Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

606600 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 02 avril 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm73706/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND fïlSHïeaS : I. Ssôfiktfzàûî ta Ji. Vmp**t Belgisch cl&gblad. T^rscfaqueiie ùp r ! ,de (iagen der week «psfsî oe Beheer : I. KAECKiLANBT 91 rue Neuve, CUiUS ASOKWSMSïs-srsîîai .«"Va» £as«usfl SSeïjçà® &«'*& Œv&aBari$tt. S.3S S«g«a»Sï«S«IS®SSaatf f&r t3eimca&m<r « MO «► S.&O a» s®»©& SS«s f©K»a,'àj-^ifî s «* ©»« VsMÏer)t»HK3 » â'¥s gwiliort«t, 4>a?»?ss ■ ■ ■ ■ — Hêcht 4oàr9 vrij mm wank vù&r Çtad mm iratk «5» immé S3»ifc-."tB«TV«fS*N. M1BUWG T« tENMX «„(, BOKnT H v „„ ag, 6M»MTIt.l,V *S ABOWWgMSSTSPRMSgHf VOOSt SOI^SATEM 3®«H> wseSt {■¥ ^tagress) 0.35 0IKMSN MST tdllfSIKTBWti &&& S*«i*i32>ïïi leSO ?J™UMMaK3 ÏN*«N* AAKttKVRAAlD «M &&aBL.IJUC# ««VZBi.r#a AOSB8 «fc*OrtQt*N TS WOfiMM BERICHT - Men gelieve allé briefwisselhîg le sliiren aan (( Cas Vaderland » rus Keuve, 91, Calais DE MUZIEK EN ONS VOLK Tegenwocudig wordt er veel ga-daan voor de volksontwikkelii g, ailes gparit me« saam om het volk uit het modeler der wetenloosheid te trek-- en, om het te verheffen, het te ver-edeltn. Wij willén van ons volk een zedig, een fjrisch, ea» levendig es leulig volk maken, wij willeu die ruwe schors, die isog aan zijne be-schavirg kleeft, afirnfcken om er een groot, een wij s en verstand g volk van te doen geworden, dat al htt sçhoone van zijn ras beseft. Het is een onbetwîsfbaar f it dat de kun-ten een deel uitmaken van de beschavirg. En een dezer is voor-zekfr wel de muziek. Het lied is er de bijzonderste factor van ter volks-opleidirg, ht*t hefft. en zal altijd een voornamen roi spelen in de saman-leving. 0 gelnkkjglijk zijn wij er r,o^ niet toegekomen ons volk zijne lie-deren te doen zingen gelijk wij het wenschen. Verschill'ge redens zijn er reeds toa aangehaald geweeet, doch de bijzo^ders'e en voornaamste nog niet, dez« zonder dewelke er geenen vooruitgang is in 't aanleeren en bfkend maken va1"1 volksliedei>n; deze waaruit meest al de andere oorzaken, om niet te zeggen aîle, volgen, namelijk dat het grootste ge-deeHe van ons volk gee* muziek kent. Dat. is de eleutel van het geheirn. Wtrpen wij eetten oogslpg op hsf érige Isch volk. Da,3r g^at het heel wat anderstoe. I^dere welstellerde Wrk-mansfamilie be*it haar piano,en h?ar ivpertoriuro liederen, dat vergroot wordt naarmate er nieuwigheden verschijnen. Er is misschien geen iand waar de volksliederen rneer ge-kend eijn,waar meer gezo"g?n wordt ia den huiskrir.g dan ds^r. En waar-hij komt het? Heel eenvoudig. h H volk i&nt de muziek en l.vrrt biigpvolg zijne liederen niet aan op het gehoor zooats bij ons. Een liedje aanleere.n bij den E geischman is ee^ekleinig-beid, dat gaat. van zei£, het is niet noodig dat het motief hun twin-tig maal voorgszongen wordt om fiet te kennen. Ook zirigt het engelsch volk met meer lust dan het onze, het vindt er smaak in. Gezien in Enge-land alleman muziek kent, en bij-gevolg veel gemak heeft om liederen aaa te leeren, zoo zijn zii er tOe aan-gezet om zich nieuwigheden aan te schafTen, hnunen liederecschat te vergroottn. Fiet is bijgavoîg ook niet te verwonderen dat de maziekuifga-ven ginder veel goedkooper zijn dan in Beigie. En hier door komt het, dat in Engeland de pub'.iciteit van liederen zoo groot is, dat liederen wefce-lijks overgedrukt worden in gror,te kranten, om bet volk aan te zetten 2e te koopen. Het huieelijk leven in dit iand is veel beter opgfpast dan bij ons : de familiaavonden, het jorsg ver'seeren, vriendenvereenigingen of clubs, al dat brengt bij ira wat muziek te maken, en bijzonderlijk om te zingen. Hgeft het engelsch volk g?nnak om muziekkunst aan te leeren? Zeker ht maakt een deel uit" van het Mhoolprogram, zelfs op de lagere ge-meentescholm E'! dat verplicbtersd ffiuziekonderwijs op onze seholen hebben wij niet in B- Igie. Wij leeren onze kinderen liedjes aan gelijk wij eenen blinde een gedicht zouden sanleeren. Maar kon die blinde zien. ^-on bij het gedicht lezen en bij zijn eigen aanleeren, wat al moeite en jijd zouden er niet gespaard zijn ; betzelfde zou . geschieden konden onze kinderen muziek lezen. Gaston Rombaut spreekt in de « Bêla. St. • over het lied in de lage-r<? scfiool. Hoe willen wij de kinders J'nst en vol gens de tuost liederen aanleer^n wanneer zii geen bfgt'ip h^bbeu der kunst, wî&neer ^ij er zelfs de grondb girselen niet van kennen. Hdt is r iet te verwonderen dat de bund 1 schoolliederen van Hullebrosk in den smaak van den grooten hoop niet valt. Er mogen nog honderd bundels geschreven worden,, zjj zullen nooit bijval genieten, zoo wij voortgaan op die wijze waar-op wij r u de liederen aardeeren : ze eerst twintig en m-er malen voor zingen, en za dan nog zooveel keeren doen zingen orn ze te kennen. In-tegendeeï, koeden de kinders muziek lezen, zii zouden slechts eerst di ie of vier malen de noten moeten zingen, en daari a den zang met woorden. De ondervindirg is de bfste leermee-steres Ook dat wordt ten laatste eene echte zagerij, dat is vermoeiend, dat nteekt tegen, allijd hetzelf ie herhalen, en dat is mis-schien wel eene oprzaak dat de zaog-lts verzuimd wordt. Zoo de liederen niet onthouden en vecminkt worden, zoo de zangles op krukken springt, zoo de joi gens geen smaak vinden in d n zaog, zoo de soldaten bijna geene Jiedjrs m^-er kenne?i, en bijna ailes ver^eten hebben wat hun is aangejeerd geweest (^p de lagere school, fiaar is hunne onkunde van | <ie rnuzieK. de schuld van. Zeker zijn | er die. gemakkelijk een lied aanlee-i ren, dia e-:n gowd g. hoor hebben, is het niet jammer dat die geene muzivkl ssen hebben gehad ? Hoe vele verJoken talenten zijn er niet. Jo gens die eene schoone stem hebben, rnaar Liet geoefend, zij hebben er nooit aan geda,cht het te doen, no^masls is de bovergemelde reden er de oor^a^k van. Ho«velen zijn (-r niet die zouden willen terng keeren toi hunne kinderjaren om muziek.te leeren. Yyiilen wij een praktischer school geven, leeren wij dan eerst en voorrd de kinders n^uziek a.-<n, en daarom zouden ^ij bet verplich es.d muziekonderwijs mot ten hebben op de lagere schooi. Heeren volksvërtegrfnwoordigers en vo'k&leiders, an u dit punt ern-stig en zonder uitstel na te zien, het geldt het welzijn ^an het volk en van bet toekomend gesl .cht. Robert DE LEYE. DE VLfififiîSGKE SCLD&TEfJ VRftGES HULLEBROECK OP KET FRONT. ZAL HUN «ESSCH EIHfiELIJK AANHOORD WORDEN Ktsosf op den Yzer De Gruyter-&vend IVleer dan ouit was het kunst. Het ge. zeiîige boyenz8ailje van de kantien met de schildf rijt n laBgs cfen œuur, met zijn prettiae tafels en vooral met die symputiixeke Dietschen, ailes bracht in in st- a rning om te doen genieten van de voordracht \an Dr De Gruyter. We wlsten dat hij professor was te Geut, he ? dat hij door zijn openlueht-vertoonÎDgen van Philuctetes een naam had verworveo, dat hij was een persoon in de tooneelwereid. Gelijk hij daer verscheen, doodean-voudig, ver van aile aansteîlerij, in zijn foeriorenpîuntje van den C. T., le^ng, eerder m«ger, g!adgesch«>ren met lets over zich van eeo c)er£.yman, had hij al ainstonds hetl de ?a».l voor zich ge-wocaen.Hij vroeg dat we niât zouden ap{ lau-disseereti en daar hnd hij gelijk in. Kunst is stemming en verwekt stem-ftiiiig. Op thea<ers en ia coneertzalcn en Bruisea zou het nioeten stil zijn als i'i eeu kerk onder den Canon, opdat de w-rking Van het schoone in ons zuu kunnen ongsstoord blijven, zonder dat hinderlijk hand^eblap en de nog meer hinderlijke praatjes-voor-den-vaak tus-schen twee schoonheidspiomenten in. Het programma omvatte enkel uit-treksels van moderne Zuid- en Noord-nederlanders.Van eep$ moisjs (0. Priems) Het iied vaa Phaoon (Van de Woestyne), De Appel (R. De Glercq) in het eerste deel. 't Hljah van mijn ezelke (De Mont), Een lisd der 2?s (H. Swarih), Vsrzen (Gszellc) Uit « fftei » : Zlelsleven is muîiek (Gorter), Klokke Ro&land (ftodenbacb)iahet tvreede Maar wat die titels daar geven !n hun kortheid, ban slechts hij een denkbeeld vormeu die als wij, haast twee urer< lang-, heeft mogeu genieter, van het be-gin tôt hrt eh.de. Want een groot artiest is De Gruyter Wat zijn we ver,, bij hem, van die be-spottelijk mode van verzen zeggen, zooats die voor een tiental jaren woedde o.a. in Holland, als reactie tegeu den kort-lang-dreuo tnet-pathos. Immers, een dichter die een vers maakt, kan misschien een treudg decla-mat or zijn, 't belet niet dat hij wel de-gelijk dat vers hoort in zich en dat er dan zijn heele perioon in nieespreekt; dat er meer is dan kliakers en mede-kliukers, maar ook ho.igte en laagte en vlugh; i i en traagheid en hameren en Steuoen en piijden van ds stem en heel de toocs^haal van drift, vaa de kalme berustiog door viijmenden spot, tc.t breeduitslaaude woede en uiuiunige warihoop en ailes wat eeu vers, vers maakt- En ook gansch zijn u\t riij'se vcrtchijniQg moet dau den weerbots voelen van de werking der gevoelens in hem, en die uiten ia iippen en mor d en oogeiî, in hais ea nek en buste, in hesi zijn pirsoon. En juist daarin is de kunst van De Gruytez gelegen, dat hij dion idealea verzenzegger, die elk dicfct-;!' in zfcti hoort, dat hij dien verwezentlijkt door de praestJties vau zijn nîachtig talent. Gehooitde volhtid van klankin de rijke verscheidenheid van 2ijn soepele stem. Ge voelt het ryhme dat nooit eender, rijst of daaît. (Typisch was, bij Overeenkomst vati materse, het cootrast tusschen het modern-ongtdurige in « van eenmeisje» en het klassiek-bieerie in Van den Woestyne). Op u bonst in de hartstocht in zijn menigvuidige ver* schijning. Ge vst de heeriijkheid van het woord als instrument, en gij, die voor Van den Woestyne stondt, als een beginneljnr' voor een Beethoven-sonate ge bewondert hoe hier een meester dat weergeelt; en ge begrijpt. En de toe-komstmuziek (van Debussy en Max Rager, die G >rters verzen zijn, lijkt u niet meèr ontnogelrjk) nu ge begrijpt dat een dichter in het parexisme van zijn gevoe), soms klank geven kan, niets an» ders dan woorden, om het gelnid alleen om de physiologische werking van htt woord dat men spreekt en dat hij dan echte verzen levert. Maar vooral hoort ge den dichter, of — hebt ge het liever — de mensch. Ge denkt Eiet meer aan streepen of aan blauw van een C T. foerier, zooals ge vroeger niet dacht aan het onberispe-lijke sait van een aangekieeden jas; ge hoort Priems of Yan den Woestyne enz. of beter nog, ge hooit den jongan dte hunkert naar dat meisje, ge hoort Phaoon die orift naar 3e vrouw, ge ziet Eva en 't armdroeve oudje, gehoort Roeland grimmig en trotsch en onstuimig als 't onde G ntzelf en elk woord striemt als een zweepslag uw gevoelig vleesch. Datdicp mensehelijke en hoog artis-tieks tevfns, io zijn ver^en-zeggen, dat natuurlijke, vrij van aile opgeschro'efd-heid, vrij van aile gedwocgenheid, vrij van aile mode, is wel de grootste ver-dienste van De Giuytcr's kunst. Wen vergelijkt htm m t Royaards. 't ïs h-'tl anders. Eris miuder gestileerd-heû*, minder van het holiandsche « : ehtvé » (als dit al een verriier.ste is) maar daar.ertegen meer hartstocht, meer volkdïg uitbattn van al wat in htt vers is. De Gruyter gaat ons nog meer geven. Met hem en onder zijn leiding, bereidt een gansch gezeischap den « Ware-Nar» vsn or zen eenigen Hooft. Wat een feest die vertoonieg zijn zal én om de inuer-Hjke waarde van dat echt-nederlandsch meesterstuk An om de knapheid der weergave, hoeven wc niet te voorspel-len.Dr De Gruyter, We hunkeren naar die v^rtooning, om het hooge ganot dat ze o is geven zal en om het besef van ei-genv\aarde «n eigen-knnnen die ze daar in 't groote publiek zal slingeren, ten spijt van wie 't benijdt. BAUL JANS, Aalœ- Ouïe oiîdersfetiningslijsî Over^racht 487.70 E.H. P. Vander Million 2e stort. 15.00 Robert De Leye 10.00 L. Lambrechts 10.00 V. Haesaert 10.00 M. Ghysebrechts 3.25 Van een snlo-slim 1.00 De Wiehijderskomp. 111 L.A. opbrengst van eene omhaling Omdat go zoo goed de belangen der Vlamicgen verdedigt 25.00 Marcel Pickarts knrp. 2.00 Luitenant Vander Gracht 5 00 Vanhoutte, tr. s. Kales 3.00 Dr Bessemans (2e storting) 5.00 Mertens « O. V. vooruit » 5 00 De Lantsheer 5,20 G"sar Van Driassche 3.20 Van eenige VI. kerels Z 87, 67 cie 5.00 Delputte Jos. brankariier 10.00 De kerels der 1 comp. Z 44 64 70 Eene omhaling in Z 163, zoo kult men Nant 30.00 Als wekelijksche steun van Z 37 10 komp. 3.50 Van de vurigste VI. derzelfde komp. 1,50 Richard Coucke, Kales 5.00 E. H. Janssens, aaim. 5.00 Voor Vlaamsehe eenzelvighsids- kaarten L. B. 2 50 717.35 i— ■ ■ Het Duilsch Icger S&s&esisfellisig eener legera^deeling Baie, 30 April. Lang voor het offensief werd nooit anders g?sproken dan over het getal af-deelingen en de meest tegenstrijdige geruchten deden daarover de ronde. Maar wat bevat eene afdeeling ? Ziehier : ©pperstaf der divisie, 70 man ; Ijnietroepen 3 regirnenten elk van 3 bataljons, 3 compagnies mitraljeuzen, 1 compagnie cyçlisten, samen 8 400 man; 1 eskaclron ruiterij, 150 man; ka-nooniers 2060 man; genie 1150 man; ge-zondheids'iienit 210 man, vervoerdienst 1530 man. Ailes te zameu voor eene Ie-ger&fdeeling : 15.570 man. fôuitsche blu| Londen, 30 April. Het « Aifonblad » drukt een snel-bericht uit Zurich viaBerlijn, meldende dat de Engelsche vervoervloot in het Nauw van Kales vereenigd is om bij voorko'taènd geval de Britsche troepen naar Engeland over te brengen. — " ^ I* ORTUGAL Brifsche bulp Londen, 30 April. Het Engelsch gouvernement heeft be-sloten aan Portugal de noodige schepen to leenen voor de bevoorrading un het volk. Engeland heeft ook beloofd hospi-taàl te z-.'hden om de gekwetsten te ver-voeren.-, ■■wnwi»— Ûe duitschers op 60 km. v»sa Sebustopol Zurich, 30 April. De duitsche troepen trekken rap vooruit en zijn gekoitien cp 60 km. van Se-basïqpoî.Men seint uit vijat.dige broa, dat de werv liedenpartij voordeeli? is vcor de | overgave der stad, van de haven en de j vloot, maar de matrozen ïijn weerstaad te bieden aan de Duiische-Oostsnri jk-sche troepen. -nwtSBUu».-— —» Kieshervormiegen Weckerîé gelast e«n akRoord U bereiden Baie, 29 april. Uit Budap 8t komt het niesws dat M. WeekerJé opdrauht kreeg een akkoord te bé'tôidea âangaande dô hervorniiiig vRn liet kiessteisel, 6fi door hni voor,jr8* st^ld in d© kamers. BuslandL Korniîoff verzamelt een léger Om tegen de Buitschcrs te vechten Zurich, 80 April.' De « Neue Frele Presse » drutt eene inlichticg over uit de bladen van Kief, volsrens dewelke de generalen Kileme-ne'fî en Komiloff zich zouden vereenigd hebben te Çekaterinodar. Groothertog Nicolas Nloolaievitch, zou bij hen zijn. Komiloff zou zich vaardig verkîaard hebben om met een leger tegendeDuit-schers op te rukken. ITmitsche troepen te Moscou Berlijn vraagt troepen te mogen zenden Petrograd, 30 April. De dagbladen bevestigen dat de Duitsche regeering besloten heeft, van zoo-haast Miri aoh te Moscou komt, aan de Russische regeering de toelating te ^ischeo om Duitsehe soldaten naar Moscou te zeuden. Duitschland zou voor voorweudsel nemen dat de toestand in de togenwoordige hoofdstad geene ge-noegzfîQse waarborgen oplovert voor de zekerheid van den vertegenwoordiger van Duitschland. Duitsche auto-mitraljeuzen zijn geko- men tôt op 20 verstea van Koursk. — —- Bestrajjiijg der Vluchteling n Zurich, 30 April. De « Neue Freie Presse » meldt dat een militair gerecht te Budapest werd ingesteld om de ontvluchte soldaten te oordeelen, die steeds talrijker worden. Twee soldaten, die reeds zesmaal wegvluchten, werden in voile dag in 't opsnbaar doodgeschoten. Destadsoverheid van Kolozsvar vraagt aan de regeering al de Tcheeksche of-ficieren weg te zenden die tegenwoor-dig in Hongarié verblijven. Het Ojjensief ia Vlaanderen Gisteren morgen hebben de Duit-schers het front beschoten met stikken-de obussen, waarvan zij een steeds grooter gebruik maken. Zij beschoten vooral het front tusschen Meteren-Voor-mezeele Is dit een voorteeken dat de vijand het ofïensief zal voortzetten ? De linietroepen vielen op verscheide-ne plaatsen reeds aan. Gedurende den nacht was de Duitsche artillerie ook zeer bedrijvig tusschen het bosch van Nieppa en Givenchy, als-mede van af Lens tôt aan de Scarpe. De strijd op het Engelsch front zal waar-schijnlijk met meer hevigheid herno-men worden. De vijand beschoot ook hevig de stel-liDgen van Viiîers-Bretouneux tôt aan de Luce. De Engelschebestormingswagens ver-nie.Iden in het bosch van Hangard ver-scheidene stellingen voor machienge-weren. Dit is een nieuw gebruik van de stormvragens die niet alleen den aanval der linietroepen vergezellen, maar daar-na de achtergelaten vijandelijke vei-schansingea vernielen. Verleden nacht vielan de Duitsohers aan in het bosch van Hangard, maar werden achieruitgedreven, evenals een nitgekozen aanvalsafdeeling die het bosch vau Poignard wilden innemen. Het gevecht rond Locre Sedert drie dagen worden rond Locre de verwoadste gevechten geleverd. Diie-maal waren de Duitschers meester van het dorp, en telkens w=?rd de plaats terug inganomen. Oa een korte rust, sedert de vero e-rlng vau den berg Kemmei, herbegon-nen de Duitschers hunne aanvallen. De Roode berg en de Seherpenberj; werd'. n geheei den morgen bt schoten. De vijand schijnt even vastberaden in zijn offen-sief als voor den Kemmelbérg. Hij slaagde er in ten N. van Locre tusschen de twee b; rgen te dringen, maar werd doorSeen Fransehe tegenaanval terug geslagen. Verzamelde aanvalstroepen w?rien uiteengedreven op de baan van j Yperen naar Ziljebeke. De Duitschers bezitten nog versche troepen, die weldra aan het gevecht îullen ('eelnemen. Maar zoo zij ook ge-slschtofferd worden om een stukje giotid te v6roveren zal het Duitsche plan om eene beslissende zege te behalen deer-lijk mislukken. De Oorlog aan de Démocratie Ti ■■ ■———mmm—■ Uit de catechismus der duitsche militaristen Zurich, 30 April. De volksvertegenwoordiger Voske gaf in den Reichstag lezing van een soort catechismus die aan de saldaten op het front, met goedkeuring der militaire overheden, verspreid wordt. la dit boekdeeltje leest men onder andere: De slechte regeering is die der démocratie.De democratische partîjen in den Reichstag wilden ons genoodzaken door werkstaking en opstand.een schandelijke vrede te teekenen. Het geld ïs de grootste werkkracht van de demscratische regeering. De leuze : Gelijkheid, Vrijheid, Broe-derlijkheid, verduikt eene wederland-sche « brigands » vereeniging. Het Parlement is een babbelwinkel. De ware Duitsche vrede zal ons, als koloniale streken Koerland, Lithuanië en een groot deel van Polen geven, als-ook kool- en ijzermijnen in het Westen en in het Oosten. Deze vrede zal ons het bezit der Vlaamsehe kust verzeke-ren.De Minister van Oorlog verklaarde, dit drukwert niet te kennen, waarop Erzberger antwoordde : Voor vier we-ken gaf ik zelf dit boekdeel aan uw mi« nisterie. 'W - Hollan dL Zou het Ministerie aftreden ? Het « Handelsblad » zegt dat de geruchten die in omloop zijn aangaande het ontslag van het ministerie niet gansch ongegroad zijn, maar dat de af-treding nog eenigen tijd kan uitgesteld worden. Het dagblad doet opnieuw de Duitsche drukking uitschijnen en de onrust der Holiandsche politieke personen. Canada Redevoeriug van M. Gompers op het Canadeesch Congres M. Gompers, voorzitter der Ameri-kaansche werkliedenpartij, sprakin het Canadeesch Congres van het Parlement eene prachtige redevoering uit. Spreker verklaarde dat de tegenwoor-dige oorlog de verbazendste kruisvaait was die ooit ondernomen werd. Geene zaak was edeler ; geene heili- ' ger onderneming baarde ooit grooter zelfverloochening. M. Gompers braeht hulde aan het ïieltogende België, aan het dappere rrankrijk, aan Engeland en Canada voor hunne moedige beantwoording aaa den oproep om het militarism te gebie-den : Verder gaat gij niet, verlaat Beigie, verlaat Franbrijk en dan zullen wij den vrede bespreken. De Poîen en de Ve bondenen De Polen weigeren op *t fransch front te vechten Mohilef, 29 april. Het duitsch bevelhebbersGhap heeft aan het poolsch leger voorgesteld, op het fransch front te komen strijden, doch de Polen weigeren hardnekkig. Op het front van Okranie h©ôrsctit er eene betrekkeiijke kalmte, want sederÉ het beein van april worden de troepen van Ukranie naar Frankrijk overge* bracht. VUrde laas-geîsg — Ï064 PRJJS: IO CENTIEHSN Vri|4&£ 3 Mei 19J5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection