Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

287 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 08 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/959c53fr6n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\ STICHTERS : I. BisekeUndt n A. t \ ' B^jgi^ch dsgbiad versch^nei»de op si de d&gaa dar week Opa«j! «■ Behtir : J. BAECXELANST 17, ru# Morte!, CALAIS IASONHKM «M*®» f«r Manad ISelgif l.n FronkPlJik *.J£5 inir«>Mi(fi-!aolIu^ S.f-C fer triMest«p « fc»Oy » # 50 » Mes «rkHlvc i « On» *»d«rl«nd » 17, raarMortet, Oaiale Recht door, vrij en vranH voor €fad tm wlk <m las^d \ MBAtrtMtUKISCM, (4IRWWa TU UNHIN ffui UOKTRT H T MM Kua AMaNYILLV -• .,) u]tt . " t J A«D^KEMKIVTHPRUWB!* VOOH àP«P "W4Rek C1T 0»îi5 •**« a«ohn*mknt*« ciinxn mit mimsteki *»«»y 4.KO 'WUMMO».» Et «V* FEESTEN Over eenigen tijd las ik in «Ons Va derland» dat men er in de 6 L. A. op uit was om een vlaamsch tooneel in te richten. Er werd zelfs gewag gemaakt van eene dergelijke inrichting bij de 1 L. A. 't Kan zijn dat zulk eene inrichting bestaat maar tôt hiertoe heeft niemand nog iets gewaar geworden van dit beruchte Vlaamsch tooneel. Onlangs werden er links en rechts eenige pogingen aangewend om ook voor onze Vlaamsche soldaten degelij-ke groote feesten in te richten. Tôt hierloe niets. Het werd immers toegelaten eenta-lige feest te geven. Iedereen was hicr-over tevreden, Waten en Vlamingen... Dat het Vlaamsch meestendeels op tweetalige feesten weinig tôt zijn recht komt zal niemand verwonderen. Maar wat zeker aanstoot moet ge^en is.dat, al zijn Vlaamsche ééutalige feesten veiboden, Het docht ons altijd dat, zoo er geen Vlaamsche feesten ingericht werden het misschien was omdat er gelde-lijke moeilijkheden bestonden; maar sedert we nu vernomen hebben dat onze steatskist geld over hetft om eenen troep te betalen die dunkthetoas dat de Vlamingen ook I aanspraak moeten maken op hun I deel. . Er bestaan nu legerschouwburgen en er moeten ook nog wel Vlaamsche tooneelspeler8 te vinden zijn in ons I leger ? Men zou die, zoowel als veel I anderen, in éénen dienst kunnen ver-I zamelen en zoo eenen troep te vormen I die, naast de orertalrijke Fransche I feesten, ook eenige degelijke Vlaamsche I fjesten zou kunnen geven. Men zal misschien opwerpen dat I men moeilijk de vrouwenrolien zou I kunnen doen vervullen ? , I Dat is een kleinigheid en zonder veel I moeite kan men in onze gasthuizen ■ levenveel Vlaams«he ziekei.diensters I ivinden die ons zouden helpen als an-i lfdere, En, meest men beroep doen op «eenige onzer Vlaamsche artisten *an 1 ■fuit vredestijd, die zouden ook liaht ge-Ifvonden worden, mits men ze beban-Ifdele gelijk de Fransche artisten, ca-j Htuuriijk 1 a » aakt i de ich- / teeft den 1. chts ook elij-Totnta-icr-n...We vragen eerbiedig aan onze Vlaamsche volks vertegenwoordigers, en niet het minste aan Dr F. VAN CAW-VVELAERT en Dr VAN DE PERRE, die 3 ^ zaak eens onder handen te nemen en "c 1 over volgende punten eenigen uiUeg 331 te vragen aan onze regeering : 1. Ho«veel Fransehe feesten werden er met de ondersteuning der regeering gegeven en h«eveel Vlaamsche ? 2. Hoeveel geld werd er besteed aan de verstrooingen van den soldaat? ' er 3. Hoe was de verhouding van wer- Vlaamsch eu Fransch op de tweetalige ;lde- feesten ? naar 4. Zijn eentalige fetsten, ja cfneen, dat toegelaten? om ook hun n en iche ons veel ver-mensche iche JOOST KAPPERS. dat 2ou Beste Vriendj;Theophlel. Wat eene verrukkiog voor mij, nog veel een woordje van u te m'ogsn ontvangen, izen 'k was heusch gansch u!t mljn loo:l ge-(jerg slagen. Nlet te verwonderen, ria bijna zes maanden zonder nieuws van u te an~ zijn geweest. Lang reeds hadik gedacht, 1 OP d.it u dood waart, met gansch uw koin-\an pagnie daarin begrepen. Moest ik nu ; en dao nog *-en weekblad uit Noderland ontvangen, naja Théo; vriend je dat is wàt te zeggen hoor mtt dat biad, dat voor laag en hoog durft zweren dat het, het rt cht den Ylaxuingen ter harte uetmt. Schoone woorden hé, ma«r gij moest zijne daden eens zien. niet Théo dat ik die taal binst den oorlog heb bijgcleerd neen vriend, want van al dat die hcereu daar in krabbelen versta ik geen rort duit, 't is waarlijk nlet noodig ook)tjoc^ ik herinner mij nog, dat het eens, een standtoeeld heeft taeloofd, aan elke vla-nsing, die kon bewijzen dat bij had ge-leden, of leed voor zijn vlaming zijn. Zoo ten minste hebben zij mij het ver-taald, maar van die standbeelden wat daar van geworden is, ik had op dien tijd den k<>p te vol om er langer aan te denken, Beste Théo, gij vraagt achtprinijn ge-zondheid, die is «God zij dank» nog op- j perbest, niettegeestaandedehardenoten j)e die wij te kraken krijgen. dn do in de sel 't! op da: Ja krahbelen zij ge: voortde mannen die meer verstand heb- tie ben dan ik en gij eg vele anderen, dop- wo pan dagelijks de pen in den koker om eei over dit gflwichtigvraagstuk te schrijven de voor nnj Iheo, 't zou beter zijp, dat die vij mannen met hunne stijvecols en dubbe- hii 'en kjn» eens t vyjord «vredeD leerden Me schrijven ; dan ten minsten zouden zij wi iemand genoegen doen eu 't zijn immers Du toch maar vijf letters. Genoeg voor van- zoi daftg- zei l>ank over het goedo niruws dat gij tre mij vanwe^e mijne Ouders hebt mede- ; gedeeld. Maar sakker eu vait juist mijn on' inktpo't om, en ik voel mij verpiicht te Vel wachlen tôt een foekomende keer, dan nze Saan wij weer wat nienwe sous op onze pstatten kunnen doen. ers, r Uw toegenegen Vriend, die K0BE' #eg , De vrede van Brcsî-Litovsk «j den •ing Wat de Russen veiloren rii aan Londen, 14 April. he Ken verslag vau den omiuissaris van va handel bevat de volgende Russische va van verliezen : Ka l%e 780 000 vieikante km grand; 05 m liioen inwoners, 't zij 32 ojo der ] een, gehoele bevolking; di< 22 530 km. ijzerwegen; 1 ov 73 ojo van de totale ijzeropbrcngst; ve 89 o[o Vrtn de kolenopbrengst ; ge 268 su ikerralfinerijen ; de 918 lakeofahrieken ; he 574 broiiwerijen; in 433 tabaM'abrieken; 1 085 ftikoolstokerijen; za 244 fabiieken van cheinische stoff#n; 515 papiet fdbrieken ; wj 1 073 andere fabrieken. (je Al deze gronden die van nu af aan sla Ouitsehlaod behooren, br.engen jaar- lijks 236 miilioen roebels op en bezaten w< 1800 spaarkassen. lej ie< —a* bt 5 NOORWEGEN Postdi nsî der vlicgdieEsî ee te{ Christiania, 14 x\pril. zij nog L)e postJienst tussclien de Britsche su ^en, eiiar.den en Noorwcgen heeft van het ge* begtn van den oorlog veel moeilijkhe- mj ijna dedontmoet. 3C u te Die dierst is zeer onregelniatig en Va cht, j^eeft het levea gekost van vele matro- wi oai" zen ter oorzake van de oiiderzeeèrs. Pu 1 n" Om daar een einde aan te stellen zi< ritfht men ts Christiania aen luchtpost- zi dieLst in tussehen de twee laaden. en De groote nijverheids- en handelshui-zen hebben daarvooreene maatschappij gevormd waarvan het kapitaal bijna ge- vik heel onderschreven is. de X av ITALIE g« te OosUnrijksche troepen °sl . ., dt Rome, 15 Apulr ei] Volgens inlichtingen gewooren bij al de gevechtslijn werden de Oostenrijk- i k<: dat Sche divisif-s en zware artillerie, die op de dat 'l Westerfrofct kwamen, niet uit. Italie El het geroepen. In Italie vermeerdert het ar- kr .mt] tilleriegeschut. ei oest Voor het oogenblik heerscht er eene t ik voll'idige kala.te ; de vijand schijnt dp £ serd smeiti'îg van den sceeuff af to wach- ireu ten. Men verwacht dan een groot ge- rort vecht gelijk hoe de zaken uitvallen op |ocj^ het westei front. tr Het offensiet in Vlaanderen û ——~ e De toesfand is ernstig i- ° Ilet duitsche offensief in c'en beginne n beschouwd als plaatselijk envanweinig belang komt zich uit te breiden en be-dreigt nu verscheidene onmiddelijke doelpunten. In dit offeDsief zoowel als in dit van de Somme is het hoofddoel de Fransche en Engelsche legers te scheiden. Daarbij heeft Hindenburg bij 'l'opstellen der legerorders gevestigd op het nauw van Kales. Zeker worden daarbij kleinere uitslagen verwacht en j gezooht in gevallen, en wij verhoopen 1- tiet, het vooroaamste doei niet bereikt - wordt. Met Bethune, in het midden van a een kolenbekken, waarvan de stad als Q de hoofJplaats is te bedreigeD, zoekt <ie e vijand de bevoorrading in kolon tefver-1- hinderen van een deel van Frankrijk. 0 Met Hazebrouck te bedreigen ten Z. j wiilen zij wellicht een wpg banen naar s Duinkt rke. lin met Bailleul te vt roveren - zoudan zij misschit-n het front van de zee tôt 1-peren dwingen achternrt te ij t'ekken. Zoovele oogpunt',n die men kan ver* n onderstellen, aan hetinternaiionaal be-e velhebbers&hap ze onmogelijk te maken e Dagorde van maarschalk Douglas Haig Londen, 14 April. Maarschalk Douglas Haig heeft aan zijne troepen volgende dagorde gerioht- Aan al de Britsohe soldaten in Frankrijk en Vlaanderen : Voor drle weken begon de vijand zij; e hevigro aanvallen tegenons op een front n van 80 km. Hij wil ons leger afschelden ie van het Fransche, de havers van het Kanaal bemeesteren en h&t Engelsch leger vernietigen. sr Niettegenstaande de 10« Iegerdivisies die hij reeds in hetgevecht wi rp eu de overgroole opoffering vau menscnenle-t; vens, heeft hij maar lichte voortgang gemaakt. De woorden ontbreken mij om de bewondejing uit- te drultken voor de heldhaftige verdediging onzer troepen in zeer nadeelige toestanden. Vden van ons zijn veraionid Aan deze zal ik zeggen de zege behoort aan hem die langst weerstaat. Men moet niet wijken. Achter het front hoopt men op de rechtvaardigheid en den goeden uit-n slag onzer zaak. r- Aan ons te strijden tôt het einde. De n welvaart auzer haardsteden, van het leger en de menschheid hangt af van ieders houding op dit crltieke oogenblik.Op het slagveld Aan de Somme hebben de duitschers een sprong vooruit gedaan en werden tegenyehouJen. In het Noorden hebben ztj ook voortgang gemiakt. Zullen zij e siilgehouden woiden ? De eerste bestormers waren door den mist verdoken en kwamen zonder een schot te lossen tôt voor eenige meters n van de Portugeesche loopgraven. Zij wierpen zich met de bajonetten op de Portugeezen die den tijd niet hadden n zich gereed te maken. Deze moesten t- zitfh terugtrekken tôt de Eagelsche lîjn en daar werden zljhervormd en vochten i. dapper bijgestaan door de Engelsohen. j: De strijd begoD. Aanvallen en tegenaan-e. vallen werden zonder rust hernieuwd. Op de brandende puinen werden strijden lijf om lijf geleverd tôt iaat in den avond. Wij haddea welli«ht op het slag-yeld mogen rusten hadde de vijatd geeni hulpti-oepen gezonden. Wij moesten wijken. Gansch den nacht werd er op de boogvlakte van Maesen en bijWijt-schaete gevochten.De kanonnen bulde » «jen zonder ophouden en zou Ion do^d en vernieltbg in de vijandige rangen dis ij altijd versoh op laagden. Met moeite i- kond'în wij hen teg'iiihouden. Wij stre-p den in *t algeniem één tegen twee. De ie Engelschen gebruitten de r oodiape r- krachtinsp înnir.g opdat die greota slag tfinoige in ons voordecl. ie I? Engelsche vasiberadenheid 1- e- Londen, 15 April. ip Lord Hrtldane. sprekendc te Coven-try zegde : Indien de duitschers gelukten in hun offensief en onze lijnen doorbraken, dan zouden ot s nog niet verloren ge- t nne ven. Wij zouden voortgaau met strijden t nig met de voile hoop op overwinning en 0 be- en zeker zullen wij de eindzege beha-jke len. , als i°te Bedrieglijke kalmte .b>j c De kalmîe op het front van de i en Somme is betrekkelijk ® Den 1 ''k* Londen, 14 April. — De « Times » van schrijft aldus over het front van Amiens: (je Alhoewel de nisuwe strijd met hard- ? ,er. nekkigheid voortgezat word van het ^ j.^ kanaal van La Bassée tôt aan de hoogten 2 van Meessen, moet men toch het front ^ van de Somme niet uit het 00g verlie- J r^'n zen. De kaimte voor Amiens is bedrieg- (jg lijk en oogverbindend. t te Duitschers zullen zeker niet rustig blijven gedurende een zeer lange tijd in den vooruitsprong van Arras en da î , r' Oise. 1 be- ^ ^en Men moît er zich aan verwachten dat nieuwe gevechten zullen plaats grijpeo iu deze streken. j t Hoe groot de veldslag van Armentières ook zij, toch is hij minder belaugrijk voor wat de gebruikte machten aangaat dan het offensief lu hetZuiden. Hij heeft nochtans ook zijn belang en à aan vraagt de grootste aandacht om de ge-jjjj" buurlijken te voorzien en de ernstigheid is sedert eenige dagen fel vergroot. j* e Wij moeten houden tôt het den «itersîe, zegt Douglas Haig \ het sch Louden, 13 April.— Maarschalk Haig 1 heeft aan zijne troepeu het volgetid sies dagorde gerieht : 1 de Aan al de mannen van lv;t Engelsch 1 nie- in F*ank»'ijk en Vlaanderen; anS Het is sedert drie m eken dat de vijand °,m tegen ons zijne stormloopen begonneçn heeft op een front van 80 km. Zij n inzicht is ons van de Fransche ' legers te scheiden en, dehavens van het ! sze Nauw van Kales te bereiken en het Bo- gelsch leger te vernietigen. L11ct Niettegenstaande hij 106 divisiën in 1 den strijd wierp en zonder tellen een u yarschrikkelijk aantal menschenlevens tn offerde kon hij zijn doel niet nabij ko- 1 . men. Wij hebben zulks aan den helden- ' moed van onze soldaten te danken en. De woorden ontbreken mij om de bewondering die ik voor dezen prachti-gen tegenstand gevoel uit te drukken. j Velen onder ons zijn verojoeid Aan dezen zeg ik dat den zege zal zijn voor . 'ers dezen die het langst stand houden. Het J den Fransch leger komt ons haastig en in len groot getal tea hulpe. z,j Wij hebben enkel eene zaak te doen : houden tôt het uiter&te. Iedei'e stelling moet tôt den laatsten ee" man verdedigd worden. Geen aftocht mag gebeuren. Onzan ru^ gosteund 4 t"gen den muur en betrouwend in de renhtvaardigheid van onze zaak zal iedereen strijden tôt der dood. i-,:Q De zekerheid van onze haardstedeD, ten de vrijheid van de menscheid op dit len 1 ritisch oogenblik hangt af van het an- gedrag van iedereen onder u. wd. deL E n gevecht tôt der dood lag- ai|d Londen. 15 April. jes' Men seint uit New-Vork raar de « Daily Mail » : r Geene zegepraal te lande zal Amerika ',e " dwingen een onrechtvaardige vrede te 0,:d sluiten. Indien de oorlog sleeht uitvalt voor Fiaokrijk en E isreland zal dat een re-U * den ts meer zija voor de Vereenigde Uu-p S'aten orn het gevecht voort ie zetten. al"r Is het uoodig, wii zullen twintig jaar oorlogen om Duitschland te dwingen het tijdperk der rechtvaardîgheid in te » - huldîgen, die alleen in staat is de toe-komstige vrede te verzekeren. Nooit heeft men beter inge?ien dat v n Amerika en Duitschland een ttrijd aan-VÊ gingen op leven en dood. Om New-York aan te vallen Onderzeeërs voorzien van vlie&toestellen 1 N.-w York, 14 April.— Sedert eenigen tijd zer.dt de zeebevelhebber watervlieg* 1 toestellen naar de kusten van Amerika 1 om op verkenning te gaan. Dat verbaasde de bevolking. Koîonel E. Havers gaf onlangs eene conferentij waarin hij de mogelijkheid besprak van de wolkenkrabbers uitzee te beschieten. Volgens bijzondere inlichtingen die de kolonel ontving uit Kopenhagen * blijkt het dat Duitschland een nieuwe soort onderzeefcrs bouwt oin zulk weik te ondernemen. Elke onderzeeër zal 15 vliegtuigcn . kunnen dragen die kunnen uiteen ge-nomen worden en die zouden in staat " zijn elk 100 kilos spriugstoffen op de * steden van de kust te werpen. ^ Nu de snelheid op 200 km. per uur gebracht is kunnen de vliesrers op 450 km. van de haven van New-York hunne vlucht beginnen, dan de bombardetuen-ten doen en terugkeeren. Het grootste gevaar voor New-York is a dat de stad geene afwerende kanonnen bezit, evenmin als de andere kuststeden die zoo niet kunnen beschernid worden. Maar Amerika heeft nog de tijd dit geschut te vervaardigen binst dat Duitschland zijn onderzeeërs bouwt. s k t » ARMENIE î- 1 De uitaioorderijen Moskow, 15 April. t De Armenlsche nationale raad heeft H aan den Duitschen minister van buiteu-B laadsche zaken en aan den voorzitter van den Reichstag de volgende verkla-g ring gezonden : d « Armenie is overstroomd met bloed. Na de terugtrekklng van het Russisch h leger hebBan de Turksche troepen do streek overweldlgd, ailes vernieJeode ^ en vermoordende wie zij ontmoetten : Turken, Russen of Armeniers. la weerwil van de vredesbepalingeu e die van deze streken het recht toeken-den zelf hun lot te kiezen, gaan de'I'ur-keu vooruit naar Kars en Ardogan en vermooiden er de christene bevolking. d De verantwoordelijkheid van het toe n komstlg lot van Armenie ligt in de han-,g den van Duitschland, aan Duitschland i- die gewelddaden te doen eindigen door t. bedreigingen van wederwraak. e ♦ DUITSCHLAND n t Een besluit van den Reichstag vernietigd Zurich, 15 April. n De «Taeglische Rundschau » meldt t dat het keizerlijk gouvernement een be-d sluit gestemd in Juli îaafstleden dotir e de meerderheid van den Reichstag nie-1 tig verklaard heeft. Dit besluit bepaalde een vrede zon-1 der aanhechtiug. t Graaf Herling maakte de hoofden der :t verschillende partijen bekend dat, hij zijn ontslag zou geven ais zij bij hun besluit bleven. Oaarop heeft de meerderheid het standpuctvan den kanselieraangeno-men en uitdrukkelijk verklaard dat zij het nieuw programma van het gouver-e nement goedkeuren. Dit programma bevat de aanhechting van grondgebied a in Frankrijk en van de Vlaamsohe kust e in Belgie ; alsook het betalen door de verbondeuen van eene oorlogsvergoe-r ding. Graaf Hertiing zou zijne betrekktngen e met Erzberger verbroken hebben en ge- weigerd deze te ontvangen. r Deze tijdingen werden door een lid n van hët centruin M. Trimborn bevestigd e op het geheim congres van de katho-î- lieke RijnRche partij te Keulen den 2 April laatstleden. it De sooialist?sche meederheid heeft i- ook het aanhechtingsprogramma aan« genomen. TUr4i jaargang — Nunmii 1C49 PRIJS : 10 CENTIEHEN Woensdag 17 April 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes