Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

428 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4mv04/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ Derdc jaargimg — Ntsœx&er 535 f-rijs : d e«atic»«à Vrij dag 14 Decembér 1917 - M ONS VADERLAND 1 Administratif i A. TEMPERE Drukker-Ultgever, 17, rua de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week . Rsdaella I Jf. EAEOKELA^OT I 7, rua ftiortet, CALAïS ABOXXEMEKÏES Per maaiid Bclgle 1>50 Frftnkrljk S.OO Ei:fo!iiii<I-lIoil»in! :î.OO Por trliiiester « 4.00 » 5.50 » 8.00 Mvn r<>hplivi> > « Onu VailRFland s» -â ?. rue d» Vin. -i—,1. ' »——rzi^. " Eecht door, vrij en vrank vûor Qûâ en valk en lassd —■BMiwwwii ii ■■■ 111 ■■ ii nu w.itwj^wmi-nftMM^j^w'wa'atarigOTaaaeMtoa'i — inr ht i ri nu a^.-z^xyrzjttnr^r- - ■-••ai.-M.c—' '.-v* RCDACTIEaTUKKEMi NIBUW8 TE ZENDEN RUE MORT ET 7 EN RUE CHANTILLY 73 CALAIS •ig ABOSÏSIKStEIVTSPRÎJZEIV VOOR SOtlïàTEIW Per week (T tlaeera) O.Sï» deze asonnementen dienen met minstens K*er Iî2'4«5acï 4.10 ° NUMMERS "NEENS AANGEVRAAQD cm DAGEMJKt JERUSALEM M. Bonar Law kondigde in de En sche Kamers aan, dat Jerusalem, van verkeer afgezonderd, na een kort le zich overgaf aan de troepen van genei Allenby. Op 9 December zou degenei omringd van de hoofden der Franscht Italiaansche korpsen ofjicieel zijn inti doen in Jerusalem. Indien we een we, op die tijding moesten wachten, is , dat Allenby met de grootste zorg < beschadiging der heilige Stad wilde i mijdcn. * * We stellen oas gemakkelijk officieele van den oplrekkenden st yoor, de Scopusberg afdalende op \ naar de Damaspoort, de eenige t gankelijke intrede, ten Noorden var Stad. Links ligt de dorre, doode va van Josaphat en den Olijfberg, rcc buiten de muren het het nieuwe kw tier der Russen met zijn boclil kemelgebouwen. Iloe pleehlig we on s dat nu ook z nen 't is loch geen Palmenzondag n het tnachtige hosannah tôt zegeni van den Yerlosser, 't is geen lieil yreugde die worden uitgebazuind intrede hoe slatig ook zal zwaar g; uit de drukkende atmosfeer der pic en uit de onzekere verwacliting belangvoelende. Het uitzicht op Jerusalem is droeï Een overlioop, uit de te enge omî ning van schaakteerlende grijze, plt terrassen. Ilier en daar log modei gebouwenclicheœelskrabbendopstet nevens de lichte oostersche torenl met geweefde transen. Hetverrezi staat stil bij twee uitgebreide koepe die der Omar's Moskee en die der Bj liek van het Heilig Graf. Overal en c in de stad, die[bloote,grauwe, verkoo steen. En boven ailes zweeft de sii de verlatenheid. Jerusalem ligt gel een kerkhof koud en dood, zom bloemen, zonder gewas, zelfs gi cypressen.'Ze staat recht in doodenas Ze bestaat enkel voor een graf, en graf is leeg nu. Maar het was het graf van een G Gelijk »en veld van zijn oogst o daan,dat uitgepord de voile weelde > zijn dracht gegeven heeft, zoo ] Palestina braak, in verdorring, uil droogd, ontvezeld ; en dat is het w der Yoorzienigheid. De tijd kan g' _ ?el~ gang maken in het Mes3Îanis< ille Land. Galilea, Judea, en bizonder Jer leg, salem waren aangeduid inGods buite aal werken voor de daden van Jésus ; h aal werk is gelcverd en nu is het door ( ; en liand Gods geslagen. Israel's roeping ede eigenaardig. Een volk zonder gelijk nig Ilet heeft in zijn wezen geen enke liel> lioedanigheid waaruit het leven eeni 1^e natie kan geboren worden. Rond bai >er- gewennen de inwijkelingen zich aa de omgeving en gaan met den tijd e de ontwikkeling mede, en de inboo het lingen blijven gesloten in hun zelvei oet zonder vermogen, onveranderlijk, oi i'eg verschillig aan de jaren die vlieden, e oc- aan de gebeurtenissen, de oorlogei de het verval die uitsteken. De Jood i 'lei enkel een getuige, hij draagt in zij hts zeden voort de tnerken om de Bijbe ar* sche gesehiedenis te herbouwen. Daa ige voor allcen blijft Israël brstaan. War neer Thebes,Troya, iNiniven ofBabylo in~ van de wereldkaart verdwenen zijn e ict vergaan, blijft Jerusalem om het blo< ng dige tafere( 1 der Godsmoord te verkl; en rcn. Het draagt de grauwc schijn va c^e den doodenden banvloek. ian Langs die hobbelige, kantige dalin ats van den Scopus zullen de veroveraai ^er voor Jerusalem hun stoet vormen. W groeten Allenby als de ziel der ove Jg- winning... maar hij is geen krui: cl~ vaarder. Buitenaf zijn persoon en d lie huîdige gebeuitenissen spreken andei ne feilen, dwalen er andere beelden va •en roemrijke helden op den Scopusberg îcs Ze dringen zich op tôt erkennen va "ht grooter gehalle. Enkel aangeweze -^3' Salmanasar, Sennacherib, Nabuchodc lS1" nosor, die daar in den ouden tijd hu 0lV tenten liadden opgeslagen. Gelijk d heilige Léo, Attila voor de poorlen va ''e' Rome wederliield, zoo stond de hoog< priester Jaddus aan de Damaspooi 'er voor Alcxander. Tilus ging als verov< :en raar,de eerste binnen in deHeiligeStac het was voor hare onteering ; Godfrie van Bouillon als overwinnaar vols hem eene eeuw later op voor de hci heiliging van Jerusalem, het Heili Land aan de christenen ; en nu n an achllien eeuwen volgt Allenby in zeg< tocht. Dat bel toch niet weze om Jeri ^e~ | salem aan een godvergeten volk ove 21 k te leveren. ;en E. BRABANTS. | Hevige arlilieries^rSJd I weerzijdsii de Haas Laatste cficieeie krichlen Fransch front PARîis, 12 Dec., Î5 u. Yen K.-O. van Reims werden verscheidene pogingen cp onze kîeiae poslen afgesiagen. Tamefijk hevige artl!!criestrîjd langs weer-zijder. de Haas. Ten N. van den heuvel 304 bleef een ïijan-dige aanva! zender uitsiag. PARUS, 12 Dec. 23 u. Tanclijk groote artillerlebedriebednjvig-în de sektors van Chavignon, Couceron en Champagne en rechts van da Fîiaas. Een verrassendo vijandige aanva! om Cour-cy ga? geen uitslagen. Eiîgslsch fronî LONDEH, 12 Dec., 15 u. Wij maakten eenige gevangenen tsjder.s een verrassende aanval cin Pcuruet. Een plaatseSijke aanval werd afgesiagen ten N. van la Vacquerie. LONDEN 12 Dec., 23 u. De vijand voerde dezen morgen op can front van 1500 m. een hevige plaatselijke aanval uit ten 0. van Bullecourt. Hij kon in eene kleine loopgraoht van eerste lijn dringen maar op al de andere punten werd hij metzware verliezen afgesiagen. Wij maakten eenige gevangener. Vijandige artilleriebedrijvigheid ten Z. van Lens, om Armentiers en Meesssn. * Itali^ansch fren ROME, 12 Dec. Gedurende gansch den dag hebben v/ij gis teren hardnekkig gestreden tusschsn d Brsnta en de Piave. ïalrijke OosteniSjksch troepen vieien onze stellingen aan op de DUS Barreita {crwijl andere detachementen voor •îît kwamen op de délia Grso. Sterks duiîsche eenheden vie'en aan te 0. van Spinocla en Calcina. De strijd duurde gansch den dag en d vijandige aanval was buiteRgewoon hevig es ondersteund door eene machtige artillerie. Onze troepen onderstonden heldhaftîg de: sohok. Eenige steIJingsn die bij het begi moesten ontruirnd v/orden, werden bijna vol Isdig hercvsrd tijdens tegenaanvallsn. —«SSBW»— Cuba zbÎ treepen sfuren Rome 10 Docemb. — De minister va: Guba seint dat zijtie regeering troepe zal sturen naar het Westelijk front.On léger is niet talrijk zegt hij maar het bc staat ult beproefde mannen. ___ —«•■sgs»»*™" De Engelsshe vkôî versferK met 50.000 mannen Londen 10 Dec. — Buitengewon budo-etten werden gestemd voor een | vermeerdering van 50.000 mannen in d | vloot. I ' De duiische regeering in deû Rijksdag beschuldigt h ^ ^ u" De kroonraad le Berlijr n- Zurich 9 Dec. — Graaf Czernin m je in Berlijti een kroonrr.ad bij woncn w Hindenburg en Lùdendorf met < 18 keizer zullen tegenwoordig zijn. e. Eene officieuse nota zegt dat de le spreklcen zullen loopen over de laal ,r verklaringen van Czernin. Er is kwes ir zegt de nota verder, eene drukking te oefenen op de verbondenen door n medewerking der Oostenrijkers. n In zekere middens denkt men dat r- samenwerking op het moraal der v 1 bondenen zal werken. De « Deutsche Tagcszeitung » zegt i de strijd in het "Westen niet alleen n voortgezet worden voor Elzas-Lothar i, gen, maar ook voor Belgie en de Vlaa s sche kust. Yolgens dit blad zou Duitsi n land bij het sluiten van den vrede Z ^ brugge eisehen. De miîiderheidssocialisteî 1 willen de oôrîogsdoe!eind« n kenisen n Zurich 9 Dec. —De «Leipziger Vol i- zeitung » verwijt de regeering hi n oorlogsdoeleinden niet te bepalen. De oorlogspolitiek van Duitschlaj beweert het blad, heeft nooit den vre S bevoordeeligd. Tôt nu toe verzwc •s Duitscliland zijne oorlogsdoeleindi ç» De laatste verklaringen van Tlertling r_ Kuhlmann zijn eene bedreiging voor westflijke mogendheden. Wij dénis dat het oogenblik gekomen is om e oorloosdoeleinden te kennen. ° e n De revelistie zal konien :• ©p haar ui n n Zurich 10 Dec. — Ziehier eenige t >- voornaamste uittreksels van de redevi n ring, door S!rœbel,van de socialistisc minderheid, nitgesproken donderd c laatst in den Rijksdag : Il ij zouden welhaast den vrede hebl indien men waarlijk van Pruisen t Staat wil maken die plaats kan nem î- onder de beschaafde landen. Von Ileyt | brandt de leider aermachtigste partij v (l Pruisen, heeft gisteren gekproken teg eenen verzoeningsvrede ten voordeele v ■ I* eenen vrede met geweld. Von Heyi > brandt is de leider der partij die in or g besturen het hooge woord te voeren lie a en in goede betreklcingen leeft met militairen. lloe kunnen onze vredesvoorstell bijval genieten met sulkeparti/ als me. ;r ter in Pruisen en gansch het keizern) De regeering komt wel iswaar tussch in woorden voor een vetzoeningsvre maar de militaire parti j werpt gans haar gewiclit in de schaal ten voârdei van eenen aanhechtingsvrede. Dit ali kan doen gelooven dat de betoogingen d Duiische regeering niet rechtzinnigzij » Het reactionnair Pruisisch regiem ^ de krachtdadigste steun van ons milil ris/ne en impérialisme, wian wij wel m gen veranUvoordelijk noemen voor d, oo r log. Von Ileydebrandt heeft gelijk wanne hij zegt dat wij het hervormingsontwe, ' gckrègen hebben, ten gcvolge van di G ernst van den toestand in Juli. Dit oi, 3 werp was het gevolg der mislukking vc a onzen onderzeeëroorlog, van de verra ' sende ontscheping der Amerikanen Europà en het verrassend Russisch offe 15 sief. Indien von Ileydebrandt verklaa dat ds meerderheid van den Rijksdc 8 misbruikgemaaktheeft van den kritisclu 1 toestand van het land, antwoorden wij Wie heeft het land in dezen toestand g 1 bracht ? 't Is de hchtzinnigheid van c 1 duitsche regeering en der parti/en die h ' aangemoedigd hebben het ongeloofl ultimatum te sturen aan Servie. Zoo het duitsch militarisme moetblijvi zegepralen, hoopt men spoedig den dem kratischen stroom le dempen. Maar i denk dat deze heeren zich volledig mt a rekenen. Het volk zelf zal hen tege s werken. Terwijl de aanhechtingsgezinden de imperialisten handelen zooals zij h verkiezen, mogen wij zelfs geene vêrgac 1 der in g beleggen te Berlifn, omdat » pohtie er zich tegen stclt. Gij wilî enkel de wereld uwe politi van geweld opdringen. Gij rekent er e ten millioen en half mannen naar ; o Westelijk front te sturen om het te do e boren en dan tespotten metdeverzoenii Waarom is men bij ons voor een verzoeningsvrede ? Omdat men weet d< ' men de economischo moeilijklieden ni zal overkomen indien wij ons met de oe tegenstrever niet verstaan kunnen. aai ''jfoc van ecn anderen kant rekenen t n Duitschers er op na hunnen vrede dot geweld de wereld te regeeren ? Hoe dei lcen zij aan een nieuwen oorlog te wede, ?le .\taan ? Ik bewerk geen revolutie ; deze zal va " zelfs ko/rien, wanneer al de eerste voot waarden zullen vervuld zijn. Deze vooi waarden zult gij zelf doen bereiken doc de voortzetting van den oorlog. cr" IVie van u zou gedacht hebben dat w een jaar den onderzeeëroorlog zoude iat voeren zonder belangrijken uitslag. jn De volksvertegenwoordiger Iloffman m-" roePt: >h- 't Is het volk dat al de opoffennge se. doet. Strœbel besluit : 't Is niet Hindenburg alleen die mot S beslissen ofermoet oorloggevoerd worde en hoe lang. 't Js eene kwestie die hc volk en zijn vèrtegenwoordiging aanbt langt. . Onze besturende militaire middens wii len aanhechtingen. Men weet het in de ire vreemde en men is er verontwaardig over. ' De vreemde heeft het recht vanDuitsch c'c landdemokratischewaarborgen teeischen e» 'Het tijdperk voor den oorlog en het ulti ;n- matum aan Servie hebben hetbewezen en De vreemde zal nooit onze regeering ver (^c trouwen, zoolangzij steunt op de midden en die het gedacht deelen van Ileydebrandt de De vreemde heeft geen vertrouwen i, het duitsche militarisme dat altijdgekan was tegenscheidsgerecht enontwapening Het duitsche volk wil geen verstootelinl £2» blijven. Het ml den vrede met de mensch lieid zooals een vrij volk dat zijn eige, bestemming kiest. 1er se- De vredesvoô^waarden j^er van Ersbergeî Amsterdam 10 Dec. — De « Suddent en sche » de oorlogsyergoedingen bespre en ltende verklaart : cn Wij hebben berichten ontvangen di< le_ beweren dat M.-Erzbergerzou verklaarc an hebben de volgende voorstellen gedaai ■en te hebben : an Ontruiming van Belgie met waarborf le_ van zijn economisclie, politieke en mi ,ze litaire onafhankelijkheid en eene scha devergoeding van G milliards 250 mil de lioen- Ontruiming van het N. van Frankrijl en en afstand van Ëlzas Lotharingen. jS. Onafhankelijkheid van Polen en Li yC- tbuanie. en Teruggeven van de Duitsche kolonier cle met bijvoeg van eenige Fransche. ch Arabie en Mesopotanie aan Turkeye •le Staking van de onderzeeëroorlog gc- 'es durende de onderhandeliBgen. er ■ „ n. las_ De ramp vas Halifax °~n 20.00® dakloôzeo Washington 10 Dec. — De toestand e/. wordt steeds ernstiger te Halifax. Om-:.p trent drie duizend gebouwen werden ,n vernield. 20.000 personen zijn zonder dak. Zij werden door bijzonderen of ,n door de schepen opgenomen. Genees-s_ heeren en ziekendienaars zijn aangeko-;n men van Boston. .j_ De stad wordt door troepen bewaakt. rt Een hevi<je storm heeft opnieuw de ,g gemeensehap afgebroken. Men kan on-71 mogelijk voedsel aanbrengen. De stad ' ; ligt onder eene laag sneeuw van twee e- voet. le Er zijn 3.000 dooden en 10.000 gc-kwetsten. 'n Het Amerikaansch leger ik Het Amerikaansch leger telt tegen-s_ woordig 2.087.391 soldaten eo ofïicieren waaroiuler 1.400.000 vrijwilligers. yoor het begin van 1918 zal de mili-on ta're opleiding ver genoeg gevordord Jpt zijn om een nieuw half millioen man-je_ nen op te roepen. cfe Het Amerik. leger zal dus 2.600.00C mannen tellen. ek —— — it" Aan ©nse lesers 37- Ten gevolge eene onderbreking der elek ig. trische strooming konden wij ons numme en van gisteren slechts gedeeltelijk afdrukken De gebeurtenissen in Rusland v waw -w i- -vw* | . Een manifesî der Soeialish Isgen de Ma?cimalisîen ?t Londen 11 Dec. n Uit Petrograd asn de Agence Reuli Tôt nu toe is de Uitslag der lviezi Je nog niet volledig. Men heeft de indr dat de Maximalisten de grondwettelij i- vergadering zullen ontbinden indien hun vijandig is. De Maximalisten vreezen deze gebei « tenis. De middenko miteiten van een zak aantal socialistische groepen en het u r voerend komiteit der afgevaardigd van de landlieden doen den volgendi 7 oproep : "■ De afgevaardigden der Maximalist onderhandelen met den vijand naar g n heime bevelen voor het volk verborge De >vapenstiistand verbindt de Ru n sen niet zoolang de grondwettelijke v( gadering zich niet uitgedrukt heeft. I afzonderlijke wapenstilstand der Mas malisten zal niet leiden tôt het sluitc ^ van den algemeenen vrede. n Wij zijn stellig overtuigd dat c f grondwettelijke vergadering den volk wil zal uitdrukken en datzij hetnoodij , zal doen om eenen vrede te bekome die strookt met de Russische belangc en deze der wederlandsche demokrati i H et srgaan van Lenme îwijfe aan de serHjkheid van . ' Duitschland Petrograd) — Do Pravda schrijft : Wij weten dat Duitschland enkel m s woorden bereid is het vredesprograr • ma der Russische revolutie te erkenne ^ Wij kennen de Duitsche vredesvoo 1 waarden niet maar wij kennen liet vr • desprogramma van de meerderheid vc > den Rijksdag, waaraan Scheideman c Ebert deel maken. 2 Dit programma verzekert de onafhai kelijkheid van Polen, Koerland en L thuanie cn stemt overeen met het pri] ciep der vrije *nlwikkeling der volki ren. Bij 't begin van den oorlog beloofd Duitschland de volkeren te bcvrijde door het tsarisme verdrukt. Dit was schijnheiligheid. : De Duitsche regeering, Polen en D( nen verdrukkenden en het princiep de 1 vrije ontwikkeling voor de werklicde niet to^kennende, kan de roi van vei > losser niet vervullen. In deze voorwaarde is de verondei stelde bevrijding van Polen, Koerlan en Lithuanie enkel leugen. Ilet gebruik der woorden « onafhar L kelijkheid en vrije ontwikkeling voor d volkeren » heeft enkel voor doel de g( dwongen afscheiding van Rusland e het vazaalschap aan Duitschland te vei bergen. Scheidemarin en Cie treden dus oper lijk de overweldigingsplannen j^an he impérialisme bij ofwel zij zullen voo goed er moeten van afselieiden. Wij zijn stellig overtuigd dat zoo d duitsche regeering het russische volk ec, oneerlijken vrede wil opdringen, het rus sisch front zou ontvlammen in geestdrift engewapendde eer derruesische revoluti zou verdedigen. Wij zijn stellig overtuigd dat in di geval de duitsche werkende klas oni zou ter hulp komen, niet alleen omda zij solidair is met de russische revolutit maar ook omdat de duitsche wërklieder zouden begrijpen wat de afbreuk de; onderhandelingen met Rusland zou be teekenen. Kaledidine bereidt slch t©' den strijd Haparanda 11 Dec. — Men verwach troepenmachten van de Maximalisten. Generaal Kaledine doet een strenge tucht heerschen op het grondgebied van den Don. Ilet bèstuur is er zeer re-gelmatig. De bevoorrading van het volk ?r> laat niets te wenschcn over. De maat-regclen worden getroffen voor het ver-" vaardigen van wapens en munition. De proklamatie van den Soviet heeft op de soldaten geenen invloed gehad, maar generaal Kaledine Jiceft toch de Ir~ wapens afgenomen van de troepen die hij niet vertrouwt. Deze werden naar .el huis gesfnurd. Ceneraal Kornilofï ondersteunt Kalc-=n dine. Savinkoff houdt zich bezig met de militaire administralie. Bodzianko zit eeîie soort van belangrijken raad voor en be-stuurt de binnenlandsche zaken in de ' streekvan den Don. s- * -i» 1 m )e OP 'T ITALIAANSCH FRONT S- i'e Het vertrouwen ês groot î 11 New-\ ork 10 Dec. — De correspondent e- van de Associated Press schrijft : oc Ik heb het hoofdkwartier bezocht van den generaal die het bevel voert over eene heldhaftige divisie Alpijnen en Bersagliers, die de hoogten aehter de vlakte van Asiago "behielden tôt dat zij letterlijk in stukken gehakt waren en c dat de overlevenden gedwongen werden a" op de nieuwe lijn terug te trekken. ;n De generaal was bezig zijne geteister-' de troepen te hervormen en Avij zagen 3" langs de wegen talrijke kolonnen zich 11 toi den nieuwen strijd bereiden. 11 Een batailloîiaanvoerder had van eene gansche divisie 200 mannen verzameld }" en voerde aan hun hoofd de eindstorm-1_ loopen uit, tôt dat het bevel lot wijken toegekomeri was. Er waren, zegde hij, drie regimenten e bersagliers, eenige bataillons alpijnen n en ecn régiment infanterie in lijn, door veldbatterijen en kanonnen van middel-matig kaliber. Zij lagen in lijn aehter de Asiago van af de Meletta tôt aan de r Brenta, toen de vijandige aanval zijn n toppunt bereikte. Een regiment bersagliers had de Ton-darecar behouden tôt dat zijne section .. versmolten waren op 36 mannen. 't 1s c| dan dat de alpijnen gestuurd werden om de bersagliers af te lossen. Deze , baanden zich eenen weg door do vijan-e dige rangen tôt aan den top van den heuvel, maar enkel om hunne-makkers tl in stukken gehakt te ontdekken. Eenige der bataillons gingen beurte-lings vooruit en achteruit op de hellin-. gen van den heuvel, terwijl de andere 1 op den heuvel bleven omringd van r vijanden. Om 9 tire, woensdag morgen, stuurde s de bevelhebber der bataillons zijn laat- 2 ste verslag aan den generaal. Hij seinde - dat de vijand hen overal omringde en een stormloop zou uitvoeren. 't Was 3 de laatste maal dat men van hem en van zijne mannen hoorde spreken. De vijan- t dige rangen werden steeds aterker en de ter hulp gestuurde alpijnen werden uitgcrocid. Op de andere punten dunrden de gevechten voort lot dat de Italianen getiendeeld waren. 't 1s dan dat de aanvoerder van een bataillon het overschot eener divisio verznmelde en streed tôt in den avond, tôt dat de nieuwe Italiaansche verdedi-gingslijnen voltrokken waren. Al de troepen hebben voile vertrouwen ' I 1ti»T Pi VlOXi «V/ V>AJ V*. V/ J O f — ^ A i bozettioB vas kmûm coei5 i Eiiéetei w Be veldtdcht van Fr«!esfina Ilet schij.nt dat wij de laatste gebenr-tenissen in Palestina niet naarwaardc geschat hebben en dat wij niet goed he ' belangderKrijgsbewerkingen begrepei hebben. En nochtans werd gansch hetviiandij plan op dit verre oorlogstooneelen ii duigen geworpen. " Ket vijandig p!an mislukt Wij weten dat de Engelschen reed ce t, voor den veldtocht van Palestina Bagdad veroverd hadden. Men w*eet welken pri js de vijand hechtte aan deze stad , en v/athij gedaan heeftom deze opnieuw te bemachtigen. In het begin van den ( zomer werd het Turksch leger heringe-richt cji van een talrijk materiaal voor-r zien. Zijn eenheden werden versterkt ^ door troepen van Europa, Galicie en Roemenic. Tegen het gedacht van Djemal Pacha, die aan Jérusalem meer waarde heclilte dan aan Bagdad ; besloten Envcr en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes