Sedert 1 Juli, dag waarop de reuzenstrijd op de Somme aanraRg nam, gaan Franschen en Engelschen zonder de mieste aajzelicg en onderbrekiag vooruit. Geen hinderpaal. die niet te boren gekomen wordt. Reeds zagen wij de sterke Duùsche verdedigingslijcen op eene diepte van 10 km Terbrijz'len, terwijl meer dan 60.000 Duitschers gevangen genomen werden. Oh I schrijven de Duitsche bladen 't is geen ooilcg meer, maar eene echte skchterij, gansch de wereld verrazrdigt kanonnen en mu-nitiea voor de verbeadenen ; hoe is 't mega-lijk dat wij aan aulke verpletterde evermacht wederstsan! 't is een echt mkakell —Juist zoo moffen I Al de munitiefabrieken van de Wereld staan iera or.zen dienste. Bui'en de oorlogs-voerende Iatden htbben wij nog Amerika en Japon die dagen nacht onsmateriaal vermeer-deren en juist die zekerbeid dat wij eene overmacht hebben vjn materiaal enfoorraad, en dat die Ofermacht nog dageiijks zal toene-men, het feit dat eene rijandiga bevolkiag t«genover u stsat. dubbel dan de uwe, zijn de zek^rste waar^orger- van nwe verpletteririg. Het oogeDb^ik mofct oaYermijdelijk komen— en de verbondenen zu'ïén het te bste nemen — dat een punt «an tr.v front zal bersten roor de slagen onze artillerie, de stalen verdedigings-muur na jaren opgericht zal iceenstorten en door de bres zulleii oaeind'ge, zegepralende levers op u stormen. 't Zal uwestraf en on^e verlossing wezen. J. BAECKELANDT. IkMMirt u «p • ONS V19ERUN0 > harlngesichi es uitgebreid. - JfeA- -ÏÏA. il- AA. ^--2. n&iMi -JÎ*A /wi A WESTELIJK FRONT BammeiipveeM op het BelgUeh frosi Le Harre 28 Sept — Gedurecd# den nacht had «en bommengevech; plaats in d« aireek van tioesiaghe. Htt Center ran den Belgi:ehen sector is vandaag ket toone»! van een ariilleriestrijd. Onze atukken van aile kaliber beschoten de vijaadige versteskiegswerken ten oosten van Diksmuide. lïe FrMUitehen slaao tegenaam* valieia af. De Engeh^he» makeia nog vooruitgaug, Paiijs, 27 Sept. —Ofïicieel. Na eene hevige artillerievoorbereiding werd de vijand, ten N. van de Somme een tegen-aanvaluit op onze nieuwe stdlingea, tussoîien Bouchavesnes en de hoere Laté. OcZ^ troepsn sîoegen den vijand achteruit na hem groote vt hezen aangebracht te heb-b«n.Zij namen 250 gevangenen vaaroader 8 ofti-cieren.Z j mieken vooraitgang ten 0. en ten Z. van Rancourt en droegen in het bosch van Smt Pierre-WatSt. Londen, 27 Sept, 23 u. Belangrijke vooruitgang op het asnvalsfront. Ten N. *an Fiers verov;rdea wij loopgrach-ten op eene lengte *aa 2000 m. en bereikten Re.-ucourt l'abbaye. Tan N. 0 *anThiep7al 'eroverden wij stor-menderhahd het versterkingswerk getoemd « Stuiredou t ». InCombîes namen wij 1800 gevangenen en verschillende duizenden obussen engranaien. De Franschen samen ook een talrijkea buit, Wij namen 10.000 gevangenen gedurende de laatste veertien dagen. De revolutie wint veld in Griekenland Estel de <n«seheiKk»nisi kea Griebettlaad reddtm Athenen, 27 Sept. — Generaal Mos»hopou-los bood zijn ontslag aan den Koning en over-handigde hem in naam van het derde leger-ko'ps eea mémorandum, dat zegt dat enkel de ; tusschenkomst Griekenland kan redden. M. Veslzeles werd gisteren te Canée triom- j phaal ontvangen. i llij «si ©eik. ï'ïPiprei" i den. Athenen, 27 Sept. — M. Venizelos zal, in naam van de Grieksche liberale partij een ma-nifest ui'geven. Ik plaats mij aan het hoGfd der Nationale beweging, z?.l het zeggen, cpdat Griekenland de laatste kans niet ïou verlieien aan de stem van de meerderheid gehoôr te geten. M. Venizeloz zal de algemeene mobilisatie ln het eiland uitroepen. Vervolgens zal hij Mitylène, Chio en Samas ; btzoeken en verder naar Salonika reizen. 30.000 Cretenzers zijn ieeds onder de wa- ! pens. @^alle pnnien brekea oslutU n uit Milacen 27 Sept.— Te Candie had eene bloedige botsmg plaats tusschen de troepen en betoogers. Verscheidene betoogers werden gedosd of gekweist. Te Seraklioa gaf het gsrniïo»» zich sa ketf-ten wederstand over. ûegenda^cnaa jschaardaa. zieb aan de 2ijde der opstandelingea. Me' der kt dît de opsiandelirgsn Uondat tegenstand Caiée en Rethynco zullea bianea ' treden. Al de gemeenschapsmiddelen zijn afgesne^ den zoodat de tegenstrevers geeme hslp k*n-nen inroepen. Si-Ceaa Cîpsebseh paniserselaip voegt siek bii de werbondeme vleot Athenen 28 Sept. — Het pantserschip «Hydra » heeft gisteren de vloot der verboa-denen Ttrvoegd. Talrijke officieren van Athenen vervoegea de opstandelingen. Geiteralen ea «sifleiereu ver* ts-ekhecs a«n boord van eeneai destroyer Athenen 28 Sept. — Generaal Danglis ver-lietAthenen aan boord van een totpedoweer-der. Hij neemt aan den opstand deel met werktuii{lundigen. Men begiijpt in de officieele middans dat de \ tijd ran aarzelen voorbij is. Meer dan 4OOO mannen hebben hot leger , va« Salonika vervoegd. j Sedert het vertrek van M. Venizelos is de geestdrift algemeen. Officieele mededeelingen | 28 15 u« t Onze batterijen zijn altijcl zeer bedrijvig. Geene infanteriebewerkingen. I Op den rechter oever van den Maas werd een aanval op het front Thiau- i mont-Fleury door onzemitrailleuzen en ons spervuur afgeslagen. i Kalme nacht op hdt overiqe van het front. $ Sl*&rïj«, 88 ^e|ït.?23 u. t Buiten de kanonnade die hevigvoortgezet wordt valt niets bijzonders aan j te stippen op het front van de Somme. HiK3 bressgen haaue li|tR wooruU Londen, 28 Sept. — Op verscheidene punten tusschen Mariinpuich en Gueudecourt brachten wij ODze lljnen voo.-uit. Posten werden ingerlcht op ton minsten 800 m. ten W. en ten Z -W. van Faucourt-l'Abbaye. 0p den llnker vleugel van ons front werden de steliingen versterkt, op den N. 0. tuuvel van Thlepval. Gedurende de laatste gevechten ondergfngen wij enkel klelne verliezen. Eet» b«l*n^ri)k ve^sierkings-werk weroverd. Londen a8 Sept. — Wij namen vandaag het grooste gedeelte ran het versterkingswerk Sctwaben gelegen op den heuvel op 500 m. ten N. van Thiepval. Een dokument gevonden op een Duitsche Commandant spreekt met lcf over onze troepen. De verovering van Lesbœufs door de Engelschen De correspondent van de «Daily Chronicle» schrijft aan zijn dagblad : Vandaag is 't da verjaardag van Loos Daze eerate overwin ing, die voor de ee»ste maal ome s eikte bewees, hebben wij geuerd met eene prachtige zegepraal te Morval en te Les-' \ ce ifs. De vooruitgarg die wij sedert dien gemaakt het>-<en is verbaiecd. Wat mij tooral verraste was de bedr jvigheid der Duitsche vlif gers.Twee vijandige eskaders drongen door tôt achter onze lijnen. Zij wa ea stoutîr dan gewoorlijk, zij daagden om zeg-penso'ze batieriien u t en zweefden in den b'auwen hemel Vol vao o u sen en vliegtuigen Men za^ dat zij iets in 't schild voerden. Piotselings gin<re" onze zware kanonnen aan 't werk en hua gebrul overheerscbte aile ander ge ucht.'t Was de toarbode van dçn tt'ijd die rond den m d iag z u aanrangen. De aanval was p achtig. Diî vijand die ons afwachtte begon w lbaast onze loopsçrachten en versterkingswerken met obussen van aile slag te besproeien. Hij wilde den aanval tegen t ouden. Op sommige puoten bereikfe bii zijn doel maar cp de lijn Morval Lesbœufs dr«ngen orze mannen vooruit in de richting van die dorpen, metlegenstaande eene gordijn van vuur. I Om i5 u. 30 was het Z, Westelijk gedeelte van Mor?sl en gansch het dorp Lestceuf in o~ze micht en om 17 u. ssinden onze rliegers, dat de Duitschers hunne ba'tfjijea achteiait brachten. Verder tusschen Lçstœufs en Guaudecoart was de vooruitgang niet zoo, ras, vrant de vijand kon langs daar een gedeelte vaa het terrein en Gueudecfurt bohoaden alhoeWal onze troepen, rietterstaande het he<ig vour, de s^reEJZsn van het dorp bereikt hadden. Op het einde van den dag zag ik talrijke g»-vangenen aanbrengen. Het g«rnlKoen van Combles v*>rovord Op 25 Sept, 'savonds verklaarda «en Ehiit* sohe officier, die gevangen genomen werd, dat-Combles onhoudbaar geworden ^as on ged«-rerde den nîGht zou ontruimd worden. Maap reeds waren aile maatregeleti genomen oia dea aftocbt onmogelijk te maken. Engelschen en Franschen beschoten deti eenigen nitweg met hunne mitrailleuzea Te zelvertijd drongen de Franschen in Combles lana:s het zuiden. Gansch het garnizoen van Combles werd vernield. In de slraten vond men meer daa 1500 lijken, terwijl honderden gekwetsten uit de kelders gehaald werden. Eene sectle mitrailleurs was in de onder-aardsche plaatsen verscholen en had voor taak weerstand te bie ien tôt het einde. Men vond in Combles een o»errloedig iaa-| tcriaal voor den gezocdheidsdienst.De geïond-heidftoestand was immers zeer slecht, ten ge-volge van de bijna onmogeliike be»oorrading. 't Is het eîrste legerskorps dat Comble? ver-overd heeft. De geesîd-ïft en den moed der troepen was onbeschri felijk. De Duitschers van hunnen kant wiren zeer ontmoedigd,want men zsg de soldaten bij het begin van den aanv;l de looperraven verlaten en in racgen van vier naar onze lijnen komen. Pe Verovering vai® eeme hoeve Troyes, 27 Sept. — Een poilu geeft het ver-haal van den stpi'd waaraan hij deel mm. In de Somme voeren de Duitschers zelfs geene tegensanvaUen uit. Ik denk dat de strijd niettegenstaan de den winter 7al voor'gezet worden trasg en zeker en zich z»l uitbreiden even-als eene olievlek. Vrijdag was ik nog tusschen Combles en Rancourt. ' Ten Z. van de puinen van Combles stond | eene hoeve met dikke n.uren, die een belang- MWeûm' „iepF# ' Nummer 532 Prijs : 5 Gentiemen Zaterdagr 30 September 191©.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes