Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

249 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 12 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3775t3gn5x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND i..ud"'*M'lr'.''*ilTA;,Ti,M"E--l • i, Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week -*■ * b ' * RIOAOTICBTUKKKN. N1CUW8 T« «NBKN RUE MORTET 17CN RUK CHANTILLY 73 CALAI* •er om*»* Belgle K»gcIa»<MloIlat.d SM>0 JStéfrk RCCllt d0.01\ WÎJ VU Vrailli, 8>f% Jpfts ABOJVXKMEXTSrMJZEIV VOOR SOLDATES •er trtmcBtcr «c 4.00 » E.50 » S.OO W Vrtrtf firtH TOftllt Mî lîUld d^n) î 40 , Mfo f «hrtJve t « On» Vaderland » 17, rne de Vie, Calai» V vUà UvU vil Vvllk vlë tailU , I er maana 1,lu **n hsti«u-m «dru «zonoln tk worden JERUSALEM "J.17. Bonar Law kondigde in de En gel' mhe Kamers aan, dat Jerusalem, van aile Itikeer afgezonderd, na een kort lelcg, wA overgaf aan de troepen van generaal llenby. Op 9 December zou de generaal mringd van de hoofden der Fransche en laliaansche korpsen officie cl zijn intrede oen in Jerusalem. Indien we een weinig v die tijding moesten wachtèn, is het> at Allenby met de grootste zorg aile eschadiging der heilige Stad wilde ver-lijdcn.* • We stellen o.is gemakkelijk liet fficieele van den oplrckkenden stoet oOr, de Scopusberg afdalende op weg laar de Damaspoort, de eenige toe-[ankelijke intrede, len Noorden van de Stad. Links ligt de dorre, doode vallei an Josaphat en den Olijfberg, rechts juiten de muren liet het nieuwe kwar-ier der Russen met zijn bochtige ^melgebouwen. Iloe plechlig we ons dat nu ook zin-îcn 't is toch geen Palmenzondag met let inachtige hosannah tôt zegening an den Yerlosser, 't is geen heil en reugde die worden uitgebazuind die [, trede hoe statig ook zal zwaar gaan lit de drukkende atmosfeer der plaats :n uit de onzekere verwachting der iclangvoelende. Iktuilziclit op Jérusalem is droevig. îen overhoop, uit de te enge oinhei-iing van schaakteerlende grijze, plalte terrassen. Ilicr en daar log moderne ;ebouwendiehcmelskrabbendopsteken levens de licbte oostersche torenljes met gcweefde transen. Het verrezicht stial stil bij twee uitgebrcide koepels, die der Omar's Moskec en die der Basi-liek van het Heilig Graf. Overal en ook in de stad, diejbloote,grauwe, verkoolde steen. En boven ailes zweeft de slille, de vcrlatcnlieid. Jerusalem ligt gelijk een kerkhof koud en dood, zonder bloemen, zonder gewas, zelfs geen cypressen.'/e staatrecbtin doodenâsch. Ze bestaat enkel voor een graf, en dat graf is leeg nu. Maar het was het graf van een God. Gelijk »en veld van zijn oogst ont-daan,dat uitgepord de voile weelde van zijn dracht gegeven heeft, zoo ligt Palestina braak, in verdorring, uitge-droogd, ontvezeld ; en dat is het werk der Yoorzjenigheid. De tijd kan geen - - «— gang maken in het Mesîianisch Land. Galilea, Judea, en bizonder Jerusalem waren aangednid inGods buiten-werken voor de daden van Jésus ; het werk is geleverd en nu is het door de hand Gods geslagen. Israel's roeping is eigenaardig. Een volk zonder gelijke. Het heeft in zijn wezen geen enkele hoedanigheid waaruit het leven eener nalie kan geboren worden. Rond haar gewenncn de inwijkelingen zich aan de omgeving en gaan met den tijd en de ontwikkeling mede, en de inboor-lingen blijven gesloten in hun zelven, zonder vermogen, onveranderlijk, on-verschillig aan de jaren die vlieden, en aan de gebeurtenissen, de oorlogen, het verval die uitsteken. De Jood is enkel een geluige, liij draagt in zijn zeden voort de merken om de Bij bel-sel» e geschicdenis te herbouwen. Daar-voor alieen blijft Israël bestaan. Wan-neer Thebes.Troya, Niniven ofBabvlon van de-wereldkaart vcrdwenen zijn en vergaan, blijft Jerusalem om het bloe-dige laferet 1 der Godsmoord'te verkla-ren. liet draagt de granwe scliijn van den doodenden banvloek. Langs die hobbeMge, kanfige dalirsg van den Seopas zullen de veroveraars voor Jerusalem hun stoet vormen. Ws grocten Allenby als de ziel der over-winning... maar bij is geen kruis-vaarder. Buitenaf zijn persoon en de liuidige gebeuitenissen spreken andere feilen, dwalen er andere beelden van roemrijkc helden op den Scopusjwrg. Ze dringen zich op tôt erkennen van grooter gehalte. Enkel aangewezen Salmanasar, Sennaeherib, Nabuchodo-nosor, die daar in den ouden tijd hun tenlen hadden opgeslagen. Gelijk de heilige Lco, Attila voor de poorlen van Rome wederhield, zoo stond de hooge-priester Jàddus aan de Damaspoort voor Alexander. Tilus ging als verove-raar.de eerste binnen in de HeiligcStad, het was voor hare onteering; Godfried van Bouillon als overwinnaar volgt hem eene eeuw later op voor de her-heiliging van Jérusalem,. het Heilig Land aan de chris len en ; en nu na achtlicn eeuw.n volgt Allenby in zege-locht. Dat het loch niet weze om Jérusalem aan een godvergeten volk over I televeren. „ E. BRABANTS. Hevige artil!eHes$rïjd vsreercrijdeat de Mass Laatste cjpcieele berichteo Frsnsch front PARIJs, 12 Dec., 15 u. Ten K.-O. van Reims werden verscheidene poglngen op onze kîsïne poslen afgeslagen. Tameiijk heviga artiilericstrijd langs weer-zijden do ffiaas. s Ten N. van den heuvel 304 bleeî een vijan-dige aanvai zonder uitslag. PARIJS, 12 Dec. 23 u. Tameiijk groote artillerlebedriebedrijvlg-In de sektors van Chavignon, Gouceron en Champagne en rechts van de Haas. Een verrassend8 vijandige aanvai orn Cour-cy gaf geen uitslagen. Engelsch front LONDEN, 12 Dec., 15 u. Wij maakten eenige gevargenen tijdens een verrasser.de aanvai om Pauruei. Een plaatselijke aanvai wtrd afgeslagen ten N. van la Vacquerie. LOMDEN 12 Bec., 23 u. De vijand voerde dezen morgen op sen iront van 1500 m. een hsvige plaatselijke asnval uit ten 0. van Builecourt Hij kon in eeno kleine loopgrachtyan eerste lijn dringen maar op al de andere punten werd hij metzware veriiezen afgeslagen. Wii maakten eenige gevangenen. Vijandige artllleriefcedrijvigheid ten Z. van Le ne nm Af^nntiare on ftfl P fl ^ <5 ?. n îlalissnsch fronl R0Î8E, 12 Dsc. Gedurende gsnsch dendag hefcben wij gis-ieren hardrsekkig gestreden tusschen de Brenta en de Piave. Tairijke Oostenrîjkschc troepen vieien onze stelîingen aan op de Dilia Bsrretta terwijl andere detachementen voor-uit kwamsn op de délia Crso. Sterke duitsche eenheden vieien aan ten 0. van Splnocia en Calcina. De strijd duurde gansch den dag en de vijandige aanvai was buitengewoon hevig en ondersteund door eeas machtige artillerie. Onze troepen onderstonden he'dhaftig den schok. Eenige steîlir.gsn die bij het begin moesten ontruimd worden, werden bijna vol- ledig heroverd tijdens tegc-naanvalien. - ■ Cuba zal troepen sturen Rome 10 Docemb. — De minister van Guba seint dat zijne regeering troeper zal sturen naar het Westelijk front.On) léger is niet talrijk zegt hij maar het be staat uît beproefde mannen. De Engelsche vîooî verslerk met 50.000 mannen • Londen 10 Dec. — Buitengcwom budgetten werden gestemd voor een vermeerdering van 50.000 mannen in d vloot. De duitsche regeering in dea Rijksdag besehuldigd De kroonraad te Berlijn Zurich 9 Dec. — Graaf Czernin moet in Berlijn een kroonraad bijwonen waar Ilindenburg en Ludendorf met den keizer zullen tegenwoordig zijn. Eene officieuse nota zegt dat de ge-sprekken zullen loopen over de laatste verklaringen van Gzernin. El"iskwestie, zegt de nota verder, eene drukliing uit te oefenen op de vei'bondenen door de medewerking der Oostenrijkers. In zekere middens denkt men dat die samenwerking op het moraal der ver-bondenen zal werken. De «Deutsche Tageszeitung» zegt dat de strijd in liet Westen niet alieen zal voortgezet worden voor Elzas-Lotharin-gen, maar ook voor Belgie en de Vlaam-sche kust. Volgens dit blad zou Duitsch-land bij het sluiten van den vrede Zee-brugge eisclien. De minderheidssocialisten wiîlen de oorlogsdôeieinden kennen Zurich 9 Dec. —De «Leipziger Volks-zeilung » vcrwijt de regeering hare oorlogsdoeleinden niet te bepalen. De oorlogspolitiek van Duitschland, beweert het blad, heeft nooit den vrede bevoordeeligd. Tôt nu toe verzvveeg Duitschland zijne oorlogsrloeleinden. De laatste verklaringen van Hcrtling en Kuhlmann zijo eene bedreiging voor de westelijke mogendheden. V,'ij denken dat het oogenblik gekomen is om de oorlogsdoeleinden te kennen. De revoîutie zal koraen op haar uur Zurich 10 Dec. — Ziehier eenige der voornaamste uittreksels van de redevoe-ring, door Strœbel,van de socialistische minderheid, nitgesproken donderdag laatst in den Rijksdag : H ij zouden welhaast den vrede helben indien men waarlijh van Pruisen een Staat wil muken die plaats kan nemen onder de beschaafde landen. 1 on Heyde-brandt de leider aermachtigste parti/ van Pruisen, heeft gisteren gesproken tegen eenen verzoeningsvrede ten voordeele van eenen vrede met geweld. Von Heyde-brandt is de leider der parïij die in onze besturen het hooge woord te voeren heeft en in goede betrekkingen leeft met de miditairen. Hoe kunnen onze vredesvoorstellen bijval genieten met zulkepartij als mecs-ter in Pruisen en gansch het keizerrijk. De regeering homt wel iswaar tusschen in woorden voor een verzoeningsvrede maar de militaire parti/ werpt gansch haar gewicht in de schaal ten voordeele van eenen aanhechtingsvrede. Dit ailes kan doen gelooven dat de betoogingen der Duitsche regeering niet reehtzinnigzijn. Het reactionnair Pruisisch regiern is de krachtdadigste steun van ons militarisme en impérialisme, wien wij wel mo-gen verantweordelijk noemen voor den oorlog. Von Heydebrandt heeft gelijk wanneer hij zegt dat wij het hervormîngsontwerp gckregen hebben, ten gevolge van den ernst van den toestand in Juli. Dit ont-werp was het gevolg der mislukking van onzen onderzeeëroorlog, van de verras-sende ontscheping der Amerikanen in Europa en het verrassend Russisch offen-sief. Indien von Heydebrandt verklaart dat ds meerderheid van den Rijksdag misbruikgemaaktlieeft van den kritischen toestand"van liet land, antwoorden wij : Wie heeft het land in dezen toestand ge-bracht 't h de liehlzinnigheid van de duitsche regeering en der parti/en die het aangemoedigd hebben het ongelooflijk ultimatum te sturen aan Servie. Zoo het duilsch militarisme moetblijven zegepralen, hoopt men spoedig den demo-kratischen stroom te dempen. Maar ik denk dat deze heeren zich vollcdig mis-rekenen. Het volk zelf zal hen legen-werken.Terwijl de aanhechtingsgezinden en de imperialisten handelen zooals zij het verkiezen, mogen wij zelfs geene vergade-dering beleggen te Berlijn, omdat de pohtie er zich tegen stelt. Gij wilt enkel de wereld uwe politiek J van geweld opdringen. Gij rekent erop ten millioen en half mannen naar het Westelijk front te sturen om het te door-boren en aan tespotten metdeverzoening. Waarom is men bij ons voor eenen verzoeningsvrede ? Omdat men weet dat men de eçonomische moeilijklieden niet zal overkomen indien wij ons met den tegenstrever niet verstaan kunnen. Hoe van een anderen kant rekenen de Duitsehcrs er op na hunnert vrede door geweld de wereld te regeeren P Hoe denken zij aan een nieuwen oorlog te weder-.-.taan ? Ik bewerk geen revolutie ; deze zal van zelfs komen, wanneer al de eerste voor-waarden zullen vervuld zijn. Deze voor-waarden zult gij zelf doen bereiken door de voortzetting van den oorlog. }Vie van u zou gedacht hebben dat wij een jaar den onderzeeëroo.rlog zouden voeren zonder belangrijken uitslag. De volksvertegenwoordiger Hoffmann roept: 't Is het volk dat al de opofferingen doet. Strœbel besluit : 't Is niet Ilindenburg alieen die moet beslissen of ermoet oorloggevoerd worden en hoe lang. 't Is eene kwestie die het folk en zijn vertegenwoordiging aanbe-angt.Onze besturende militaire middens wil-len aanhechtingen. Men weet het in den vreemde en men is er verontwaardigd over. De vreemde heeft het recht vanDuitsch-land demokra tische waarborgen te eisclien. Het tijdperk voor den oorlog en het ultimatum aan Servie hebben het bewezen. De vreemde zal nooit onze regeering ver-trouwen, zoolangzij steunt op de middens die het gedacht deelen van Heydebrandt. De vreemde heeft geen yertrouwen in het duitsche militarisme dat altijdgelcant wcts tegenseheidsgerecht enontwapening. liet duitsche volk wil geen verstooteling blijven. Het wil den vrede met de mensch-heid zooals een vrij volk dat zijn eigen bestemming kiest. De vredesvoorwaarden van Erzberger Amsterdam 10 Dec. — De « Suddent-sche » de oorlogsvergoedingen bespre-kende verklaart : Wij hebben berichten ontvangen die beweren dat M. Erzberger zou verklaard hebben de volgende voorstellen gedaan te hebben : Ontruiming van Belgie met waarborg van zijn economische, politieke en militaire onafhankelijklieid en eene scha-devergoeding van 6 milliards 250 millioen.Ontruiming van het N. van Frankrijk en afstand van Elzas Lotharingen. Onafhankelijkheid van Polen en Li-thuanie.Teruggeven van de Duitsche kolonien met bijvoeg van eenige Fransche. Arabie en Mesopotanie aan Turkeye. Staking van de onderzeeëroorlog gedurende de onderhandelingen. De ramp van Halifax 20.000 dakloozen Washington 10 Dec. — De toestand wordt steeds ernstiger te Halifax. Omirent drie duizend gebouwcn werden vernield. 20.000 personen zijn zonder dak. Zij werden door bijzonderen of door de schepen opgenomen. Genees-heeren en ziekendienaars zijn aangeko-men van Boston. De stad wordt door troepen bewaakt. Een hevige storm heeft opnieuw de gemeensehap afgebroken. Men kan on-rnogelijk voedsel aanbrengen. De stad ligt onder eene Iaag sneeuw van twee voet. Er zijn 3.000 dooden en 10.000 ge-kwetstcn.Het Amerikaansch léger Het Amerikaansch leger telt tegenwoordig 2.087.391 soldateneo oflicieren waaronder 1.400.000 vrijwilligers. Voor het begin van 1918 zal de militaire opleiding ver genoeg gevordord zijn om een nicuw half millioen mannen op te roepen. Het Amerik. leger zal dus 2.600.000 mannen tellen. Aan onze lesers Ten gevolge eer.e onderbreking der elek-trische stroomiag konden wij ons nummer van gisteren slechts gedeeltelijk afdrukken. De gebeurtenissen m Rusland .-t. Een manifest der Socialislen tegen de Ma&imaîssten et Londen 11 Dec. 'n Uit Petrograd asn de Agence Reuter. Tôt nu toc is de Uitslag der Kiezing le nog niet volledig. Men heeft de indruk >r dat de Maxinialisten de grondwettelijke i- vergadering zullen ontbinden indien zij hun vijandig is. De Maxinialisten vreezen deze gebeur-n tenis. De middenko miteiten van een zaker aanlal socialistische groepen en het uit-'' yoerend komiteit der afgevaardigden van de landlieden doen den volgenden '/ oproep : n De afgevaardigden der Maximalisten ondcrhandelen met den vijand naar ge-n heime bevelen voor het volk verborgen, De wapenstilstand verbindt de Rus-n sen niet zoolang de grondwettelijke vergadering zich niet uitgedrukt heeft. De afzonderlijke wapenstilstand der Maximalisten zal niet leiden tôt het sluiten van den algemeenen vrede. n AVij zijn stcllig overtuigd dat de 't grondwettelijke vergadering den volks-wil zal uitdrukken en datzij hetnoodige zal doen om eenen vrede te bekomen, die strookt met de Ilussisehc belangen T' en deze der wederlandsche dcmokralic. d . Het orgaan van Lenine twî. jfeît aan de eerlijkheid van Duitschland !- Petrograd. — De Pravda schrijft : Wij weten dat Duitschland enkel met s woorden bereid is het vredesprogram-• ma der Russisclic revolutie te erkennen n Wij kennen de Duitsche vrcdcsvoor-:t waarden niet maar wij kennen h'et vre-'• desprogramma van de meerderheid van S den Rijksdag, waaraan Scheidcrnan en l~ Ebert deel maken. n Dit programma verzekert de onafhankelijkheid van Polen, Koerland en Li-thuanie en stemt overeen met het prin-cicp der vrije «ntwikkeling der volke-ï* ren. Bij 't begin van den oorlog beloofdc Duitschland de volkeren te bevrijden door het tsarisme verdrukt. Dit was schijnheiligheid. ® De Duitsche regeering, Polen en De-neo verdrukkendcn en het princiep der n vrije ontwikkeling voor de wcrklieden niet to°kennende, kan de roi van ver-F> losser niet vervullcn. In deze voorwaarde is de veronder-l" stelde bevrijding van Polen, Koerland en Lithuanie enkel leugen. . IIet gebruik der woorden « onafhan-kelijkheid en vrije on tvvikkeling voor de •volkeren » lieeft enkel voor doel de ge-dwongen afscheiding van Rusland en het vazaalschap aan Duitschland te ver-1 bergen. Seheidemann en Cie treden dus open-' lijk de overweldigingsplannen van het impérialisme bij ol'vvel zij zullen voor goed er moeten van afscheiden. H ij zijn stcllig overtuigd dut zoo de duitsche regeering het russisclic volk een oneerlijken vrede wil opdringen, het russisch front zou ontvlammen in geestdrift engewapendde eer derruesische revolutie zou verdedigen. ' Wij zijn stellig overtuigd dat in dit " geval de duitsche werkende klas ons 1 zou ter hulp komen, niet alieen omdat " zij solidair is met de russisclie revolutie maar ook omdat de duitsche wcrklieden ' zouden begrijpen wat de afbreuk der ' onderhandelingen met Rusland zou be-teekenen.Kaledidine feereidt zich tôt den strijd Ilaparanda 11 Dec. — Men verwaclit den strijd tusschen de Kozakken en de troepenmachten van de Maximalisten. Generaal Kalcdine doet een strenge tuclit lieerschen op het grondgebied van den Don. Het b est uur is er zeer re-gelmatig. De bevoorrading van liet volk laat nicts te wenschcn over. De maat-regclen worden getrofi'çn voor het vci-vaardigen van wapens en mnnitiën. De proklamatic van den Soviet heeft op de soldaten gecnen invloed gehad, maar generaal Ivaledine heeft loch de wapens afgenomen van de troepen die hij niet vertrouwt. Deze werden naar huis gestuurd. Ceneraal Korniloff ondersteunt Kalcdine.Savinkoff houdt zich bezig met de militaire administratie. Bodziankozit eeno soort van belangrijken raad voor en be-stuurt de binnenlandsche znken in de streekvan den Don. OP 'T ITÂLIAASSCH FiOHT Met vertrôwwen is greot New-York 10 Dec. — De correspondent van de Associated Press schrijft : 1k heb het lioofdkwartier bezocht van* den generaal die het bevel voert over eene heldhaftige divisie Alpijnen en Bersâglicrs, die de hoogten achter de vlakte van Asiago behielden lot dat zij letterlijk in stuliken gehakt waren en dat de overlevenden gedwongen werden op de nicu'we lijn tçrug te trekken. De generaal was bezig zijne geteister-de troepen te hervormen en wij zagen langs de wegen tairijke !;oîonnen zich tôt den nieuwen strijd bcrciden. Een bataillonaanvoerder liad van eene gansche divisie 200 mannen verzamcld en voerde a«n hun hoofd de eindstorm-ioopen uit, tôt dat het bevel toi wijken toegekomen was. Er waren, zegdc hij, drie regimenlan bersaglicrs, eenige bataillons alpijnen en een régiment infanterie in lijn, door veldbalterijen enkanonnen van middel-matigkaliber. Zij lagen in lijn achlcr de Asiago van af de Meletta tôt aan de Brenta, toen de vijandige aanvai zijn toppunt bereikte. Een regiment bersaglicrs had de Ton-darecar beliouden tôt dat «ijne sectiën versmolten waren op 30 mannen. 't Is dan dat de alpijnen gestuurd werden om de bcrsagliers af te lossen. Deze baanden zich eenen weg door de vijandige rangen tôt aan den top van den heuvel, maar enkel om hunne makkers in stukken gehakt te ontdckken. Eenige der bataillons gingen beurte-lings vooruit en achteruit op de hellin-gen van den heuvel, terwijl de andere op den heuvel bleven omringd van vijanden. Om 9 ure, woensdag morgen, stuurde de bevclhebber der bataillons zijn laatste vcrslag aan den generaal. Hij : einde dat de vijand hen overal omringde en een stormloop zou uitvoeren. 't-Was de laatste maal dat men van hem en van zijne mannen hoorde spreken. De vijandige rangen werden steeds sterker en de ter hulp gestuurde alpijnen werden uitgeroeid. Op de andere punten duurden de gevecliten voort tôt dat de Italianen gctiendeeld waren. 't Is dan dat de aanvoerder van een bataillon het overschot eener divisie verzamelde en slreed tôt in den avond, tpt dat de nieuwc Italiaanschc verdedi-gingslijnen voltrokken waren. Al de troepen hebben voile vertrouwen uitgedrukt in den afloop Van den strijd. 8e beietttto van Jerusakm isor k Eof M j De veldtocht van Faiestina Ilet schijnt dat wij de laatste gebeurtenissen in Palestina niet naarwaarde geschat hebben en dat wij niet goed het belang der Krijgsbewerkingen begrepen hebben. En nochtans werdgnnsch het vijandig plan op dit verre oorlogstooneelen in duigen geworpen. Het vijandig pîan mislukt Wii weten dat de Engelschen reeds voor den veldtocht van Palestina Bagdad veroverd hadden. Men weet welken prijs de vijand hechtle aan deze stad en wat hij gedaan heeftom deze opniemv te bemachtigen. Tn het begin van den. zomer werd het Tnrksch léger heringe-richt en van een talrijk materiaal voor-zien. Zijn eenheden werden verstrrkt door troepen van Europa, Galicie en Rocmenie. Tegen het gedacht van Djemal Pacha, die aan Jerusalem meer waarde hechtte dan aan Bagdad ; bcsloten Enver en Ln^rdc \&zr*s>.nâ — Ntiraxftcr Ô35 Prija: S cssSi \iri\Ug 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes