Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

551 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s756d5q94h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 STICHTëRS : i. BseskeSiedli es â. T«mp»i • fsalgiscfa. aâgbiâii wi der wmk Opttol «a Sshssr : 1. 8AECKLLAMST 17, ras SaïUt, CAUiS Pw KSfijKîrf SteUgia fi.*»* rifajskrîjb g,g& Sïïàg;-«ï»5M)i.S<>«l£RH*i S.K3? ?eï* ts»Ï3»a«t^i- « ScOO » «,JS«ï & • ©à3<3 SSee *<>^<r« » «Oe* V«ulcMBiidl *• Rx-Moptdt. C«L»»4r. Rsctit door, vrfj ea wnsfi «sir C-rnf m•. ^li •*.-•• « ■■■■uî ^ftpaCTIKSVMKfcUSN. §*iS«W6 TE SSMMStrJ R«* WOKTï? * ? E* RUS SKAMYÎLkï 9* ABOl^îÇ^MîÊBHiri^PHIJJEEï^ TOOR SOLOA1TS11 V4©*3 WeeSs «tîa^^a^ ©»&S »«« A«5;4NXMIMTEN OISKKW M8T MlMttfNt *2>tiao ^&}jex»t55*J (I .KJ| *5° NwMMaaa tNSiSHJS AAN#*VRAAC5. ttW »A<Oi«t-tiie* aa* MB'f*4s^rs;s &»*&« >aœa:ow->«M ra waRiM* 1 NADAT ZIJ GFJANKT HEBBEN 1 In den Haagscften di(*renfuin heeft ■ een uitgeiezen geztlschap gesproken lait naam van de Vlamingen uit Neder-lland, uit het bezette gebied, uit de ■ loopgiaven ; zi) spraken ook uit naam ■van het Reclit en hernie uwden de ïpleohtige belofte, reet7s meermaa-s door Ihen afgelegd, den lijdensweg dien zij Isedert drie jaar opgaan met or.wrikba 'lrcn geest van opoffering en strijgende lonbaatzuchtigheid te betreden. j| Dit gebeurde op 13 Maart in 't jaar «an genade 1918. 1 Het opzut van dit vaderlandschbedrijf «vas de verontwaardiging verwekt door Ile besluiten aangenomen op den Land-Jdag van het Vlaamsch-Belgisch ver-liond."I Lço Yan Goethem, die ook daar in ■en dierentuin zijn rechte plaats zou levoriden hebben, heeft in de vreugde ;e»an zijn hart gejuicht als die groote r-lijding over zee kwam en ze volmaabt ''l|>evoriden volgôf.s die spéciale logiyk jj'jvaarvan hij het geheim geleerd heeft e.liij zijn baas uit den «XXe Siècle», iel Wie sprafe daar in dien dierentuin ? a-| Menschen die het Vlaamsche volk at|ertegenwoordigden, namelijk : 'n'l Dr Tcrvvagne, de gewct.ns»olle be-^Itaurier van het « Office Belge », v*aar îglij op zijn manier het DocumantaJis-arBureel van Le Havre op de hoogte t8Boudt *aa wat de Nedei'landsche en ■uitscbe kranten vertellen; de mede-"eltr^er vaa "^dépendance», in aewei-d.Ieiiij zijn beroemde «Lettres de Hol-e-Inde» Kiat vcrschijneh, d. i. uiltreksel a'lit boveiigenoemde bSaden door een ■Hier veïtaald in de wcrkplaatsen van lii'ge voornout, 21, en onderteekend ■et zijn hopgen naam; de uitgever ■a -veie brochuren, bekostigd door ®|leriei officieuse toelagen, onder de ir. lelke wi) ewkei de vertalicg wilhen sr- Iruoemen van Bé iier's « Les Crimes în lltmands », vergelijkend bewerkt lar de B'ransche en Deensche ui'ga-u Ku, voorzien met teksterititk en filo-en fcisciie nota's : htt werk vas D« Jacob de Iderteekend met den douriueïitigen ■am Terwagne. — IKannunik H^rpissens, groot anti s lair in het aanschijn des ailerboog-Bn, die de « Union Sacrée » beoefent Ihet gezelschap van de penneridders Itwijien « Le Matin », een eerbied-lariig man die soins het onderscheid |ct weet te vatten tusschen een mu-■ioti en de politiek. *-s ILeoQceDucastilion, die van do school lnXeuray verzeilde in die van Hoste pvandaar de partij van Daens in te n- ■ ~ ^US rïrï0 Part'-)eri te gelijk In vertegenwoordigen in afwachting lie I"1'-' ernogeen bijneemt; de haedels-:he i!'ger van het goede woord, bezitfcer lie- Phet monopool ter verdedi^ing van ■nsvaal en van de Belgische bslan-lie »in Nedérland. gc- Bharles Bernard, ativokaaf, journa- ■ letterkundige, musicoloog, — ' " Bnion Sacrée » dre ■ dtugden van onze krijgsmannen 10g l^e heërlijkhtid der Yzerboorden Wiigt in de Kalverstraat te Amster- aar Binheer Granyé, die het voorrecht of ■'et onbekend te zijn buiten den ■fefachtigen kring «La Fraternelle» de ■ !ilbur^ waar hij heel platonisch «lijden van 't vaderland met een de fiebier naarbinnen spoelt. 'ie- ■i''s de prachtcolieciie die gespro-Hheeft uit onzen naam, joogens uit ■oopgraven. • « ■i wat hebben ze gezegd ? ■trwagne heeft heel geeslig een fa •s telegram in t geheugen geroepen de Kannunik heeft in een vlaag van kieschheid die niet raar is bij hem, in het haitje van Nederland aan de tyrannie der Hollanders voor 1830 herinnerd, — Bernard en Granyé hebben gloedvol over hun broeders uit de loopgraven gesproken en zich 'tgoedkoop genoegen gegund een heele catégorie van individus buiten de menschheid te cijferen. De samen^attiog van de redevoerin-gen dier hseren, die trouvvens fransch spraken, is kort, — de hoofdbrok van die vaderlandsche smu'parlij wordt in den breede aan de lezensgrage wereld voorgezet, wat natuurlijk is vermit3 Ducastillon directeur is van het « Bc4-gisch dagbiad» datons de blijde tijdiug brengt en zich zelf de eer toekent die de anderen hem weigeren. « Daar werd gejuicht, geweend en gespot», schrijit L°once, en datis niet te verwonderèn want zijn aanhef was plechtig. « B-ier sta ik, ze^de de man, ten voile bewust va« de onUa^gelfke veraatwodrdëlijkheid waarvoor ik niet heb willen terugd inzen ». En dan ging bij voort : hij sprak over het aktivisme dat hij met zijn gewoon tact aan een menageris verge-leek ('t is waar, hij sprak in den Die rantuin), en had h< t over het spreek-wo&rd van (Sais : «om de wille van het srneer, iikt de kat de kandeleer», een woord dat hij, uit eigen ondervindin?, naar de voile waarde wcet te schatben; hij gaat de aktîvisten ophangen als er na den oorlog nog boomen sfaan in Vlaar deren en eindeiijk : lit naam van aile Vlamingen ver^ werpt hij de cultureele zelfstandigheid van Viaanderen, de Vlaamsche en Waalecheregimenten, de Vlaanssche studiecommissie. En hij had htt genot zich zelf over-tuigd te hebben kernachtige woordfn te hebben gesproken. Na deze roerende pkchtigheid ging de vergadering in de drinkzaal een tentoonstelling bewonderen... * * * Daar hebben wij ze bijna compleet gehad, de spitsbrocdfrs van het lijden-de en strijdende Bïlgie in Nederland, — een slechts ontbrak er : de nationale Const. Monet die een eenige gelegen-heid gemist heeft om een redenaars-palm bij zijn litt:raire laaweren te voegen. Wij h^chten niet meer belang aan deze zaak dan zij werkelijk verdi>ent en het is alleen als een vermakelijk intermezzo dat wij cp die acrobatie necr zien. Die heeren willen van geen Vlaamsche en Waalsche regimenten, — wij wel. Die heeren willen van geen cultu reele zelfsfandipheid, — vvij v/el. Die hetren wiilen van «een Vlaamsche commissie,— wij wel. Dat weze klaaren duidelijk herhaald, voor de Terwagius en de Ducastillons van Holland - : wij willen het. ôavaderlândsclî werk Ik bedoel het avondfeestje dat onzen koniîig ter e»>r<i en op zij a naaaafeest voor franseh<îpre1K',nde Bplgen gehouden werd op 8stan dezer, in den ring van den B 'l«ischen soldaat te Kales. De feestwijzers die te dier gelegen-hf id werden uifgert ikt vvaren eentalig en fransch. Het feest was in zijn 13 uumm. rs,mat terzijdelating van po 4 uiishiitend fransch. Bit uitzonderingsDumroertje 4 was alzoo het kjuitje wasrm de V!a-miDgen in 't riet werden gtstuurd. Ik hou 1 niet van overdrijving, en ik geioof niist, daaraan ta zondige», met vast Xf stellfn dal op vermelden dag er geen fesstgelegenheid zijn kon voor de Vlamingeri die dezen naam waard zijn. Het mag jan mer hecten dnt er niet meer rekening gehouden wordt met. het-fïeen er thans ômgaat in de Vlaamsche gemoederen, en dat er zoo bitter weinfg gelegenheden word^n wr-argeiioraen om ons met daden te bewijzer, dut de ver» werpeîijke en staatsgevaarbjke politirk van Rogier een «bespotftlijk a.iakro «.aisme» is geworlen. We verzoeken beîeef'ï en eerbiedig Monseign^nr le Duc. mevrouw de her-togin van Vendôme, en zijn Excfllentîe den Wf lKd. Heer Minfstervan Oorlog, j onder wier hooge bescherming dekrlng i van deti B. S )1 ih at ord!§ épiait t. een oog in 't zell te hou den oplat de moe-dertaai der Vlamingen er onverw'jld tôt haar voile recht zou komep. \Ve vertrou^/sn dat het hier een on» beruste veraahteloozing gelât en dat znlke clinpen als ter sprake, di« met welbegfepen vaderlandsche begrippan onv.'resnïgbaar ziju, zich niet langer zullen voordoen. —— x - 1H PB BALKANS Engeîscbe bljvaî Salonika, IS Apvil. Cedurende eeti sa val langs den lin- ' ker oever van den Strouma tusi^e^en ©ramanlt en het meer Euchitios verjoe* j gen de Eagelschen de Bulgaarsche voorposten uit een tiental dorpen. De Grieksche soldat n ha nien een roemvol deel in deze krijgsbewerkin-o-en. De vijaad leed groote verliezen en wij msakten krijgsgevangenan. Rond de Cerna heerscht tameîijk i groote artillenebedrijvigheid. ^ Vliegtuigen hebben verscheidene vij-andige.kampen bcschot-rn in de vallei van de Vardar en den omtrek van Seres frv^krtjk De beiïdc van den « geelen clrkel » Toulon, 16 Apriî. De rooversbende van den ger'len ctr-keldiede streek eenigen tijd in rust liet herbegiut hare reeks plund' ringen en rooftochten* la h^t stedelijk magazijnvan de Lou-iiipre hebben de roovers gedurendeden nacht een prooten voorraad suiki r ge-s»oien. In een schoenma^azijn stolen zîj voor meer dan 20.000 fr. koopwarer. De magnetodieven die vroeger in hrt arsenaal werkzaam wàren zijn nu in de stad gekomen waar zij veischeidene auto bergplaatsen bezochten. Is hel ôjfeasief êp de Leie gedaan ? Al de vijatideîijkc aanvallen mtsluKten De vijan-i wordt nog altijd op de twee vleuge.îs tegengehouden. Hij werd ve? jaagd uit Neuve-Egîist* en werd tc-ruggesiagen tôt aar. Mervilîe Laterwerd N uv»,-Eg!îse teru-g ingeeomen na bloe-diye aan va] le n Het front van 't offen-sief b*reikt tan N."RI'ete'Ffe'rt waar de En» ge schea de hoogten hoaden die bijna ong«>naakbaar zijn. Ratad Steeswerk in het midden leverde d.é vïjand vier aan-vailen, doch zorder uîtslag . la het Z. zijn de duitschers niet beter gelukt dau gistefen, Bethune en de koolnaijaen zijn gtred. De vijand werd tegengehouden lot op S km. van Haze-brotek en al hunne pogingeu teg.-n Belle waren vruchteloos. Generaal Eberliar t zond nochtans zijne troer>pn dag en nacht ter bestor-ming van het front t.e Neuve-Eglise, en-kel-lukte hij de Engelschen lichtjes achtcruit te drijven voorbij het dorp. Zijn wij aan het einde van het tweede off--:nsief ? Het ware vroegtijdig dat nu te bevestige». Ht t is het eerste opont-houd. De Engelschen die versterking kregen, zijn het oitlewoord va» hti'ueri bevelhebbe-r g^trouw : Stand houden ! Wellington ook te Waterloo had dit be-velgegeven toen h?j op het punt stond te zwichtsn. De ijî^ren g-raaf wist wel dat de komst van Beuche.v de zaker. zou veranderen. « De zege behoort aan deze die langst weerstaan. » Fransche troep jn komen ter hu!p om hunne verbondenen te helpen. M?s-schien mogen v/e ook nog andere tus-scher;komst verw^chten. Dit is het ge-hein* van den s'af, niaar de oauwe samenwerking der verbondenen laat hopen dat de dui'schers vooruitgescho-ven te Belle aile moeike zullen hebben om te vorderen. Mteî gevecht wordt hernomen I)e bedrîegejlijke kalmte op het front wtjrd gist ren schieîijk onderbroken. Na ef:ne hevige b sschiating, en door een dikksn mist gîhoïpen kwamen de cîuitsche stormtioepen bijna onopge-merkt tôt aan onze lijnen en een ailer-hevigst gevecht volgde. Ocze troepen verrast weken achtsr-uit. Rond Ieperen veroverde de vijand Wytschaete, St. Eloy en Belle. Hij drong Ook door tôt in het dorp Meterem waar de gevechten voorduren. Overaï eideis werden de aan/allen afuesïagen. Zal de vijand ditmaal beter lukken ? $ — — De Belgische k-sseken veroieîd Le Havre, 16 Apriî. In Oenegouwen evenals ia de andere pr iviïictëo g-aan de Duitschers voort al de fco men te veUen en ^ansche bos sohen uil te r vsien. Wt'idia zal het prachtige bosch van Chimay ver.iwenen zija. Zij willen den (( einduifsîag » Berne, 16 April. De Staatsminis,ter Helff^iich, sprs-kende voor eene groote vergadering ta Stuttgart, zegde de volgende woorden : Tegenover Engeland hebbèn v\ ij maar éé'i middel : de zegepraal. Wij zullen die bekomen op zee. Eogeland is taai en ■£■■<'• vchten tôt de laitste straal van ho p. Deze die zuliïe verwaehtingen ver preiden in Engeland zijn de oorza^k van den laiigen cuur van den oorlog. Wilson ia zijn laatste redevoering drukte z'ch volgendev wijïe uit : « De maent zal besiissen » Het zij zoo, maar ook hij draa^teeae groote vtrintwoor- deiijkheid voor de geschiederis. —— Ouitsclie geiîeras! gedeed Zurich, 16 Ap il — De « Deutsche Tages Zeituog » d. elt d'*n dood mode van peneraal Bbîch vo ■■ B tlyvitz. com mandant der 16 afdeeling ten Z.-W- van Kamerijk- OOSTENRI3K Vôedingserisis Zurich, 16 April. De dagbladen zijn het eer s om te be-kenBen dat de voadingscrisis nog nooit zoo erg was gedurende gansch den oorlog. De « Nouvelle Presse L?bre » zegt dat elken dage droeve tooneeien plaats grij-pen, vooral op de mtrbien van Weenen waai geen vleesch te zien is. De bewo-ners kuniien zelf het raatsoen van 200 grammen per wetk niet bekomen. In vele families eet men 's Zondags alleen vleesch en gedùrende de week steltmen zich tevreden met maïsbrood^ De burgemsester van Weenen ver-Sî.laarde ia den gemeenteraad dat 65 ten honîerd der noodige voedingstoî'fen ontbrek»>Tî. Met andere woorden : de be-volking krij-t een derde van het noodige vosdsei. Te Praag is de toestand nog erger : deze week ontbraken er 174.000 kgr. brood. Betoogiiigen hadden plaats en de r ïgeering heeft moeten beloven de hulp iii te roepea van de militaire be-voorradiog.i>UlTSCH[LA!»P Eel offensief is nog maar begonnen Baie, 16 April. De « Gazette de Francfort » schrijft aaugaande de gevechten van Armen» tiers : NIoman ! deukt dat met het tweede off.nsief het programma van o zen Ôpper-staf ten cinde is, en dat de ge-wenschte uitslagen zullen bereikt wor-den.lleel waarschijulijk zal de veldslag zich veel inesr uitbreiden. Wij zijn nog maar aan het begln. In 't vooruitzichf van een vijfde Wiîsîer Berne, 16 April. — M Conrad Hauss-mann, volksgezind kamerlid sprak den 13 ApKtl te Stuttgart eene redevoering uit. Hij zegde, o. a. : Men moet de zaken beschouwen zoo-als ze ziju. Langea tijd nog zullen wij al onze krachten moeten gebruiken Het ware dwaasheid den vrede te verwach-ten binnen korten tijd. Het is niet on-waaraehijnlijk dat wij de komende maanden moeten besteden aan - het voorbereiden eener vijfde overwintering te velde. 2 ZeppzYms en 40 Gothas vermeîd Zurich, 16 April. De werlshuizen die door eene ont-ploffing gevolgd door brand vernield werlen, dienden tôt het vervaardigen van Gothas en Zeppelins* De schade is zeer aanzienlijk. Tv,/ee zeppelins en 40 Gothas werden vernieid. Het geruchtloopt dat er 140 dooden en 200 gekwetsten zouden zijn Zwiîserland vraagt hersfel aan Buiîscbland Berne, 16 April. Zwitserla d vraagt schadevergoeding aan Duitschland voor het veriies van de « Sardinero » die tôt zinken gebracht werd. Het schip was geladen met graan ter bestenaming van Zwitseriand. «■ Builschekuipe*ijen in Brasillë Londe^, 16 April. — Men seint uit Rio-de-Janeiro : Als gevolg van de duitsche kuiperij n i-, Bra^ilie heeft de regeeriug nieuwe —trrîtregelen getroffon. Al de duitschcrs, zeifs deze die de i hurgering veikregeD, worden uitg.-dot>'n uit de staatsdienstf n en op de L nyd schepen. De go-îderen ter bestem-ming van duitschers aan boord van Braziliaansche of onzijdige schepan worden bij hunne aankomst door de tolbeambten verbeurd verklaard. I £en Engelsehe raid in het Kalîegat Londen, 16 April. De hoofdbevelhebbsr van de groote vJoot meldt dat gedurende eene verken-ning gedaan den 15 April in het Katte-gat, 10 duitsche sloepen in den grond geboord werden door de kanons. De bemanning werd door de Engel-schs schepen opgenomen. Wij ocdergiugen geene verliezen. 0e duitschers bereiden een grooten zeeslag Washington, 16 April. Zekere berichten meldea dat groote bedrîjvigheid heerscht ia de duitsche scheepsdokken. Men voorziet een groote aanvai op zee. Mogelijk echter is het ook dat de duitschers deze geruchten in omloop brengen om de verbondenen aan het wankelen te brengen. CTgegsaaas».. Porîugeesehe gekweîsîen te Lisabon aangekomen Lisabon, 16 April. De Voorzitter der republiek heeft in de hospitalen der hoofdstad de gekwet-ste soldaten bezocht die van het slag-vebl kwamen. Hij was vergezeld van officieren van den opperstaf en sprak met verscheidene gekwetsten waarvan hij er velen een eerekruis schonk. Bij zijn vertrek sprak de Voorzitter met veel lof over de Portugeesche soldaten en de verbondene legers en riep Duitschland ter dood ! Het vo!k juichte den voorzitter toe. Htsliasnsche volksveriegenwoordiger veroordeeld Rome, 16 April. — De volksvertegen" woordiger van Giovanni werd voor het gerechtshof van Alexandria gebracht en veroordeeld tôt drie maanden gevang en 200 frank boete. Hij had in een trein in November 11. ten voordeele van een vrede zonder voorwaarden gesproken. LIBERIA De Hoofdstad b schoten Londen, 16 April. — Een Duitsche onderzeeër verscheen voor de kust van Liberia en zond een ultimatum naar de regeering oin de d> aadlooze statie te vernielen en den Franschcn onderîes-sche kabel^noor té snijden. De regeering weigerde, waarop de onderzeeèr de stad Monovia gedurende een uur beschoot. De draadîooze télégraphié statie werd vernieid en er waren verscheidene slachtofïers. Een stoomschip vaarde voorbij en een gevecht met den onderzeeër werd ge» leverd. TCJKKEYE 0c oorîogsuitgaven ïuîlen door Duitschland betaad worden G^neva, 16 April. — Uit een verslag vaa iVJavid bey, minjster van Financiën van Turkeye, blijktdat de oorlogskosten voor Turkeye tôt heden 250 millioen ponfl bedragen (5 675.000 000 fr.) zonder verwoestingen van sommige streken te rekenen. Het îs Duitschland, verklaart de mi-nist.'r, die ons voorzien heeft van de middelen om de oorlogsonkosten te dek'ïen. Onze schuld tegenover Duitsch» land brdraagt 4.767.000 000 fr. Oe elîende in Oosienrijk P.irijs, 17 April. — Een Weenersche corr. zegt dat de geestdrift over de Duitsche overwinning niet groot is en dat het volk. ten zeerste ongerust Is ovçj* het gebrek aan voedsel. WUrât ja*rg*ng - Hummts 1051 FRUS : 10 CENTIEME» Vrijdeg i£ April 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes