Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

489 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 fevrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2m22s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NS VADERLAND ETtCRTI88: I. iseeketssdl es JL ïtmpft?» Belgîsch dagblad verscEijnende op al .de dagen der week Splsf *a Seheïr : I.J SAECXELANST J 95, ïsa Wsisïë, CALAIS ixscHRumoEn « Pes* maa.Eid Stelgîeâ.'ïS ïfr*i(«ïîrïjSc iÈJÎS Eeg'cIcii£2--SïoïIaiîsî 8.5© P«r trlmeater » 5»00 » ®.SO » iS0«0® KECHT DOOE, VRU El VSAKK VOOR GOC EU VOIR M LAND RBs««TiiBïu"tKim, Mtuuia va iaKtsm nus nicuvi, «4 in ru* ohant;ulV| va, IKSGBBUVI!«aM VOOK SOLDAITEX ver week f? dasen) ois5 bk*b insomimjvihmn bhkcn wr wmtini "2 -te r *» «. » ,î i ,|a NUMMina inkni aamoevbaaoo «n bmilUM s"eip ïïsassiiîi 1,s"' un hsmlrdi «oust huonbin TiwaïunN EEN ZWARE TAAK VOOR HET BRITSCHE STAATSMANSCHAP Het nauwer toehalen dtzer bandais, die de onderdeelen van het Britsche Rijk aaneenhechtan en het mogelijke soldeeren van h«el het Rijk tôt een soort van Fedefatie, met de practische stappen dia naar dat doel hean werden geset, is een van de hoogst belangrijke feitsn ia het litstorisch verloop van genoemde grootmacht, Het doet de pan van den Engelschen sckrijver trillen, te denken dat verte-genwoordigera van de vijf wereiddee-len ; van de Ocean-Gommonwealth, in Londen zitten ta baraadslagen en de richtiBg aan te duiden die het vierda der bevolkteaarie, die de vierhoaderd millioan bawoners van het Britsche Rijk in deze wereldgcbeurtenissen zul-len volgcn. Op 12 Juai laatst greep deeerstaver» gadering plaats van da nu nog zittsade Impérial \}ar Conférence. Zeteien in àîzm raad, sa m an met eenige ministère vats hst Moederland, voor Canada : sir Robert Borden, die ds laatste tijden den verplichtsn krijgs-dieiist in het Amerikaansch Dominion hielp door/oeraa, bijgestaaa door de iiberale ministers Rowell en Gaider ea den hooggfschattea behoudsgesiiide, M. Arthur Meighen ; voor Australie : •Hughes (premier) en Mr Gook (miDis-t-ar vaû Zsrawezen) ; voor Nieiuvzeeland; Mr Massey en Sir Joseph Ward ; voor Newfoundlafid : Mr L'.oyd ; voor Indië : een prias van de Sihhs, de Maharajah van Pitiala ea Sir S. P Sinha. Werk schitt er nkt te kort. Da eerst^ en voor 't oogenblik de bdaogrijksta k.w£stie is die van den huidigen oorlog, Hoevsrra staan de zaken en wat ligt er in de onmiddelijke toekomst? Wat hoeft er gedaan ? Welk is de loestand in Rusland en in het Oosten? Wat wordt er gedaaa en wat staat cr te doen op diplornatisch terrein? Het toapassaa van * Mouroë's leer » op den stilien Ocaaan en op Zaid-Afri ka wordea lereasvragen ganoemd vocr elle de Domiaions- Mager gedu'd wor den dat Duitschland koloniën behoude in di3 nabijheid, ~ b zattingen die als zoo 'tle nesten van vliegluigen en duik-booten zouden zijn, oin vandaar uit de verkeerswegen, de bloadaderaa van het Britsche Rijk te best >ke& ? Scheepsbouw en zeeweun dienen besproken : spijts den grootschen strijd tegen de duik booten bîijft htt rondloopan van dat levensbloed nog balemmerd en niet htt miast op de uitersta lijnen, ten ecbade van de verre afiiggende Dominions. Moet Australie namelijk aliééa het verlies dragen rao haar opgesta-pelda granen, die niet kuanen uitge-voerd word^n? Gaheei het Britsche Rijk is toch, door zijn oorlogroeren, oorzaak van dit verlies door ééae kolo-nie geleden. Wat een werk op ekonomisch terrain ?ln~ en uitmjking in de Dominions, uitwissslen van ruwe stoffen, het afwe-ren van een mogclijk uitheemscha me-dedinger zooals voorheen, het regelen van het tolwezen met het oog op de be-langen der Britsche bondgenooteo. Trouwens nog diepergaande vragen worden gesteld? Is 't niât wenschelijk dat er Rijksparlement worden opgericht mtt een Rijksbestuur, in dezen zin dat ieder der Britsche landen zijn eig«n bssluur zou hebben met een centras! hoofabesiuur voor ga'Jsch het Rijk? Eea soort van Federaiisme dan, waar-door eea bepaalde home rull zou toage-staan worden aan aUe larsden, met het voorbehouden, aan het Gentraal Parlement eu het Hooger Rijkîbf.sluur, van de alg^meena belangon, zooals leger, vloot, diplomatie, toiwezen, e. a. Wordt in dese richting niet aange-gtuurd, wapneer een lord Curzon, na U het fiasco van Ierschen « Home Rail » en Disnstpliôht, laalst openbaar ver-klaarda dat een Federatie met eigenbe-stimr ging gegevea worden, niât alleeo aan Ierland, maar ook aan Eage* land, Schotïaad Walles? Allemaal zaken die aan 't worden zijn ! De huidige bazis der wereldlandsche betrekkingeh is, om zoo te zeggea, uit sluitend ekoaomisch en de groote om-wentelisg gaat naar een samenslaan vaa verschillande landen, naar een groepeeren van naliën in gfootsche ver-oonden, het allés, spijtig genoeg, te veel in het teeken der realpolitiek. Houden wij, Baigan, een waatzaam oog in het zeil. Geen sentimentaiisme beheersche oaze wereldpolitiek ! Wèl een strikt naleven van het opgnbaar racbt. Het onderhoûden vaa de weder-landscha piichtaa hebbeù we ta recbt door gedreveu om het nu latan op rij-paardsn ta loor ta ggan-Het plichtbs-trachteu, die we mat ons bloed beze-gelden, gaaa we eu niet ia den brand latan. Maar, dit vooropgcsteld, blijfen v/e wars van alla gevoelerigheid ! Met het oog op dan welstand vaa o'ns eigen | volli, n>ct de eandacht geveatigd ophet keeren en v/enden van anderan ron-doia oitS, sturen we ons eigen vgartaig voort ia de lijnder lavsnsbelangen van oas voit ! Kapitein DE BRABANDER. — ^ —— Opvdering van Hegerschcid's u Sfarkâdd " Biatson enkele d8g-8a wordt in de sf.heuRburgan van't front He^easclieid'» « Starkfsdd » opgevorrd, door het gezei scliap Do Gruyter. Na Hooft's « Ware-nar », een maehtlge brok Nederlandsche classiek, I.r^gen we het gemosdelijkft « Freuleke » van Roelvlnk. Nu gaat hst om de vertoiklng vao een pracht'g gewrocht van een ZuSd-Neder-Jandsch of Vinamsch letterkundlge : fiegecscheid. De kîus van Dr DeGruyter is zeer afwSsseleud en van hst grootste balacg. Telkens een gi eep u't het beste ea hoogst ariisîieke, dat de tooneelIUe raiuur in verschSHende tijdstippen op levt-rde. Wfiverntmen dat ; a «Starkadcs» •->en fijn blijspel rai opgevo&rd wordan van den E-grischman O. Wilie- Zoobïj « Starkadd» de hooge iyriek de gewelSge snaren %an 't gernoed kan trilîçn dosn, éélde fijae hum or bij Wilde's blijspel menigeu glhnlach op de iippen der aan-hoorders weten wsg te duwen. Zoo krij gea onze JongeBs een p-fwisseliîig vao kursfgsDoi ta smakon, die hua toelaten «aï gelcid?l>jk vfrdere en diepere kunst- uiti-igen to genietec. — L Ilâ /re, 20 Juii 1918. Telegram van de Eêgeeficg aao den Koi ing De Regeerisg van den Koning heeft ie en Uwe Majestelt te verzoeken l^are wer schen te aanvaarden ter gelegonheid pan den 21 Juii. Op dczea dag zullen ilîa goede burgers zich inniger o'aa joit vereeDigen în gevosbes van op. "echta gehechtheid, Vaderlandsche een- 1 îrccbt eo getrouwhoid aan hat ééae en jnverdeelb-ire Vaderland Iiet tijdelijs ?erli£s van de nationale or afbapkeiijk ieid blijft hun blttf>rste leed, bars Inta-jrale herstillîrg h-t \urige verlangen îuncer harten. Zi) vcrwa>pon met on-rerzwakta Hoe'imoedigheid de afvalii-jen die met den ujand samenspannsn ' sn hem hclpsn in zijne pogingen om 1 ifit land ta verdeeîen. Moga aanstaanda < aar, ord< r d« besch rmingvan den ko- ' sir,g, het. Natior.aai Fc^st de geheel hsr- ] >verda oraîhackelij h id en de on ver- i br^ekbare eenheid van B^igie, vieren midden de ware eandracht zijaeràiû' ■ îeren. Vergadefiing der Belgische Kamerleden m Le Havre Ter ^eïegenheid van de vargaderîng der kamerleden Heeft da Ptegearidg hun een feestmaal aacgeboden. Gedurande î»et nagerecht sttîde de gfrats mînistor, M. Gooraman, een hfcildroiik voor aa?î da Vorstelijke famille. De eersto nibister zagda dat ds dag waarop ds kov.iag zijn land eenerecht-vaardige duurzame vrede aaî sjaabres-gen, s' lands voile onisfhaf:h.blïjkm?!d en herslellirg waarborgsnde, voor deze de geiukkigste van zijn leven z u zijn. Varvolgens sprak de Heor Minister Cooremaii eene groota redevoaring uit tôt de volksvertegenwôordïgers, waaria hïj hun den dag van 4 Oogst 1914 heria-cerde. Sprekende over depolitiek, door de Regearing gevoîgd, zegds hij dat die vooral ge&teund zijn op de mfieaiijg ea weuîchen der in hetlîîrd geblevon meer-derheid.Aar gazien de Belgischa Kamers niet kuacea biicenkomon, zal de Regeering rich bapalan met hatgaan da tijdgom stasd'g>isden vertischen, Zij bereidt de oplossing der belang' rljke vraagstukken ; ver^amelt aile argu-manton, zoodanîg dat b;j den taïugkoer het Parlement zïja wera vosl zal verge.» raakkelijkt wo)den en rapper zal kuanen handeien. l\làt dit iBz'ebt zal de Rsgeeiicg twea Kommissies iûstellan, gvlast met da ; studie der versehiilende vraa-.stukksn betrekkelijk de taalkwest'e en hervor-micgaa vao het kiesstelsdî. Deza tweë kommissies zullen genoemd wrrien onder da \ olksvcrtrgBCwoordl-gers, in Bsigie gebleven, en een derde zal tu aapgediiii worden en eene voor» bereidjnde sektîa vormen. Sprckaade " sr den -Bulterkcdschon toestand zegds hij dat Bslgie maar da v/aptn3 opaam voor zija verd*. digSog. Hat verlacgt het eieda der rampea maar wil eikei een rcchtvatrdîgen en earvollsn vrede en ver verptde Duitsche thïoïia die Belgie ais pi.nd >vîl bj]:ou-den.Eens !e meer hcrhaàlt hïj dat Bolgie ecktl de baîrekkingen met da aodera statsn zaî heraan knoopsn in %olle ak« koord mit zijie varboadenoa. Minister Cooreman eindigd met een groet aan de Kaœerledsn, het le^er en hat volk, en drukt zijn vo!1-=î vertroilwen nit in de toskoinst van het Vaderland. i ii i ii i ir X5xa.it® cl3Llst:o.€S. Engeîsehê vliegers boven Schleswig Twee zeppelins vsraield Londan, 23 Juii. Een smaldeel van de greote vîootdat werkzaam was aan da kust van Jutiand is nu tôt zijn basis terug gekeerd na de z"pp&lin loodson ta Tondern, i>i Schleswig, beschoten ta hebben bij middel van viiegtuigen, dfe van op da booten hun vlucht namen. De eersta vlucht geschiedde vrjeg in den marges, ai de vliegors bsreikteu hun doel en bommen viclan op eana groota dubbale loods. Bij de twseda vlucht bareikta een vlieger zijn doel r<iet. Een groot gat werci bemerkt in het d^ken er steeg een dikko rookwolk b-veo da louds. Eene tv/sede loods ward beschoten, maar donr do hïvl,;heid der îuehtweerkanonnaR en door 'en rook der eorste loods kon men niït bainerken of deze tweede getrofîen werd. Da besebisting geschiedde van eape hoogta van 700 tôt 1000 voct j Vicr viiegtuigen keerden niet tsrug, f waar^an er drîe in Denemarken Jandden. > Al do schepcn keerden zonder verlies ! sveder. ! Scheidemann en de oorlog Zuiich, 23 Jull. De « Gazet van Kculen » schrijft de ?ol»enda verklaring door Scheidemann -p e^e sccialistische vergaderlng uit-besproken : Wij moeten uit al osée krachten wer-ken om een eincetc stellau aan den oor-[«e-, maar wij mogan niet toelaten dat Duitschland versiagen worde, want het souden dewôrklieden zijn die de slechte gevolgen eryan zoudan moetea dragen» i M. Skîfour's aaîweord asii Herfîisg Oc ware befeekenia van Seigle als een pnM M. Baifour sprak in eana vargaderiug ter gelegenheid van den verjaardag van deBelgische onafhankeiijkheid in West» minster da volgende raiievoering uit. fisaaf Heïtiing hseft verklaard dat Duitichland geôosziBs het inzicht had Balgie vcor altïjd te behouden, dat het Belab alléén als « pand » aanzag. Wat betaekent dat woard, dat docr den kan-86Îier gebruikt ward ? Dat beteskent dat, na Bslgie sonder da minste uitdaglng aangevallen te hebben, na liet veroverd te hebben en het zoader maedoogen bahandaldta hebben, r.a het beroofd to hsbbsn van alla stof-folijke goedaren en moreelebewustheid van vrîjdom, dat de kanselier bereld is Bslgia af ta staan indien Duitschland eea ander gron igebfed varkrijgt Wiar 't zijn mi.'da giften even kwlslig kan rondstrooien. Maar dat de Balgaa dan moed niet verliezen. Dezeduistera dagen Kiillen niet aeuvvig dnrau. Als de vredo zal neerdalen over de geicartelda wereld als Bslgie opniêuw vr»j ea voorapoadig zalwaz9n,dan ssullaa daBalgan dcblikken op 't pijnlijk en wreede verledaa kuanen terug slaan met de overtuiging dat gij een voorbaeîd gavaa van standvasti-gen rooed en ^iissterkta waarvoor het messchdom en ds v/ereid zullan erken-teiijk wezsc. Een e«5uwige sclaadvlek Duitschland had er op gerekand dat iîoa onrechtvaardig gijos echaudclijke houding tegeîover Bslgië Echsen, dat ean besli?s3nda en overwaî.digende voor-spoed haie misdaden in 't diepa verle» den zou bagravsn. Duitschland heeft dikwijls biest den oorlog gerekand zonder den waard. Noo't heeft het afgsnkand mat mo-rfeia Invloedan, dia niet. gsring zijn. Duitschlands gedrag tegenover België fal nooit vergetan worden ; het zal eene eeuwige schandvlek zîjn voor het Duitsche volk en nooit zulîei zij dia uit-wisschen, selfs niôt al moastea zij zich i'an morgen af bsrouwvol toonen over bunne misdaden. Als da oorlog zsgevierend zal eîndi-?en en als Be'glë terug zijne plaats zal innemen tusschen de vrija en onafhan-ieJijka naties, dan zai aile moeita van ' Duitschland om si j tie schelmstukken uit \ il et geheugeç ta verdrijvea, ta vergeefs ïijn. Zij staan in de harten gebrand van jlîe bîschaafdo volkeren en niets kan se uitwisschsn. Wsa zou er aan twijfelen, dat, indien let Duitsche hooger bevel den aanval an Fraolirijk door Zwitseriacd voor-leeilger geoorJeeld had dan door Belle, België met de grootsta vriendschap ioor Duitschland zou behandeld ge-îveeet zijn en dat Zwfrserland orider de ïislen van Daitschlasd sou verpletterd ;swsest z.îjn ? — —— n Pranferij is» De veroordeeldea v#a de «Bonnet tage» Jan Goldschild, bijgciiaamd Goldsky, le gav^ezen medewetkar bij de « Bonnet longe » en die docr den krijijsraad tôt Un dwangarbeid veroordeeid werd, is an hft maison de Santé naar het ge-'ar<g Cherche-Midi overgebracht, waar iîj zal gedegradeerd worden. Yan daarzaihij naar het eiland Ré ivergavof ri worden en er zlja afyarea aar Guyana afwaclitan. ^OiStOXlX'ij Is. Hd misisterie Seidler geeff ziji onlslag Amst<rdf m, 23 Juii. Dj «Tagebiait» veraef mt uitvertrouw-ara bron dat Seidier opnieuw het ont-lag van gansch het mis.isteria aange-odan hceit. In de poiitieko middens van den îsichsrat denkt men dat de keiaier dit-iiaal het ontslag zal aanvaarden. Mon spraekt "van een tusschantijdig alsisterie. TUSSCHEN AISNE EN MARNE De Verbondenen gaan oog vooruit DUITSCHE TEGENAANVALLiN NISLUKKEN lui3 dan 20.000 pvaipnH en 400 kanontiM aftdcht over de Marns Twesmaal binst dezan oorlog stalda de Marna een hîndarpaai aan de Duitsche overwinnlngsdroomen. Zaterdag opaieuv/ na eens tussehen-ruimte van vier jaren, hebben de verbondenen da Dnitsche legers versiagen en den vijand in volia vlucht saar het N. verdreven. _Wat cr in 't vervolg geschiede, da nieuwe Duitsche aaavaiheweging werd voorgoed verbrokan en met zser zwar6 veriieeen. Da aftocht over de Marne was 't gevolg vaa dan sneilsn vooruitgang van dan te^ genaanval tusschan Soissons sn Chataau-Thierry, want daardoor waran de voor< naamste verbiadingswpgen onder h&t aanhouda»id geschut der kanonnen. Men dankt dat de troepan die Vrijdag op dsa iinkeroaver vaa de riviar lagen, zonder voedsel zateo. DejDuitschers beweren dat hun aftocht door de verbondenen niet opgamerkt werd. Da waarheid echtor fs, dat hat bavel cordeeldo dat do verrichting te veel levens zou kosten en dat het beter was de vluchttlirïgQn onder 't vuur dar kanonnen ta houdsn, der machinegawa* rpn en vliegers. Dat de Duitschers een sterba achtar-wacht ten N. van dan rivier geplaatst hebben, laat een algeœeene aftocht voorzien naar da Aisne. Da strijd dnurt hardaekkîg voort en hoîwal de Duitschers den aanval bagon-nen met 30 legfrafdeeiingen, hebben zij er nu reads 50 in den strijd geworpen. Een groofe slag fusschem de Àisne en de Marne wordt voorzien Na de laatste wSnstan ziju de verbondenen van 9 tôt 15 Km. vooruit gegaau en de bevoorrading van 't Duitsche léger Wordt van uur tôt uur mocilijkcr. Da Duitschers staan voor twee uit-komsten : De Franschen veijagen van Soissons en de spoorlijnen of hunne troepan terug trekkea en den vooruit' sproug tusschen Reims en Soissons vereffanen. B^baive Chateau Thierry hebben de verboadeaen den Kor>rdarlijken oever van de.Marne veroverd van Reuîl tôt het O. van Chateau Thiers-y. Tusschen de Aisne en de Marne wordan verschrikke-iijke gevechtan g&ieverd. la devaïlei van de Ourcq nadorac do Franschan Oulchy* la-Chataau. Ten N. van dit dorp hebben zij den spoorweg overschreden van Chateau-Thierry naar Saissons. De vijand ver-waert zich "mat oegemeene hardnekkig-heç.d, maar aan den Franschen drang kan bij r.iet weerstaan. De Duitschers brengen veel troepen bljeen te Fèra Tardenois, maar zij worden o^ervloedig bîschoten door de vlia-gers.Da Duitschers zoudea verscha troepan tusschen de Aisne en de Marne aange-bracht hebben, soldatan dia voor de earsta maal u't Ukrania komaa en die voor de eefste maal op 't Westerfront komon. EngeSsche trospen in 'f gevecht De Eogelscbe troêpan namen r.u ook deel aan da gevechten ten W. vaa Reims, en weerstonden aan een hevigen aanval. DeEngelschs îegprafdeeliogen namea Marfaux en Cuitron in en h^t groot woud Courton. Eenige deser winstea werden later verlorsn door den hevlgan Duitschen t?genaanvai bij h-t dorp Ardre. Hat woud nochtaas bleef in de hïnden der Engelschen. M -.er liuks moet de Duitscha achter-wacht verschrikkelijke verlit-zen ondar-gaan hebben, zij mo^stan kost mat kost stand houdsn om bet gros van 't leger toe te latan over de Marne ta trekken en de Franschen te beletten op den noor-der oever te komen. Liâdendorfs vêrwachtingen Door zijne troepan aan de Marne te zsndan hoopta Ludendorf daar eea starke stelling op te richten die met den vooruitrukkenden Hnkarvleugelkon me-dewerken. Maar de linkervlaugel vor« darde niet en zoo kwam die voOruItge-schoven stslling in groot gavaar. Da Duitsche bJadenmaken het volkwljs dat da aanval tegsn gen. Gouraud een plaatseiijke aanval was, 't geen onwaar is daar er 28 legerafdeelingen deelna-men aan den strijd. Ludendorf hoopte da hoogten rond Reims te veroveren en Eperney in te nemen hetgeea da stellin» gen rond Reims onuithoudbaar zou ga« maskt hsbban. Da Duîtscha bevalvoarders hebben ondervondan dat de overtocht van de Marne zeer gewaagd was en vela opof. ferîngen kostte aan de acht àfdeelingea die over de rivier kwamen. Sedert den 18, namen de verbondenen maer dan 20 000 krijgsgevangenen en 400 tanons vielen in huntie machtec. Ten $.vau MôËfdidier worden Mailiy-Raineval, Sauviilers en Âubvillers veroverd FSâMSCHE AMBTELIJKE LEGERBERICHTEN VAN 23 1ULI 15 u, tn dea nacht gaschutsbadrijvigheid. T«n N. van Montdfdiar hebben wij de dorpei Mailiy-Raineval, Sauvillars ea Aubevillers bezet. Wij maaktan 350 gevaaganen. Verdars kalme nacht. 23 u. Wij bekwamen goede uitslagen aan waerzijdan der Ourcq, alhoawel de vlj« and verscho troepan aanbracht. Ten N. der rivier veroverden wij Pies» sier, Huieu, Montcru, Rocourt en een deel vaa 't bosch Chatelet. Langs da baan Chateau-Thierry trok« kan wij 8en km. vooruit. Op de rechter oever vaa de Marne na» mea wij Chartaves. H vlge gevechten tusschen de Marne an Reims. Fraasch«Engelsohen trokken een fem vooruit. Teu N. vaa Montdidier namen wij 1500 kp'jgsgevangenen. 0p het Engelsch front ENGELSCHE AlïlBTELIJKE LEGERBERICHTEN VAN 23 JULI 15 u. Kieine vooruitgang ten Z. van Hebu« terne, Marris en Metaren. Verscheidene plaatseiijke aanvallen laverden ons krijgsgevangenen en ma« cMaegeweren. Rond Marris werden een 50tal Duitschers gedood en gevangenen genoman. \ illers Bretonr.eux en Dlckebusch werden met stikgassen beschoten. 23 u. Artiileriebedrijf in 't vak vaa Yillers-Bretona^ux en den omtrek van Hinges. Italie 0e feeschieling van Pola Rome, 23 Juii. De «Idea Natiouale» verneemt fiitOos» tenrijksche bron dat de laatste beschie» ting van Pola veel schade veroorzaakta. Verscheidene fabrieken en het arsenaal werdca door bommen getrofîen. D; ©ostenrijksche pers vraagt dat de vardediging tegen viîegers zou onder* zocht worden. 'jt&Sùï,^Lj iiii i i il wjimuj-imj hh® ÔNiE LESEES Tsagcvolge e?ngr onderbreklcg In de elek* trische strooming kondan wij ons nummir van dinsdag niet gedrukt hrljgon. ¥i«r<È« laar^ftnf — DicmaicK U46 MUSÉUM UPS* > .-ih ù'tHfiMrdm Sonderai 25 ImU I9Ift

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes