Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

408 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 11 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63cg66/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vi«r4« jaarfaia^ — f* a cassa** 1074 PRI1S: 10 CENTIEHSM Mann -îaf ! A -ri * i i SIî A ONS VADERLAND I rne»TS8i : l. taMMaadt M &. Impat i ^ -**-<•#.;-£i&ztx&iisy • o**4* • »*■— ■ Beï^iseh clâgbiad ^rscfcîi&aë# ë&2iS£ 'âb^âS^éM là^wât ^ V„- "-J V . '. y' «latfsï ,96 B&he»r : i. 3AECK£L&fti 9!, ras Neuve, CsUilS — i n'fj'i—iin.inii i^Mc^w^w»B>~<<fcW^i'r,iiii»a^^»>M3«%^gigtraav^j»g^7--.x.«»?ta»fwa'.n«.'VA»ffuyag.jvr^seac»^3^-. -,^;-v.-r taaures^icacr.w*:.^ -jajaie- v-kïs"-',re>• ■,.« Am»; ABOïÇKi^&K'tîm* | Fes- rawwMril ®®8«i« 4»<z& S'uf&iaSuriJk S*SSB M®&éb*M&moSSmmË MM® | jffî -X fcrtrineoto»1 « ».o® »• «*® » *6.9$ f MSèat »>«».&3rîjvr« s « ®»« ^fS»«8«*'8»«»a » if*. Eec-M îlodr, wij cri wanà Cfell 4§M lN$tki £fl lÉMlI' ^SSJfoprîfSYUaiKBW. M'ftMWS T« Z«IMW?K SJi NEUVE S1 an tsllt«■tfliXïli.i.V • ? A i* A»OSf»f86»SKMWHg,RM«a!l« V«M>» !SOI&Al£iijjN ? -, î®y . te***.* ASaNNeMKnYttK fcnp.^«« &.U * - r-w-> *».«-• -i a .ÇLiJ^ -a» KW<4MSAA lUCSN» i**MÔ«Vïe«v.*-s3tifS B.*. • STUDIEKRINGEN Sinds eenigen tijd merken we bi onze regeering eene welwillend verandering op jegens ons, Vlamiti g-m. Di^ verandenng is —na zoovet vrachteloos klagen — verheugen^ en doet ons meer betrouwvol d toekomst tegemoet zien; we werde: vroeger — voorden oorlog— dikwijî afgescheept met vage, nooit vol brachte beloften, maar ditmae scbijnthet ernstig gemeend te *ijn ! ommissies tôt oriderzoek wordf tôt stand gebracht, < n ee»i Vlaatnscït oifiiciere-n en onder-off. school i gesticht; we mogen over Viaamsch en Waaische regimenten spreken -men bewtsert zelf dat men in dei Havre die zaak niet meer als een onmogeliÇkheid aanziet. Nog ée n dus, we hebben reden om de toe kornst minder zwart in te zien. Wil de regeering haar woord hou den, en wpiarlijk eens ernstig he Vlaamsche vraag;tuk bewerk*>n, da: zol ze ondervinden. dat wij niets on redelijks vragen itijn, en dat we zq goed Bdlgzijn als wie ook : dat he wezen we irnmers re?ds door vie jarenzelfopoffiiingenbloedyergietei voor 't vaderiand. Maar, zou bet zeer goede poli!i;V zijn vanwege onse regeerirg, orz jongens een ontxsiddelijit en tastbaa bewijs te geven van hare welwîlle^d hf-id ? * We hebben onderzoek-kommissi' s heel goed, maar ondvrzoeken duui sems lang, vooral wanneer bet een ernstige zaak als deze geidt! We hel ben eene yiaamscbe offioirr en on der-officier school, maar hoevele van de duizenden Vlaamsche ffont jongens zuilen er kutmen van ge nieten ? i Een tastbaar bewijs ? Komaan, 't i ioo rnoeilijk niet indi.-n een weini goède wil gebruikt wordt. Voor den oorlog w;,ren aile Vlaam sebe leiders en aile Vlanairgen di nietbarg waren van harde waarh' i: het, eens om te verklsren dat om volk mark ging aan zed^lijke, aai innerlijke grootheid, Welnu, indiei dat zoo giar: in vredt sliid, wannee we oyerzooveie middelen baschiktei om ons volk te bewsrken, wat moe het nu zijn na drie jaar en hait oor log? Komaan, laat ons ook nu d waarheid in de oogeft durven «ien Hoevelen zijn hard gebleven bij a het droavige en vooral eentonige vaj hunnp lavenswijze? H ta verre stas het met het zedehjk peiL in 't leger Zoo dikwijis reeds kloegan o ze bta den over het aanlo^kend en voor dei Vlaamschen jongen zedenbedervem dat hélaas reeds zoov^-1 slachtoffers maakte ! Hoe staat he in zake godsdienst?.. Want bij een -™~-~ j katholiake regeering mag zulks tocl b wel in aanmerking komen zou ik den - ken ? ,| _ I En van nog een ander stand puni 0 gezien, ho8 gaat het met de geeste-lijke wBarde onzer VlaamschQ jon- 1 gens? Hoe weinigen bezitten eei rnin of meer ontwikkeid kunstgevoel j hoe weinigen "kennen en waardeerer . o ze Vlaamsche meesters : Vlaaade-.j ren is rijk nochtans op letterkundif _ g bied ! En is kunstgevoel en waar-^ deering het W3re schoon van eer ' volk niet ? , Er dient do? vepl gedaan te wor ^ den : de omstandigheden zijn moeb 3 lijk, we bfgrijpèn dat, maar in af-? wachting van «veèl» kan toch «ictni ''i gedaan worden, en dat «iels» zou ir iichzelve veel z'j ; nog eens. e-r hoef naaar een weinig goeden wil toe, di . is, eene voliedige pnderdrukking var op niets sîeunende vooroordeelen Het middel ? 3 Onze jong ns leiden, hen ia de mo - gelijkheid stelien onze Viaaraschf r meesters t». laeren keru^en, hen op i wèkken door woord en vooi beeld: a^.r de tn8«r ontwikkftl en de gelegenheid » g'ivert hunn© kt-nnis met de anderfr s» te de^ 1 -,n; we hebben aalnioezfnier? r <n?.3r w«t kan één maa — hij we«» . nog Gods dienaar voor 500 of mee soldater^ ? D-.it men o ^s to date in elk bataljor .j twea siudi- kving n op te richien e een voor de VI; mb gen en een vooi h de Waien, want ook de iaatsten heh _ ban nood en recht aan geesteîijkf D verhelfi ig. En dat men nu^aarop in Gois: - r aam niet ten antwoord geve dat hot vaderiand de onverdeelde samm- s weikiî'g zijner kinder^n noodi^ „ beeft ! En «aderland en volk kan er 3 slechîs bij wirmen ! Wat een pracht'ge werking zou dat a zijn ! Anti-alcoolisme. Godsdienst, j bloemïezing voordraebt, ailes zou 5 zijn plaatsktsn krijgen : onze joogena , zouien zieb met wat anders kunnen j b;.zig houden, r j Zou ons vaderiand er bij t verliezen?.. En dan, in plaa',8 van die kringen ? met wantrouwige blikken te a ancien, ! indien onze o'.ficiereo en hoog.ri 1 officier?n er den bloei en de welvaart i eens va-.; in de band werkten t Ziad' ar dus wat we met zi> lsver- ? lan^en vragen. Ziedaar, wat ons een tastbaar be- ] wijs ïon zi;n dat onze regeering het 1 wa;trlijk goed met ons meent. 1 We hopon.., en wachten ! ^ L. ROEMRIJKS. </ Conscriptie en Home-Eule voor Ierland v De hou^ing àer bisschoppen 0p eene vergadering der îersche tisschoppen werd er eene motie ge-^emd onderteekend door kardinaal Uque en debisschoppen vanKUdare «a Leighliu' dat verzet aante^kent fegea elke poging om conscriplie °P te leggen tegen den wil van het Iersche volk. « Het zou een noodlot-tige misgreep zijn, zegt de motie, die de grofste fouton d »r laatste vier jaar overtreft. Met al de verantwoor-fWijkheid die op ons rust als leiders, achten wij het onzen plicht de ^geering te verwittigen tegiin zuUe ^adeelig8 mis^reep. » De vijandelijke boudin g van de priesters en de veroordteling d« r politiek door de nationalisten en de Sirm Feiners van publieke plaifor-men zijn veelbeteekenend en het 1 schijnt dat or eau groeiende neiging ' bestaat om een passi ve tagenstand te bieden «oaalshtj door de pries te s aangera"'en woidt. De bisschoppan hebben het bii die algemeene te rmen niet go lait en. Kar-dinaal Loqus schiidert de politiete als een hoon voor 't Iersche volk. Aartsbisscfeop Walsh vraagt of de 1 regeering wel verstaat welk8 daad 1 zij stolt Mgr Foie y van Kildare zei 1 in eene aanspraak gehouden in de , kathedraal : de regeering échrijftru : het zwartste blad in onze Iersche geschiedenis. Mgr Fogarty van Kiî- , Isloe zegtdai geena enkele Eogelsche : regeering een morael recht htieft om Ierlard "conscr;ptie op te leggen. • nrr. tt2fi3I$RM5tît2î» BEEICKT - Men gelieveN aile brteJwisseUsg te sluree aso n Ons Vaderîaîîd « r«? fêeuvc, 91, Calais Ç" -• a"? Ç*Sr < * Mgr Brownrigg ' anKi'kénny spoord.{ zi.in volkaarj lot eene vere;-,nigde ei heftige tegenworking. Mgr Nanghtor v^n Killaiazegde te Ballina datsederl 100 jaar er geen grooter krisis opge-r«-zen was ia Ierland. Mgr Cohalan van Cork veroordeelt de poliiiekals gevaarlijk voor het Eogalsch riik. D^ bisschoppen hic-lden daarbij eene vergadering te Maynooth waar zij de voigénde motie (pledgftand covenant) stf mden : Wij ontkennen aan de Engelsche regeering het reclit verplichten dienst in te voeren in ons land, en wij beloven hier plech-tig môlkaar te &teune'> en ons te vtT-zettaa tegen conscriptie door de meest afdoenda middelen in onze macht. Want conscriptie op die wij-Z9 ingevoerd, is een verdrukkirg, e-n onrechLvaardiga wet ; en wii hebben recht daaraan te weerst an door aile middelen toegelatën door de go Idclijke wet. » Dit bcslnit werd bijg' treden dooi df polifieke leiders di« vergaderden in het Dublin Mmsion House. Daer-bij steldeÉ ïij èanmanif-îst op waarin zij verblareo dat I rland een afzon-derlijka natie is ; en ui?g anda van 't prinbiep van Wilson dat de regeering maar enkel rechtvsardig macbt h; eft als zij door de ooii^-rdaden er-kand wordt, ontzfg-^o ?ij aan de E gelscha regeering h^t recht verplichten dianst in te voere tegen dan wil van het volk, en aahzien co scrip'ie als cen verdr'ukkiVg en een uita^glng. Sedert Gladstone, over 32 jaar, de e rste Horrlu Ral-e Bill voor de Ramers bracM, bad Ierland niet meer zoo'/i hisîorisôhen dag gekend als zon-'?g 21 April, wanneer er over gacsch Ierland eene b jzondëra mis iiezongen werd nu t ve^l pracht, en de pri;'8ter v;în op den kansel ds raee-ingen aan ondigdea die in dan achtermiddag zouden plaats hebben en bet volk aanwak*erd«n zoo talrijk mogelijk op'ta komen. Da maetingen wsrden bijg iwoond door duizeruî ^n en ailan taesendan de motia of cove-nant >P r bisschoppen. En waar man~ nen, va ers of bro«ders belet waren ta komen dedan de vrouwen het. in hunnen naam. Een korra pondent van de « Dai'y Chronicla » spreekt van 8 miUioefî man dis zich aanslo-ten bij de bisschoppan. Debisschoppen zetten ht-tvolk sai om vurig te bidden en om 's avonds allen .ta zamen den Rozankrans ta ze^gen. Eene nationale novena fer eere vam O L. V. v-n Lourdes bagint op 3 Mei. Australie hec-ff zich door de-s'em van zijna kerkelijka overheid bij Ierland aangesloten. De houding der kerkeJiike overh' id moet iDiemand verwooder sa, want nargens is de kerk zoo met h"t volk an het volk zoo mat de kerk dan in Ierland. PATRICK FLEMING. El. o es saa gxx i© DE OKDERTBEKEKIHG VAN DEN YREDE Eene btkeadmakisîg vsa d@ regeering Uit Bukarest wordt gesein-î : D - regaaring van Roemeiiie heeft aan da bevolkin^ der bsze.tte en niet bezette doelRn -.au het iand de volgende bekesd-makipg gezondsn : De vrede werd hedei mHdag gctee-kend. Hij draagt dsn aaam van « vrede van Bukarest *. Al de nadee'dge vraag-punten tusschen Rosmenia ew een der staten waaimsde wij in o- rlog waren zijn geregei i. De vroegore betrekkingec met dsze staten zijn heropsnd. Het iand isi opaÎ8uw onz^jdig. De moeilijkh^den die de binnenlaiid-sc'ao rust bedreîgden zijn vereffend. R;>emenie kan nu, steunende op hare grondwettelijke insteliingen, welks niet v%ç,%nd<5r4 werdep, werkun om de oor-logsgvolgen te verhelpen en den toostand rtiinr Hp.n vrede bekomen te verbeteren mas&jBSKSSz *H3b?AA«56*7ieasmi » im ummw «ver oorlog es vrede Onîangs in Hen Eogeïschen S "rtaa had Lord Denbi^h het over «pacifisme» Hij beweerde dat de vredesbewégiutt ir Ecigeland door Duitsche agencies geleic en gesteund Werd. Daarop wadervoer Lord Lansdowne Tôt nog toe ia de epnige weg caai vrsde geweest de « knock-out » slag, es de îeus luidde : « Ge?n vrede volgens overeenkomst ». Wil Lord Denbigh eu zijae vrienden w-?l even zeggen, hoe en wauucer die « knock-out » slag riieni toegebracHt ? Ea ondertusschîn gaat de oorlog voort met de veraieling van he! menschdom te voîtrekken. Het Duilscfe^ vredesaanbod is niet rechtzianig, zegi men ; maar h >e zuîlen wij het te weteri komen, zoo niet laogs de gevvone weg die is : b sprekiog langs beide zîjden En, ging LordLaas lowne verder,indien het volk cist geoorloofdwordt den mojd te openen zo scie? voor verrader dour gaan ; iadieri wij, wanneer Duitschlaad over vrede spreekt, dit houden voos kletspraat ; Indien wij tîia laugs hiei over vrede spreken, als oatrou?/ aan o .s land aangezien wurden, en gereed zijaf eer aan een vpprbarijjen vrede op t efferon, dan zou ik wanhopon aan mijr eige'n vaderiand. — — ZEEBROGGS BESÇHOTEi 29 duitsche vliegïuige nezr-geh^ald ia een l«c!it^evecls? L-->ndr-i), 11 Mei. Wosnsiag was het weder helder. maar rond Àrras hing een dichte mjsl boven de lijnes». in het Noorien v;aren onze vliegers gs-heal dua dag bszig ver-kenrjingen te doen, foto's te nemen, s,m;ii te werkoa met de artillerie en bommen te w^rprn. Ti&a toanen w,^rd"-'$ geworpen op Le Coteau, Kamnrrijk, Ba-p unie, en in de dokksn en.op den ring-| muur van Zeebru ;<?«*. j Ean heîdg gevecht greep plaats in het i W^stcn. Twee r>n twiuiig. vijande'lijke ! vliagtuigen werdea neergeachotsn en 7 aodere buiton gevecht geàtî 1.1. E'-n ander vli&gtuig v/erd neergeschot n door mitratjsuzen van den grond. Zeveu van onze toesteilen o^tbreken. Na den avond konden ter oorzake vaa den mist de vlii'gsrs maar w^it-ig werfe v'érrichtea. Eene ton spriogstoffeu werci g'.worpen op de spoorhalle van Douai e< Marcoi ■ig. Al onze vllegtuig«n.keer-den torug. Het k^-sias! is îiog verspsrd en cnbruikpaar De laatste fot/s van Zeôbrugge toonen dat 1k t kanaal nog geheei versperi is en g;a .sch onbrutkbiàr. H et is bew'.-zen dat de b'o\keerîng beter gelukt is dan ecr-t werd gedacht, eu tea gevoige der brilsche luchtbedrij-vigheid ea a.jdere oorzakeh bievea ails werken om het kanaal bavaarbaar te make i vruc'iteloos. KIEUWE ENGELSCBE RAID TEGEN 00STENDE Londén, 10 Mei. Verleden nacht werden de vemchtio-gen om de hav ns van Oostende en Zee-brugge onbruikbaar te r^aken voito >id. De ou ie kruiser « Viadictive » werd ge-zoaken aan den ingang der haven van Oostende, tusschên de twee pisren. Sîdert dea 23 Maart wer j de « Via-dictive » m t béton geladea en gere-d gemaakt om te zinken voor de haven-geul.De lichts schep^n die de bewerking o jderfsamen teijo teruggèkêerd,; alleen e'în rriotorboot werd beschadjg;! en op bevel tôt zinken gebracht op U t hij ia de handen des vijands niet vai'e. O ze -;er itzen warea geritg. ,——— ■"""»* - âmerikaafische treepen le Londen Londor», 10 Mei. Eene aîdaeiing Amerikaansche troeper doorkruiste gistefen morgea de straten der hoofdstad. Zij zuli^.n door den kordrjggemonstorci wordea voor het p,aleis van Buekinghan: waar zij voor Zijae Majesteit zuiier KESZEI KÀSEL'S VREDES-ÂANB00. Vit de « Daily News » ( fJta twe^dea brief die keizer Karel van Gostearijk de verbondenea liet over-maken met het oog op een mogclijkea vrede bevat het voorstel : Betgië geheel onafhankehjk. Trieste en Trentino aan Italie. Elias Lotharingen aan brankriik. De berichtgever schrijft : Het zou bb'jkan dat de twsede brief vaa den kéizer van Oostenrijk nog van meer be-teekenis is daa de eerste. Hij houdt het voonzeker, dat hij er in gelukken zal Huitschland er toe te brengen vrede te siuitca, op voorwaarde dat de territoriale eischen der bondgenootea bij Elzas-I ofharingea bieven. Het isg na-. tuurlijk voor de hand dat aile bezette groadgebied ontrnimd en België in zijn oaafhankoiijkhcid oavoorwaardelijk zou worden hersteld. De keizar z^gt ook dat hij de toestemming van Bulgarie reeds zeker ïs Da keizer vroeg dat het ver-trouwelijk karakter vaa zijn mededee-liîig ia aile oprechtheid geéerbiedigd zou worden. Dwimg zqu op Sluiîsehlaad uiîgeeef .--xîd worden Het dossier (betrekkelijk bedoeld vredesaanbod) bevat een verkîaring van w.-ge een zeer iu aanziea staanden par-soo'a ia Ooster rijk. Daaruit blijkt dat, indien de Duitsche regeeriag niet tege-moelkom >.nd oplra ;, een wapénstilstand tusschen Oostenrijk ea de bondgrnooten ' tôt stasd zou komen, en dat onmiddeiijk daarop er in Duitsehiand een omwenta-ling zou losbarst n, waaraaa de minder-heîdssocîaiistea den eerstea stoot zou-den gevea. Sonnino-Ribol-LIyod George Sonnino was vaa oor leel dat, bedoeîd vred* svoorstei verworpen moast worden. Ribot trad de ziensvvijze vaa Italie bij. Lloy<: Gtorge échter onderzocht.de zaak groiïdig, en e> rat na rijp overleg kon hij e,r toe besluiten niet op het aaoloskelijk vred.-svoorstel in te gaan.Meer daa eens lîol Ltoyd Geor-e ai de voordeelea uit-schijnfn die dit voorstel meebracht, en wefs er op dat. het misschiea wei een zeer gunstige gflegenheid was tôt het siuitcn van oea vrecie. Poincaré echter wees de zaak van de band en was de tegeaovergtsteide mee-ning toegedaa». Di» oorlog kon zijns erachteas eakei door de wapens worden beslceht en kon enàel door een voiledige zegepraal der bondgenootea esn einde nemen. - ©P HEÏ WESTERFRONT |>e yerfconden hereveren den verloree grond . îs Vlaandere^t 10 Mei, namicJdàg. — Weîgflukte tegenaaavallen door Engelsche en Fran-gche troepea in de streek van de Ciytte-VoormeKeete (Z.-W. van Yper) hebben den vijand te?uggedreven van de stel-lingen die hij in den morgen veroverd had. Wrj herstelden geheel onze vroe-gere steiiingen ea aamen verscheidcna krijgsgev angenen. ijezen morgen viel de vijand ôpaieuv/ aan ten N. \ an Kemm?!, ea dreef ons op een punt achteruit waar het gevecht steeds voort duurt. De troepea die ons aaavielea behoor-den tôt twee legerafdeelingen. Zfj hebben veei verliczea oader.jaaa door onze artillerie en o»s geweervuur zoowel binst den aanval aïs gedurcade dea tegenaaaval. Piaatsc-lijke gevechten werden ook jïeleverd te Bucqnoy, tusschen Aîberfc en Arras. Wij namen 30 krijgsgevangenen. Wij gèngea nog vooruit fusschan de Somme en de Ancre, tea O. van Amiens. Orsze steiiingen werden verbeterd ea krij ^sgevangçnqn werden genomen. Vijandelijke raids werden terdggesla-gea ia den omtrek vaa Lens en Merris. De vijandelijke artillerie was zeer be-drijvlg voor Albert. 10 M ;i, en den nacht. — Na het gevecht van dezsa morgea ro.ïd da Ciy.tta en Voormezeele was geheel oïzî îijn herst.-ld. ! Na het hevig geschut rond Aîbcrt hefft de vijand aangevalleu eveaals nabij 1 Bou^.incourt waar de vijand door ge-weer- n mitraijcuzevuur b«let werd onze loopgraven te beraiken. Maar in den omtrek van Albert kwam hij in onze loopgraven op een front vaa omtreat 1 lift m "Cissî a Xi ci Oproep vao de €rôôî-fficeder der revoluîie Aan de Amerikanen Chrîstiaa^a, 10 Mei. — De groot-moe-der der revoiutie, de btroemde Bresh-kovkaia, in een indrukweUkenden oproep aan de Amerikanea, bidt de Verbonds-aen van de vrijheid van Rnsland te red-dan en met de Iiussen te komen strijden teg< a de Duitschers. Zij veroordeeît de eHendige Bolcheviks die Rusland aan Duitschlaad heb-bea geleverd. Betaling der koeposs Overeenkomst mat Weenen Moskow, 10Mei.— De kommissavis vaa buitenlandsche zak?-n, Tchiîcherlae, heeft het mlrdsterie van Weenen ïatj-n weten dat de Sovieten er. ir< toestemmen eene kommsssie te beaoemea die zal gelast zijn de wederzijdsche verplich-tiagen der twee regeeriagéa te regelan betreffende het betaleu der koepons. In Ukranie Bedreigisig der socialislen & L'-susanne, 10 Mei. — De hoofden der Ukrn aa^che socialistiscbe partij hebben bij dea Duitschca generaal Groenix protest aangéteek'ent tegen het besîuur d- r'aurg.-rij door Duitschîand opgericht. De afgevaarJigdea verklaar-len dat, zoolaag de socialisten uitgeslotea blij-ven van aHe bpstuur, en indien buraje rechten aiet erkeed worden, staan zij niet i-s voor de orde ea dat deze niet zal kunnen gehandhaafd worden door d3 zes bestaaade divisies, maar dat er min-st-ûjis een twiatigtal zulîea aoodig zijn. Eene samekïsweering îegen de Duitschers Anacmasse, 10 Mei. — Volgens de « Arht-iter Zeitung » werd onlangs door de Duitsche policle eene sameazweering oritd- kt, ingericht door den bond voor de vrijheid van Ukranie, tegen de Duitsche overheersching. De?e bond, die duizende ledea telt, bereidâe een aJgemeeaea opstaad die moest beginaea met talrijke aaaslagen tegen deDuitsche offi'ciers.eu bedieaden. De samenzweering oatdekt hebbende, hebben de Duitschers de Ukraaaseha regeering omver geworpen ea twee dui-2^ad personen aaagehouden. Theodoor VVoliî schrijft dienaangaan-de in het * Barliaer fageblatt » : Zelfs de Dkraaiërs die voor vier maan« den een verboad met oks aaaboden, staan a a op tegen ons. Niettegeastaande dat zijn er nog bij ons vele liedendie de heift der wereld zou dea wilien aaa-echtea.In Finland J Een dagorde vaa generaal Mannerheim Helsingfors, 10 Mei. — Het Duitsch-Fialandsch hoofdkv/artier deelt de vol-goade inlichtiugen mede : De krijgsbewegingen 'ijn geëiadigd. De oorlogsbuit die wij namen te Viborg " s bestaat vooral uit .oorlogsmateriaal, door somaiige bladen goschat op. twee milliards. Generaal Maanerheim verklaart in een daaorde : «Viborg herneemthare histo-ri.scïïe brlangrijkheid alssteun d?r onaf-haukelijkheid tegen het'Oosten ». H>ît Senaat zal de Kamers bijeearoe-pen om dringeade kwesiies goed te kcu-ren, ni het Ûuiîsch Finlandsch verdrag, het budget, de laadhervormingen, de * psrs ea de policie. —-• — Amerika Geen machiengeweren te korî Washington, 10 Mei. — De minSst.»r van oorlog heeft verklaard dat hîj > a persoonîijk oaderzoek mag verklarea dat er voor t oogjyjblik geen gebrek is aau lichte en zware mitraljeuzea, noch in I Frankrijk aoch in de Vereenigde-Stateu I »n er i& oppn ryoKi'aV i» t>»«n.nr,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes