Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1465 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g73707z49b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgisch dagblad verschijnende alle dagen der week , , Tâ'ZZ 6 fr 50 RECHT D00R, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempera Voor een termijn van 3 maanden . • ■ o tr. so ' «/ ' * * ' ■ ■ 50 VOOR GOD EN VOLKEN LAND Opstel en Beheer: Huurdochterstraat, 8, Gent > » > > Ifi » « a ■ «*■ OP DE SLftGVELDEN VflN DEN YZER (Ddo vervoig) De Panne, 10 December. I Van Hier uit, over Veurne, ging de tochl Bran morgen al heel vroeg naar Merckem. ■Anderhaif uur auto. Onderwe als altracties ■ voor den reiziger, te Alveringhen. hel ■Be'.gische hospitaal, dat zich uitstrekt over ■ een afstand van zeker een kilometer en te R Gyverinchove, de mooiste en de best-llingerichte van de vier « schouwburgen Bder koningin ». Even ten Zuiden van Polhnchove, steken ■ vve andermaal de Yser over, en betreden ■tve opni-uw het doode land. I Langs de wegen overal nog ontkleurde ■appen van de « camouflage » stapeltjes fMinunitie — meest 75 m.m.-granaten — door ^Ide Belgen achtergelaten. V e plaatsen waar Ide artilîe ie gewerkt heeft worden aange-|duid door hoopen ledige huizen. En dan, JSzoovvat overal verspreid verroeste Duitsche ■gra^aten d'e niet ontploft zijn. Er li gen er ,bi; honderdduizenden ! De bericht-n over de ellendige hoedanigheid van de Djitsche |»Ersatz-mu »ilie uit den laatsten ti;d, zijn dus geensziii&p.aatjes geweest ! \ 1 oc» icveren die dingen nog groot gevaar Hop. De kleinste schok kan ze no^doen ^Bspringen. C ok ho\idt men er vcor t oogen-^H)li:c nog zeer wijz Ljk de handen af. De opruiming der slagvelden zal Iarg ge?n vei-r, lig werkje zijn, en men denkterover om het Bho.)fdzakeli;k dcor Duitsche evan?enen te »| Iaten opknappen. Die mceten dan maar zelf ■ uitvinden, hoe hun niet-gespro; gen grana- ■ ten zonder gevaar cp te lapen zijn ! [ Onze auto vliegt door de puinhoopen van $|Rcnin he en Ncordsch:ote, over de Kem- ■ melbeeken de Yperlee, bijriviertjes van de ■Yser. en houdt stil temidden van eene zee ■ van grijze modder, waaruit hier en daar, als ^Kcen klip een brok metselwerk steekt. We staan hier op de Grjote Markt van ■ Merckem, vôôr dtn oorlog een dorp met ■3600 inwoners. MERGXEM Merckem was een der voornaamste, zoo ■ niet het voornaamste bolwerk van heel de ■Yserstel in » en titani3che ^evechten zijn hier ^■geleveid. I Hierhielden de Franschen, ten koste van ■ontzetteode verliezen sland, in November ■ 1914, toen de -Belgen het nabijli?gende ■ Houthu steibosc'n hadden moeten prijs- ■ geven. Zij hadden de Duitsche vloed.olf ■ feitelijk reeds voôr Merckem tôt staan ge-' braclit, toen een Marokkaansch korps dat, ■ op de linkerflank dezer stelîing, n.l. op het ^Bker.;hof van Dix mai den, losliet mt het ge-■vo'g, dat uet heele front tôt achter de ■Yperle v 1 : ui moest worden. Zoo kwa-Btnende Duitichers tôt Mercktm vooruit, dat ^■den heelei duur van den oorlog onder het ^Kpwe digste vuur werd gehouden. Geen ■vierkar. e yoet, ^vaar geen granaat terecht-■çekomfn is. Meer volhdger verwoesting .la t zi< h n e denken. I Een h uvel je, iets hooger dan de andere, vijst de plaats waar eens de massieve kerk-^Boren verrees. A's we er op kiauteren.voelen ■ve bij iederen stap menschelijkc beenderen ■oozer oize zo en kraken.-Hier was het ketk-Ribi en honderden Frafische miriniers wer-jmdc-n er... ter eeuwige rust gelegd!... Ik D'sf» ^at °P één andere begraafplaats H t kanon lôô- h .iiigschennend heeft huis-■gehoi-den. Mensciielijke overb ijfselen, ^pisten, kruisen, zerken, aarde, bloemen en ■grasziin door elkaar gemaaid en gekneed it één.grauwe glibberige brij. Toch ont-V5. en ^aar no8 een splinter van ^fccn kiuis;e, met een Fransche* kokarde er ^op, en zie... daar w egelt op den killen ad m van den zeewincl die fel over deze ■gester n w.-reld blaast, een tolaal stuk-[ge oeste h lm, waarop nog een paarkladjes blauwe iak z jn e b speuren. [ v an op het hsaveltje, dat eens de toren Was, wverzien we het grauwe, neveligô p .no-ran;a van den stiijd. Daidehjk stellen we ons voor, hoe in Octobcr i917, tben de Engelschen hen groot onensiof in Vlaanderen begonnen tvaren, de Franschen, die achter de Yperlee iagen, vooruit rukten en Merckem herover-den. Zîj bleven er, onder een waren zond-vloed, vuur, tôt aan t begin van het groo'e otfensicf der Belgen, dat een einde aan den oorio? zou maken. Men herinnert zich, dat in dsze beslis-sende partij, de eeiste kaart feitelijk door de Duitschers werd uitgespeeld. Hun doel was, een wig te drijven tusschen het B.-l-gische en het Engehçhe leger.en tôt Bailleul door te aringen. voor aeze opérauc nau het oppercommando niet minder din v4)f divisies ter beschikking van prins Rupprecht van Beieren geste'd, die zifch in het bosch van Houthulst tôt den aanyal samengetrok-ken hadden. De eerste schok. voorafgegaan door een bombardement zonder voorgaande, was ontze'tend. De voorste Iinie der Beîgçn bezweek onder den formidabelen druk, en één moment was de toestand uiterst kritiek te noemen. To n werd van uit Merckem een tepen-offensief begonnen met sech s één divisie tegen de vijf Duitsche. Dat was op 28 Sep-tember j» 1. /<5ô onsluimig ruVten de Bcflgen op. dat ze bij den eersten sto t reeds den rand van het Houthu'ster-b^scht bereikten. Feitelijk hadden ze te snel geloopen en raa'<ten ze tusschen h t spervu r van de Duitschers en dat van hun eigen aitiilerie gevangen. Achter hun rug waren, door ^iet roffelvuur a ie we^en en banen in een zoo afschuwelijken toestand geraakt, dat z Ifs de tanks er nog n:su.velij<s overheen kwa-wen. Zoo konden zekere afdeelinsen vo le dfie weken lang noch vôôr- noch achteruit. De manschapptn legerden onder de i bioo-ten hemel, in een ie^en van cranaten, en moesten noor aviateurs geravitailleerd worden. Uifvliegmachines werden ruim 100,000 rantsoenen over den onge ukkigen ioe > uit-gestoit.diezijn dorst moest lesschen met het vettigewater uit de granaatkuilen die meesîal tevens soldateng^aven zijn! .. EEN KERKHOF VAN TA.NKS Wij verlat^n dit oord van verschrikking, en rijden naar de plaa*s, waar eens Poel-cape! e stond. Hier kruisen we den spoor-weg van Staden naar Ieperen, die door de Belgsche genie reeds groot-.nd-'els hersteld is, en^waarvocr reeds militaire treinen iollen. —- Hier komt ge op een kerkhof van tanks, waarschuwt onze geleider. Even vôôr Poe'capclle.bij dsn spoo*weg-overgang, ligt de eerste. H t is een Engel-sche, een van het oudate model. Een vol-treffer heeft haar in haar Iinkerflank geraaVt, en ellend g ligt ze in 'n <?rcppel icr zij de van de bâan geslrand. De flank van 't monster ligt open en îijn ijzeren ingewanden zijn verscheurd en door elkaar gewrongen. Bij den motor zien we een dijbeen liggen en eexstu!; van een onderkaak, met tanden er nog in... Dat zijn de laatste overblijfselen van den Brit, die de tank bestuurde De naam van Jank-kerkhof rast uitstekend hier. Ik tel er wel twintig. Er zijn er, die reeds ha!f in de morder w gg.zakt zijn. Van andere blijft nog nauwe'ijks genoeg over om het geraamte van een « land-cruiser » te herkennen. Hier ligt er een, hcre'emaal op zijn rug. Om ze voor zijn vliegers zoo wei-nig mogelijk zichbaar te ma'<en, waren ze met graszoden belegd; — de halmen zijn hbog en wild cpgeschoten en buigen dôôr onder de felle natte bries. Van wat hier vroeger we?en waren, is geen spoôr mser te vinden. Thans hjbbflt onzen wagen over een baan van balken, die da Belgische genie, zoo goed en zoo kwaad als 't in deze modderzee mogelijk Was, heett aangelegd. Lii.ks en rechts stegen legers van doode boomen hun geraamte-armen, met gebaren van stomme wanhoop in de droeve, grauwe lucht. Wij zijn in hit Houthulster bosch. Het ontza^wekkende wo jd, waar nooit de stralen der zon doordrongen, oord van verschrik-1 iag en legend n, ontoegankelijk nest van Bsc iclandt en zijn bende, ligt thans naar aîîe w ndstreken voor licht en storm open. Geen boom, die niet honderdmaal geraakt werd, geen_s.ruik die de catastrophe heeft over-eefd 1 Het Houihulster bosch is van den aard-bodem ve.dwenen. Van het do p Hcuthulst, ain d<n Ooste-lijke i rand van het woud, zijn ten mhs'e de skele ten der huizen no-j overgebleven, en daar verheft zich nog de ruïn ; van het groote klooster, Hat de Duitscheis tôt « l eldlaza-rett » ha-den ingericht. - Over een berg van steenen en kalk, ver-spl nterde balken en verbogen ijzerwerk, werkenwe ons naar binnen en komen terecht in een vierkant van w.tgekalkte mu e , die een ruime ziekenzaal omsloten moeten heb-ben. De plaatsen, waar bedden hebben gestaan^ zijn nog duideliik te herkennen. Hier heeft 'n ongelukkige op den muur een kruis geteekend, vlak boven zijn hoofd, en daar lezen we in greote letters, bliikbaat met een beb oeden vinger, in een doods-stu'p op den wand geschiiderd : « H e !... » Een he! was het hier wël, maar de ster-vende heeft zeker wat anders b°doeld, want het woord is niet Heeft de Dood zijn hand verstijfd, vôôr dat hij het yoltooien kon ? Wat ge in de nabijheid Van ieder vcld-lazaret nooit vergeefs zult zoeken is e i begraafplaats. Die le Houthulst is een ec.ve doodenstad. Zij strekl zich over minstens een hectare uit, en heele reg menten slapen hierdtn eauwigen sla.p. Stram in 't gelid staan duizenden kruisjes, aile d zelfden met een naam er op. Of... géén naam; en dan leest men : « Hier ruht ein Deu scher Held ». Een held... Dood omJit hi <ei held was of... een held om t ' ij d. o i is? Een paar Belgfn cok ziij< m^e'ijfd bij dit Duitsche dcodenhger • « Ein B bis cher Grenadier... » Nôge<n' Hun kruis :s net hetze fde als de du.ztnd ar.dîre. Arme, arme jongens !... Ee i reweldig monument heeft deze dco-der-s'a l beheerscht. Eno me blokkv'n béton tôt e'-n « Koloséale » ra cophaag opge-s ap il. In machtige kters staat er op : « Die 4^3te Réservé-Division ». Een vol-treffer uit een BelcMch karon heeft het É,cd-n teeken op zijn flank geworpen, en als een e t'^nd schip, zoo ligt het thîrs in de grauwe eenzaamht id, waar a leen het mur-mden en iu schen en klckken van den grijzen wicterregen, de belangrijke stilte stoort. ('t Vervolgt.) Da Ho!i3,dso!ie-B8lgi.G:i3 kwestie Een miniàterieele verklaring In de Hollandsche Kamer heeft de m nis-ter van buitenlandsche zaken ve kUard dat de on wapening der Duitsche troepen het voorwerp is geweest van een ijverig onder-zôek. De Duitsche troepen hadden niets anders dan trexossen met zich gevoerd, die niet in België konden gestolen zijn. Levens-middelen voor eenige dagen konden even-eens medegedragen worden, wat niet in tegenspraak is met art. 2 der onzijdigheids-verklar ng. De goederen zijn einstig door-snu'feîd gewoiden om te zien of ze geen oorlogsmaierieel of buit bevatten. De mede-gevoerde ^elgische karrçn zijn terug aan België overhandigd. De Duitsche reg^ering is niet geraadpleegd geworden vôôr de troepen de grenzen over etrokken zijn. Alleen-lijk was de Duitsche beve hebber het ge-weest.Ds dago-de Duys, social st, d e de er-kenning van de regecrirg van Dui sche daad in zich sîuit, kan tôt groote moei ijkheden aanleid ng geven. De dagorde Duys is verworpen met 51 stemmen tegen 21. De begroo.ing van buitenlandsche zaken is aangenomen met 69 stemm?n tegen 4. Ds sleciiie bJiandeii.ig der italiaancte krijgsgevangeien Sefani meldt uit Rome : De commisse van enderzoek naar de sche..dingen van het vôlkenrecht, heeft op onweeilegbare wijze vastgesteld, dat men onzen krij.^sgevang n en het meest noodzakelijke voedsel he ft ont-houden. Zeer vele geyangenen zijn van honger gestorven, terwijf de tuberculose groote verwoestin£,en onder h n aanrichtle. Ook werd vastgesteld, dat vele pukkîtttn, door het Roode Kru.s en de familieîeden afgezonden, hun bes'emming niet hebben bïreikt. In verscheidene kampen deed men den krijg3gevaûgenen met voori»edachttn rade een slec ïte bebandeling ander^aan. Hieraan moet nog worden toe-evoegd, dat onze gevangenen naar de voorste linies werden gezonden om te werken, terwiji men hen niet aangaf, wanneer zij in onze hsnden waren gevallen, teneinde zoodoende geen rekenschap te behoeven af te leggen. —— n» w bb—■■■! ■ijani—p Afrika's koioniaia aanspiakon Reuter meldt uit Berkly-West : Minister De Wet zeide in een toespraak op het congres van diamantdelvers, dat het standpùnt der regeering was, dat Duiisch Zuid-West-Afrika aan de Unieregeering moest worden overgedragen, die ook geraadpleegd moest worden betreffende de beschikking over Duitsch Oost-Afrika. !n iiet Btiitenland De indruk van Wilson's interview in Engeland Uit Londen : De a Dail^Mail » zegt in haar commentaar op het interview met président Wiison : « Niets in dit interview gecft ook maar den minsten stëun aan het denkbeeld, het-welk hier in sommige kiingen wordt ver-kondigd, aïs zou de président reikhalzen naar een positie vai sçeciaal overwic'nt voor de Vereenigde S'aten, of wel aïs zou hij in een of ander opzicht gekant zijn te?;en c e belangen van ons land. Integendeet is ailes wat hij zegt geken-merkt door vr.endelijkheid tegenover ons, en de ede'moedige waardeering van ors aandeel in den ooilog. * * * Reuter meldt : De Times schiijft : « Er is heel wat gesproken over Wilson's ten-dentieuze bedoelingen, aansturend op de mar.tieme en economische oppermacht van zijn ei.'en land. Wij achten dit pr<>fttjes.Wel verre van bezield le zijn met een dxtatorialen geest komt hij naar Furopa, be ield met besc .eid n, ja vromen ernst. Zijn ideaal is de volkerenbond, zondrr welken t ij ver-Liaart — naar wij meenen : terecht — dat geen duurzame en recKtvaardige vrt de gesloten zal kunnen worden, t n daarin lun-nen aile « staatslied n te Versai les, mtt voldoende wijsheid bejftijd », htï met hem eer.s zijn. » Engelschs verkiezingsuitstagen Reuter meldt uit Londen: Herbert L*?-wis, liberaal cîa'itie-candidaat, vroeger par-lem ntair secreta?i3 van den Local Gjvern-ment Board, is door de universiteit van Wales voor het Lagerhuis herkozen. Ver-der zirn herkozen Samuels, unionist, en Wood-, ena han^elijke, voor de univers teit van Duolin, en Raw inson en Sir Joseph Larmor, beide coa itie-uaion'sten, voor de universiteit \an Cambridge. Het Herstel van Polen Uit Londen : De spéciale correspondent van de « Times » t^ Warscheu zegt in een beschrijving. van de gebeu tenissrn in Polen, dat de Polen passi-f tegenstand hebben geboden aan de Duitschers bij iedeien stap, die deze ondernamen.' Zij sçhreyen n et meer in op de Duiische vrij-wil ige leeningen, dan vocr het bedrag, wa rioe zij gedwongen werden. De Polen van Posen nemen de zaken thans weer zelf in handen. Zij heb e de wap.ns ter hand genomen en eenige voornaaimle forten van de stad bezet, zonder d.t tegenstand werd geboden. In Dantzig, dat wordt beschouwd als de toekomstige haven van Polen, hebben, naar verluid, eenige duirenden Po!e.n reeds patrouillediensten op de kaddn ingeiic' t, in afwachting van het Poolsche léger, dat in Frankrijk «evochten hee I. Wat Russ sch Polen betreft, dit i*3 een deel van het land, waar de gebeurtenissen het meest verborgen zijn gebleven vocr de Weçtersche blikken, maar het is het belang-rijkste deel, tevens, daar Warschau het middenpunt is van de geh.ele toekomstige regeerintsmachine. Paderewski naar Polen Reuter meldt u t Londen : Reuler ver-ncemt dat Paderewski, de atgevi ardigde van het Poolsche Nationale Kornit«.t in de Vereerigde Stcten plot eiing Londen verla-ten heeft, om zich naar Polen te begeven. Na zijn ontscheping te Dant;ig zal hij 2ich, ncar men vermoedt, met de regeering le Warschau in verhind.-ng stellen len einde le geraken tôt de vorming eener legeering, die aile Poo sche e.ementen veit;genwoordigt. Géen Poolsche Troepen in Danzig Reuter meldt uit Londen : Reuter ver-néemt uit officieele Poolsche bron, dat het bercht uit Beilm, dat er vijftigciuizend Polen in Danzig geland zijn, Duitsche propaganca en onwaar is. Geen hervatting van de vaart op Engeland Wegens den koiennood kan van een her-vatting van den, dienst ven Nederland op Engeland door de Maalschappij «Zeeknd » voorloopig nog geen sprake zijn. WILSON'S BEZOEK AAN ENGELAND. Wilson zal in den morgen van den 27en, des morgens en 's middags met de Britsche ministers. Den 28en zal hij een be^roetngs-adr- s van de City in ontvangst r.emen, den 30en ontvangt hij het eerebuigerschap vaa de stad Manchester en op 31 December verJaat hij Engeland weer. * * * Het is thans vastgesteld, dat Wilson den 26en des namiddags te Dover aankomt, waar hij door den hertog van Cinnaught en den Amerikaanschcn s.ezant zal worden ontvangen, De président komt des namid-da<s te half drie in Londen aan en zal door den koning en de konirgin aan het station van Charing Cross ontvangen worden. Van-daar rijdt het gezelschap raar Buckingham Palace. SPARTACUS-WQELÏNGEN te BREMEN Uit Bremen komt het bericht, dat de so'.datenradsn aldaar,- met het oog op de jongste woelingen in de oude hand lsstad Waarbij de onafhankelijke en Spaitacus-aanhangers ten laatste de overhand kreg, n, het s'.andrecht over het Bremensche stad-sgeLied afgekondigd hebb; n. De Duitsche troepen uit Finîand Op 21 December uit Berlin gemeld : De eerste transpojten Duitsche tioepen uit Fin-land zijn voor de Duitsche kust aargekomen. IN BELQiîE Een Inlichtingsburesl aangaande de Bel ische rr.i ilairen is gevçs» tigd 7, Konink.:j'<e plaa'.s, « Hôrel de Bede Vue ». De personen die inlichtingen wi len bekomen over militairen, wereen vtrzocht hunn i aanvraag schriftelij'c te wi len doen, met opgave der r.amen, voornamen, plaats en da um van geboorte der opgezochte militairen. Daar het niet altijd mogelijk is onmiddeU lijk op de viagen tôt inlichtingen te ant-woorden, ge ieven deze personen, ten2.ij om bijzondere redenen, hunne aanvragen pos gewijs toc le sturen. .Sinds net te. Brussei werd ing*richtt oniv.ng het inlicht:ngsbufeel ongeveer 15,000 aanvragen waarop zoodra mogelijk zal worJen geantwoord. De eigenaars van gestolen voorwerpen welke zich bevinden tusschen den coor de Duilschers achlergelaten buit, hoe\en zich om terug in bezit hunner goederen te( tre-d n, met de toi staving dienend e bewijzen, tôt den militairen gouverneur der provir.cie te wenden. De door de Duitschers te leveren vr« chtautos. Het aandeel van isder leger in het a!ge--heel aantal der vraentautos, welke de Duitschers a"an de Bondgenooten dienen te leveren, trach:ens de wapenstdstandsvoor-waarden, is evenredig met het gelcl afdee!-ingen in linie. Voor het Belgisch Lger bediaagt dit aandeel 330. De i.flevering dezer wagens is teeds aangevaneen, tloch z:j order^aat gewichtige vtrtragini_cn. Op t huiaig oogenb ik beschikt de militaire ovezheid slechts over de stiikt nood ge too voeimiddelen vcor de behoeiten des légers. ^ Wordt bij legeroider vermèîd : Hei eskadron mitrailleuis der derde cavalerie-brigade. Voor hel schitterend wapenfeit waarvan deze een eid de 3e November 1918 b.ij'x gaf met ver ch id n: machier.geweerûcsten té overmeestrren cft sloutmoedigiijk ter diepte van vcrscheidene kiiometers een weg re slaan in de vijar.de-lijke .'inies, ten einre de brug van Lan0er-brugge te bereiken waar het gelracht heeft vost te krijgen in weerwil der virnie iftg van den overgatfg en ondanks den hardr.ekkig-sten weerstand des vijands. De Vrijheid ter Zee. Het vraagétuk « De Vrijheid ter Zee » is cp de openharligste Wijze door Voorzi ter Wilson besproken zegt een korrespondent van de « 1 imes ». Zij»zal zôô geregeld worden dat ze eea echte waarborg voor de durende wereld-vrede wordu Vlérde Jaargang -- Nummer 1280 Prijs : 6 centiemen (l¥!orgenuitgave) VrSjdag 27 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes