Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

416 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rv0cv4cp7g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND ADH'NHtfflAYIIK't k, fums Dmbbe^i'tt^ovts' 41*, s us' die Vis-, Calai» Belgisch dagblad verschijnende al de dageo der week R£BAGTIB z im tâieKiuwr if, rue Mortel, l'AILAIf" AÔOïS&EiiSÉÏisTS^IHiiJïEgS! s Per m«8hâ s Base'*- i*6fe Fp«»kic?îà £JM Kto8«te»tf-lfoiianâ #.y Par lriitte»Seif 4.0G » 5.50 » B.SC 9t,*& «&8trqj«« i « 8bs Vaderlatt!! » 17 rue «• »îo, GaSesa RÉCHT DODR, VRM EN VRÂNK ♦ -*--* -*- VOOR GOD EN VOLK EN LANOI gedttptlastukkaii, nt«uwf- ta »• *«nrt -o s«» Mm <1nrat> <iKi»Dit5i;y •»» Cteiaii AS»(ÏKK£KBE«ITËK VOOR StiLDUTI» i Peî* waak <7 daaic.s) C,£5 ) Ces:» «bomtemcuttu aieuen me» mia*t«ns to o.n nf,«»n>l ' ;0 * ffiuœiaer» iceeiif aangerraagd «n ds?r»]yks a*s Pas* «5S»»rse !.«U i hat seIfdt R(j?«r gosondon te w Vlaamsche Studen en! . flebt ge er nog niet op gelât, hoe wij die zoo hoop oploopen met prachtige Vlaamsche gedachten, hoe wij die anderenjtot t Ylaamsch bewustzijn willen heropwekken en andere jongens die door hun opvoeding lager dan wij staan willen tôt voorbeeld slrefcken, hoe wij nog verfranpcht zijn in oiia d geiijksch spreken en scbrijven en hoe de meesten van ons nog niet bekwaam zijn ons Vlaamsche taie in haar zuiversté klanken beschaafd te spreken. Ltl er eens op, ééne uur enkel, hoeveel verfranschté 'woorden wij gebruiken en hoe gansch ons spreken doorspekt is met bas 1 aard woordeh. 't Dunkt mij dat bel r.iet noodig is, ® te wijzen op de oorzaak, waaruit ons taalver-fransching voortspruit, Maai waarop ik U wijzen wil, 't is dat wij door die taalverfransching gansch de ken-merkende schoonheid van eigen woordeh en eigen wendingen wegnemen. Wij denken niet, dat wij handelen lijk een bouwkundige, die in 't plan eener gothieka kcrk, barôccolijnen legt.,.. Wij vergeten dat wij do waarde ouzer taie deer-lijk dalen doen in d'oogen van dezert die ons met minachting bezien... Wij vergeten i dat dit een stokpaardje wordt voor dezen ; die slechts zoeken onze laal en ons Viarning-zijn, te bespotien. #ns jongens ook, weiiicht meer dan wij nog, zijn in hun spreken verfranschl. Zeifs dezen die in 'tgeh^ei ge«a ftansch kennen, ondergiugenonrAiiiensdeninvloed der fran-sche omgangstaal, weike zij in hunne on-zelfstandigheid, bewonderden en naaapten. Hotewel ze zonder nadenken die verfranschte woorden gebruiken, komeh zij loch soms tôt 't bewustzijn, dat die woorden van 't i'ranseh zijn afgeleid en dat gansch hun taal j door en door verfransth! is... enze meanen, \ dat or in hun taal geen woorden zijn om de { fransché te vervangen. Door 't feit zelve daalt in hen de achting voor fcun moeder- f taal... en in hun eigen of iuidop zeggen zij 't : « Ons Ylaamsch is toch maar een boe- ■ renlaal!). Hebt gij het ook nog niet ond rvond^A j hoe motilijk het voor U was, zuiver j Vlaamsch te spreken en hoe onbeholpen ; gij de klanken met uwen gewesttongval s uitbracht? — Zouden we geen « mea culpa » mogen kloppen, als wij bedenken, dat wij die ons alï pracht-VUmingen uitgeven, nog | maar half bekwaam zijn ons taal 2uiver te spreken ? 0at moet veranderen — dat moet. Ieder v<m Ons moet nu werken, in dagelijkschen gang en doeninge ©p zijn eigen persooniijk-heid — en dat met al de wilskraeht, a! het taaie gtduid, waarover hij beschiki Die vreemde of verfranschte woorden uit ons taie geweerd, als onkruid dat jonge gewas-sen verdringt en versmacht. Laten wij, ons eigen woorden in al hun kenmerkende schoonheid en al hun eigen aardigheid in ons taie klinken. în den beginne zal 't 6 aardig in d'ooten klinken en zult, gij misschien beschaamd zijn, ze overal en aitijd te gebruiken. Maar ge moet doordrijven — doordrijven met mannenernst en mannenkraoht. Als gij dan aelf door en door Ylaamsch geworden zijt in uw dagelijkseh spreken ; gaat. dan tôt de jongens. Doet ze opmerken, welke schoone woorden wij hebben in eigen laal en eigen klanken, om de vreemde te vervangen. Legt ze voor oogen dat ons taal geen boerentaal en is... hoawel er zooveel gewestspraken bestaan. Zegt hun dat zij ook een gcleerden-tale is, en ze zelfs beter dan de Franscha taal, gebruiktkan worden op werktuigkun-dig , op krjjgs- en op kûnstg?bied. Waarom zouden wij ons ook niet oefenen in 't zuiver Vlaamsch-sprtken. 't Is enkel door aanhoudéne oefening, dat wij "er toe komen ons tonge los te wringen en ze te gewennen aan de zuivere uitspraak. Wij moeten aitijd en overal zuiver Ylaams«n gebruiken, als wij Met ontwik-kelds VîâKiingsn #pr«ken.De jongen» zullea dan wiet aehWng en eerbied naar ans apzisa %n gevov~n (jat ^UB Vlaatasohe ontwikkeb den, niet bes*. orri(j zjjn ^un taie zuiver te spreken. Ze zullen gétroffen wor den door haar welluidendheid eu in hun eigen toch denken : « Ons Vlaamsch is toch ook schoon,„als 't zuiver gesproken wordt ». 't Zuiver Ylaamsch spreken moel voor ons ook een middel zijn om invloed te ver-krijgen eu ons door ândersmeenenden te doen achten en cerbiedigen. Als wij dan gewoon zullen zijn, ons ge-dachten en gevoelens in eigen v/oorden, uit te drukken en deftig sierlijk Vlaamsch te spreken, dan enkel, bezield daarbij met ons hooser Vlaamsch str^ven, mogen we ons als pracht Vlimingen uitgeven. Aan 't werk dus met al 't jonge vuur dat in ons lijven zinderl. Açn 't werk met ijzerstrrken wil en taaie doordrijvings-kracht. Aile lamzakkerij met machtige gr. ep gewurgd en gewerkt... —Ons woorden moetsn wij in daden omzetten : « Vlaau-deren's oorden vragen daden — geen woorden ! » zegt ergens een Vlaamsche dichter en van uit zijn graf roept Albr. Rodenbach ons loe : fe* roept de iijd tôt hooger peil en zwaarder werkzaamheid ! » RENAAT DE RUDDER. In den Reichstag S$«> k«»s«li«r De regeering werd in de zitfing van den Reichstag eene vraog ç/ steld door de socialis-ten en behoudsgezinden. Seheidemann nam hetvsoomvoor de eersten. Hij vraagt aan Bethmttïln beler de oorlogs-doeleind'en van Duitschland te bcpalen. Hij bezwoer hem de guristige ftelegenheid van de Russische rerolutie icoar tenemen fin Duitschland, van eene ramp te rëdden. Hij voorzag zelfs eene revolutie indien het volk geene vol-doening kreeg en niet spo< d:g van den oorlog en den hongersnood bevrijd werd. Roesicke sprak in naam der behondsgezinden en bevjrcrde dat aanhechtingen t oodiç waren voor de toekomst van Duitschland. De kanselier toonde zich zeer bekommerd om [ tasschen die twee zoo tegensirijdige vragen e n stelling te nernen. De aanhechtingsgezinden zijn verwaander geworden door den uitslag van den onderzeeUroorlog. Zij schermen ook met de revolutie en doen inzien welke gevolgen een regiem van vrijhdd hebben zou. Ook heeft Bethmann een antwoord gegeven dat geen der beide parhjen kart b- vredigen of misnovpen. Hij heeft enkel bsvestivd dat Duitschland een sp icd'gcn en voordteligen vrede beoogt. Uit alwat hij \:erder verkiaarde valt niets op te maken. De kanselier heeft gesproken om niets te zeggen. De staki£?igen in Uoiteeklasil Zurich 14 Mei. — Het verklikking^stelsèl met premie begint vrucbten af te werpen. Een der lriders van de socialistische minderhf id, dis eene belangrijke bediening bekïeedt in het besturend komiteit van de nieuwe partij, werd zaterdag te Neukoln aangehoucien. Men srint den naam van dien socialist niet maar men zegt reeds dat hij onder bescbuldiging van hoogverraad voor den krijgsraad zal gedaagd worden. De keizerlijke procureur heeft ook een onderzoek doen openen tegeo de vertegen-woordigers van de miriderhëid Haase, Lede-bour, Stadthagen, Dittman, Wurm en anderen die bescbuldigd worden tijdens de laatste stakingen vredesgezinde redevoerin-gen uitgesproken te hebben met révolutionnaire strekkingen. Woeliag«H te H«rlifis en te Leips% Amsterdam 14 Mei — Men verneemt uit Herzogenrath, eene grensgemeente nabij ! Maastricht, dat na eerslen Moi woelingen uitbraken te Berlijn. De reizigers uit Duitschland gekomen, spreken van talrijke dooden, voorai vrouwen en kinderea naar de markt gekomen en door de menigte omsingeld en bestolen, ni lt«?genstaande de ï tusschenkornst d r troep n. Andere onluslen grepen piaals t' Leipzig. De eischen van Hindenburg | Rome 17 Mei. — Men seint uit Zurich dat ) Hindenburg aan de Duitsche reçerrinç heeft f laten weten dat hij, om het hoofd te bv den \ aail Franschen en Ehgelschén, sterke hulp noodig heèft Maar Berlijn heeft hem geant-ivoord dat men niet wist vaar die gehaald. \ Vandaar eene reeks onverschillen tùsschen het bevelhebberschap en de regeering. f Drze laatste dagen heeft Hindenburg een kort bezoek gebraci t aan Bei lijn en heeft er eindelijk doen verstaan dat de toesiand op het - westelijk front zeer srnstig is en dat hij on-: midd'dlijk imest versterkingen bekomen in materiaal en mannen. Volgens bronnen uit BetiUn zou het @nder-houd niet zëèr kulm geweeÛ zijn. De kanselier deed opme/ken dat hrtland wefklieden noodig hi d, n-uaaop Hindenburg antwoordde dat Duiischland ; ch dan spoedig op eene overweldiging mocht voorbereiden. i*e %&wiieefcc opeivekiiKacen in lies besetie j?«*bied Leipziger Yolkszeitung. - Een monster-achtigb» s luit v erd genou, çi dat ^an het b^zette gebied allewterkdierey en inachienen wegtrekt om die in DuitschîUnd ta gebruiken. Indien die maafregel uijtgevoerd wordt dan zal h t land in het bezette gebied nii ts opbrengen en de sc^aarscble zal toenemen en "haar weerklank vinden in Duiischland, daar wij die bevolking^n niet van honger mogen laten omkomen. De schending van het volkerenrecht, voorai \( roorzaakt door de ontvoering der Belffiscbe werklieden, was reeds meer dan voldoendei In Itpland u Daily Mail » 17 Mei. — De eerste Engelsche minister heeft gisteren avond aan M.Redmond de voorstellen overhandigd van de regeering betrekkelijk de Home Rule. Volgens dit ontwerp :ou de wet op de Home Raie toegepast worden in gansch Ierland, ter uitzondering van de zes graafschappcn van Blster. Het ltaliaarsch offersief >:*« voorb*ftrc<i«H«g De Italiaansche-opperstaf heeft het offen-si f hernomrn in heel den sector tusschen Tolmino en de Adriatiscbe Zee. Zaterdag morgend om 4 l'2uren begonnen. duizenden Ilaliaansche kanonnen samen te bulderen en de Oostenrijksche stellin^en te besproei-en. Het beschisten hield bi«st 52 uren aan en werd streds heviger naa/oiate de stond naderde waarop h t voetvo'i de bestnrming zou beginnen van de verpletterde tîtelliïigen. Alhoewel reeds verscheidene berichten toe-kwamen is het nog niet goed mogelijk vollt dig de uitslagen te bepajen, want de vijand is van siijne verrassing bekomen en voert met de uil rste krachtdadigheid tal rijke tegepaanvallen uit, Het terrein der krijgsbewerkingen begint in de S'reek van Tolmino, volgt den loop van de Isonzo door eene smalle vallei lang8 dm rechter oaver omzoomd door de hoôg-ten volkomen door onze ve.-bondenen bezet sedert hun offensief van verleden jaar, maar op den linker oever sterk bezet door de Oostenrijkcrs. tenzij het hruggenhoofd van Piava dat in 't bejrin der vijandelijkhedeb slorraenderband door deltalianen veroverd werd. Gansch dien linker oever, vanaf Auxza tôt Gorizia, bestaat uit een oïîonderbroken bergketen, bedekt met bosschen tenzij op de steile heliingen die naar de rivier afzak-ken welke enkel hier en daar b^groeid zijn. Tôt op heden scheen het oumogelijk deze stellingen op hun front aan ta vailen, maar toch hebben onze verbonder^n er aanzien-lijke vord^ring gemaakt. Nooit sedert lu l b çin van den Oosten-lijksch Itnliaaiischen omlog werd hetoffen-. sis f zoo prachtig voorbereid. 'i Lijkt een nieuwe oorlog. Overal staan batterijen, niet een of twee zooals vroeger, maar tientallen ; honderden stukken van aile kaliber welke j sedert 14 dagen vuur en staaî spuwen op de vijaridige natuurlijke stellingen, ia sterke schuilplaatsen berschapen en door honderden machine-geweren verdedigd. D« aiormloep De beschieting had het vijandig terrein over hoop geworpen toen het Italiaansch voetvolk i in kleine groepjes de heliingen van de Monte-Kuk begon le beklimmen. Zij' vonden in de schuilplaatsen talrijke Oostenrijksche soldaten • die sedert drie dagen geen voedsel meer ont-i vangen had len. Het was hun onmogelijk binst | de beschieting hunne schuilplaats te verlaten, | aile gemeenschap afgesneden zijnde tusschen | de frontlijn en de troepen achter het front. ; Ondanks de groolste mœitijkheden Irokken de f Italianen over den Isonzo, bestormden het j vifanâiff wederstandscenter van de eerste lijn lanas de rivier en de zeer slerke stellingen ' half wege op de heliingen van de Vern en de ' Monte Kuk. ] Het was zooveel te moeilijker den Isonzo I over te steken daar de rotsen somtifds scherp ! uitsieken en de Oostenrijksche stellingen eene soort kornis normen, die UO m. den Isonzo bekeenchen. Entochg'wgen eltal anen overal voorwt. Gansch de vallei von den Isonzo stand in vuur en op ieder ooaenblik zaa men de Ooiten-, rijkers omsingeldwor 3n en ho prie,os strijden l in de schuilplaatsen, et lan zich overgeven en in kleine groepen de hdlingen afzakken. Een der Oostenrijks he officier en zegde : a Wij verwaehlten tins aan een Italiaansch offensief, maar wij u tren zeker het te zien mislakken, want al de iarpen waren in forlen herschapen met echtt nesten van imchien-i geweren. Maar toen gj zaterdag morgend het vuur opendel hadden ioij het voorgeooelen dat een nieuwe pimsc . annen stri/d aangebroken was. Gansch de bergketen van de Sommer tôt aan Monte Santo was in een rehten vulkaan herschapen. Wij zaU n gevangen in onze ver-schansingen en waren volkomen van aile ge-meenschapswegen afgesneden. Hoe kon men houden in zulke het? » Voorai in de vallei van Gorizia was de strijd bloedig, maandag morgend rond 11 u , wan-neer de Italmansche troepen den Monte Santo bestormden. Van San Daniele, San Gabriele, Santa Caterina, Santa Marco, begon de Oostenrijksche arVUerie plotselings met eene uiterste krachtdadigheid de beschieting. Kanonnen van aile kaliber spÈwden vuur en staal. Obussen van 305 en zelfs van UW vielen achter de Italiaansche lijnen en trachtten de kanonnen onzer verbondenen tôt zwijgen te brengen. Tusschen de heuvelen in den omtrek van Gorizio steeg gedurende twee uren een einde-looze geelachtige mist tenhemel. Ondanks ailes stormden de aanvallers vooruit. Somtijda moesten zij voor het hevig bombardement stil houden, maar dan kropen zii op de knieën in groepen vooruit. De gevange-nen die dit bombardement beleefden, zagen er als zinnelcos ait. Zij geleken niet aan de knap-pe mannen welke de Italianen verleden jaar gevangen namen. Er waren daar jonaelingen van 17 jaren en ouderlingen van 55 jaren. Zii waren sedert eene iveek van het Russisch front gekomen. In den sector ran den Carso wrtedt de strijd ook bu'tengewoon hevig. De vijand heeft op de vlakte van den Carso 100 batterijen aange-bracht. 1600 kanonnen versperren dus aan onze bondgenooten clen weg op een front van 15 km. De Oosienrijkers hebben een overvloed van munitiën en besproeien er de Italiaansche lijnen mede, in de hoop den vooruitgang onmogelijk te maken. Niettegenstaande ailes behouden de Italianen het mtiatief. De strijd wordt dag <en nacht voortgézet. D« Oosi«Rrijkseh* beriebten en <de De. openbare meening bearoet in Italie met vreugde het offensief van Cadorna vanaf Tol-m.ino tôt aan de Adriatische zee, op een front van 50 km. De pers beperkt zich m< t korte besprekingen over den toesiand der legers, maar zij geluigt van voile Vertrouwen in den opperstaf die aile gebeurtenissen schijnt in acht genomen te hebben, en in de dappere troepen die, na eene lange rust, den strijd op een zeer moeilijk terrein aanvangen. Men merkt hier voorai den gematigden toon op der Oostenrijksche berichtea, terwijl de dagbladen de onrust over de gebeurtenissen n>et kunnen verbergen. Men zou denken dat zij de openbwe meening tôt het vernemen van nieuwe tcgenslagcn willen voorbereiden. Z er beteekenisvol onder andere is de officieuse « Wienerzeitung » die. zegt dat de Italianen Triest voor doel hebben maar dat de stad krachtdadig zal verdedigd worden. Indien de i Italianen hun doel bereiken zullen zij schrikke-lijke opofferingen moeten doen. RUSSISCH FRONT Oe Doitschers" tr*fhtr.» te onderiisndelen op bet Ra«siseh front Petrograd 15 Mei. — De «Rousskaia Volia» zegt dat op het noorderfront een Duitsche kapitein en een kolonel met een hoorn-blazer de lusschenlijnen naderden in de streek van Dvinsk. Zij waren voorzien van een* tfit Yaandel en vroegen voor den gene-raal van den «ector gebracht te worden om te onderhandelen. Zii stelden voor eene onzijdig : strook op te richten bvb. op den weg van AÎexandrow-ski om daar te onderhandelen over den vrede. Generaal Dragomiroff-heeft dit voorstel afgewezen en stuurde de Duitsche offîcieren naar hunne lijnen weer. a — ,_,L 1 *—«— — In Engtland Uo aérifâ die oatd«rKeeër« Londen 15 Mei. — Majoor Newman, lid van het parlement, heeft aan zijne kiezers zeer geruststellende v^rk larineen gedaan b'trekkejijk den ond r?efë'oorlog. De admiralif'it. 2<-gi hij, heeft doel.tnatiee midd^ls gevonden om de ond rz*>*ërs te i bestrijden. De varliezen in tonnenmaat zullen rejjelmatig vermind'-ren. Major Newmsn voearde erbij : Indien de onderzeeërs ons beletten granen en vleesch in tevoeren hebben wij voorraad genoeg voor handen om stand te houden tôt op half Oogst en dan is de nieuwe oogst aangebroken. Die verklaringen zouden niet sfgelegd geweest zijn indien de regeering er geene teelaUng hadde voor gegeven. Gevecht in de Adriatische Zee Ees 0«8t©Brijkf<€h essader achlemlgd Parijs 18 Mei. —- Uit Rome : Italiaansche, Engelsche en Fransche sche-pen aehh-rvolgden krachtdadig tôt aan de kustverdedieineen om Durazzo en de mon-den van Caltaro een eskader vijandige kruisers en torpedoweerders die een klein convdoi zonderlroepen aangevallenbadden, een Italiaansche torpilleur in den grond boord^n, een atoom- en een visschersboot. Watervliectuijren die aan den strijd deel namen hebben ernstigde vijandiee schepen getroffen. Zij verklaren dat een Oostenrijksche kruiser scheen te zinken te Catlaro. Fransche laatstle beriehten Pari js, 18 Mei, 15 u. In de streek van den Damenweg werd de vi jandige bedrijvigheid samengetroffben op de vlakte van Californie die hevig beschoten werd Verscheidene aa.nvallen op het Oostplijk ge-deelte van de vlakte werden na een heviae gra-natenstrijd afgeslagen. Al onze stellingen werden behouden. In Champagne gedurende den nacht, heviae arHillerit,strijd in de streken van Mont. Cornillet en Mont Haut. Een verrassende vijandige aan-va> is mislukt. ten 0. van A ub°rive. In Lorreinen dronq een onzer verkenningen nabij Petfoncourt in *de vijandige lijnen en vernielde er talrijke schuilplaatsen. Parijs, 18 Mei. 23 u. Betrekkelijke kalme dag zonder infanterie-bewerktnaen.De artilleriestrijdwasop hetgrootste gedeelte van het front tamelijk hevig in de streek van Neumlle-sur-Marginal, nabij de hoeve Moisy en in den sector van Mont-Cornillet. Bilffsck ItfcrfecrriM Le Havre, 18 Mei. Kalme nacht op gansch het Belgisch front. In de streek van Steenstraete en Hetsas was de strijd der looparavenmortieren langs weer-zijden zeer hevig. Op den Yzer hadden van weerzijden hevige besehietingen plaats in de omstreken van Diks-muide atsook in de -omstreken van Driegrach-ten en Steenstraete. -—— m Eeplsibt laatste berichtea Londen 18 Mei. 13 u. In 't begin van den laatsten nacht werden twee vijandige delacbementen die trachtten een verrassendf n aanval uit te voeren op onze 1 >op!îraven ten N 0. van Armentie-rs, met vprhezen afg-eslagen. Niets te seinen op het overige van 't front. De arlillecipali'ildl #>en»t met Londen 16 Mei, 21 u. Gedurende den dag toonde de vijandige artillerie zich heviger dad naar gewoonte in den orntrekvan Gavr*l!e en Lens. Op d>m weg van Atrecht naar Kamerijk en ten N 0. van Fresnoy nam onze artillerie Duitsche troepen onder schot. In de Balkans i -.-s sdr»t plastseHjky eatm^etingen Salonika 18 Mei. — Plaatselijke ontmoe-tingen i n de streek van Monastir en de bocht van de Cerna. Middelmalige artiileriebedrijvigheid op heel het front. AA- -a-c. aA ..z^. JLA zia, ^ —A4—^ SÔLDATEN VÀNLOO, leest inorgen in ons blad het eerste nummer van « GALMEN UIT LOO » Op het Italiaansch front D? lt*!i»ii«ç slaan hevig* teg*iiaanv*llen af Ronge 18 Mei. — Wij versterken de be-langriike slebingen ten 0. van den Isonzo genon.en en dit niettegenstaande ed talrijke aanvaBen, namelijk tegen hetbruggenhoofd van B^rdes-Voidire, aan den heuvel 382, te Goriùa ; n ten Z. van Graziena. Sedert 14 Mei namen wij 6432 gevangenen waaron er 143 officitren. London 18 Mei — De « War office » seint dat de zware Engelsche artillerie op de Alpen de Italianen ondersteund heeft. r I """«weiw • D.ERDE JAARGANG - Nummer 735 FIELDS i & eeiîi&Miâl ZONDAG 20 MEI 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes