Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

657 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz81m9d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND âMilKlIiSi ttATIB 8 &. TriiPfeii ^ Dpiikhcr.lîlïjfî'v. • Î7, «-n«- Vie, taiaj» Belgisch dagbiad vèrSchijnende al de dagen der tek m s jj. Mtmzumt 11, l'ur lhopK?(., CALAI» IaBOfâiag m ïsvaï 'iîijïk».» i Pêi« mawis&s s KfeH"* I ttO (rankr jk > .Ûi; fcftgtSsIas&sl-iHelteiî# S.#:- ! Pcr 4.00 » 5.50 » 8-B& stchrijve i « Ce» VaâerltiBâ' » IV eut p* Vie, RECHT DQOR, ¥R!J EN VRANK •* -*• -»- ■*• VOOR GOD EN VOLK EN LAND! ' -"g»**3*»** mm i i i ■! wm i c,.a.jy ~r«>ri it» •"-tt'iwnai ! 11 ( ii immmyimbmblwmnwbmi SéiriclluBtilUK. . îl«UOT Lij t« wur tu-. Mor 17 «u eu» Ohanitlly, 7KO»l4.1« AKOMItt»ERTEK VOti- SULDftTEK « i^SJ" «çk (7 » «g* a} 0.£5 J L *t>oun<?air,nnsit dien en uaei mtnsiexm 10 Pe maiiMt MB > e n3-c'??Jf£"* <*ng8Tri,agd en dagslsjk» a«a jrgiimnntm^niiammm!ii«^r:~;^^'^~u«iiii ■iimmmiwiim mwiîi»—11 —mim<——huluiiliu— jmmmm—*JMO»jnaKva.' in ■■—■rim i wir.w» GEC3R0ET 'tlsMeie... jolig fluiten cïe vogeltjea in dewarme morgendzonne «De Morgenstond geeft goud in den mond », zegt een «preek woord, en waarlijk wat een geneugte met open longen de frissche gull» lucht in te ademen van die eerste Meie dagen. De he-mel hangt met een fijn blauw waas orer-ipannen en is in feestdosch. Over de lande-rijen ommedom zweeft nog een lichten nevel... ©een geruchte,*dan het Zegelied der vogeltjes « hoezee... 't is Meie... Gegroet Maria ». Want de vogeltjes en al't onredelijke geschap ne zijn gewoonlijk dankbaarder den Heer, dan wij, Menschen, voor wat Hij 0118 gaf. En 'k slenterde 200 al peinzend, langs het frissche kanaal af, over don breeden kiezel weg. Boven mij in de helle luchte werd ik eensklaps "t welgekende gerorik gevaar van «en tweedekker, en bijna op 't zelfde oogen-blik sebeurde een shrapnel wreed de stilt" van een, 'n tweede... 'n derde... De Duitschers schenen niet graag afgeloerd te worden. Kr suisde een stuk staal langs mij af en 'k koorde «8n ruisehen nog doorde lucht. 'k BchaiH# mij in ee» kltin kappeilletje langs den weg. Oh, die welgekende kappelletjes, arme kappelleijes van ons Vlaanderen. Sn 't deed mij eensklaps wèe aan 'tharte, d'ei stonden toeh zoo vele schoone lievts vreuwe kappelleijes, hier in Vlaanderen, dichte en mooie als « Vergeet mij nieljes » in de groene gra-tige weien... En nu staan zij lèeg verwoest en akelig drosvig, als lijken liggen op een slagveld, kwam dan 00k den pruis langs hier en stool hij Maria's kroone ! Ne en, de Pruis badde mèe genomen \*efc hem nuttig was... De Haat 'nduiveische haat kwam langs hier eu'thélichi yeweld verwoeste Maria's kerks-k^ns... en geene stemme verfiief «ich geene hand... eu xij sîaan daar nu droevig een-zaam, en verlatt n... de voor^ijganger groet niôt meer als hij ze tegen komt langs den weg. il rinner mij nog zoo wei 'n kappel-ieije nab j e n h >«ve waar wij lang op ru>t ljg n ..'t Paswflrord boven 't kluiseke iuidde dat d*- godvruèhtige \oorbij«anyer niet mochtdoorgàài» alvor ns 3 wees^-groetjes ts hebben geb. d ri ; en telkens ging men voort g troost ; en zeker men won de mi-nuutji?* wàer die men bij 't kappelletje ver-bruikts, want de stap was lichter, Twee da«en naciat.onze divisie veranderd was Lwarri ik wê. r langi de baan en 'k her-voel nog de droefnis die mij griefde... De deur was brutaal weg ingestampt en met «011 haak had men Maria's baeld van haren troan getrokken... en 't beeldje lag daar hulpeloos, gebroken op den grond,.. Wraak-roepend, 't orerige had men ongedeerd ge-laten... geen steelzucht, geen winstbegeer-te., haat had de heiligschennis bedreven. Arm Vlaanderen, met bezemen zoo kwamen ze af... nog eens bestormden degeuzen uwe heiligdommen... de geuzen ? Neen, de on-deut.d deze maal, bandelooze ontilcht... en omdat de biank^ beeltenis van Maria hunrie zonden beschuldigd, peinzen zij hun gewe-ten te stillen met ze uit dôn weg te ruimen. Gij alien, Vlaamsche jongens, die leeft in dien mengelmoes van gedachten of liever van gevoeleiis die het leven eener piotten-compagnie uitmaakt, weet beter dan ik het hier zou kunnen nê.'rpennen, hoe de deutfd bestormd wordt. Hoe vrank en vr-j de on-deugd en -tonde, tuai durven voeren en hoe »terk gij moet zijn om te wêerstaan... Maar 't kan, 't moet dus. Wêerstaat, beste jongens, « na regen komt izonneïcbijn, » na denwinterde zomar, en voelt ge niet met i die eerste meiezonnestralen een nieuw leven in u omhoog dringen ; voelt gij uwe krach-ten niet verdubbelt en uwen moed gestaald? Vooruit dan. Houdt u fier. Houdt u rein. Wêer zijn wij in de Meie... de maand onzer reine Moeder ; 't ls omdat velen Maria vergeten en den rbzenkrans dien zij vroeger gewoonte hadden te bidden, dat zij zoo zwak staan tegenover de zonde. Maar 't is Mais nu, Mariamaand, jongena, «r valt zoo veei te bidden, wij hebben 200 T*al t* vraies en wij biddoai to»it zoô weiaif. ii i« De kappelletjes liggen uitgeroofd door den Haat en de zonde ; laat ten minslen toch uit u» herte Maria's reine beeltenis niet stelen... bid. t gebed is zoo troostend in deze droevige dagen. 't Is wfcerMeie... jolig ftuiten de vogeltjes hun morgendlied in de warme zonne : hoezee... Gegroet Maria... In de verte klingelt een zilveren belletje dat den bronzen klokkenzang vervangt van een half verwoeste kerke : 't Is Meie, gegroet Maria... wees steeds gegroet, en blijf ons steeds : « Onze liefste lieve vrouw van Vlaan-d#ren. » MA.URITS. Oorlogsvisioenen Aan mijnen vriend, E. Maes opgedragen. 't KIokje heeft al lona geslaçen 'i Uar van rust en nrê>> verkond ; E nzaam. zijn de. Wunterdagen, Tri■ stig is de A vonàstohd : In de kamer bij het lamplicht, Lees ik Umen hngen brief. Liefste 'k vnel mijn h.art verlicht. 'k Denk aan U mijn hartedief ! Aitnos dwalen mijn gedachten Over 't nauwe strookje grond : B'igenaamd Diksmuidehs grachten : Waar de Mof zijn graf eens vond! 'k Hoor het brommm der kmonnen Het gerijfcl van 't grweer ; 't Akelig gekraak der bommen : PI '.(fend op het slagveld neer... 'k H -or het huilen der gewonden, Zietetogend in den nacht, Staag rood bloed qalpt ait han wondea, Deor « Gott's » Hunnert toegebracht... Sod beseherme ons soldatcn Strooie balsem op hun wond Afgezonderd en verlaten : , Dwalen ze reejaren rond !.. L'efste rnoest ge éér>\daaos zioichten. Sn avelen ol op 't IJ:erfront : A lleen kan de Doo 1 ontwrirhten Gezworen trùuw die ons verbond /..., W. DUMOLEYN. De torpédos onmachtig op de koopvaardijscheper? Een h?sf&atiir;gsmi<Nel zou dHMt zijn Patijs 7 Mei — Een snelbrricht uii Washington «an de dagbladen seintdat M Hud-snrt Maxim een verwering-smiddel ontdekt hwff dat door al de koop\aardijtehepen kan aansennmen worden en deze doelmatig zou beschermen tegen de torpédos. 200.000 uisiwn voo? het l*gei* fan M. Ko9se>elt 200.000 mannen toebehoorend aan al de siaten van Amerika hebben M. Roosevelt hunne diensten aantf' boden. Verscheidene groote somrnen werden reeds voor de uitrusting ingezam«ld. In Duitschland Eea in den RHdbtofj dat Dr>iischl«ud i»l •verviBBeo Zurich 7 Mei. — Gohn, van de socialis-tische minderheid, heeft in den Duitschen R ichstag binst t,wef> ureri gesprnken. D spreker heeft de maatregelen der re-geerinsr tegenover de werksîakingen fel beknibbeld. Zijne rede doet vernemen dat eene heel* afveerdiging van werkliedën i werd aangehouden in h t kabinet van den ! onder slaat.ssekretaris von Wahnschaffen, en dat zij te Leipzig achter de grendeis zitten | Talrijke stakers werden geirangen e-ezet. Cohn heeft de regeering verweten de waar-{ heid verborgen te hebben over twee kapitale ' kwesties : de slag van de Marne en de ge-î volffen van den onderzecëroorlog. ' î Hij voegde erbij dat Duitschland verant-l woordelijkis voor den oorlog en hij besluit î dat de vrede zoo ras mogelijk zou rnoeten ; gesloten worden, daar Duitschland geene kans m- er hseft te overwinnen. Bij het einde der zitting hadden hevige woordenwisselingen plaats tusschen de i socialisien van de meerderheid eh die der ! minderheid. . Hft oorl^gstlofl der Beiçrep Berne 7 Mei. — De « Bayerischer Slaat* zeitung » officieel blad van Beieren, is van nordeel dat Duitschland bij het sluiten van den vrede moet afzieri van eene oorlogs , yerg®eding. H«t moet zich t«vi;ed«ji stella* m<A a*d«re t«egevi»g«», zooai* : een ak- S j koord voor levering r în ^rondstofifen aan I genadige prijzen, voordé lige handelsver-dragen, teruggave der koloniën en geïater-neerde «chepen, enz. î)e kening van B^î^b i» St^atvbarg Zurich $ Mei. — De koning van B ieren is gisteren te Straalsburg aangekomen. Hij sprak aan de troepen van den sector van denElza* en vcrklaard ; dat de verbondenen de Duitsche vredesvoorstellen weigerden, maar dat ondanks ailes die voorstellen be-houden werden. Zoo de verbondenen den vrede niet wil-len, besloot de koning, zullen wij strijden tôt de zegepraal, die ons tegen eene nie*we aanranding zal behoeden. De b voorradiug van de orizijdigen door Amerika Washington, 6 Mei. De regeerine houdt zich vooral bezig met het scheepsarrest op de levensmiddelen ter best mming van de onzijdige landen rond Duitschland aelegen, Voorzitter W ilson zal ongetwijfeM geen te strenge maatregelen toelaten. die kunnen schade aan de kleine landen en vooral aan Hollai d berokkenen Van een anderen kant kanbij niet aannemen dat Duitschland voor-deelen trekt uit de tcegevingcn aan zijne geburen geschonken. Men weet wel dat Holland meermalen met het lot van België bedreigd werd, maar men legt in de balans dat Holland vele schepen in zijnt^ havens werk» loos heeft laten liggen,, om reden van den onderzeeër-ooriog en dat het zoo het de vernieling van Hollandsche schepen beperkte te zelder tijde den tegenstand der blokkade rermoeilijkte. Men denkt in Amerika dat Holland de zelfde belangen heeft als de Verbondenen in de nederlaag van Duitschland, aangezien het anderg de onal'hankflijkheid zou ver-lieren.H<jt zelfde geldt voor Noorweeen. Zweden : en Denemarken. 't Is daarom dat deze lan-J den zulî n verwittij.d worden, dalzijzeer ï strenge meatregelen inoeten nemeh om de ; levensmidd lelen iiiet te laten Duitschland ! binnen smokkelen. ? Men ZH^t d t, zoo de Du'tsche vrouwen : en kinderen door de/en maatregei moeten s lijden, Dnit<chland enkei gestraft is \oor | het lijden dat het sedert jaren doet onder-t staan aan Franschen, Belgen, Serviëra en \ Polen. j m misLAND '■ Petrograd 6 Mei. — Ziehier eea klein staaltje van den geestestoestand in Busland: De juffers van het teiefoonbureel hadden • geweigerd de verbinding te geven tusschen j het huis der danseres Kareninskaya, die het | center is van de vergadering der Léninisten : en het revolutionnair dagbiad « Pravna », orgaan der anarchist révolutionnaire partij. Eene afveerdiçring van drie Léninisten i besraf zich naar het t lefoonbureel en vroeg j de namt-n der jufifere die geweigerd hadden '< de verbioding te geven « De partijgangers van Lénine drongen dan - in de zaal maar werden op de uitjouwings-| kreten der telefonisten onthaald : « Buiten i de Léninisten ! Aan de deur ! » De vredes-| gezinden moesten zonder voldoening ont-| vangen te hebben vprtr kken. Later kwamen een vijfiigtal solcbitijn, aangevoerd door een officier in het teleroon-bureel waar zij den van dienst zijnden bestuurder wilden aanhouden. Er werd hun geantwoord dat hier niemand moest aan-gehouden worden. lï • jh««i w#9s Isei wollt ILé-- imtn - De misdadigeaanslagen der partijaangers van Lénine maken een diepen indruk op de bevolkingj zoowel burgers als soldaten. De raad der afgeveerdifcrden van soldaten en werklieden verklaart uitdrukkelijk geene bevelen gejaeven te hebben voor svat b treft het staken en betoogen tegen devoorloopige regeering. De haat tegen Lénine heeft zijn toppunt bereikt Men beweerl zelfs dut hij Petrograd ontvlucht is om een aanslag te ontloopen. He.t fee'iB8!»®:!!» v* te rij®*v©rri«le<iwg;«i« Londen 7 Mei. — D.-3 corr. van de «Times» te Petrograd s : i n t dat gmeraal Ai xeiefl' iu de hoofdstad ti iui.Rel.eerd is ra een bezpek aan de fronten Do gen-. raal drukte zich krachtdadig uit tegen de propagar^da voor eener» vrede zonder aa>. h cktingen efi ver-goeding. Op het front kan dergelijke pro-paganda enkèl aan-h n worden als een vehJtocht ten voordeele der overgaaf. De generaal o r :iet binnen korten tijd hethernemen derkrijasbewerkingi n en hij vraagt dat de pers zieh krachtdadig toonen zou Hij is overtuigd dat de Russisehe natie ] zij*ea «praep zal beantw««rdea. i Het Fransch-Eugelsch offensief * -u i _ ^ De Onitî-cfce osKî^raardsche stelhaeen dêe liameawfg Van het Fransch front. Langs de Aisne kan men eene réels bijna ! gelijkloopende vlakten opmerken die door j diepe valleien van elkander gescheiden zijç. ï Die vlakten zij fi met mager hout begroeid dat reeds wat groen begint te worden. Een dier vlakten is nochtans volkomen naakt. Terwijl op enkele stappen van daar de j viooltjes bloeien tôt bijna onder de wielen ; der kanonnen, kan niet het minste kruidje ^ op dit terrein ontkiemen. Hier en daar ziet men nog enkele païen en prikkeldraad. 't Is daar dat de Damenweg lnopt. De Duitsche stellingen die in de banden ; der Franschen komen te vallen zijn fel be-\ acbadigd maar nog bewoonbaar. 2 De Daitschers hebben er oprecht een handje van om onderaardsche vestingen in te richten De minsîe voordeelen, hun door de natuur van het,tevrein verleend, worden te bate genomen Hier was het terrein hun bijzonder voordeelig. Indeflanken van iederen heuvel merkt men diepe grotten op, meestendeels oude groeven. De Puitschers kennen ze uitmun-tend om reden dat zij die met een wel te begrijpen doel reeds in den goeden tijd uit-, baatten. De ingangen d'er grotten zijn nauwel'jks zîchtbaar en 't is aan de kanonnen zeer moeilijk die te treffen en te ver-nielen. De Duitschers ten anderen hebben er al hunne voorzorgen genomen. Sommige grotten waren zoo wel ingericht dat zij verscheidene bataillon» konden bergen. 't Zijn echte kazernen Uitgàngen werden gegravi n aan den overkant der Fransche lijnen. Het was daar dat de Duitsche dekkingstroepen zich schuil hielden, 'tis daar da! zij, buiten het bereik der kanonnen die toch geen heele bergen konden verpletteren, den aanval afwachtten. Het verdedigen dier grotten was zeer ge-makketijk. Machieneir-wer- n war- n vol-doende en de Duitschers hadden er t-m allen kante geplaatst. De steenachtige grond le nde zich goed tôt het graven van diepe schurplaatsen die, zelfs soms op de eerste lijr . tôt, 10 m. b- reikten. Z ker scbuitplaat-sen waren volkomen uil roisen gehakt en sterk ondersteund door baiken, zoodat, /ij aan het bombardement vveerstonHen. Na-{ tuurli.fke onderaardsche gaanderijen door-} liepen het terrein in aile richtingen, andere • werden gemaakt, om deloopgraM n aan de grotten te verbindc n,Ailes g> schieddeinden ondergrond onder den Damenweg : het af-| lossen, bevoorraden en andere diensten, en altijd buiten het bereik der kanonnen. Mer» denkt. te droomen als men die grotten, waarin de Dudschers huiiden als mol-len, doorloopt. A1aar de mofl'f n hadden ailes voorzien, zelfs de nederl ag Talrijke grotten en gan-gen zijn ondermijnd. De dood grijùst ; ruvan aile kanI n tegen. Het mjnste vobrwerp, hoe onbeduidend het 00k sohijne, is eene bedri-jging : eene blik-ken doosis misichien eene bom. eene bij U schijnbaar onacbtzaam tegen den muur , staande, is aan eene granaat vprbonden : valt de bijl, de granaat ontplofJ. Men mag zich ooVt maar heel voorzichtig in die schuilplaatsen wagen uit vreeg voor , de mijnen ; rnën heeft voor metbode geno-i men de Duitsche krijgsgevsngenen voor te | zenden. I Eindejijk zijn de veroverde stellingen nog op sommige punten door een onop-merkkaar, licht schuisel gescheiden van de Duitsche, zoodat mer. voortdurend moet i oppassen om niet verrast te worden, zoôals î het reeds gebeurde in een onzer kleine \ ooruitgeschoven lôopgraven. ; v Hier is ailes uitmuntend ingericht. De iilgiscl* ifgrrltrlell ! Le Havre, 9 Mei | Lichte artilleriebedrijvigheid op verscheidene punten van het front v or Diksmuide. In de loopgraven van Steenstraete en hetSas van weerzij ■ n be Irijvigheid der grenaten- en | bommenwerpers. Fraisefc* laafste btriektea Parijs, 9 Mei, 15 a. Gedurende den nacht hevige strijd op den Damenweg waar de vijandonsop verscheidene punten trachtte aehteruit le werpen. Deze aan-val'en, met aanzienlijkelroepenmachteji en on-dersiean» door een hevig g achat, werden af-gesla en. In de streek van Cerny, van Bovelle en op Hurtebi\e hebben de Duitschers twee bloedige tegensla,gen on lergaart. Meer tenO. verd eene poging uitgevoerd op de vlokle van Californie. Een stroom van aam allers heeft verscheidene : maien, niettegensiaanne groote verllezen, ge- tracht ons van diestelling te verdrijven. î De vijand kon ten eogenblik voet vatten in l een uitsproag te r N.-9. van {die vlakte maar i ■II» »l - i vijand d e men voor zich denkt is somtijds achter u, hij kan u ti< ffen langs voor en in den iiig, rechts en lir.ks, en dit wanneer men er zich het minst aan verwacht. « Laat u omvgr hïïm maar behoudt mip lijn » m.»gt HHHde&bnrijç De Duitschers konden het verlies van Fres-noy niet verkmppen. Zij waren overtuigd dat het verlies van dit dorp voor hen groote gevol-gen hebben. Lens, omgetrokken op de rechler zij de, bevindt zich. in den zelfden toestand als Bapaume na de verovering van Transnoy. Ook ziet men tal van voorleekens dat de vijand het gedacht heeft de stad te ontruirnen. Natuurlijk zullen zij Lens ten grooten deele veru oesten, vooraleer hen achter de overstroomingen langs Monfiçny-en Gohelle en eenverdedigingssteisel dat de lijn DrQcourt-Quéant verlengt, terug te trekken. De verovering van dit dorp kan nog andere gevolgen hebben. -Fresnoy immers ligt fuist tusschen de lijn Hindenburg-Siegfried en de lijn W otan, en aldus wordt de vijand bedreigd op de reehter flank. 't Is dus te begrijpen dat de Duitschers bevolen werden kost wat kost de stellingen te behouden en het verloren terrein terug tt winnen. Hindenburg is volgeni de be-weringen der gevangenen als een echte wilde te werk geoaan : « Laat u omver hakken, maar behau lt mijne lijn ! n slingerde hij naar het hoofd van brvelhebbers en soldaten. a Indien gij opnieuw wijkt, zal ik antiooorden met eene groote krijgsbewerking op Vimy. Ik zal u ver-pli eM en die hoogten te heroveren. » Die bedreiging heeft de strijdlust des vijands in de h.nooste mnlp cinoeineki D# tapcn aanvallen op de dorpen Fresnoy en Oppy zijn dus te beqrijpen. Lnnnen tijd. bteverïdie pogin-çen itrucht' loos en hadden voor enkelen uitslag den vijand. nieuwe verliezen toe te brengen. Eindelijk hebben onze verbondenen voor de herhaalde riiondipe aanvallen met altjd verse he troepen moeten wjken en het dorp en het bnsch van Fresnoy ontruirnen. Mnar de Engel-schen zijn de r annen niet om dien teaenslag çewiUig tr aanveerden. W achten vnj de ge-beurten'ssen af. De cavvoUen op Builecourt aan de verbinding van de lijnen Siegfried en Wolan bleven tôt 1 u toe vruchtcloos. Op dit punt woedt de slriji onophoudend sedert 3 Mei. Men zou mog n teggen dat de.rtig slagen van Builecourt gelererd. werden. Daar vjerden eenige der wreedste'uren van den oorlog beleefd, mo,ar de li n Hindenburg is er doorboord en niets heeft den Engelschen reehter vleugel tôt wijken kunnen bewegen. T( n gevolge van het vruchtelooze zijner pa-gingm heeft de vijandige opperstaf in der haost voor de lijn Quéant Drocourt tusschen-stelli jen d-oen prichten. D" verkenners hebben op merkt dat aanzienlijke aardewerkea wer-' ' n wtgevoerd. achter de lijn Méricourt-Fresi <>y Oppy Ché> sy. | De Duitsche verliezen bepalen is onmogelijk. Zij o< crtrrffer, al wat men zich kan inbeelden. De sla van d Somme heeft den vijand 730.0.00 mannen gekost, buiten strijd gesteld. Wat zal de nederlaag van Atreclit hem kosten? Gedu ■ en ie deze bloedige gerechlen smolten de Duitsche troepen als een sluk uas in het vuur. Sedert 9 April moesten 16 legerafdeelineen vervangén worden. Men te.lt nog 11 afdeelin-gen dekkingstroepen op dit front. Bataillons zijn tôt 700 man versmolten. « Ileeft onze keizer zooveel mannen van doen ? Men lijft thans bij ans de buiten in als ze maar vooruit kunnen n, las men in een brief uit Munich, gevor den op eenen doode. En loch hoopt het Duitsche voik, dat men met teugens paait, dat de vt rbondenen 'zullen verpletterd worden. hij werd met de bajonet teruggedreven. Hij Uet talrijke dooden op het terrein. Wij behiel-den onze stellingen en namen gevangenen. Van onzen ka'it vielen wij aan enveroverden schitterend de eerste Duitsche loopgraven op een front van 1200 m. tenN.-O. van Chevreux en namen 160 gevangenen. Vijandige ver m ssende aanvallen nabij Q>ur~ cy, den heuvel Souain, den heuveltop Bonhomme leverden geen uitslagen op. Ofiicieel bericht van den vliegdienst : Parijs 8 Mei — Van 1 tôt 7 Mei leverden onze vliegers talrijke gevtchten. Ge iurende die gevechten werden 25 Duitsche vliegtoestellon naar beneden geschoten en verbrijzeld " 51 andere vielen ernstig beschadigd in huni'e lijnen Het is waarschijnlijk dat het overgrootste deel vernield werd. Kapitein Guynerner brhaalde in die week zijne 37e en 38overwinning. Onderluite-nanî Nungesser schoot drie vliegtuigen neder. 't Was zijn 2ie zeg praal. Onderlui-tenant Dorme schoot zijn 22e vliegtoestel omîaag, Hert^ aux zijn 21e, Pinsard zijn lie en 12e, Madon zijn 10e. Parijs, 9 Mei, 23 u. Ten Z. van de Oise voerde onze artillerie een r DËRDE JAAlRGANG ~ Nuâtaner m , ■ 1 S eettttenafett VRIJDÀG il MEI 191?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes