Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

806 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z31ng4hq81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

STÏCHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempgr» Be^gisch dagblad verschijnem^s op de dagm der wec-.k . Opsic! en Bcîuer : 5 ? 17, rut WrtiS, c! n ABOKK BMEnnrKBI P«p «"»«»"« ÎSeïgie Sfrîisi&s'J.jui S .a 3 ESttgreEan&SSollattial 3.E® Per trisneitoi1 <h S»00 a» 6.t»î> » M en jj-rferSjve I « Ona » ÎT, s*îs Mortet, Caisls | Eecht door, vrif &m wsisk 1 voor Qùd ®n vd!k en fomd RSBACTISRTUKKKMj NiSMWg TB 27WOEN RUC MORTBT -5 7 It»'- S."* £1 : '• ASOWrSEMBEW^PSiaîSBCïa VOOH H01M5 P«r weeït f* dlaccn) wt' . „&c •« ' «nsumiffi:. ! w-, K ;>< "l c NyMME«B iWSCNtf A< ?*-- * S*»?:?? U9»atS;52<S »**>• ^msi.FDaA:.;'K' KLARE WIJN Dag aan dag krijgen wij mecrberich-ten over den toestand uit het bezette-gedeelte en het geknoei der aklivisten. Doch wat wij nu hier onder de oogen hebben, gi at werkelijk ovtr zijn hout! Wij wisten reeds dat een paar voor-mannen van den zoogenaamden Raad ▼an Ylaanderen, Tack en Borms op verzoek van de hoogere Belgische Ma-gistraluur waren aangehouden en daarna op bevel van de Duitschers werden losgelaten. Dan reeds zcgden wij « des te beter, hoe meer klaarte er komt, hoe liever » ! Zij hebben de ver-momming, «hetheil van Ylaanderen» afgeworpen en toonen zich nu de hand-langers en beschermelingen der fcezet-tends macht ! En wij dachten ; de maat is vol! Hewel het schijnt, wij badden het mis vcor ! Het wet- en verordeningsblad voor Ylaanderen ( N. R. 13 van 10 Februari) bevat volgend dekreet. ART. I. De Raad van Ylaanderen verkiesl onder zijn leden elf gevolmachligden, die met de verantwoordelijke leiding en vertegenwoordiging van de Raad gelast zijn. De Kens der gevolniachtigdev is aan mtjnebekrachtigingonderworpen. ART. II. Dj volmachtigden zijn beroepen de aan den Raad van Vlaandc^, cfragen bera'À islagei.de < Kj ug uit te oefenen aan rnijn ^etgeving voor Vlaandereri. De beraadslagende medewerking strekt zich niet uit toi wetgevende maalregeien van militair belang. Brussel, den 18 Jariuari 1918. Dan Generaal-Gouverneur in België, Freiherr von Falkenhausen, Generaloberst. Dat is nu toch wat te kras ! Ik had nooit van de Duitschers verwacht dat zij het masker zoo gauw hadden afgeworpen; doch des te beter; wij weten nu waar aan ons te houden. Ik mij vroeg af : Ilebt je wel goed gelezen jongen ? De keus... aan mijn bekrachtiging onderworpen. Dus om van den Raad van Vlaanderen als gevolmachtigde deel te maken, eischt de Generaloberst dat men Duitschge-zind, ja Duitsch zij ! Ik had nochtans ergens gelezen dat de Raad van Ylaanderen zich steeds uitgaf aïs zijnde Vlaamschgezind en noch Duitsch, noch Fransch ! En nu stelt Duitschland zelf onze zoogenaamde Ministcrs aan ! Is dat het vrij beschikkingsrccht der kleine volkeren ! Telt de overgroote meerderheid van het Vlaamsche volk dan niet meer ! En wij, die streden en leden in de loop-graven voor het heil van den lande, wij ook tellen voor niots ! Wij hebben niet gewacht om onze verontwaardiging uit te drukken tôt wij zulke stellige bewijzîn in handen hadded en het verheugtons ten zeerste dat geen enkel Vlaamschgezind blad achterwege is gebleven om die men-schen te schandvlekken. Wij zijn lier over onze Vlaamsche pers en fier op onze voormannen. Sommigen hebben gepoogd om door middel van het aktivistisch drijven, de Vlaamsche beweging te bevlekken. Hewel, dat zij de protesten lezen van Vlaamsche voormannen als Fr. Van Cauwelaert, dat zij lez'in het prachtig manifest van de Vlaamsche vereeni.-gingen tegen denRaad van Vlaanderen. Verre van ons om in het minst het groote voorbeeld van Yaderlandsiiefde en hooge burgerdeugd der Belgische magistraten door vergelijking of om-schrijven te vcrkleinen, doch wij ook Vlaamsphgezinden hebben het recht van fier te zijn op de Vlaamsche voor-jïiannen uit het bezette gebied. Er hoeft moed, veel moed om, onder . den hiel van den vijand, tegen vroege-rer vriend of strijgenoot in, hunne handelwijze openbaar te schandvlekken. Frank, Ylieberg, Yermeylen, Cu-perus, Borginon, Teyrlinck, Nuyens, Sabbe en zooueel anderen, gij hebt in t uw protest een der mooiste bladzijden geschreven die onze kinderen en klein-kinderen later nog met fierheid zullen lezen. Gij hebt de schoone Vlaamsche beweging hoog gehouden ! Gij hebt nogmaals in het aanschijn der heele wereld verklaard, dat, heeft de Duitscher dan een deel van? het Vlaamsch programma als het zijne . aangenomen, gij dit geschenk verwerpt omdat het komî uit de nog met bloed besmsurde hand van den overweldiger! Oadanks ailes, hebt gij nogmaals . Vlaamsche voormannen pîechtig uw batrouwen vgeste!d in het Belgische Staatabeslnur omdat het Vlaamsche volk zij a recht krijge. In enkele woorden vragen de Vlaamsche voormannen dat Vlaanderen zou . bekomen zijn eigeh cultuur en bescha-vingineigen taie, dat bestuur en. ge-recht en het heele leven van het volk door en door Vlaam?ch zijn zou,opdat dit betere, edeler volk in innig s&men-werken met de Walen met al hunne :sj^nven zouden kunnen medehel-yeiHiaffîW»-'- >otheid éa^.1 . van ons dk'rbaar tsefgie. Geve Gol, dat onze regeerin^^re grooîschhcid hunner daad begrijpe, , Geve GjJ dat or;s Staatsbestuur het betrouwen niet beschame van de we-zenlijke vertegenwoordigers van het Vlaamsclie Volk. G. VAN DURME. t De inbezetneming 1 ZIJ ZAL CPHQUOEN WANHEER DE VFÎEDE GETEEXENO IS Petrograd, 26 Febr. i Niettegcnstaande het innemen van t Pskofî en het aanvaarden der vrede, gaat de vijandelijke vooruitgang maar voort en de duitsche troepen zijn nog * slechts 8 uren van Petrograd verwij-■ derd. Het noodseinwerd gisterenavond i gegeven en bevel tôt samentrekken der , vrijwtlligers werd afgekondigd. De P trams rsdfn den heelen nacht en aide vervoermiddelen werden opgeeischt. Versehei.lsne afdeelingen werklie-den werden tôt den aankomenden vijand gestuurd. i Een diepe verontwaardiging heerscht , onder de opstandelijke bevolking van Pttrograd die zich wapent en sterke maatregelen neemt tôt. het verdedigen 1 van het midden der onwenteling- Voor de arsenaleti vragen lange rijen î volk naar wapens en sehietvoorraad. t In si de gehuchten der hoofdstad ko-i men t-iirijke op9tandelingen groepen > bijeen om eenen machtigen weerstand | te bieden, Hfel duitsch opperbevel anîwoordt aan KrilenHo ' Petrograd, 26 Febr. -, Als antwoord op den radio van gene-r raal Krileuko, vragende indien den wa-, penstilstond niet met voile recht ein-digde op het aanvaarden der voorwaar-j den, heeft het duitsch opperbevel per radio laten welen dat den ouden wa-1 penstilstand cinde geromen heeft en l dat kij niet meer ia werking kon komen. - De vrede moet geteekend worden drie, dagen na het aankomen der RussisGhe j afvaardigine te Brest-Litowsk. Tôt op dit oogenblik zullen de duitsche troe-3 pen hunne bfwegiiigf-n voortzetten tôt 3 het besehcrmen van Finlar.d, Esïhonie . en Linovie alsook tôt het doen uitvoeré'n der vredesvoorwaarden metUkranie. , Te Petrograd heerseht geea pani.k niettegenstaaride de treinrn opgepropt " zijn met werklieden en soldaten. De SôesîaRd Se Petrograd is angsÊwekkend Petrograd, 26 Febr. Wij hebben reeds zooveel slechte ma-ren gehad te Petrogiad, zegt de « Daily Eypresa ». Niet alleenlijk zijn de duitschers aan de poorten van Petrograd, maai zij bevinden zich met duizenden in de hoofdsiad. De oude krijffsgevargen in Russisehe kleedij zijn niets dan voorwachten der keizerlijke legioeuen die de orde komen haadhaven en de masimalische opwel-ling versmachten. Het oogenblik is bijzonder ernstig en nog onbekend in dit land dat vroeger eene groote nalie was en het lot die ons tewachten staat is angstwekkend. Het droevigste dezer zaak is dat Rus-land deels staat in'afwachtir g en deels gereed is om den gang van den iovaller te belemmeron, manr toch gereed is om de hand te kussen van hemkiie het den genadeslag moit tcebrergf n. Het is verboden Petrograd te verlaten uitger.omen aan d.e per.^onen aan de regeering toebehoorende. De gezanten der verbondenen hebben besloten Petrograd te vertaten, doch voor hetgeen de En jelsche en Fransche aangaat, te w chten tôt het laatste oogenblik. De"Amerikaansche en .ïapo-neesche gezanten zullen langs Siberie vertrekken. Deze laatste heeft reeds de hoofdstad verlaten. Os Duiîsche vooruitgang Basel, 26 Frbr. De duitsche mededeeiing zegthet vol-gende : Oostelijk front, legergroep Eickhorn. jP^-ze troepen hebben Pernau bezei.Een 'omuiilo.. Esthoniers heeft zich onder Duitsch bevel gezet. Hunne afdeelingen vooruitgaande hebben de 18 comp. en het eerste eska-dron van het 16 régiment huzaren gis-teren morgen de stad Dorp ;t ingeno-men. Bij hunnen intooht in deze stad hebben zij 3000 krijgsgevangenen ge-maakt en hand geslagen op verschei-dene voertuigen. Deze vliegende afdee-ling herft alzoo op vijf dagen en half meer dan 210 kilometers overschreden. Legergroep Linsingen : Te Rovno is gansch den staf van het bijzondere le-ger inonze handen gevallen, zijn opper-bevelhebber is op de vlucht. Onze voorposten ziin tôt Jitomir ge-komen waar zij samenkwamen met de Ukraniaaiïsche trorpen. Men meldt uit Berlijn dat de duitsche troepen zich van Verkans in Finland hebben meester gemaakt na een hevig gevecht waarin zij 1000_ gevangenen en eene groote hoeveelheid geweeren na-men.De duitschers te Rénal Londen, 26 Febr. Een Duitsch radio dezen avond aan-gekomen meldt dat de vijand zich na een kort gevecht heeft meester gemaakt van c'e stad en de haven. Eenen oprsep loi weerstand tegen de overweîdigers De dagbladen melden den volgenden oproep die per aanplakbrieven in de straten van Petrograd werd aangekon-digd : Werklieden, boeren, soldaten, matrozen, Het beheer van den Raad heeft de vredesvoo! vvaarden door de Aastro-Duitschers vastgesteld aanvaard en gis-teren is ons antwoord bij middel van radio verzonden geworden. Wij ver-wachten nog de bevestiging, maar de keizerlijke moorders zetten hunner. weg voort naar het binnenste van Rus-land.De duitschers vereenigd met de witte wachten zetten hurir.en weg voort, de Soviets neerschietende, het gezag der eigenaars, baukiers en k^pitalistën her-inrichtende en de hernieuwing van het kor.ingdom bereidende. De omwenteling is in gevaar. Een doodelijken slag zal aan Ruslanc toegebtachtworien. ladien gij allen, werklieden, soldatei en boeren, het bewind aan de Soviet wilt overlaten, bevecht dan tôt dei laatsten adem deze troepen die tôt on ^ toekoroe». Een beslissend uur slaat Werklieden en" boeren, mannen en yrouwen, komt de langen der roode bataljons invullcn. Alif*n te wapen.Dat het geveeht onzen laatsten ade n weze opgeschorst. Na de over^ave TR0TSKY EN LENINE CP HET PUNÏ HUN 0NTSLAG TE GEVEN , Het gerucht is in omloop dat Trotsky en Lenine op het punt zijn hùn onlslag te geven. Deze daad zou voorafgegaan zijn door eene uitnoodiging de b^stuurlijke ver-eehiging om het Russisch volk tegen-ovei de middenrijken te vertegenwoor-digen.De nieuwe vredesenderhan-dfflingenStockholm, 26 Febr. Een radio tôt de Duitsche regeering en geteekend door M. Go'rlunoff, ge-heimschrijver van dsn Soviet der korn-missarissen van het volk meldt dat de Russisehe afvaardiging naar Brest-Litowsk vertrekt dezen avond. De ledon voor de Maximalisten ziin : Trotsky, Tchetcherine, Sokolnikof, Pe-trovsky en Alexeif ; en Karakhan en Inffe, militaire experten. - -— — —~ Voer den grooîen aanval Basel, 26 Febr. — Te oordeelen naar de Duitsche pers, is de aanval op het Westerfront waailijk nakendj De «Dusseldorf Nachrichten» zegt het volgende nopens dit oogpunt : De twee tegenoverbtaande legers bc-reiden zich om dezen grooten en schrik-kelijken aanval te onderstaan die d^en uilslag der vrede zal wez'en. Wij twijfelen niet dat onder de leiding van Ludeadorlï en Ilindenbarg wij als overwinnaars naar het paleis van Den tlaag zullen trekken. Gei_eraal von Ardenns verkîaart in de «Berliner Tageblatt» : De besprekingen der twee keizers doen ons gelooven dat d« gevechten zullen hernemen. De Oos-tenlijke toestand heeft geen gemeens met den Westelijken aanval. De «Franchfurter Zeitung» maakt aan zijne lezers bekend dat de vooruittocht in Rusland geenszins de aanvalp'annen van het Duitsch hoogbevel verandert. De Westelijke belangen zijn zoo groot dat al hetgeen in het Oosten gebeurt^ er niet kan aan vergeleken worden. Er dient niet gedacht te worden dat de Russisehe bewegingen gebeuren ten na-deele van hetgeen gebeuren ipoet op het Westerfront. j FEA^KRIJK ;M. Clemenceau cp hef Eogelsch jrooî s i Engelsch front, 26 Febr. — M. Cle-, m nceau is den 24 in den namiddag op [het Engelsch legerfront aangekomen. F Ilij is tôt middagmalen uitgenoodigd : gesvorden door Sir Douglas liaig,opper- (' bevelheb'oer der Engelsc'ne krachten. Den 25 Februari, reeds om 8 uur 's morgens, heeft M. Clemenceau zich op weg hegeven. Hij heeft het Engelsch front van Noord tôt Zuid bezocht, zich onderhoudende over de Ipgerinriehti-- 1 gen, de beschoten steden en dorpen dooitrekkende, de oversten en soldaten zijne beste gelukwenschen overhandi gende en aan de burgerbevolking woorden van moed en hoop toesturende. M. Clemenceau heeft alzoo Bethune, Nieux-les Mines. Souchez, Ablair, St-Nazà'ire doojtrokken, waar hij het sol-datenkerkhof heeft bezccht; dan is M. Glemenceau den heuvel 145 opgetrok-ken, meer bekend onder den naam van Moulin-de-\ imy. Van deze stelling, op schitterende wijse door de Canadeezen afgenomen den 7 April 1917, heeft M. Clemeneeau langen tijd de stad Lens aangeschoUwd eu de omringende streek die nog in handen van den vijand is. Yan daar is M. Clemenceau langs Neuville-St-Vaast naar de stad At.rechl I getrokken, waar hij, door de Kogelsche mUiiaire overheid en door den gemeen-teraal op mi'ilaire wijze ontvangen 1 werd. M. Clemenceau behoude van zijn b?-s honde van zijn bezoek op het Engelsch front eeaen goeden indyuk. "ii Hertling spreekt voor den Reichstag Hef ze!/hestuur der Balfischc . pravinciën Wij denkefi er niet aan, gaat de kan seîier in zijoe redevoerii g voort, oî>' in Esthonie, Livonie, Kèerland en Li ■ th uanie te vestigen. Yooreerst moeter , in deze landen/organen geschapen wor . den die aan die landen toelaten ove , hen zelf te beschikken en zich zelf ti besturen. Onze krijgsbewerkingen wa ren eene zegepraal die het doel over troffen dat we eerst betrachtten. De regeering heeft giateren vsrnomei dat de regeering van Petrograd opz< vredfsvoorwaarcien aanvaard heelt eî afgevaardigde-i naar Brest-Litowsl stuurde voornienvve onderhande.lingen De duitsche afgevaardigden zijn giste • ren vertrokken. Het is mogeli jk dat t : nog gesproken wordt over de Jjijzonder heelen, maar het voornaamste doel ii bereikt. De Rup,sen hebben den wensch naa vrede uitgedrukt; onze voorwaardei werden aanvaard en het sluiten va; den vrede rnoet spoedig volgen. 't Is om de vruchtcn van den vred met Ukranie to verzckeren dat wij dei sabel trokken. De vrede met Ruslani zal er het'gelukkig gevolg van zijn. De onderhfindélingen meî Eoemenie De V'edesonderhandelingen zijn gis teren te Bucarest begonner:; ook me Roemenie willen wij onderhandelei op den basis der overwinning onze wapenen. Polen werd door Duitschland en Oos tenrijkbevrijd met h« t inzicht er e< i normale staat in het leven te roôpcn. De drie belanghebbende landen be spreken nog de kwestie der grondwet il et nieuws van den vrcia mat Ukrani ; heeft eerstin Polen ;t ; verwekt, maar ik hoop < . i iv> ■ e; den v.-il toi -a akkoisid • • Duilschlarv vraagt et! . regeling wut het op " ; bied noodzakelijk i . ' Er is geeîie kwc - vrti ; Elzas-LolJig ÏÎ De kansèn; van vrède, ; . : •)«> - telijk front veel gesteg ),. Le n • i vraagt zich af of me: tôt i algemeenen vrede s al 5,<n ), i r * Engeland, Frank-ijk o' ! nog geen oor apn ue . / u D' verbonderen si • 5] 1 r ' i j c1 t ' naar overweldi^iî-g. -S£i: <• i • Elzds-Lolharingeii a; r Ft. I, ' ■ ven. Daarop heb ik nir'ts ? • ■" !• •-, gen bi j hetgeen ik \r . t - - i ' i-< geen kwestie van !£1/ I. • De verbohdenen str'jd 1 bied te veroveren, voi r ■ : 'i 1 tina, Syrie en Arable v; ■ ' i le 1 scheiden. Eu gelant! wil nituwe k't Ir.n - 2 hechten. En ni.'tlrgf e ? litiek stellen de vesl i ï ' < h - ' îand voor als vij" J a n* willen het de er£ ste i i > ; - Hjk geven. Door een «tels: 1 van leugeriâ en laster hitsen zij ele o , , n Duitschland op. Verzekeriss a ■ -ônsijdig'?n } Voor dez k'uipeîi.: i r de gansc'he werei<? dal v ■« < r t dïnken het Zwits r c]: - schenden. 1 Wi-j weten dat wi! oot '-à schap aan Zwitser ->nd »' - • * •• S - Aan de onzijciigen, ? loi ï . dinaven <*n Spanje zijti \ n ; çrkentelijkheid veischnb • . De Âmerikanen aan heî front Be verrassingen eene r duitsche pâtre el je Het is nochtans voor den 23 dat het eerste treffen tusschen de Duitschers en onze nieuwe veibondenen zich voor-deed.Den 17 's avonds rond 19 ùur naderde eene Duitsche patroelje bestaande uit 12 man en eenen onderoflicicr, onze kle;ne voorposten. Z'j hadden voor doel te weet te komen door hoeveel mannen de post verdedigd werd. De ^Duitschers gelukten er ia van tôt op 20 meters onzer steliingen te naderen, zonder dat zij dachten opgemetkt te zijn. Fensklaps, gaat in den nacht een snij-dend gefluit op en tezelvertijd richlen uit onze steliingen schaduwen cp die zich op den vijand werpen. Er ontstond een hard gevecht. De Duitschers verras! door deze onverwachte tusschenkomst trokken dapper achteruit niet zonder te hebben bestatigd datze met Amerikanen hadden te do?.n gehad. Zooals men kan denken was hnnne verwondering groot. Zij veïtolkt zich goed door de bekenning van eenen krijgsgèvangen,in onze lijnen ■rebracht, en die in tegenwoordigheid der rond hem geschaarde Amerikanen en verklaarde : men had ons nochtans gezegd dat de Amerikanen niet ep het front zouden zijn voor het einde van 1918 en dat tegen dien tijd den oorlog zou gedaan zijn. Misschien zal men in de vijandelijke loopgraven geen geloof hecMen aan de verklaringen der soldaten hij de terng-komst in hunne lijnen. De beweaiog ïan den 23 moet alien twijfel doen ver-ci wijnpn hebben. Zij weten nu dat er in Frankrijk meer dan écn Amcrikaansch front is, en dat zij in 'tkortenog andere onaangoname verrassingen zullen besta- tigen. Maaisnachienen S IM€EE " verkrijgbaar bîj ^ P. H CEE AU, Veuree — — Het bijwonen der Oosïenrljkers s - n gràûl :■ ■ l Zurich, 26 Febr.— De ■ ' > s !ï van de «Berliner Tagcblait i '!■ • gedurex)de de laatste h spi kin . e >plaats greep in ho.t r.i / ir i hoofJkwartier, de twea j ? , militaire raadgeve.rs L ; einde der kalmte op het Y, , ° •> •' in aandaeht getrdkken gewrest en hebben den toestand vas- Ru •; î..« ken. yplgous de a nitïl i t n i van de « Berliner Tagebla » : : ' h toe te denken dat Oosten i;i ' 1 zal neraen aan de milit ■ i mingen op het Oosterfront, I ijn heschikbare troepi n naar ' t.. 1 - i) front sturen. DENEMARKEM Een scMp de r ck •1 :. s aangesîagen ïfg- "!r; /; OeJic-mmafidaL t : is «angçlsouden Kopenhagen, 26F; br.— a sch stoornschip van Biibîfô, « i A i » 4,600 tonnen verplaatsenrU • i bl ■; • aan boord eene Duiische bemannipg, is gisteren a.v nd geslr»t \,.h['n van den vudrtoren Shaw. Hij J» d r negeu maanden. aaup si ; ■ «t door den Duitschen kruis r « Wolf»; 32 reizigfrs zijn dezen n'orgen on1.-«cheept geworden bij > ■ . i -, n e: • n reddingsboot aan den vu rior .1 Shaw. Onder hen bevonden zich twee Au'st v-iiaansche militaire doktoi . De bevelhebber (1er héron. ■ g wi ni dezeu morgon to»n hij aan i1 tpte, n'ettegenstaande zijn ve r/ ' p lot î Aan boord van het sch bevo den zich de biynanningen von ■ ■ half dozijn sehepen dia in do Atlant -senen en stiilen oceaan in en gros i, geboord waren. De leden cler Duitsche r n Sp ai che bemanning weigerden h- l s < • î p te verlaten.«! vierge Jaargang—Numm«r 100 <? muséum s e f < Priji : 5 ceutUmsai v J 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes