Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

643 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Mars. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 18 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d796q6z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

yierd* faMgûng Numotu 100 S Frijs : 3 ceatieta Maanaeg 4 Maarf ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandî en A. Tsmper® Beigïsdi dagbkd wr^-o j ; ;•: - > e c?-. cfer * a ^ Gpsiel an Sahssr ; i. BÂECKELâNûT i?, rue Mortel, GâLkJS IABOS8W)»m®J««,'KH fer m«HUidi Seigle < ."*© Frwnte^yte i.3fS Sà^ff^K^aosïswc-iS S : Pei* ÉFlsaie*te^ « S.O© sb- f»S5;;ë> » ac«M «»èl»i*tjve s « ^E'dffiP'ïaïït'' «>• <"*» • Mortet, C^-' - R«cf*f ifl védR'fiéS - v V ; ' ïS ?é ' . rvW-v TS : vVS R(j#OKftNT%l.V ▼* «ftAlwJMfr , • •; • v " vS • D4SNKN - es_, 4 O W-fcSrflEW'& ïWffiJEN© AA NSBVR^.A^P ®N ©Aîfifft. ÎJKS? AAfë »iSTSEi.fE(S A&P.S& flï»:ceï»sOS>N YA ^ORRSi^ HET U UBDER KLEINE VOLKEREN Hoever we :okor.s blikken slaan in oe.dieple der geschiedenis nooit "n als nu waren we geiuige \an het stâan derkiei e voik r--n.iu zoo algemt e - v hfid, op znlkp dr.-aibaan, die ze ko t wat-oet-opstapp n wilien naar ha^ ' T hoogte. Sinds lacg hadd n de groo'e vol- ^ leren, met H vlamrnend zwarard van j . fi'un groote nia eh K bon eigen levens-; vrijbeid Josgevochten ; cioor lieers h -j ' drift cedreven, hun zwaard \erder slaand 1 dan hun volkseîgeadoin, oo j ' andere m induré Volkeren doen pi a t.? ; „ nernen oeder bon grooten arrn, die j • te zw a en te drukke? d yoeg en beî eigf n riatuurslsv'-n van die :•.] - :t en . eklemd <n fyûvtoviêi; hield"; of lot dwarsboqm met.-h nu pebuur. z§ ai« vogeîs, simengcsloter. m een -.auts- , ooi Tvààr " ur lie s>ter si a -.ne' s> herpen bek, bat z-'< k:-.f r de p uî- c m,en uiipiikt? fn don aa^de op zijn h'oo t e ?.i fc" i; ; i • r ■ : X jjjtbreede wonden gndftc ook ni \ die kleiifén het bi W mee in • t n groo'eri roCuèn stroom. Maîr uii déy : vloed van hua roo^end bloed <>ron- 1 s kcn zs-den.geijr weer van htm «. .ges- . ï ziei, Juin eigen a-îjn; die gen o- i • hen, gelijk de eerste len;- .. d; i beievt-nd over de la dèn |< bo izielond door gansclf bin v.ei •. e, . ' /ieed ni t de zwavte diepten van hun ziei, de guiden.^onne riîîen v.r. Y,\ \ groote plieht en groote reebl. Uit d ■ gulden zont e dro' gen gloeding i ■ hun bail, in hun boofd. die dam-mende waarheijsstraien : d-.4 een volk ja zijn arm mçe en b'o- id kan sloaa ter lèvensbesejierini"g van ee ». ander volk, maar dat het in de eerste plaats het vermaaien van het vrucht baarste wat het bezit : de blo m vaa zijn ras; het ver^uizen van he| duar-baarste wat het heeft : de prach'ge--bouwea van zijn voo:vader n; lu slepen van den zv-aarsîen lafe1 : h; t looden kruis van zija lijden en ellen-de, dient te steiSe., ter verdedigin-; en vrijyëcliting vau ?ru eigen v: -heid ; zijn eigen irçlk&wçzer.s onsi-liankeli.ikheid ; ter ze<?epraal van zijn j eigen rfcht, ziji eigen leven. En huidU zijn Ve geiuige vsn dit* gebeurtenis : dat die kieine verdi > > volkeren, die gétrouw, jern ,afg »eeds, kampîen in het areen 1 et n vooreen ander opeens hun ?rasrd hebben gekeerd e gen h u n h e u ! - ■ e -îer, van welke^ kani h i i oo-- « n -1, tervrijmakinger. Iriomf 7v: ' : -'e1 -eigendom en eigen v.^zen Ipven ; e rlaarvoor, met verhi't 'n ,,ioed, ver-sche stroomenbloed !f a bestegeven; ; die kleinen daarvoor dr."igend hu stem verheffen, wijl 't strijdvuur hu i ; warm naar 't hoofdspnrgî; de groot e volkeren on der den drijï van die opspringende of dreigende maeht, of onder den drang van rçchtvnai dig-heidegevoel die hun in de ?iel sloeg bij 't zien van het gestorte bloed van diekleinen; of onder den aansioot van de politiek, met groote tazuinen de wereld doorschetteren : dat, on'1: de kleine volkeren recbt hebbfrn n p eigen leven; dat ook d? kleine volkeren recht, hebben, en de gelegenhejd moeten worden verleend, te beschik'-ken over zich zelf ^ n o er hnh bo-stuur ; dat de kleine voiseren - iet als wissflwaar mo^en worden behan» deld. Met losse ziel en breede keel sbian die kleine volkeren nu h y n j i ibe 1 -n d e n zesrazangdonr t gèlddbte; en door 't geluchte hooren en voelen we de golving slaan van dien vrijheidskreet. In dien zegezang dreunt de ?ege-ste n. van God. ut i la zijn groote werk va • volkeren- t -roakingdoorbrandê Uij, met het met V-van eigenlijkheid, de y el vf- k-d r ; ' ' volk; gàf Hii ied r vol zijn igon wf zen, zijn tigen aar zij fU -n _ rac- ien, z'jn eigen b ;aa: :he e ^ „ la den wOr^h'lsîrbd di r voikere I naar vrijhei i, bestaan en tev-n rio'ntjf s : p>< nlanifr II j iedér vas! op die b . f. in zijn wereidtempel ppdat h t daar. , " i door de diepsie tn h-»ogsîe ubdai-1 vipg van zi n i -en volksw^zenmi] , j ; é£ie, tôt.haïr laatsten vorm was ge-; 1 need door d o in la • van de nn'; nr - ' wasrip het was g vest, zou v-r-.or dl-• en en ri sfa!îjn. oor -e merschhtid _ 8 :d;er ibri r.. r > grbb'hefd, v i cbe: * i ien giorie van z'jn Nîf'esfer' Iri^den IfC Ver : ren, sîee > ~ dt.fre den ]-arr n di: r | w 'Ol irr : , 'rac' - n te groote .^teerîs ; v naar d'= ir.ln\'wz< de opslorj. ing, de i P' v?rr<ie'ig rx t -r •.•einon,. . en e r b stond sçb-'en of in di - a^;p- v m pps" z h ; eî 1'141". van •»i*elvaart t*' ! «a gene-jp' -n.- .H* ■; root en h'-n don! ?. h^i.ien ■de v. j h zîe'-do d n b";eeFrien. { ' 061 Y H a vor.cp n r. ' ;î f î 7_ ■--< n i i - n 7 1 •: "t " s '"e i " i i i j, j ' W ï "] r>»fa'' ;=5 --,tt ~ n - ~t i e t j - "■ d zç ci-da ~s ■> jer "e o" " Uà' >c S'af van Z 'r pr> f2" ' "^ ~'pr rrp—-p. - , 1 vi_ î i• i v- " 'ien !'■ ?.'"e n en •r-v.rv-{}<-:: i'j' ) ~ f'i'f "> de TV ■ y - .: «pr ■ n U' ''-chb i'J vk-rom . . _ v o?'.i -no-ll van die se vu -O1',; . . b ,v! / •. i g o\ ■ :o' de f ver- 'e !r !vi v..■■■!> ^1 • . • i o '■ '• : begra- '■ V. ;k va;, d d r v". - -' net I en I"v a doen h < -• n- : :it den b'oedig^n vo'Jre!> • , het zcg•>.•>! r. tspron.ven -sn befrol. ' j i en redit en ^o Ikon le vend God zOi.î vi-rt ov r t w roM door ! , 'Msegevieren van zijn wer^. In dien zég-zang - an,' co-t een yébme van den gewv-norh'en :ioo ' zang v n het ooriog-rtxv r. Vt •< ger, en nu sons n • wer : si 1 l '-ens pewei rù d -t h- • eigen - î • o<d in z ;'a pchooi dei. ni .. \an-Porto ■'e;: dat. ûî d--', vo ; gôvo?J h' wrot îd, de « ■ : Z miek ona Jie ki- m in vrucht t» ïioe , opgaan. i ' Het is een feit, dat i i it d opwo'. 1 ' ? van het zépstau • g g vo-l ' L c, ■ dat-vork,0.o:v»g'.:î -M] - - • j î Ni et al ijd zijn ne ' Oik ten : î b| i g ornaioor dou opMinçer . .n eig- n • i ziel en zijo te laten doodra- • el n } d n, als een dood-gelrouwe h nd ■; - rond z;jn b -tnert te krtrppn en hsm ; , de h an den te lekken. r- Een y-e-lk dàt-door zl'a w-;:^.n nog i êén adem voelt gaan. an. ► - en- z j . - en eigen ZelM-vdi; h îd m d'd ! ; dtè adem wordt bedr f n d 1 i ; klem gt houden, t n in h no - \ ' i ; een grond van ofTervaarc;.d' ;c 'ràâgt ; slaat noodzakeliji>er vdjz zn ■ ' ".'slt s open ont ciie ad«n me * e t, ' f meer ruimte, rnetr leven - r vpn, d Gaat, het niet met drd - rijpt j 1 [J naar de wsrperts oûi dat i * n • i i j t © n vechten; stast b< i teg no- r een ' ' machtige, h -t roegt de h 1 P in v^n z ? andere volfcere; ; en z o wordt het porldgsmonslef on thon deri en ga: t J " het loopeh door de ifrïïtîen. Jj Maar dan i; het toc h d d o^htïkkpn van het eigen vd'lk?gevoel niet bij dat volk dat îiet oorîogedier h'aeft do n loskomen oit zijn hellekrochten. De . ' oorzaak ligt in zijn opdringen di-* ' met zij t dw.uigke'en het eigen î?veii van dat volk "dide don M >'1 m en he' ' n aidas noôdzaakié bet -.vrp^ , t» giij- i n pen om die koîen te brt -'-en e t zij i ! ir eigen le en l 1 red 1 -n. 1° Een vid dnl op de pilafs v;aar het ' staat de v r i ; h il heeft < i dem.iddels wordt ter han 1 ged-tan, om zijn wezèn : in zijn .volste en h .ors1' ri„t 1 ta laten opgaan hatd «i . é.- ^ ; bramer : met machb h d - ■. ! men te laan, om zoo v ùr-g - : * i ! de < igen gloiiehavt . c • " ' c ! 't 'dtfttnde van Hjnei ■ •• vol. : c ' n? '' te • b.'.reiken £ : r "■ " p, -, Yol-vrij en ma b i ii • d. i z-'-n verstaat het o.t- • c- h : :n ooi'iig djfe vrijh. 'd ;d v d-r '..a riiafeo;' dat h • -t .o-, g c ; mees erdn. inpada: < o r -- .".1 c • v • i an i re n :i r? ■ • ; - jh- ; : g.jen braeder deu? - d- 'ne ?.--> - en; ev di -' 'vtd c - d ":d ~o'r -■ I hem 1 « b i h-! ioe rr'^eifl ook aan | and-re vo' - r. n. Een ste!». p^g^r- o "'gei'ocl en d-3d'2 j'vogelvrîj ei ) or r- * r c -i foppen te if-te o.d ■'!, i; é-n lïr :• r-^te w "r - vrr- . i la dien z - - £<■" '> • zege- ' [loepdér es - - g.Iî-?è o: d we in lente ' z e d d-: pocr" n ! van on à n : T c : - r . .d; -- r-i | prac-h? V - d !o?er '■ '■ obg1 b i" rt f- f. -, S l b r -y'-r ~ ; y^rr?vi-""i- (T. o > ,booT?°r • no 70,v~ bos V- r: • itd- 00 e, rd ig'd •- : -O-- i ' — " 0 ^ pr "• '• o c.c "-'d - * r5 '> - rr*--:-„ ' n,: e . j t - t; . dd' s ec" . ' rend b;0 ,de*) in de bîvedst-"er5cdçi- 1 1 ijsr» v'o,,r• d - " , , .. . . • f ' - t -■ —- r- 1 , "z rn - - H."5""ne 1 i .- t e - - _ . ■■ }, ' ' V ■ --- ~ % r -1 - '■ _-1 . r ^ j d on ""en .ge u "v n. .j d-'- ■•'■i d' te --rr~' d '•dm v ■'n dj"> d f ' ° ht-Oî* vr d ïô piï'i <> de ' - )p nid - : sdon i 'a. z.oi .■ 1>. t ^ "l "i , »; '-a i,m t.?» 'i.» ; n 5 .. '■ • j : ; e - ' : d ..odg -! 1 d ' . C' « eer !>•" Z' Ifde Wà' opi' : - - ■ - i {,Se-t vfin 7Î'pb/, - — ? e:g n ziel en : o -:n - ' Pc ith H ; hft''.rer!î, 5 o >ti s-. Ippl ara ' 1 heeft , ■> ' n;e w*-p • f' Ter zi h ze]ff -o e zijn • - ■; • *jr h { ]; h t werk dat die r • -• ' d'" draagt i-s rnaakwe k, is , •f ,*> fjj o us'y\ - « r : > m ^ o" h ■ npg'-:ao va n de baan vr-n >r-- ..O'.r 1 • ' l e e "-'olkeren, vi ç r je vol e:ren de • o s % - ;• ou .ivschaving komen ''en 5' ds iïing d den ze. het ■ ' t mp. o? maar hslf; of verfden . • ,d' - raapde K.eurenaf van b'fpmen. M'vo' uu door ïïê i . , » a i . 'enr van bon bioenren z • m 2 e ri e t e Pft o o s t' 4 lih •• ut a eh H g ^ n ranwi'ovn in '.denrenverschei-îe hei I z ■ ulk hr toi s ho • n il d ■ erbazies sUum om die d vu .e. j' u e e .hg-pvaekli- e, ieder i ,i eh zïdf '• i h:iOgst-waàrdige. ; teurenweelde. î elien z»g zr ; dreunf ood de i . i'\ reet van hun to- - r "nende oo -, r, : r id e a >y. Ivaari. E ' i volk dat v-rsto'ren v-ordt en «ëdamd in zijn'ei • dî dd was, en ^ i stee ia mwr ■'"t ms'v zijn dnt I i; -1. na-ir el.ende wstofefn aïs het ; is, worden r eds vj le; .broneen v«n npsf^-'ss vermogen voor .tui droog tdd-'legd. Opdat een ^olk de kncht die hem moe! ter welvaart en rijkdorn leiden, , i kuo" e ve-i wet de t en gebcfiikén moet , : h t i %■■■'■ w.-z- n het organisme be-1 j zi: oi atn die kr.inht te uerîeren en ° uid^z i deii naar de verste vezols v^i n zijn zi-1 en li.,f. î I 1er volk. door God en de natnur t met het merk van eigenheid door-hrani.t, clraa^t in zijn wezen dat, zijn i;-en, organi-me. Dat eigen orga-'î i ooe van een volk kan men ver-i ■ n, verwjingen, ytrbast^ren u, maar vervangen door een ender evei s'-erke niet, nood. Koeit l>an een volk dekrachtvan i! een ander volk totevenveel waardige ; , ivt -erwerken en bebandigen, 'M a i, het organisme missende vanj ' dat volk bdjfL die kracht, in zijn or-o-.uùenie, opgepropt, wordt ze maar h-il f verte rd; en wordt het organisme „elt verbotfd en ziek door overdanig werke n • S- ": d. " $ - scktïi'ire " V. I - J S.- r p li:.lïp S ,. îi . t.... 1 - i .. U do . trace ty - ... e v . ' r-'c-'.. s . is s . ^ - e * . n 'd ,u. e? oa va3i-sbereia.ee, or., -o il - ... ce sr i ;... e v." . i '< -riois.. n ; j : ;-r.r. -*-ot -.r , :.îi as-.dd , ,' k-.-. p ' vo r prij-Si'. : j z"'î iréoliX h ' '-?s, c.< - ■d -• - - --r; ■ , in --'ï «■ " : o î"' , 0\ •' y .,vs r*? -T; ra Mutî q is "ï'3 D * c-bv {o-8 n . e. a oi r e -v rorbai' '- ' • • • 'i:-- > r s r ; - : ' "1 lâ <-■ Ira:: d-~ v?a feu-i wezers w?^rfi:>7r r.v ,.e 'p h hiin ëïg8u wczea w5rd crom'zxtk bédor^h: : -, . if j Voortàa'u krîjg-?n onk de Slçice volke-rer, --.p dn si } eidsbaas > zk ■2 ; - . 'ff çdï'P, r.n- s rr'ïste er- beste ;r t -d sciit -f " î: . O. ■ --y .1 j* e î - --. v6i'~£r^a *3 ! ge~ ; dit uur is ^ 'zfigeiifîaî:.d- g-^àn -5 u a ko m î ~ de gfoo t ■ r1 : - s s n - p. ïoeksn??eii#s « S'iVs ■,Çîït'ÎGt; » ï'rV"-"" vc" t i "o h r de v itrde ni c n î h o m i h ? t te inè Ç rîftjjj**} r :: :C! \K' C T> ^ T'P T* '■ r, ^ C-'CJt PçésY&liî*- t;sr .? ij -, die]rr " - minas- n?*.- d : i~om ■:frifr'en don de" sic "feltfié, ïk ' »k 4r ~ *-~~snâ r'cqriezen ehcie f'rjre. dtrr.ch- - i i$ré ops teïletfes îiebien vfëer mijnc zièï kè< o 'd mètgér acHen die ze houden om- .. "o-rj gctild. Om {e bègir.-ev een 'gedach'er.riji.e tnvtirkt r- en - L. Clysters'dper.« Vrèdë » îd c s". Dan bel tw eeds ' op;.ieJ van Yer-fic'iaec'e over nèt IfuUelij , E venait het cerste bt landeit Lcl'.op es&teri.j'ce en^diep theolpgisc'ie wijze dit grdot en verhoven sakjramer, i. 't Zijn \ ditigi-n die we -wisten maor die «v zeldén \ i zoo'n beperkte ruimte zoo diepdoor-daeht vnorgesjeld zagen. 't li are teuen-sehen dat deze ops tel/en vereenigd, in i vlugschrift op grot te «rhaal onder onze legerjongens en burgersbevolhing van onbezet Belgie werden versvreid. Het zou onzaglijji vë'elgenoëg&n doen dit vef-spreiden der reine en zltiver katholielie. gedaehten over een onderwerp dat he-. laas ru door duizeitden vuilmonden en laffe gemeters wordt bezoedeld en on-teerd.Dan spreekt ons brave C. Ilodister tôt ors jongens om hun te z "-ggen wit ie soldaat voor Christus " zijn. Op lijn voli-.sche maar zoo klare wijze a la altijd doel Mj hun dat uitoen. Dan Fransde 11 yels zet zijn reeks h-turgische beschouwingen- voort. met een goed doorw-erkt opstel over " Vasten of deugd volgens de Liturgie " (va a r in hij ; •neestarii/k de. planta aamvijst. van dr'n ! astentijd in cle richting van elk christs n leven. : Nog eenige bezehouwlngen over Démocratie en ten slotte ern boeiénd herinne-rmgsopstel van Jozef Muls over den door . n n ,or ' atholieken schrij ver Léon Bloy. Ail" vriendén van dien nieûn en Ernest IL lo zullen vi elhbrn heeten pan dit opstel naar het leven. ', Met onîroering la-zen we den oproep om gebéd voor den lieiligen jongen, den [^ferriten katholiek en ontcnîbaren Vla-mi r - die was een onzer beste en graag ■ eh en medewerkersRenaat BeRudder. Zoo is ditnieuwe verschijnert van Mi-! ies-Chnsti ègn kwistig uitstrooien van . ? ij't gedachtenzaad; rnoge het meer kic-n>c'> en ivassën tôt rijper christendaden in de herten van zoovelen onder ons die \ niet wilien dat de oorlog hun zielen zou , verstaffelijhen. A.D. G. KJJSLAMP De verdedigiag van Pefrograd Esïî oproep der regeering De M&Kimaliliscbe regeering heeft eenen radio gezonden, den volgenden oproep bevattende; De stad zal een 1 lang beleg moeten oaderstaan, maai i zal zich inaar tôt het uit.eiste gedwon , gen, overgeven. n| Oin te kunnen w.îerstaan heeft Pt tro - grftd al'/le i* )gelijki hidp ia voedings r middelen no »dig. AI de opbrengend e gomvnn moeten ranstonds en zondf j vortraging braod en antlpre levensvooi raad naar l\-trograd en Moskowa zen . uo^ee-0..k œag j v-« e r j?-:-' • In te rich* 1 . ~ . ze -, i. S%t î o o es starea. j ; ?t " c;-W5 wJescrûnhm-àl'i|€s 2p. oegèsiièE. " - - e -■ iri.— Il en ' "lût va' ~ . * • . "lige Weè'ftë" : i - -v ^ -*ro'r;'s" t tU S5C"* cD V-C C T" : I û. v - - vvojv vaa o.r. i\iidd'a.tir r o -•" e, S: e- -èo. c.;i '9 n orzu; * , Mus dsdhe p.fv..sr :ddT> '-Ci er _ov-:r- | ( gekometi dat de s' rierbp^de'd -g?» i ; - c r - vred=, ^enëaag 1 e.'ft' rt zou- - b e'wa fia 11 uku tic .t ecr.e i fc'kamea z'td«'g. j In Pifaland ; - . ,% ■■ <Ï>U g. s/i VZ «T 4» 6- " i" r" — " ;* ,—^ v ~ r™ ' n ~tt '\o~v! i — ,••>:■»ht» •- bïle,3^r."jf%?vè-é'îi't pls-ts gfê.<4|>"raî:5?. "e .î ai ■'■ - -t £o . T) - V."' ts troëper. h< Ib.fn 9«n '■ - ,*-•»•> ht 31 -"vt3. i-r \y~!>. c n v ; r :■ u s y. ~ ** ■ r. ^'r ^ trr prr* p-r\ r r r r i i r ~ r g. .c c i } r» ^ -r: ° ~ 161 r " g?1']*3 P ?d, . inTide Riisf^schc : - 'e- eéên ;Èe bversté der Fijidandsèbé 2 î»gie ; ■ h -f- !».{■■■! ee Trihu ' a Vrd és* ! p * Tië,d' f ce n àWotk o m r n e -■ e rf i^n.- ■ • k^h]khrid elscdt, we-îg'-ri- iri do Pais- j ïîsche f. c-eratie 'deelnenen. Vrouw van Janine Stpclîhvdtr, d .M- ' • — Il ît schip • ddVrfogsrd' ' 6ifi de R r . Wacbt naar • Fijuîaed o erbr'acht, en nasr Aland "\readp, is gszaak-îQ mit op oeuo mijn te Jeope.n. -Men.de:ikt dat çle maximaliscl^e Ko-' 'onif'è, vtôu-w L"> ■tic, zîdn àan boore : bevond. ? ; Se Aus?rc - Su'fschcrs sul-1 Isa FodoHa overr^mpelen Zïiricb, 1 Maart, — Een sneischrift / van Weenen zegt'claf, om een eiade te «.tellen aan de om v-iriteleode beweging ^ der Btdchevicîïs în Oosteïdijk G-ilicia en in BuVosine, alsook om ht n te belet-ten de Ukraansche vaorraden graan " te vermeien, heei't rie Oosterrijische ' opperslaf besloten PodOlia te overtom-[ en op te trelïken tegen de maximalische ' afdeelingen, Vereerdgt al nwe krach ten en dat het, bloed vergoten in dit ongèlijk ^gcvecht ■ terug valle op het geweteri der Duit* " sche sosialisten èie toelatex) dat de • Duitsche werklieden bij de ^erraders Gain en Judas gpplaatstdvoidrn, [ H. lÀvlv.of uiî zijn bureeïen gezsi « | Looden, 28 Febr. — M. Litvinof, !,x>] chevieksche gezant te Londen, heeft r dezen morgen eeno onaabgename ver-rassitig g:,had. Wanneer hij dezsn mor-"en met zijn personeet, zijne bureelen ' wiîde binnenstroomen, vond hij -ev de 1 deuren van opgesloten en de sloten veranderd. De hiHsbewaarder had zelf 1 de brfeven doen aftrekkea welke aan de 5 muren wareo gepiakt Zijn eigenaar die ' hem vcrleden week gevraagd had de plaats te ontruinven had beslist hem ' nuiten te zetten. Groote rede twist en hadden plaats. M Litvinof en de huis-hewaarder die hem voorstelde de îwee 'erdofl v.a% het gestorte geld térng te ?even welke voor hutshnur waren he-taald geweest en hem zijne menbe.len . te laten wegnemen. Daar de imhbe-1 waarderhem stelliyr weigerde hem te latea bianen gaan bleef het daarmee. De duitschers nabij i Peîrograd n n Petrograd, 28 Fahr. r M. France», gezant der Yereenigde i- Staten te Petrograd, l^Ht weten dat de Duitschcrs gisteyen cp rcht uien af-> stfnd van Petrograd waren. Hij bereidt s zich Petrograd te verlaten met de g'--le zant^n van China en Japan. r M. Frances zegt niet welke de ir.zich-r- ten zijn der andere Europeesche gezan-q- ! ten. s ^ost««rij^i'sche Iroejpen zf&len tus-5-clieBliomeïi in , .|-asal, 28 Fébr': E sp.'zis't1 !?t uit Budapest, gedsg--neiii* op : e, kat e5 erswbn dat bst fe.;st' "ir î j a leger zal tu'sscbea bo-rr z in de z- keh van Ukraine. Het spë.l-ec1":; J t zegt : L Ukraansche overheden vao de g'e-■" 7-rn regeering zou aan Oostenrijk 1 lia:re huip gevraagd hebben ipgen bolsb.-viks. De gev.raagd-e bu'p «al oin t\ves hîfzoadere redéns moeten toc-g'-stca worden iom ù« Miarcbistische re eerÎEg te Ifl tten Ocptehjk-Gahcïc en But ovine te nadereu ; 2. om de hoe-vpelhf-den levensmiddelen çiie . door Ukraiiie beîoofd werden te rsdden. Kkuwe oproep om wcersland P 'troerad, Febr. îi ^crdè-r het afschrift van dën op--rr -, tôt \erdedi irg dis door- do So-vh's dér regeering yerd uitgeroepen : .Ou it sche regeering tien vaper-i t', : '• - r.d stakende doet hare troepen a w UbranM' < n naar hetiiôorden van Ra-sî&ad optret-ken. Lithuanie en ^Es* hoci'- zijrj reeds Rezet. Dwscsk Poiec& ■-■r. leii sk zijn iri de handen van den -ijan-d. Met- benepen hait hebben vnj noodig geoordeeld \oor het ci ger Y hk tor der !e mede&lp der werkiieden^ Poler, Lithu&r.ie en Livonie zou der vtrdedi-•ring te laten, zoo 1s eèn Bcvelhebber iie oader hei vijandig \ uur zijne voor-posieu op offert om het everige van zijn iete redde". Dobr eer.en vrede die Revtl aan de I Duitschers lever!, is Rustaud gfidv.'oir-; va»' zo'nder telrecMen de rijke minera-1 U'C uit zijn latid gaan. Door dezen vrede ra-plïcht de \i)and de ontwapeuing van <1 de légers, de rdeuwe gevormde ai- f •ieelingr-n medebegrepen, betgren wil zeggerr dat, de deuren open «ijo dm -.ieuwe eischen %an Duitschlund bin-aen te laten. De oatwapening van het nieuw ge-,-ormd rood leger vrçgende, bereidt ; Dnitschîannd eer.e-mogSlîjke tusschcn-komst op ieder oogenm>k in opze. zaken zoowel in Ukranie als in Rusland, De nieuwe Dnitscbe \rrdesvoorwaar-den hebben zoowel in de demokroli-sche kringen als in de rangen der Soviets eene groote verontwaardigîng ver-wekt, het grootste gedeeltc heeft gevraagd de eischen van Duitschland niet te aanvaarden. NieUegenstaande ailes wat, er wordt gez^J, -îjetloot do regeering der Rns-sische werklieden de uitbuitingen der Duitschcrs te teekenen. Zondag àvond vertrok de Russische afvaercigfng naar Biest-Litowssk. De duitsche regeering die van Zon» morgen in bezk was van on zen radio gaf geen bevel bm (îe vijandelijkhsd£Ik te doen ophouden. Zelfs werd het te-genovergesteide gedaan want den?elf-den dag werd Pskcd bezet. Vooruitgaande cp-Ru^sisch grondge-bied houden zij de Soviets aan eh sehie-tea de leden van het rood leger neer. Nog erger, de Duitsche regeeVing verolichf de Ukraansche krijgsgevan-genen op te trekkaiîi tegen de regeering der land-en werklieden. In tegeawoordigheiJ dezer opstandehj-ke feitan is een noo lkreet geslaakt. De weiklieden der wetkhuizen en fabrie-qon hebben aan dezen opporbevelS.eh-ber Krylenqo gevraagd eene verdedi-gir^g in te richten. Terzelfdertijd is het nie-uw-s aangekom'en dat de frontiroe-pen tôt hun zelven gckcmen zijn en dat ze weersland bteden. 1 De grootste steden van Rusland zen-den soldaten en werklieden en Rusland dat geree-d was den vradeté a^n\e rder, richt zich op tegen handietpr-hendea voor het verdedigen der omwentelrng. De omwenteling loopt het grootste gevaar. — Rijksdag verdaagd Amsterdam, 1 Maart. — Volgens d? « Francfort er Zeitung » seint men van Berhjn dat er besloten is geweest dm . Rijksdag te verdagen Zaterdag apr-staande tôt 12 Màart. Gedurende deze opscho.rsirig zalmcn zich bezig houden met het budget en do - mij'nenwetten. Ilet Paasahverlof begint den 2'Maaiî en eindigt den 9 ApriJ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes