Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

789 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 31 Mars. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930pv5z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Les: J. Baeokalasdt sa A. Tsmperc «#• B@lgîsch d&gM&d VerSChîj 0 6P de Og Stî de dâgeH d©F week ♦ °P'W *7, rue Mortel, CALAIS 1 tn ( nu il 1 m tu m, m 111 > A»OM!SKMEISSfT®ïï katasMl Beigrîe â«','î» gfraïaJirSJfe Î3*SS5 SHSfeSasad"l®oIS®as!Ï SÎ.B® ,KÏ|5»e»#j«s<» « ^»ïî® ^ 6«s?9 » s©.®© »yssJWtJve « « On» *6taAertand *> AV» ssseMortet, ©sSssSs fléchi door, vrij en vrsiik w&or Clad es& ?dk m îmké RCMaTIOTUKKSH. MISUW9 T« IIMltH «UK MORTIT 11 BM KUK OM*MTJUUV 13 MUS ABOmW^MKK^SPRMSBBîÇ VftOR SOÎ.PATEÏ* <« 65*«.,fi!s.> 0.3k »s*b monhihintih diknkn m«t mlmtchs k*es* w«en «pr œwgre-ss; w»® <0 mummb„8 ihkbh» haxosvraaoo &k î^sluici ^»«r BaaaœstS *«&W - «*„ HtTzu.rn ao*e*: •ezokbei» te wer.isK " "'* " ' ' "* 11 r. mi m—-~nr awi i M —i»im i ■! ■ m « imi i n im imw P A S C H E N •oote feest van ailes die nedeiig i iBde ©odheid van den Êtulstus. ] te feest van hen wier zjelsn en î ichamen gedompeld liggen in i [epste lijden waar die weten dat ea geluk geboren worden in de en beproeving. 't Groote feest e zien op wat gebeurtnurondom yvier geest als overweldigd wordt ttragisch wreede dezer slachting ehristen volken en die zichàng-fvragen of niet is gesagen het an ondergang voor Europa der 8ii beschaving ? ■gd had het de me.'Skr ten aaa-an het gansche voik. sijn aRsacn eerden en zijn rijken, dat Hij was rwachte. dat Hij was de eigenZoon od, die is yoor hun stam/ader A m, dat Hij was één met den Vader ;wie Hem zag ofhoorde dea Vader e en zag, dat Hij de werken deed n Vader die almaehiig is, Dat zeg-en terwijl Hij 't Had gezegd had daan die wondere werken, waar-lij zich toonde de eigenmapbtige iac aan leven en aan dood, Dai . gesteund op zulke werken was? iRmie, was een lasteren vaa i-.od vie zich aoemden de grooten ou-volk. Hat was de staun van i»et aan Hem en aan zijo werk voor Bt harte zein hadden en van goe-il, Die blasphemie ze moest ge-en aHeen de doodza straffan kan eloof het moest. gesterkten wor-wzattelijk, Dat zou het worden 's Meesters eigenmachtige zege-over eigen dood. Plechtig ver-le de Christus het voor 't hoogste ht van zijn volk en onder eene ij was de Zeon van God, Daarvoor ij den dood starvea en dea meest digen dood. i vijanden dachten zich gewon-Zijn getrouwen lieten den moed n en twijfel dalen in hun zieleh. beideu waren ze vergeten in hua ening, in hun ontmoediging <ie e beloffe die de Meester had ge-en zoo plechtig dikwijSs . niet i was Hij Meester over dood en bij anderen maar H .j zou het n dat Hij 't was bij zich zelf. En ijwillig sterft Hij, maar eigen-tig als een God, hergeeft Htj zich let leven en toOnt zich overwin-over eigen dood. De berekenin-ier grooten vallen mis. 'tGeloof etrouwen ontvangt zijn rotsvasten . Ea jubelend roepen zij het uit elooven en wij weten dat de Chris-'erkelijk verrees van de dooden, ?en macht. Wij weten dus dat hij t Hij zegde te zijn ; eigan meester ichepping, leven en dood ■ dus i verdween de donkere wolk die over 't kruise vaa Gaigotha in de rwitte uchtendglorie der Verrij-i Ea sedert de Zon triomfankelijk errijzenis van den Christus be-te herhalen elke eeuw miliioenen lillioenen onder de besten der eheo 't belijdenswoord van den inschen Honderdman. die waeht bij het kruis ; « Ja waarJijk, die 's de Zooa van God». 3 rees het heerlijk-schoone beeld 'frristus uit den aacht van lijden ®t voile iicht der aanbiddingsalo- ioo rijst ook eeas ons ziel omhoog fïren lijdensnacht van nu naar forgea van het vol gelukkig le-'Is lente nu, de korrels graan ge- ; dolven liggen in den killen grond. Ze . liggen er gedoken en stil te sterven. t Maar zon zal stoken ophetjlanden wek-i ken da?ir de sluimerende kiem van le-t Yen. Ze zal ze trekken altijd meer. om-i hoog naar haar licht, en daar hoog t boven d'aarde en in 't voile liaht doen î rijpen haar geborgen leven en het doen t worden de voile, zware halmdie ander l leven voeden gaat. Zoo liggen nu veel zielekorrels difp ^ t begraven in den koudea grond van hun s r voortdùrend lijden en nog geen zon er s warmt over hun veld misschien. Maar - zoo de zielen zich begrav^en laten door î den grooten Z^aier, dra ze voelen zul-s len de bsweging van zijn werk in hen. n Oatboisterd zal ze worden van wat be- lemmert reeds zoo lang haar opdrift ! >' naar breeder en nasr dieper leven. De , r bolsters van haar te ^root zinnenleven . d zuilen weeken en vallen en vrij zal de ziel haar eigea kracht gevoelen ge-3 stuurd door Gods genadekracht. En ian komt schingen steeds blanker en ■ t staeds warmer de genadezoa dieChrls-' tus is oia haar te trjkkea omhoog naar zich. oui breeder steeds te openen haar - o itvangéniskracht en voiler op te van- 1 ^ea de weelde en den rijkdpm van zijn ; I ïo 1 lelijk leven, tôt Hij haar losrnaakt r be-jl en al ea o erplant, gerijpt, vol- : groeid op de eeuwige akkers onder zij ne zaligen, in 't rijk «waar 't zal be- ' II wogen worden d«or de Eeuwige Chris- , tusliefde «Dante*. « n Paschen ! 't Is groote feest van hen 5 wier zielen en wier lichamen gedom- ' peld liggen in het diepste lijden, maar e die weten dat le^en en geluk geboren , e worden in de smart en de beproeviag i Lijden en Verrijzen. Wet van elke 1 zielsontpiooing. Wet van't groote le- : ven van de ktrk. Nooit was de strijd 1 vaa 't k-vaad meerhevigdaa hij woedt ; d nu jaren reeds. Ngoit zag de wereld . f- wreedcr beelden van vernieling en n verdelging. Nooit woog grooter waan- , ® zin o^er.menschengeesten en vergafen î ze zoo zeer de groote weken van het < si leven en de geboden van den Goddelij- 1 n ken Vredevorst.'t Is of voor zoovelen ît de stem van 't Evangelie dood gaat in ■ a hua ziel: zoo ze er ooit'aanhoord werd 't Lijkt wel goevrijdag voor Gods kefk. h Erijoch gaat ginds in de vertehet licht i- aiet reeds aan 't rijzen. In !t di?pste i- van de zielen wekt het reeds beweging >f en na zooveel onrecht, na zoo'n groote n verwoesting zoeken naar iets vast, it waarop sterk rusten kan het recht, s- waarop rustig weer gebouwd kan wor-J, den het werk der ware beschaving.Het ij overvloeien van den haat wekt hevige ;r begeerte naar 's meesters liefdewet, is die eens loyaalopgeyolgd voorgoed den haatzou dooden. ie Het gemis aa- oprecht en overal er-le ksnd gezagdo»t, meer en meer de oo-j- gen opgaan eu heenzien naar dehoog-k ste zed°-lijiie macht,-het Hoofd der Ka-e- tholieke Kerk. Hat gevoeld te veel ve?_ li deeld zijn doet bij de Katholieke aller ;r landen een drang ontstaan naar vaster n eenheid, naar breeder meer eensgezin-)t de zuiver Kalholiekewerking, waaraan ie ten slotte de wereld niet weerstaan zal. Zou uit goevrijdag het ook geerj ^d Paschen worden voor de Kerk? We n hopen het enbidden ervoor, nu voor-3- al, nu 't laalste spel gespeeld wordt 'g voor de reddingder ehristen bescha-*r ving. e- A. DE GROEYE. e- De vijand voort in bedwang gehouden HET VIJANDIG OFFEHSIEF VOOR ATRECHT MISLOKT DE FRANSCHEN VEROVEREN MONCHEL lia ad honden Weîke ook het tooneel en de hop.da-nigheid waren der duitsche operatiën, ' hunne doenwijze verandert niet eu be-i staat in het volgende : «Zoo rap en zoo . sterkmogelijk eeae groote oodernemiag op touw zetten, deza uitvoerea^ slaan opeen bepaald punt zoader ooît op de * verliezsn te letten en te vechten tôt al- - genacene uitputting. Zoo is de oorlog beffonnen met de gevaarlijke schendiog vau Btilgiëi hsden staan wij voor het- .. zelfde gsval. t S 4 Zulke krijgskande kan soins lukken, 8 maar ook mislukken en dan zijn de ge-1 Volgen keel zwaar. Wat gebeurt er wan-e neer het zoo zeer nezo&hje rerpiette-ringsioeî in een zeer korteo tijd niet ! bereikt is ? De massa's die men in den a vuurdaes ge.wojpea heeft smelten stil-n weg, pntredderen zich en loopan ge- - vaar het slaehtoffer te worden van ee-r nsn te^-enstrevor, weîke zijae kraehten r niet bllndelii'gs gawaagd heeft. De duitechers W jrpen zich op he.r En-gfîlseh front, ^elijk getèrgde stieren in 1 een stiei engevecht, hien heeft hun gc-t zegd cîat zij heden ds hoogsîe en uiter-_ ste po.yi-sg waagden en dat is de waar-r heid, men heeft hun oek gezegd dat het de eindzeg'.praal zoude wezen. Op deze overwînning rekanden da duitschers * vast, aa/igezien ganseh d« ruiterij in esrste lijn was geibracht. onge.a'.kiglijk j beeft de ruiterij eene leelijke nederlaag opgeleopen en heeft zich suoeten terug-trekk n. Zender twijfel hebben onze Bon'lge-1 nooten onder de drukking in de ri«h-ï ting van Amiens merkelijk moetea aeh-î teruitgàan. Ncsle en Bapaume moeten afotaan. de fransche na ter hu p gesueld te zijn hebben Noyen Qjoele* ontrni-1 man. Deze betreurenswaardige feiten t zijn het gevolg van het russiseh verraad j dat toegelaten heeft deze ovsrgroote } macht op het engelsch en fra^geh froat te werpen. Maar met welke onherstei-bare veriiezen ? de duîtseheÉs durven 1 het niet bekeanen en nosehtaiis het moet t den keizer doen denken aan de toe-_ koaist. î loderdaad, Duitschland had op zuî--, ken tegenstand gerekend. Het «Berliner j Tageblatt» schrijft dat hun doel niet is ons te verpletteren, Baar onze gevecht- * sterkte te verminderen. Het blad voegt t er bij dat.de Beslissingen van den duït-e schen opperstaf zuilen afhangen van de houding der teger strevers. Het is eene 2- leugen om hunne groote teleurstelling e te verbergen. Dat de toestand erg is, zeer erg zelfs zou kinderachtig zijn te loochenen, •- maar wij hebben er andere gebend l waar uit wij zegevierend zijn uitgeko-Bîen. Aan den duitschen stormvloed e zuilen aile middelen en vernuften te--• gçngesteld worden. Moed en vertrou-n vven moofen wij hebben, één dag zal er komen dat de vijand zijne bersen op-eenstspelde lijken hoopen zal d«en na-denken en buiten adem zal doen stil-staan.- De Eogplschen en Franschea zpggen i- «stacdhoudeD» T De toestand is lichtjes aass r heï betersn De duitschers trachten langs drie n kanten Amiens te bereiken. n Ten N van ds Somme zija de legers n van Otto von Bulow en van Marwitz in e bedwang gehouden op het punt dat zi? cisteren bereikten. I- B?paume met gansch het omlî^arenfle " verdedigingjstelsel viel op 24 Op 25 l" Lesboeufs en Longueval. Op 2® Achiet-Îe-Grand, Bethincourt, Biefvillers,Gre-villers en Irles. 4 Te zelfder tijd trekken de du'itschers over de Ancre en rukten Bray-sur-Som-me bir nen. Albert werd door de En-^ ëelschen ontruimd. Eene stortvlaag van i obussen en stikgas had den helden-moed der Engelschen overmeesterd. ÔFFICIEELE BEEICHTEN PAROS, 28 KfiAFIT, !5 u. — De strijd werd gistersn In den avond en gedurende een ge-deelte van den nacht zeer hevigj voortgezet. Niëttegenstaande de tegenaanvallen kon de vjjand onze troepen niet uit de dorpan drijven dia zij gisteren veroverden. Onze troepers veroverden MONCHEL door een hevigen strijd. Hardnekkige gevechttn voor Plessy-de-Roye. Ai ds asRvsiien op dit dorp werden afgeslagen. _ Volgens hEt zeggen dsr gevangen en naar hst zien der lijkea moet de «ijand schrik^e-lijke veriiezen ondergaan hebben in ds streek var. iïlor>tuidier. Ten N, van Sîontdidier houden onze troepen den vijand in bedwang op de lijn van Avre, voor Neuvilie-St-3srîtard-Msziere-B3aree!euve-Hamel. Vijandîge infanteriskolonnen werden onder het vuur or.zer verdragende kanowen gesto-men op den weg van Laon naar Laf ère. y t "v Groote bedrijvigheïd op het overige van het front. « s; -y [ÎV ^ s — ^ Losdes?, 29 IRaart. ~ Gedurende de aacht is de vijand over de Somme getrokken ten W' . en ten Z. nabij Chipsiiy 23 I g2 km. tea 0. van Amiens. Als gevoig va n dezsn vooruifgang werd de linker flank van onze troepen ten Z. in de Somme gedv/Ongen in aftochtte gaan naar Hame! gelegen op 13 km. ten 0 van Amiens. Van daarloopt onse Ijjn langs Lamotte-Sauterre-Caix Vrelyen Warvillers. Ten Z. van deze lijn gingen da Franschen in den nacht achtsruit langs den weg vanVoye-. na^-Breteuil an de vijand trad Pdontdidier blnnen. Van Warvtîïers locpt de lijn langs Arviliers Oavescourt-Gratibus-Resnil- Saint Georges (3 km. 533 m. ten W. van Montdidier tôt aanr Kainviiiers 10 km. ten Z -0. van Montdidier.) Tusschen dezestad en Pont l'Ervega ten Z. van ftoyon. deden de Frauschen dezen r.acht ears ienar-ganvai en wierpen den vijand 3.5 km. achteruit. Ds Franschen oe?enap groot» drukking uit in dezen sekterï Ten W vanda Somme bieven oîize lijuen onverandert. Gsdu! e^de den nacht hadden verscheidene aanvaiien plaats in den omtrek van Beaumont Hamel, Bossignos, hetbosch van Cuiesfcux AI die aanvaiien werden afgeslagen. Dezen morgsn beschoot de vijand havig onze lijnen ten N. van de Scarpe en voerde een aanvai siît met 7 divisiss omirent !05 000 mannen sterk, Op dit gedeeiie van het front drongen de duitschers in onze eerste iijnen en een hevig gevecht çreep plaats. Onze lijn loopt door Arleux, Fampoux, Neuville, Vitasse, Boisleux. De strijd is zeer hevig en de vijand ondergaat zware veriiezen. (Least de iaatste berichted op de tweede bladz.) \. Maar deze hebben zieh hervat en niet. tegenstaande de vijandige overmacht Bucquoy betwist, dea vijand weerhou-den îsuiten Albert en te Sailly-le-Seé en beletten hen den weg Albert-Amiens tr bereiken. Sailly le-Sec ligt op 20 km. van Amiens en Albert 30 km. Ten Z. van de Somme vielen Shaul-nes en Pioye. Over Ghaulnes is de voor-uitgang onbeduidend want Lihons was gevallen samen met dit dorp. Daar zijn de duitschers 2@ km. van Amiens. Meer ten Z. van Roye was de vooruit-gang niet veel aanzienïijker. De Franschen lieten dei. vijand maar voet voor voet vooruit gaan en hielden hem in bedwang op meer dan 30 km. van Amiens. In de streek van Noyon vielen de ge-veihten in ons voordeel uit en wij be-houden sterk onze stellingen. In 't korte zal de vijand met onze re-•serven moeten afrekenen. Hij heeft het eerste deel gewonnen. 't Valt nu te zien hoe het vervoîg zal uitloopen. Troepeiibswegingcis i n Belgie Den Haag, 2S Maart. De duiischers stairen hunne gekwet-sten naar Belgie. In de statie van Gent | komen yoortdurand gekwetsten aan. ' Van daar worden zij naar de expositie-gebouwen «vergebracht. De Ylaanderen zijn met frissche troepen opgepropt. Ons volk is vol vertrouwen. De Keizer op feet frûnî 1 Tijdens zijn hezoek op het front zegde de Keizer tôt de oorlogscorres-pondenten : Zeg aan het volk dat iede-reen zich hier op»ffert. Iedereen be-grijpt den inzet van den strijd Maar ■wij zuilen hem winnen. Duitschland strijdt voor zijne vrijheid. De correppondenten seinen dat de Keizer aan honderden soldâtes de han-den drukte. Ludendorf durfl zich nog niet uifdrukken Amsterdam, 28 Maart. De Tageszeitnng zegt dat Ludendorf i aan een correspondent zou verklaard hebben : Wij hebben een grooten veldslag aan-gegaan en eene zegepraal behaaid maar niemand kan de gevolgen voorzien. % De binnenlandsche tçestand in de Keizerrijken zou het offensief verhaast hebben Zurich, 28 Maart. Het offensief Is begonnan op een oogecbiik waarop de politieke toestand in de Middenrijken niet te schitterend is. Vooral in Oostenrijk is de toestand nietgoed. Volgens eene Weensche correspondent wordt eene nieuwe micis-terieele krisis verwacht. Een briel van professer Lammash over Mittel-Europa heeft groote ontroering verwekt. Eindelijk is de voedingskrisis ernstig De eerste minister zegde dat men niet mag rekene» op den învoer uit Roeme-nie en Ukranie. In eens zien de Qosten-rijkers aile beloften verzwinden. De werklieden verklaren eene ver-mindering vau het voedselrantsoen on-mogelijk. De best*rende klassen ver-klaren aile oplossing onmogelijk. De meening in Âmerîka €ansch Asnerika voor dun oorlog Parijs, 29 Maart. Washington is zeer bekommerd over het offensief. In het Senaat heeft men bijna over niets anders gesproken dan over de voorbereidselen. M- Lodge sprak eene redevoering uit ten voordeele van het ter beschikking siellen aan de verbondenen van al de bsschikbare mannen. De verplichtende diehsttijd van 18 tôt 24 jaren werd ver-rolgens besproken. Men sprak ook met lof over den prachtigen wederstand der verbondenen. De woordvoerders vroegen aile rijk-domrnen, mannen en voedsel ter beschikking van de verbondenen te bren-gen.L In Erazilie Een leger van 200.000 m&n gevormd Rio-de-Janeiro, 2® Maart. De Brazilianen spreken over eene mo-gelijke tusschenkomst. De militaire middess zijn zeer gun-s^ig gestemd voor het vormen van een leger van 200.000 mannen dat naar Frankrijk zou gestaurd worden. De heldenmoed der Engelschen Gazetvan Francfort De berichten seinen hevige gevech» ten en zegge* dat drie legerkorpsen met de t.roepan van twee andere gene-ralen noodig waren om de Engelschen uit Bapaume te verdrijven. Nog geen doorbraak Gazet van Francfort . 't Is enkel wanneer wij den machti-gen kring verbroken hebben die ons tegenhoudt naar den weg van StQuen-tin dat wij duidelijk het plan zuilen kuttnen nazien. Wij zijn nog te veel in de periode der geveohten om reeds over door-braak te spreken. 80 verbondca viiegers vaîlen de vijandige ^roepen aan PARUS, 28 Maart. — Officieel bericht — Tusschen 21 en 2$ Maart namen onze viiegers op merkwaardige wijze deel aan de moorddadige geveehten. In een enkelen dag 23 Maart voerden onze eskaders 125 ronden en verkennin* gen uit. Veel inlichtingen «joeten nog toehomen. Tusschen 22 tôt 26 Maart werden in de streek van St-Ouentin,, Ham,Le Fera Noyoc meer dan 50.000 k.g. springstof-fen geworpen op konvooien, treinen en vijandige troepenverzamelingen, die al-dus groote veriiezen ondergingen. Zij daalden soms tôt 20 m. van den grond en vielen met hunne mitrailleuze de vijandige contingenten aan. Vaoral dient de bewerkingvan 27 Maartjaange-haald te worden. Zestig aanvalsvlieg-tuigen en twintig bombardeerders vielen de vijandige troepenmassas aan en brachten die op vlucht. Verders zijn verscheidene munitiede-pots ontploft en groote branden uitge-broben. & Intusschen vielen de viiegers op het Oo:stelxjk front de strategische punten Mets;Tublon en Thi0nville aan, Verscheidene branden en hevige ontplof-fingen brakan uit. In den nacht van 23 tôt 84 wierp een onzer eskaders drie ton springstoffen op de voornaamste gasfabriek vanLudwie-haten. 6 Eindelijk werden 37 duitsche vlieg-tuigen, 6 kabelballons neergeschoten en v andere gedwongen te dalen. Een duitsch generaal gedood Londen, 27 Maart, — Men seint uit Amsterdam dat de Duitsche generaal Bloch von Blottnitzop 22 Maart in een gevecht nabij St-Qnentin gedood werd terwijl hij eene infanterie-divisie be^ vooî, 8og 48 uren stand houden 1 arijs, 28 Maart. — De volksvertegen» wooraigers die als officier deel namen i jan.d,e krijgsbewerkingen zijn van oor-deeldat het Duitsch effensiéf volledig zal mislukt zijn aïs de verbondenen nog 48 uren kunnen stand houden, lefdc iaargantf — Hummtt 1033 Frifs 5 )» Zon 3à Hâtrl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes