Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

558102 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Fevrier. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww77q62/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ptrdô j&argang - By 053 Ffijsî : ® Diasdag: 20 Febraari 19171 ONS VADERLAND J-— — &> Tfc*l»liSI'BUÏI| ttiHMfciirtHiiMK, SS, DE PMKS (Bal#»} Fifasiwferiiis i ST. r*B «e Mie» SALAIS 9PSTEL s I. B AEËKELAMDTt fil» «f, CALAI* ---—~.:""r~"———:—■—. - . — . —-— . ■ ■ ■ >J ■■ «■ — BECHT DOOR. VRij EN VRÂNK ♦ •» VOOR SOD EN VQI.K EN LAND I -■ ■~'v-»çwv*^saud«» ■ I >••' -■ 1 M ni m II ■ I M. ■I l '■■ ■■■■■! . l'iimw -»» ABONNEWEHTEB fialgiei Ffankrîili ËH|*ianfl ra HoHaal (.36 r. per s»:»»»® 1.80 tp. per nitnl g 70 tr. par mmmwé | 44IO lr p«r 8?i»î5!tfsr 8.60 »r. p»p tHntnltr 8,(1© (r> pmr trim ! M»m *9SsxUts isst ">& r»«. BSi>J5î »* M: si, ne»<» Os>>- c «ft »U *! | ; . 3»y?»ag^fciiy»n«>L I S.K.V.H. 191? ■ Ik heb steeds veel aehting gehad voor jb Vlaamsohe studenten- en hoogeichool-middens welke zicn met inteJlest»eeIen iafbsid, met volksontwîkkeling bezig hiel-dU. Dat waren scholen van vaderlands-lifefde, vaa volkïfierheid, van gezonde wed-Bering. Aile studenten- en hoogstudenten-ildan zoudeo het als een plichî moeten air/iien ten minste èin inteUektueele wer-k|ng op iun eigen door te drijven of opeo liik en krachtdadig te steunen. m Het heeft me steeds erg gespeten dat de liooiïstudenten-verb-nden zicà niet in jtinige amrakinf met het volk bevondm door tuMC&enkomst van gem«enz»me *»• eiale uterkxaamheid Dat scheen mij en kmjnt mij onombeeilijk opdat ons volk en enze ontwikkelden gezaraentlijk voelen en uillen, opdat iets van de reuzenkracht die ultstraalt uit onze stsdeerenrie jeugd ons [vplk ver tarais en opbeure. I De oorlog heeft de toestanden veran-dtrd. Ben menigte hoo.'Studenten hebben ■ djn û- iiieen s.rijd met onze jongens een eh heUeifda leven geleefd, zij hebben voor ■ezs jongens, hwnne naakkers en vrienden [gewordan, studiegroepkens en studie-kringen gestieht; zij hebben aan de hoog-Istudentçnwerking een vakkundi^e boeke-|ij s;evraagd en de'« met geestdrift ten Miensta van nftnne jongens gestsld, | En metesn hebben zij in de handen een lerking die hun toelaat tôt ieder jongen te tgaaa, tôt ieder studiekring en ze, op den »eg tôt verdere verstandelijke ontwik^e-liag te brengen Da konkrete sociale wer-kmg ^emeer,schappelijk aan onze eenvoa-dige jongens en aan onze studeerende jbnge mannen bestaat. I Kan een soGiale ^erking . in sehooner 0 oreenkomit Zijn met de plichten der siudserende jeugd dan de aanmoediglng Jan den eenvoudigen jongen tôt vakkun- ISge s udie ? Zijn het niet eer^t en vooral e be / îordeal.Jen der stuiie d e aan den rerfem-asch de ssudie door ai e roogeliike liidaien m -eien ' ergemafckelijken ? En is Q ver uliinî van deren laatsten piicht niet g- e-'*!Ste Iciiîr.g tôt ge*amentlijke volks-l'erhcâ ig ? 1 Zu -^erking beboort op de vooriinie Lan de suidenten toe; zij is ontstaa < door iun sir /en en ïal dra tôt reuzenafmetin-ren geworden. In het bezetîe land bestaat ,ul e i-sne groote "erking niet. Wat za'i er in ziilke voorwaardtn van de [oogsiudenten ^erking op de vooilinie op net einde van den oorlog geworden } Heteerste, het eenvoudigste gedaekt iat is opge^omen en voorioopig werd aan-fenomen is : aile boekenjen te koop te teilen en de opbrergst aan militaire wel-iadigheidsirrichtingen schenken. De uit-)reiding der vakkundige boekerij he^t ien nieuwen toestand bij^ebraoht, zij kan roorsaan verdere uitbreiding te gemoet çaan en in de vredetoekomst nog veel neer nuttig «?erk stichten. Hoo=studenten sebben reeds in dezeri zin de stem pehe-i>en en ik st un ten voile hunne «ienswijze. De »tudentenwereld moet in innige Mnroy king met ons volk blijven Er ma* er niet lan g îdaent woraen niermede een geheel »f«onderlîike sociale werkirg te doen ont-staan, de hooeere tucht zal eischen d&t Jeze ver^ing in het gelid van een der ;roote algemeens socialewerkingen treedt ïiaar op z«ls.e wijze d^t zij een '«erk blijft Iat aan da vlaamsche studenten-hoogstu-ienten toebehoort, hun eigerdom is, niet >mdat zij zouden bezitten, maar omdat zij :ouden betalen, h»n eereis, nietom hunne telf/oldaanheid te streelen, maar om de s-dslijke voldoecing die hen tôt verderen trbsi j zal aansporen. Hoe schôo.n ware het riet zoo uit de wogstudentenwerking der vuurlinie, een itudenten-hoogstudentenv erking zou ont-itaan die ©nder ons volk duizer.de puii?e fakkundiee bo -ken zou verspreiden ! Welks ontwaking, wat nieuwleven! Hoe [choon zoo aile siudentengilden er op kon-pen wijzen : dat is ons werk 1 Hoc schoon too op iedere vergadering een pint minder Jedroriken wefd en een stuiyer gestort rAAr IiaI crtN<a«] »tii^antortwarlr liAt U7nrlr van de sîudie van den vlaamschen wsrk-mensch t Studenten en hoogstkdenten, het woord is aan u; Prof. 9t. PRAN8 DAELS C. 174 C.A. ïang dar Yzerkerels Wljie : Zij loechsn... Vfe hooeden den noodkreet »au Vlaanderlaad en vlegen v«l «oede te wapen an itapten ten ttrijde (bis) den degen ln d'hand de mannen ln leeu^ea hersenapen. RBF&EIM Waeharm 1 Karop ! Yoor 6od en taal en land Ons hoort d'ouda moed in het strljden •as 2«ge schenkt eeuwlg sns dlerbare kroost 't Yrlj Vlaanderen uit vroegere tljden. Ze spetten en hlelden dan kerel als kneeht Maar kenden de zlel niet der vlamen Noolt zagen 2e krljgers zoo wlld ln 't gerecht Dan ter wrake de kerelen swamen. Te lang bad de kerel de drukklcg gekropt Als slave den zande bewonend Ma»r Tlaandereas bodem, uu bloedlg doortrapt Roept vrljheid, om 't bloed van haar zonen 1 Steeds « staal » blijft de zlele der keerlen gesmeed ln hun hou en hun trouw aan hun zeden en sneuvlen » lj a len, nog daizenoen g'reed hercleuwen den strljd van 't verleden, En moest uwe vrljheid, 0 Vlaanderen zoet uit den daod uwer ïonen herleven Hier staan wlj, uw trouwste ! bereid om ons bloed ln 't strijden, voor Vlaanderen te geven. FOUS YZERKEREL Nivelle in de stag van de Marne Op 7 Sep , otn T u 's avand» voerden de Dsit-schers oaduBsteand door eene machtlge ar illerie van iware obusstn, een htvi*e aanval tegen het 7 F ai sch legersorps. De re^iaenten van de S3 diviate hadden welbaast al butine offlcieren verloren. Zij moeten wijken. Het dorp van Pui-sieux dat iij meesten verlaten, stond in braad. Bamani en hebben geene leiding meer, tlemsnd oui buts moed in te sptken De obussen vatlen steeds talrijser. D« panl ik ïal volge i. De be*e-leode gsneraal ûeeft geane reserven. Colonel Nivelle heeft ailes geziea, hij he^ft het gevaar gemeten, Het lot van Pdrijs misschien van heelFrankrijk hangi af van deze oogenblUken. Platsellngs hesft hij eea besmlt genomen. — Mija generaal. . . . — Colonel. — Niets is verlore». Wilt gij mij toelaten mijne mannen in tien strijd te werpen ? > — Cij gaat naar de dood. — Wlj zullen gaan waar wlj moeten. Mljne artilleurs zullea ala 't noodig is doen zooals de cuirassiers van Lelcbshoffen. — Colonel handel naar uw goeddunkeo. In een oogenbllk tijn >ljf batte ijea ingespaa-nen. Twintig kanonnen 1 Koe weinig vooj zulke tell Nivelle is te peerde et trekt den sabel. « Vooruit mannen 't is voor Frantriik! » Colonel aan top ru&ken de vljf ûatterljen vooruit als een rukwind. Stusken en krultwagens !ho?sen ea botaan over hoogteu en laafcteD, grachten en wtjgen 21] trei*en door de lijnen vei atoiade , tireiileur», gaan al ljd verder en woroen ln on-o ver de-1 terrcln voor de vijaridlxe lljnenopfeesteld te midden een regen van Dultscne obu s- u Puissleux staat nog altljd ln brand. De artilleurs staan in volie llcht. De vlucht nde troepen blijven verstomd staan en aarzelen. Zij zlen verbaasd die dappereo hunne batterijen opstellen, die fcruii-wageDS openen en de tarons ladeo. De colonel ■wandelt heea en weder en bewaafet ailes. Yuur t | , De twlntig kanonnen van colocel Nivelle ?uren alswaren er wel,honderd De vijand ver ast houdt stil en wijkt, De Fransehe troepen gevoslig aan zooveel moed voelen hua vertrouwen herleven, zij'jhervormen hunne rangen en rufckeD op den vijand vooruit. ? Eenige uren nadiec wordt deze die zlch reeds ' overwinnaar waande op zijne bsurt op da vlucht gedrever». Zonder de ongeooorde dapperheld van Colonel Nivelle ware het leger van Maunoury af-gesneden en niemand weet welte onberekenbare ge '«lgen die gebaurtenls aa zlch zeu gesleept heb • WESTELIJK FRONT Eigelscheo Hi<ikea fen km. v«»raitgan^ on eeu front vai '2400 tondes 17 Feb., 90 u, 35. Officisel berichî. — Wij voerden d^ren morgend op beide oevers van den Arare een aanval uit d?e ons Joeliet nicuwen voofuitgasg te mak»n. Teïi Z. van de risier werdeu de P*i'.sche stellingen vaor Mireaumont en Pefi> Mircaa-mont vero»erd op een f ont vin 3400 meters. Onze liin llgt nog enkel op eenige honder-den meters van Petit Mueauajont. Ten If. *sn de Ancre werden de beîarigrijke stellingen op de op pente helliagen van de « Eperoû » ten W. van de hoeve Baillestouti ♦eroverd.Jop een front van 1 im. len tegecaanval werd afgeslagen. De vijand •nderging zwsre ^erliezen en liel 368 mar nen in onze haeden, waaroader tes officieren. Twee kleine aanvailen ten Z. van Neuve-Chapelle en «en N. v«n Ploegsteert lieten ons toe de tweede Duitsche îljn te bereiken. De vijand aad veel dooden. Wij vernielden talrijke abris en eene mi' trailleuze. Ten W. van de Anare en ten O. Van Givea-chy sloegen wij vijandige pogintren af. Wij deden twee mijnenovenaontploffen ter Z.-W. van La Bîssée. Qedurende de îuchtgeveahten werd esi Duitseh vliegtuig in onse lijnen neergeschotez en twef: andere "eplicht besehadigd neer t« | dalen len der onze keerde niet terug. INleuwe Yerklaringen van Sir Dett^las llaij Na zijn onderboud met een corresponde^ van de Agence Havas heeft Sir Douglas Haif nog aan een reporter vsn de «Information» verkU .rd : j — De zegepraal iszaker, maar eene kwestû van geduld — Nochtacs d<î economische verfhuwinf van de kcizer ijiten... — Wij mihtairen mottsn àandelsn alsof di niet bestotd, W>j moeten niet speculeerer op de sc'jaarecbte van munitien m Dmtsch-lard^ Ni^ts jïeeft er ons teo andere reden tos Wij van onzen kaat sïapcieo onuitputbirc resc.rver epeen. A^îs een Fransch officier die vro«»g hem ti cinematographiferen zegde Douglas Hsip : « Gij hebt e? kel u ve opérateurs op m^jneE doorgang te plsatsea *ls wlj Brussel bin^er trekken. BUSSISCH FRONT Kassen co Rofmeueo verovereu hoogteo Petrogrïd li Feb. — Ten Z.-W. van D ûnsk sloegen wij de Duitschers *f die in onze lsop-g^aven gedrongets waren. Roemer ie. — Wlj veroverden tterk «erde» rtiadfi hoogtee op i) versten ten Z.-W v»r Ocua. Wis i am«n gevangenen en s'oegen tegenaanvtilen af Rond den oorlos De bemanning ym de « Yarrowdaîe » in vrijhfM New York 16 Feb — Men seint uit Berlîja «an de « Daily News » *an Chicago d*t de 73 matrozen van de « Ya'rowdale » is vrijheid g?sîeld worden. De Amerikaansche coasols faursiie vton-weo worden afgeiast aan (2e Duitsche gretts NeW-York 16 Ftfb. — De Amenka^nsche dagbladen melden dat de Amenkasnsche consuls en hunne vrousveu xan de Duitsche grer z«n afgetïst en ondeizocht werden. Deze handelwijze wordt door de pers drukbespre-ken. Telegrammen 'an Ameriksansche corres-pondenten te Berce semen, dat Duitschlard j sedert maanden irlichtingen *oor Amerika flchtnr hiftld. zoodat de onenbare meeninir in de onmogelijkheld was Z''ch een gedscht te geven van de vijaEdige ge^oelens der Duitscbe regeering tegenover M. Wilson. Drie Braïiliaansche schepea «p weg naar Enrofa Rio-de-Janeiro 16 Feb, — Due B aziliaansche schepen zijn sëdert de verkUrir.g van den Duifschen b.csus naar Europa get ekker. De reis Yau de «Hochester» eu de «Orléans» Be <i Bxrliner Zeitung am Mittag » schrijft : Yoor ons is er slichts eeae kwestie die telt : Zoekt Amerika waarhjk een reden tôt oorlog t Met zijne sehepen rjaar Bordeaux te sturen daagt het ons uit. Wanreer deze de stress vaa den blocus ber ûketi zal o » anttroord niet achteruit blijren. Di v^rantwoardeliikieid zal c-p o s niet malien maar w^l op den »oorzhter van Amerika. Wie een Uoodentoers op den oceaan aaagaat moet er de gevolgen van tira-gen. Misscfaiea zullen de Amsrikaneo begrij-p«u dat hetgeen zij voor sport saisit?.», voor ons eene kwestie is van le?en of dood. Dexe koets tus8Cheo. de «Orleaas » en de # Roches-ter # bewijst dat de Amerikanen nog dit ver-sohil niet opgemerkt hebben. De « Gsïette van Francfort # : Esn er. stig Ifeit, indien het bevestigd wo dt, is het vertrek der twee koop^aardijschepen « Orléans » en < Rocttester » ongewapend en zonder oorlogs-I contrebande die beweren de streek van den | blocus te zuilen doortresske» om naar Bordeaux . j te varea. 't Is dus als eene proefreis, en daar s meu dea dag van heî vertrek aacduidt alsook i S den weg dien zij zullsn volgen, ware het alsof ; meu zegde : « Waag het nu eens, Dut sohers, i < deze sehepen in den grond te boren. » Eu i s toch is er geen twijfel dat deze sehepen julien . ; versield worûen indien zij in het bereik van i eea onderzeeir komen. Ir is kwestie te wtten : of de voorziUer onder dit voorwendsel den • oorlog zal verklaren, ofwel of hij enkel eenige ; ; maatregelen zal nemen ter bescherming der Amerikaansche sehepen. ! De âmerikanen in Daiischiand weerhoadea i ) Parijs i7 Feh. — Het wordt beiresligd dat de regeerisg van Berlijn het als o mogeîljk : asrziet aan de Amerikanen ae toelating te verleenen het .eizernjk te verlatea, aoolang ; mes geene inhehtingen ont?az:gen heeft , nopens de «snier waarop de Duitschers in . t Arnenka behandeld wordeo. f Maar deo «orlog la de hooge middeas twijfelt men niei «ïçr , d»t di oorlog ïal iosbrekee tuaschen Amerika en Dniischiand. Een Desnsch diplomsat heeft veralaard : Ik aanzie den oorlog ttuschea Ameriaa en Duitschland sis Base: d. Het keizern]k speelt met aen oaderzeeôroprlog zijn laâtsten troef. Niets zal het van eija plan doen afzien. De DuiUche heagmoed heek haar toppunt be-reibt. EokKl eene militaire nederlaag kan het veriiederec. De Beyelatic io Cuba 7 à Men seint dat Cuba in opstand is. De leider 1 is de gewerea voo zitter Gomez. Zijn doel is de Xiezing te verzetsren van den behouds-geziede AlfredoZays, terwijl het volkgesteind is te-> voordeele van M Menocal, die ook in goede betrekki g-n is met de Amerikaansche regeerir.g !De regeerin^ van WïShu gtot» heeft een } dringends verwit iging gestuurd aan de over heden va? G ib*. Msn denk; dat rte opstand door d s Dui sebers gesîookt tvordt. Wat de keizer van zijne onderxeeôr* ?erwacht Geneve 10 Feb. — Hit. officieel staatsblad ^an het Duitseh Zeeweïen geefr he,t volgende dsgorder vm den keizer : la de toekomstige beslissenie gevechten he tt de vlcot voor ta»k z^cu tegen B g«land en îijne verôonde; en te keeren en aile ver-voetsebepen ep zta aan te vajîf-n. Da oader-zseë.s betleeden voor de verwezenlijkicg van dit p an de etrUe pl«ats. Ik verwacht dat dit wapen, door eene wijte voo zierigheid gesshspec, de macbt van den vijand zal k akiceo. Koade eu hong^r G«neve 15 Feb. — ¥il Bcrhjtj : De versegenwoordigers van de vrije gildea van Berliin werden ontv^ngen door den kan-sedier, M. Ba ocki, Helfferich en den burge-meestervan Berlii». , De afgevaardigden verkHarden dat het aardappelrantaoen te klein wss voor de work-iieden die ten minste 7 pond per week soudes moeten ontvangen en er nauweiijksS Srijgen. De bijgeToegle voediïîgslcaart beantwoordt haar doel niet, want de werkman deelt zijn vo^dsel mot zime fsmilieleden en de werk-lieden diemlrderzw rer! atbeid verrichten, zijn van die kaart afgunstig : dit baart dus enkel twist en misteredenheid. De afgeyaardigdes vro^gen de verhooging «an het rantsosn der gïnsche bevolking. De kanselier antwoordde dat hij eene ver-bete*ir:g in deM toestand hoopte. Het brood-rsntsceE zal op iOO gr. per week gebracht worden en men hoopt la Maart 7 ponden aardappelen per week te kunnen geven. De ministervan binnenlandschezaken zegda dat comraisçien zouden ingesteld wosden om den voomad, die bij de landlleden uogover-blijft, op te eischen en te verdeelen. M Batocki is :-an oordeel dat de koude, het vervoer van aardappeleo 01 mogelijk makend, zaï toelaten het aaïdappslecrintsoen in Mtart te ve-rhûoger. Hfl leven in DailschlaHd Een gewezen correspondent van de « United Press » te Berlijn heeft bijzonderheden gegeven ^ over den toestand in Duits^bland. I>« voediogs'oes and wordt er slechter eu slech-ter. De rijken toopen aan hooge prijzen ailes op I wat alj kunnen, ma{tr de armen ziin aanhet groot-gte gebrei ten prooi. Voor mtja vertrek utt B r-ltjn werd he» vleescb dat Viienden zlch konden aanscbaffen aan 19 fr. het pond betaald De verte-■ geiiwooriigers vaa Amj.rl-a werden aanzocht aan gelijk welken p. ijs het voedsel te verkoopen dat zij voor eigen gebruik uit Amerika ontvangen | hadden. ' De laatste koude heeft veel voedsel onteetbaar ! gemaast voor het ter verdeeling aangebooen was. Te Wilmersdorf waar ls woonde, ontvangen de inwoners 3 pond aardappslen per week. Te fltjar-lottenburg waren er geen te krijgen. Men OLtvaog er 1 pond moes en 2 eieren per persooa en per maand. Wilt m é» Wijtaw | OfIMssIa { i * | Baigisch legiopNrieht t " t La Hivre 18 Fsbr. — In c/a" mcht btdrijvièheid i»r rondin in de streek v»n heî $ t huis vsn d&n ovefi^tt&r. D*z#n margen b mmengsvecht an prtillsriestrijd m de streek i i van Sî9erstra9ts- Hat Sas _ .. f T Papife 18 Feb»* 13 ». j I Qntmoetingen fussche» ronden op versch&idere punten van hit front m de sectors ^ a var- Trsyon, àharr)b"nttes en Badan-iUers. . * In het bois de Prêtre termalda aan orner dâiachementen vija^di^e abris. 18 F&bi**! 21a- 1 à ln dsn dag niets bijzonders aan te st ppen dan een tsmelijk hs^igsl artilleriestrijd £ I op de oavers yan de Ma*s. * X Engelaeb lc^«pb»p!c>lti i i Londan, 18 Febr. 20 u. 40 — Cedcrende da krijèsbewerkir (en op den Ancre ne- * | msn wij 773 gayang&n«n u/asrozder 12 officiere '. M trailleuzen en trancfcé <anonns n ç | î werden bult gomatkt. , , 4 De vijnnti viel in den morgen onze nieuwe st*ilrgen aan. Drie opesHvolgende aa -^ vallen door andere troepen ondensteund tt rmden op onze lijnen vooruit, Zij werdf > t | t maf verliezen afgaslagen zonder onze lijnen bereikt te hebben. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection