Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1084 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 29 Juin. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 16 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0mm1q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgisch Dagblad vereerd met bei Ëereteeken cter Fransche Akademie Drakker*CJitgever s A. TEMPERE-MI YLB. Diiikerkiiui, 62, Oe Panne. Administratif i A. TEMPERE Voor ailes wat de Administrât!* betreH xich te wenden bij den Drukker-Beheerder ■ TEMPERE-KUYLE Duinkerhclaan, 62, DE PANNE (Belgie) Voor Frankrijk ■ 17, rue de Vie, CALAIS. Medewerkers : Guill. BRÂNDT — L. Clauwaert I A. Yan de Yeld© — Gaston Stampaert — Y. Eritas K. Yan Seyenandt. Redactie s J. BAECKELANDT De stukken betreffende de redactie in te zenden aan J. BAECKELANDT, rue Mortet, 17, CALAIS. ' 1 (| 1 1 .. - ■ —- - Illll III I I I I III II ■ 11 - " — A — ■ r. , ; I Il ,11 I I ■ I I ' I ' T II IM II II III II ■■"lu SOLDATEN EN VLUCIITELIN6EN die naar Familieleden zoekt,.wendt u tôt den Uitgever die zich GRATIS ten uwen dienste stelt. Tegen Or. Van de Perre's... bescharmelingen De veldtocht, die Dr. Yan de Perre in De Belgische Standaard voefde ten voor-deele der Duitschers, in een ander land verblijvende, levert de beste (?!) uitslagen op. De achtbare volksvertegenwoordiger van Antwerpen moet op dit oogenblik te-vred >n xijn; hij heeft te Londen — waar hij verblijft — slechts de oogen open te trekken, om te zien hoe zijne «ketterij »: EEN DUITSCHER BL1JFT ALTIJD GEEN DUITS3HER. HIJ WORDT DOORGAANS OPGESLORPT UOOR HET LAND WAAR HIJ VERBLIJFT — een reuzensucces be-komt.Menschen uit aile standen der samen-leving, vertegenwoordigers van de be-langrijksteorganisatie'sroepen iuid: Lord Kitchener viel als slachtoffer van een spie. De op enbare opinie vraagt, neen EISCHT, de onmiddelijke interneering van al de vijandehjke vreemdelingen, zelfs van de genaturaliseerden. In de Stock Exchange (Beurs) vroeg M. Hugh Nicholls woensdag naaiiddag, om 3 uur, toen het vreeselijk uit> u*s aan-kwam: «Zutlen wij vragen, dat al de Dui'schers van geboorte uit de St»ck Exchange g^sloten worden ? » En al de banden gingeD op ter bevestiging. Te Sothingham, belangrij* nijverheids-midden in Derbyshire, vroegen de ver-gaderde nijverheidsho«fden de onmiddelijke opsluiting van « ail aliens of ennemy kirth, naturalised or not, » betzelfde als te Londen door ieder geeisch* wordt. Ook op t» Liverpo$l, op de Cotton Ex-change (Katoenbeurs), werd een zelfd* eiscb gesteld. Heden en de volgende d^gen zal, zon-derden minsten twijfel, deze beweging aich over heel Engeland uitbreiden. Vûx pepuli, vox Dei! Het gouvernement zal den volkseisch gehoor geven en DE OPGESLORPTEN (1?!) —lief aan den zon-derlingen Kamerheer der Scbeldestad — onschadelijk maken. Het volk roept overigens algemeen : NOG IS DE VIJAND IN ONS MIDDEN! Wij deelen volkomen dit gevoelen en TrenschenweldraalleOPGESLORPTEN(!?) gcinterneerd te zien, al moest dan ook hun vrienden beschermer van verdriet... Engeland verlaten. LOUIS CLAUWAERT. Kronfjk uit Noord-Engeland De ffr«>ito g»t »n Engelind. -Gevolg van g«brek ■*« vowruît" zicht — JPr«-ffe»sor Van der t£a-■en. — llog de %.ntwerpaehen diereutnia». — E«n eerste eîseb bij mo^»lijk«n wapenstililaœdi — B«weging te^eu de «pge-•lurptea.De schaarschte aan mannelijke werkkrachten doet ztch in den landbouw bij aile oorlogvoerende landen sterk gevoelen. In Engeland natuurlljk zoo goed als elders. Daarvan drelgt nu gavaar voor de vruchtboomen ln Kent, waar thans eea rupaen-plaag heerscbt. De oogst Het zlch goed aan zien; maar thans la reeds zooVeel schade aangericht, dat geheele boom-gaarden verlaten zijn. Vooral de appelboomen wor-den geteisterd. Nu reeds wordt het verlles aan appels op honderdduizenden bushels begroot. Tallooze boomen zijn totaal kaalgevreten en zittendik onder de rupsendraden. Dat de vreterij zoo'n uitbreiding heeft verkregen valt voor een deel ook hieruit te verKlaren, dat het weer in Maartzoobuitengewoon gunstig is geweest vocr de octwikkeling dereieren. De perenboomen hebben tôt dusver minder te lijden gehad lDaarentegen worden de pruimen weer door een ander insect zeer ernstig bedreigd. * * * Engeland staat alleen onder de vooruitstrevende landen van Europa, zegt de'New Statesman, in zooverre dat het nagenoeg niets aan bebossching heeft gedaan. Vandaar dat voor den oorlog verre-weg het meestie hout dat het noodig had, moest worden ingevoerd. De oorlog heeft dien toevoer — de Oostzee, rooral Riga leverde het meeste mija-hout aan Engeland — beperkt en de behoefte ver-meerderd (voor loopgraven, schuilholen, hutten en^. is er ontaettend veel noodig). Dienteogevoljfe heeft dn regrering gevreldig veel moeten laten om-hakken, Z30wel in de staassbosschea van New Fo-rest en Windsor ais in particulière bosschen, daar het vellen van boomen n)et alleen door de hooge houtprijien is aangemoedl^d maar zoo noodig werd geèisCht. Het gevolg zal een ramp zijn, zegt de « New Statesman », als er niet bijtijds voor bebossching -wordt gpzorgd. Gelukkig hetft de regee-rtng ln het Lagerhuis daaromtrentplannen bes.end gemaakt. » » Professor Van der Essen, de gekende Houglee-raar van Leuven, is, voor den tijd *an den oorlog, benoemd tôt Bestuurder van het Belgisch Histo-risch Instituut te Rome. Geen beter keus mm gedaan worden, want Prof. Van der Essen is een onzer uHatekenste geschiedkumlgen. Hij verblwf hier i Eng-laud ln de Uni ersiteit s ad Oiford. * * * De Antwerpschen Dieremuin is g> luk&ig niet tôt Duitsch^ fca^erne hervormd. Dit blijkt u t een om-x-indbrief, rondgestuurd doorde«Kon. Maatschap pij van Dierkunde #, die de uitricbiing uitbaat. in deze «irculaire staai o. m. : «Het sewoen begint, als gewoonte, op i Mei. De abonnementsprijsis gesteld op40 fr (vroeger 55 fr.) In den loop der maand Juni zullen avondvoorstel-lingen in open lucht op louw gezet worden. » Nu zal zlch voorzeker een moeiiijke toestand voordoen. De Duitschers — offleieren, beambten en bezorgers — zullen zonder dea minsten twijfel in massa naar onae # Zoo » gaan. Wat zal ln deee ! foorwaarde het Antwerpsch publiek doen ? Weg-I blijven of zieh geheel. afzonderen van het Ger-maansch geboef te ? Wederom iets, dat wij eerst later zullen vorne-men en waarover wij thans liefst maar geene ver- onderstellingen dlenen te maken. * » * Het Duitsch midden-comiteit van handel in en met den vreemde heeft den wensch uitge.drukt, dat de eerste voorwaarde voor wapenstilstand zou wezen, dat DUITSCHE FIRMAS TOEGELATEN WORDEN ONMIDDEL1JK HANDELSBETREK-K1NGEN AAN TE KNOOPEN MET FIRMA'S EN PERSONEN VAN DE V1JANDELIJKE LANDEN, EN ZUlKS DOOR BEM1DDELING VAN AGEN-TIE'S OF AGENTEN VAN ONZ1JOIGEN. ®tlu*.iiig dat tusschen wenschen en bekomen nog al *at verschil is 1 Dit nieuws zal evenwel zeisere verdachte Belgische handtlaars verblfjden. De leepe gasten hebben dien eisch mogelijk voor-I zien en daarom misschien onthoudenze zich thans Ivan aile anti-Duitsche actie. * * * Op datum dat ik deze kronijk opstuur, gaat de bewîrging tegen de niet-gtïnterneerde u opg.slorp-; ten », intieme vrienden van den drolligen verte-genwoordiger van den Ncderduilschen Bond van Antwerpen, steeds voort in aile deelen van Engeland.Mannen van gezag ulten ln de dagbladen huane meening, dat allen moeten geïnterneerd worden. Het gedacht, dat Lord Kitche'ner's vertrek door een spie verraden werd, win; veld. Uit Londen schrijft mij een landgenoot : Ware ! het niet wenschelijk ook DE VRIENDEN van de « opgeslorpten >> lasgelijks op te sluiten ? » 1 Ik heb geantwoord : « Het is mijne gewoonte ; niet, mi] te mengen in zaken, die me niet aangaan. Had ik iets in da pap te brokken, dan zou ik mij verzetten tegen de interneering van die a vrienden» vermits a mijn vrlend », Dr. Van de Perre dan ook de kas in moest » IL. CLAUWAERT Aider!ey Idge, Wiimslow Road, 8 Juni 191# Belangrijke Italiaansche zegapraal " De Italianen maken raseen vooruiigang Zîj heroveren Aeiago ©e Ooatenrijkache legerè in aftoeht naar de grenzen. Parijs, a6 Juni. — Officieel. De vijand onbekwaam om onze stellingen te bemachtigen en onder de drukking van ons offensiefdat reeds verscheideDe dagen san-! houdt, begint zijne legers te ontplooien. Mandrielle,een btlaDgrijke knoopvan steen-wegen, de stellingen van Castel Gomberto en Melede'to, van den berg Longara, Gïllio Asia-go. Cesuna en Cengio werden door on*e troe pen hero*erd. Onze vooruitgang duurt vcort. Wij zi ten den vijand op de hieîen. De O' steiiriiksche troepan hebben bijna al het terein verloren, dat zij op Italiaansch grondgebied bezet hadden. ! Deze schitterende Itsliaansche orerwinring, [ samen met de Russische zegepraal in Bukovine is een goed voorteeken. Overwinning op de vlabte der Z«iven*|em«enten Parijs, 26 Juni. — IJit Rome : De bljzondtre uitgaven der dagbladen woi-den gretig gelezen. Zij geven het bericht van dezen morgen dat de Itaiiaansche overwinning seint, op de vlakte der zeven-gemeenten. **>«> 1 «Xianen herovmn Parijs afc Juoi. — De « Lib^r é » geefî een telegram uit Rome, dat seint da de Iiatianen Asiago heroverd hehben. Deze over innin» ai de Ooste 1 ijkers naar de grenzen doen terug ijken. De lialiane» behalen ni«uwe winslen. Rome, 26 Juni. — Officieel. Wij gingen vooruit tôt aan de vlakte van Sette-Gommuni en veroverden Raossi op de hellingen van den beig Semerle. Wij mieken eveneens vooruitgang in de vallei van Posina, bijzonderlijfc aan den r chter vleugeL Wij bezetten de vestelijke hellingen van den berg Busibollo, van Belmonte, van Panoccio, van Barco en van Cengio. Ten noord-oosten namen wij deheuvels Imane, Castellaro en Delle-Contesse. Aan den Haubutoverrompelde onze artillerie de vijandelijke lijnen. Een waterfliegtnig aan gevallen in de golf vaa 'S'rïeat Rome 26 Juni. — Gisteren morgen werd een Italiaansch watervliegtuig van type L, die op verkenning was in de golf van Triest door een vijandelijk jachfvliegtuig aangevallen maar een moteurschip stelde het vijandelijk vliegtuig op de vlu( ht. De Italiaansche vliegers zijn ongedeerd teruggekomen. B«>toogi» Honte P rijs, 26 Juni.—Ten ge?o!g* van de Ita-li-atuche ceiwioririg werd d^ stad beviagl, ter e«re van het leger Tain ke teleijiam .nen van srelukwerschen werden naa. generaa* Caiosna ge^tuurd. I II ...Tir II— r.rr-T .ijw; <imr.-mwrT!'piri.''V De lusse® bezetten nieuws vjand ge steilupn Petrograd 26 Juni. — Officieel, In de sectors van Jacebstadt en Dvinsk artilleriegeschut. Ten zuiden van Boutehoche overschreden de Kozakken den Dniester en bezetteden de dorpen Sokerfni&f en Petrouve en namen 350 gevangenen. Ten westen van Kimpolung hebben wij de stellingen van Pezorit veroverd. Suit door de S3na««n veroverd Officieel. — ln den avond van 23 Juni hebben wij, na een hardnekkig ge<recht, Kimpo- Iluag veroverd : wij namen 60 officieren en3000 mannen met 7 mitrailleuzen. In de statie van Kimpolung mieken wij ons meester van het spoorwegmateriaal. I Door de verovering van Kimpolung en Kuty ( is gaosch Bukovine in onze handen. | Gedurende zijn aftocht, in de streek van Its-f kani en ten noorden van Soutchora, liet de l vijand 81 ledige wagonsachter, 27 wagons maïs, l een wagon haver, 50.000 anthracieten, eene I groote hoe?eelheid hout, groote voorraden l voedereneeiïzeerbelangrijk ooriogsmateriaal. De n^euwe voorRi^ang der Bn««en 1 Officieel. — Ten noorden van het dorp Ried-I koff hebben onze troepen den rijand aange-5 vallen en hun eerste liin loopgrachten beze.t > Gedurende dezen aanval werd KolonelSviet-■ chine gekwetst. De vljaï.d biedt he^igen wederstand met i zware ea lichte artillene. Ten westen van Snia'.yn hebben onze troepen na een gevecht de dorpen Jilichoff en Toulou-koff bezet. De $tna»«>i» op 8<) km. van Kolumea. Petrcgrad, 26 Juni. — Door de verovering van Kuty is de strategtsche sttliing van de Rus-? s#n merkelijk verbeierd, want thans naderen \ zij de belangrijke stad Kolomea tôt op een af-stand van 20 km. De f&uasen ver© ver en dnisen» den wag»na graangeaavsen. Rome, 26 Juni. — Men seint uit Bucarest, dat de Russen in Buko*ine *erscheidene d ti-zenden wagons, geladen met Roumaansche graangewassen voor Oostenrijk bestemd, ver overd hebben. De Oostenri jkers zullen Brody verdedigen Parijs, 26 Juni, — De provincien Polodie en Bessarabie zijn volledig door den vijand ont-luimd. Do Oostenrijkers omringen Brody met eene sterke verdedigingslijn. Zij doen voort de stad onliuimen. De Russische overwinning en Roumanie llilitaire voorhereidaelea Zurich, 26 Juni. — In den Kroonraad, Vrij-dag laatstte Bucarest gehouden, werd de mo-bilisatie ^an het tierde legerskorps besloten; de ofiicieren van her korps hebben reeds hun regimem moeten vervoegen. (Er werd verlof gegefea voor den oogst aan een deel van het Roumaansch léger.) Bevorderingen in het leger. Bucarest, 26 Juni. — Op voorstel van de mi-nister van oorlog werd een dekreet afgekondiga waarbij al de leerlicgen van de krijgsschoien die mit den graad van onderofficier bij de re gimenten ingelijfd werdea, tôt onderluitenan' ten bevorde d worden. Betrekkingen tusschen Bulgarie er Roumanie. Bucarest, 26 Juni. — Het gedacht van eei commetciaal verdr.-g tusschen Roumanie ei Turk<ye, werd 'oor goed opgegeven Het siuiten van de Bulgaarsche-Roumaan sche grens misnoegt zichtbaar de officieel middens, » | De Belgen van 18 tôt 40 | jaar onder de wapens Le Havre 26 Juni. — De ministerieele com-missie belast met den opstel van het koninklijk-besluit, datai de Belgen van 18 tôt 40jaar onder de wapens roept, heeft zijne werkzaam-beden gfëindigd. Deze commissie zal aan den ministerr&ad d« rangsehikking van de nieuwe rekruten vragen, volgens twee groote categcriën en rekeuisg houden van hunne bediening vaaaf20 Juni 1916. Deze die bedieningen bekleeden van openbaarnutzulleu van eeee bijzondere rechta-machts, met dit doel ingericht, uitstellen >er-krijgen die lien in deze bedieningen afullen be-houden, volgens de reglementen en gebruiken in Engeland en Frankrijk en dit, zoolacg zij deze bediening vervullen. De ar dere zullen tôt den militairen dienst i geroepen worden en verdeeld, volgens hunnen ouderdom en den toestard hunner gezicnen, tusschen de verschillende wapens en diensten van het leger, en zooais in Engeland, zullen 1 die in verschillende groepen opgeroepen worden . ln de eerste groep zouden de jongelingea begrepen worden, vooral deze beneden da 30 jarec ; in de volgende groepen de gehuwda | mannen ; in de laatste groep zouden de per-: sonen begrepen zijn wiens onmiddelijben op-\ roep tôt den militairen dienst1 tengevolge van | een uitzonderlijken toestand, ncodlottige ge-f volgen zou hebben voor hun gezin of hunne |za'*en. De offroep bevat de mannen geboren gedurende de jaren i876 tôt 18ç7 inbegrepen. Bijzonderemaairegelen zulien genomen worden ; voor de onzijdige landen ; daar zal men mot* ter rekering houden van de moeiliikbeid van de toepassicg; daai ook kan men moeilijker oordei-len o ei de reders die uitstel moeten veneer en aan de opgeroepen peisonec. ; L)e commissieza! bnge oig a*n den miniater-1 raad "oorsteuen, voerbang enkel de jongelin-gen op >e roepen an 18 toi ^0 jaren. Aile Bel» 5 gen nochtans, zo< wel deze die 11 d* verbot de-i de lan en verblijven als deze die in onzijaige la."den verblijven, zullen zich saoet«n doen inschrijven. Ken comiteit zal onmiddelijk samengesteld worden omovar deze voorsUllen te beraad-slagen. WESTELIJK | FRONT ï gevecht isle^endig op het Belgiioh front. Le Havre, 26 Juni. —Officieel. Levendig artilleriegevecht in den sec-tor ten noord oosten van Nieuwpoort en in de richting van Diksmuide en Steen-straete.i llevige artilleriebewerkingen op het Engelaeh front Londen, 26 Juni. — Officieel. Dezen nacht heeft de vijand na een klein bombardement een aanval gepoogd tegen onze loopgrachten ten noord-oôsten van Loos, hij werd met verliezen terug-geslagen.Vandaag duurde de artilleriebedrijvig-heid voort op geheel het front. Het hevigste bombardement heeft zich voorgedaan in de streek van Neuville-St. Vaast, ten zuiden van Wailly en ten | noorden van de baan van Yper naar Mee-( nen. ! ! Sedert gisteren avond heeft de vijand ■ ! vier mijnen doen ontploffen, waarvan 2 i rechtover Hulluch en eene ten zuiden j van de baan van Bethune naar Bassée en 1 de laatste ten noorden van Nieuwkapelle. Geene belangrijke schade werd aange* , ? richt. | ; - ; Soidaten xendt on» blart ■■■ - j une vrienden en kennieeen. I HBSKU^ IgpgB N 484 frUs : Centlemen. D«aderda«r S» Juni |9l«j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes