Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

969 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xs5j961823/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND bs>Hkker-Uit««veP : A. Tl»PIPrE-MUYLE DuinkerksItaB) 12, DE PANNE (Btlgit) ViHtr Frankrijk • ST, pu* "* Wîo» CALAIS OPSTEL i J. BAECRELANDT, rue Rortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRlJ EN VRANK I -*■ 4s- VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! I ABOHKEMENTEH Baigie Frankrijh Engelaiiti en HoHa*id 1.50 p. pet» Ksasnd 1.00 f r. per maand 2 70 fp. per maand | 4*00 fp par (pimcalcr 5.00 fp. pep trimeater S.00 fp. per trîm Men schrljft in: 73, rua ChantlJly; »i bla, rue St. Denis, C«) >» an blj al or zm eorretpondenten ■ Lourdes Door den op^oep dien weleerwaarde Heer Van H:>enacker dagelijts in ous blad doet ls het onze lezers lu 't leger bekend dat zij in de voordeeligste voo waarden eene reis kun. eu doen naar Lourdes, W.e uit Lourdes vertrekt heloofe z°lf daarbeen weerteketren Zoo'n aan rekiilngskracht gaat uit van het j<ezf-geiide heilindom. Zoo'n »angeiiame herinnt ring van dat midden van gebed e sods-diensiige stemming. Zoo ?oet een indruk b ijft er bij van dat innig samenzijn met Oaze LieveVrouw. Gaen schooner, geen beter uttrustend verlof kan er gevonden * orden voor onze soldaten. Van uit Lourdes, met zijn heilig tom en zijn prachtige na-tuur en zijn utts-appen iu de bergen, komen onze jonge> s terug met een zuivere ziel en een rem 11-chaam, vol m ied voor de wachtende oorloastaaï. bli de en op.eruimd, ^f-li k het kind dat zijn moe-der 'ag eu met haar lar.g en gemoelijk sprak en weet dat zij aan zijn,zijde waaist en hem blijft be-schersaen.Op Oorlogsvei lof naar Lourdes M i$© Gr«t en de iSaailiek Na twee rachten en een dag reizess, zijn we dan eiudeiijk in de woudere stad van mirak len er geneiin^en toegtkomtnen we zijn er na vi f dager veiblijf reeds weder uitge r kken... 't VVas i i vo le »ln «rseizo n en in vollen oor log.. Zoo vv>s dan ook oo ^o :d als niemand in 'l douiein au 0 L. V. Be!>alve de go v uehiige bel gtsch: vlucnte ingtn oie daar han baiii gaerbli 1 gt-nom^n haddrD, t) bb a v,i tr g'en ei,k le bede-^aa tnoch b de^a rd> r g- voiiden. Daarora beweren dan o k ae enners van Lour des, dat e 't eetite Loa r-d> - ni't go in hebben met zi ,e rlo«*lf' d' m fi»3 , ii) < g" dlensti ( entbousi smeii en i.i aan o>dHj h ilt» Sakra-mt»! ts rocessltt. 't K»1 zi n, da< 11 -si s> iiioru wtk a ' d * n se oo- is m 'k zou zk w l eens wiiifi ptziei! hebben; 'oeû, we ritbbén er b'jzouder^e 0 L Vrou* tn haar ^rai ën >,evo den en uat i; ons teuo g. * * * Wat een stille ontro<-ring »iel mij op de zi 1 Wanneer ik voor 't eerst ging knielen op die won dtrbare p aats in G ds vuj e en sthoone natuu; waar de hem-1 een voet op a<rde gezet h^eft. Daar voor ons ri,bt het gro jen iu zijn mwe lij nen, met de doa&ere hol e w ;ariu de maagd ver scheçn en rond wijr beeld Je Klioioprauiien thani 't onst.rfeli ke groen hunner ran en neerleggen als een ie»end zinnebeeld dr r kristen en ols erfe lijke noop. Met matt. n <lans vaU 't lichtder was sen kaarsen op de lage blunenmuren van de grot glad gewieven en geschuurd door 't gedrang de: ■taren en voiten die er eei biedig zij om he n ge toren. Fnsch *omt de entelenrte wiot-r ind van ui de ber*en lanss e rotsen ghjden eu sptelt met on zichtoare vingeren Un. s de l<n^e groene ranken zijn eigenaardig stt;mmig lied. Nedtrlg buigen di vrome blddende hoofden onder den kUiigen aden ln de iageiogen stl te. Ea achter ons en boven dia zwiigende ingeto genheid heen, ruisent immer door en oof, de kab belende gavewdteren, die oude getuigen, die il onvermoeld gebabbel, s.eeds 't wondersproofej hervertellen. In dl;n eenvoudigen natuurdecor komen dan ool voor 't in stemming gerezen gemoed, beelden vai die verviog în geschledenls opdoezelen ; levendi, rijst dan voor den geest het wondersprookje, da we als kind zoo vaak van moeder hoorden, met a die eenvounige détails waarmede moeders vertel ling het voor het eerst, ln onze rij^e kinderver beelding deed opdagen .. Ea ik zeg bij mij self « hier is het dan, het wonderbare giotjen waarvai ons monder zoo dikwijU heeft vert-ld; daar in dl holte was 'i dat ze rerstheeD, de wonderbare dam met den roieukrans ter hand, de rozen op de voe ten en den blauwen gordel op het witte kleed aan den boord van 't water achter mij, dat Berna detje zijn isousiiens aan het uitdoen was; hier o dezelfde plaats dat dit eenvoudig kind tôt achtile; maal die wondere witte dame zag. » 't la wonder, maar nimmer ban ic vcor de gro géweesi, of die eenv udige na^en eg dezeivé gebleven omgeving, rlep me als van zelf ai di | schoone tooneelen voor den geest en verwekte in mij van zelfs ai die schoone ea kristelljse gevoe-| lens die bij 't beschouwen dier eeLVomig-groote geschledenls passen. En oan dank e ik den Heer dat Hij ze wilde verne-deren de mannen der verwa;<nde theorlen die stre-den tegen een nietig Pyrentëermeisjen met zijn | wonder getuigenis, de mannen die de menschheid , willen voorlichten en hier eens voor goed wiiden beletten dat hier weer een legende zou ontstaan, oie lichtgtloo ige verachterde geesten aan de macht der priesters Ketenen zou; il dankte den Heer dat het de geschiedenis is geweest van de Joden die de wachters aan 't graf van den verrezen God stel den : dat heel hun stelsel voorzorgen, ten aanval van het wonder ingericat, verworden ls tôt 't stelsel der verdediging vau 't wonder; ik danite den Heer dat in de Godioochene; de twiutigste eeuw, Lourdes, spijts ailes geworden is de s.ad der * on-deren, besend en bezocht door heel de in Maria geloovehde wtreld, de stad, waar, gelijk de sieeds breederkiiDgende wateren van een wassende tij, elk jaar een giootere massa zedelijue en lichame-lijke ellende Komt aangolven en waar vooral de uud kribtehjke volksk ns : Vlamlngen, leren en Bretoenen met klnderlijk naieve gevoelens heen-siroumen.« Lourdes I » roepen van ult den treln de aan -komende viaamschti bedevaarders met iets van die exaltatle ln ne st;:m, waarm de de oudeirulsvaar-dtrs het bereikte Jeru.alem begroetien. « Nog een vertellinfcsse van Lourdes » plagen in 't schtmer-; douter en bij 't ronkend stoof&en de rood groot-mo.der geschaarde kleinen.... « Lourdes! # zueb-ttn iu ons Vlaandereu de hooploos zieke toch nog hopt-nde zi-teu, als ware 't hun de plaatb der ze-kere genezing. • • H.er hf-efc dan oo de dankbare teloovigf châs-teiu eid, z oals de H. Maigd z If veriocht, een grootsch n> iligdom ttr iiarer . ere op^erlclit en nier aïs t midaen .au i aar et-reaieust ^evefctigd. Fen ro >ge basiliek werd hier opgetrokken eu twee cirkelvormi^e vleug ls die aan hasr voorgevel ont-1 spro; gen, omkrio^e h t oumetelijk pleia dat vjçr haarli.t 't H rin e<t van verre an St. Pie efsbisillei te 1 Ro^e, die ook iw e ion ea g-ui^eu heeft, die 't pi lu v> or naar om4 nten : 't is oaa als 't part ' vau Kiisius dienst op aarde, 'i is nier als't nart vau Maila's diei st op aarde. S^hatten gel>îs fijn van alom hierheen gestroomd om de kerk en haro om^evlug steeds ^rooteren luister toe te ;etteu. Ûoch wat o%elufcklge kunst-• smaak heeft zien mst d z n bou i bemoeld î Wat mist er Immers al vernoudlug en eenheid en lijn-schoouheld in dieop eustaptli g vau drie kerken, verschillend aaogelegd en op,ebou «d. i D ch moge ze ook architenturaal mlnder gelukt , zijn, ze isschoan die kerk: *e lsschoon omdat van hoog tôt laag de kleine gedenksteeuen als zooveel . harlen pronken van eeuwige danlibaarheid; omdat , de K istus die er woout, hier zooveel genaden ge-' schoniien keeft en zooveel tooLeelen van eereboei ■ tn liefde en lof genoten heeft ; ze is sehoon omdat ze ons van zooveel Inuig zMeleven spreekt. t Z j spreekt van zieken die hier juichend en ge-nezen zijn opgesp on.en en nadernaud vol dank-, baarheia naar hier zijn weerget eerd en van zieken î die stralend van hoop tôt u zijn gekomen, doch i dse weenend ja, maar naderhaud bevredlgd en ge-tioost van u zijn heengegaan. Zi) apreeit van ver gekomen pelgrims die u al-Len en onbekend vol boet* nwâf ■ en dieuen en van i voile scharen bedevaarders uit aile landen en volk 3 die u hier kwamen buldigen. Zij spreekt van jongeliogea met de lente in 't i oog die hier hun levensrichtiog kwamen zoeken i en van grijsaards wit en grijs gelokt, die u huna l levens avondgroet hier brachten. t lij ipreekt van traten oie hier zijn gevloeid om 1 't sLc t gedrag van kind of kind en oos nog van verloren zoons die hier de relnheld en 't geloof h-bben weergevonden. : Zij sprtekt van priesters die hier zalig aan het i hoofd van hunne bfste scharen /ljn voorbij^etogen a en van kloosterlingen die hi-îr hebuen geboet en 3 gewe^nd om't lljden van Kristus en zijne Kent. Want vaders en moeders, weduwen en weeze1, , kioosterllngen en priesters, ouden en joDgeu, zon-- daars en heiligeo, hier kwamen allen knieLnen p voor allen hadt Ge, o Moeder, balsem, voor allen a hadt Ge troost,want hier is 't woord wel waarheid: « Niet èênen werp 1* butien, van dis tôt mij *o-t men » .. Oot wij, arm3 soldat°n, mochten het «nder-3 vinden : wij drie trouwe oorlogsmankers, die hier i na anderhalf jaar eerlog kwamen knielen, met een verarmde zoo vaak levensmoede îiel, v^ij leef e den hier vier dagen in 't zoet genot der liefde tôt Je us ln de C ypte, tôt Maria in de grot en tôt het klelne Bernadetje. Ja, laDg had ik zoo harteliik met - meer gebeden, als daar op dei drempel derz^art a gerookte grot, gshetligd door 0. L. Vrouwe's ver-i i schijningen en aïs voor haren zoon, de Jezus met a het H. Hart in 't kerisken van de Crypte. We ge-, noten hier op on e beurt zoovele zielefrlscheid; it zooveel gelatenheid en leveDSmoed, voor 't doelloos it w ertloos lt-ven waartoe we zouden weerkeeren en e we mochten het hier met zooveel betrouwen her- halen dat veelzinnige versje van Guido Ge.elle ; d 0 Maria ln den strijd Toon dat Gij tmjn Moeder zijt; Wilt gij mijn arm1» ziele gedeDken 'k Zal U een Ave Maria schei ken. 't Was dan ooi met een bewogen hart, dat we na die vijf schoone dagen on te goede moeder, de moeder vooral *an hen die huis-noch erf bezltten, ons afscheid:bezoek brachten; ons wachtte weder het arme Mtiterleven aan het front, met al zijn korte droevige dagen en zijn lanne zwarte nach-ten. We hebbeu haar dan ook voor 't laatst met een eek hart gegroet en met een kinderlij enbllk op 't mirakuleuze beeldeken Jn de nis, hebben wij er stil, als een onze-erheid, bij geflulsterd, niet : vaarwel, maar : « tôt wedepziens. » Bray-Dunes, 18-2-16. SEGHER VLAEMYNCK. Na den val van Monâs tir Pari s, 20 Nov 17 u. De strijd di. sedert 10 Nov. voortduurt op hel fror.t van het oostelij k leger, van af den Cerna toi aan het meer van Prespa is geeindigd met de vol ledige overwincing der verbondenen. Op 19 Nov. is d3 omsingelende bewe^ing tegei de Duttscù Bu gaarsche troapen die Monasiir ver deoigden geeindigd. Op 18 No u veroverden de Ssrvlers Grunista ei J ara toi. In den nacht van 18 tôt 19 veroverden zij m een hardnek iggevectit, den heu»el 1378 en il den vroegen morgen verdre?en zij den vljand ui Ma«ovo. Op denzelfden dag werden verscheidene t BuL'aarsctie loopgraven veroverd in de richting t van Dobrimir Da vijand moest aldus de laatste verdedlgingen va» M^nastii ont uimen. a De Fraiische cavallerle drong om 8 u. 30 in de stad. Op den zelfden dag droogen onze troepen verder a in het nojrden. Zii vero erden den heuvel 821 en het dorp Kirkliua. Zij hebben thans Karanwn a en Orizari aangevallen. n De achter vol rJng duurt voort Wij namen 622 it gevanseren en een aanzierd! ten huit. IJ^e v««r< M«p>rwieir s Pari;s, 20 Nov. 12 u. 50 — Ssrvisoh beric^t. Gisteren b -Iwalden wij eene nieuwe overwln ilng ln de streek van den Cerna. De vljand is in aftocht mar Prilep. Wij namen talrij -e gevangenen en buit. Wij veroverden de dorpen Grinista, Prenyk ea farath en den heu»el 1378. De indrak t» Berlijn Parij=i 20 Nov. — Ds val van Monastir heeft liepen indruk verwekt te Berliju De dagbladen ;a?en bij ondere uitgaven. In de diplomatieke middens werpt men de ver-mtwoordelljkheid op den Bulgaarschen opperstaf. Ibtnntari u op « ONS YAOERUNO' haringirlchi v s uita«brftld. «iriid-s* a*"» de %ijde « er ^e|j;dtc»en Londen >9 Nov. —De « Observer » ver-neemt uit Athenen ; Het Ifger d^r Grieksche nationalisten heeft met de Engelschen deel g^nomen aan deii strijd, die de bezetting van Da-mumaia voor gevolg had. lloe Monastir in 1915 door den vijaHd b«seet werd Op 2 Dec. 1915 om 7 u. 's morgens werd Monastir door de S^rvi^rs ontruimd Om8 u. 's avonds deden Duitschers en Oostenrij ers hunne intrede en 's ande-rendaags op hnnne beurt de Bulgaren. Monastir as tôt den l *atsten oogenblik ver 'edigd ge eest door Kolonel Vafesitch De stid was sedert een paar d^gen bijna volknmen omsingeld. Zij was door de Bulg<ren bedreigd langs Kenali en door de Duitschers laugs Priiep. Officielle mededeeliingeri j iS®lj^ï»ete le^erberieNi t Le Havre 20 Nov. — Artilleriestrijd in de streek van Diksmuide en Boe- t singe waar ook bommsngevschten plaats hadden. T Parti*, «O Xov, 15 u. T Betrekkelijk kalme nacht op gansch het front. J i*«ftr5j«, Wîov., m. i Hevige vijandige artilleriebcdrijvigheid ten N. van de Somme en in den s sector van Douaumo"t t Verders niets te melden. t Londm, 19 Nov. 10 u. 11 — Men seint geene verai-derwgen in den toe- ! stand op het Engelsch front. I t Londen 19 Nov. 2iu.05 — De vijand bombardeerde vandaag hevig | t Beaumont-Hamel en de oynstreken van Gueudecourt. . ? \ Wi? namen gedurende de laatste 24 u. nog 80 gevangmen. i Gedurende drie reken werd de stad verdedigd door een bataillon infanterie en door eene Fransche batterij in 't ge-het!3000 mannen die ei>kel terug trokken op uiidrukkt-lijk Oevel. De aftocht langs den bergpas van Resna gesohiedde in rie bfste ordy. De Sàrviers lieten ia de stad 500 ge^wetsten onder de zorgen van de Amerwanen. Oe Salfaren roepen al iianïse aol«ta£es> op Geneve 19 Nov. — De Bulgaarsche dagbladen geven eene reeks dekret n, die den oproep melden van al de mannen, zelfs deze die reeds twee malen uit-gesteld erden. De ontsteltenis onder de bevolkingen is algemeen. Oavoro ve#-iwg vass Mosasdc Franschen, Serviers en Russen komen eene schitterende zegepraal te behalen. Na de verdedigiogen van Monastir te hebben doen vailen, zij a zij zeg«pralend in de stad gedrongen. De Bulgaren zijn ia voile aftocht eu hebben eene prooi moeten lossen, dat zi] entîel ten koste van verraad en groote opofïdrmgen hebben kunnen Oemacmig *n. Dit nieuws komt niet gatisch op 't on-verwacbts, a ingezien Monastir .van dicht bij bedreigd was lângs htt Oost«n, het Zuiden en het Westen. Wel heeft de Duitsche generaal Tvpow hopeiooze po-gingen gedaan, om de hoogtea te her-1 overen die de tad b-scuutten, miar vruchteloos. H'j i-^ uit vrees voor omsin-gelu g moeten in aftoc =t gaan. 't Was Zondag 19 No«. juist vi^r jaren geleien aat Mouasûr door de Serviers aan de Turkeu werd outnumen. De erf-vij nd v n on«e bui <ig verbondenen liet dan 50.000 g varganen ia de macht der Servais. _ Da val van deze stal zal aanzieniij<e gevoigeu h«îbbeu up m teria*l eu moraal ' g bie i. H«t ni u ve Bsjlg ri- oor h t v^r aad 1 van dei< Bu'gnisciiea Koning Ferdin nd ; g t^cb pan, ouït erubt g g roffdi te i -«orden, wa t Monaslu J g op "e ien l knoo l van ijier »-^n st eu eg n, die i aar | vers^nill. nde Oeiai gr>jK- Celliers en i aar i de Eg ische en Aduatische zee leid«n. | De.buitscne /nacht in h^r, O >sten wordt frlg^knakt. Het moraal van den Ug-m-stre/er zal door deze nederiaag onget ^ij-feld zeer vermiudereD. De «eg naar Bulgarie is geopend. De val van Monastir is het b gin der kastij-ding van dit la d. Kun deze vijand ver-pleiterd worden 't ware de schtiding van Duitschland en TurïeVfe en eene vol-tomene gemeenschap met het onmete-lijke Rusland, dat dan zijne voile kracht zou kunnen doen gevoalen. M o« e v«r»rbo^dlitnosie Monastir 20 Nov. — De laatste Bulgaaische troepea verlietea Monastir, wanueer de eerste Fransche deiache.nenten, terni le a de geesi irif-tige i etougiu^tn van het voik, hunne intrede deden. Voor huonen aftocht pluaderden de Bulgaren de magazijnen. Koct na )i n versche en de Fransche regicien-teu met muiiek aan 't houfd. Verrolgecs Kwamen de Serviers Zij «ferlea met onbeschîijflijke vrecgde en zichtbare ont-' roenng ontvaugen. De fijand rlucht in de richting van Prilep Hij woidt dcor de Serviers achter^olgd en door de fransche artillerie beschoten. Onze jongens op het front bunnen wtek« abonnementen bekomen op • ONS VAD£R> LANO » ois deze ten minote met 20 ine en* aangewraagd worden. Wie eene week na de eerste bestei'ing niet betaald Heeft, kan verder geen w« cb-abonnement meer bekamena Kleine aankoadigingen aan I franb «roor S regela Geboorte- huwelliK-enjovpriijdensaanioadlgln en. Adverteert ln ons biad, uw blad, vlaamscha uit djkehngen en soldaten. I Hummer 577 Prijs : £> Gsntiemen Woensdag 22 NovemM^ 1Ô18,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes