Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

383 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 08 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/513tt4gt0t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

#à*r<é<8 i«Ar£42ijt — m ■'146 «ttu* iè ClMfiEfciKK Donderdag, 25 fait 1919 ONS VADERLAND iticrtrefts : j. sse&kfelakds es £. temps?» Belgîsch. dagblad yerscliiTii^de op al de dagen der week BgsisK sa ishser : j.] SâEûSÉLAMSSï _J| SI, ras N««¥«, CALAIS INSCH 5, MV ÎSSEM l perma&Bsd Seîgîefi,"?» FrRiskrljlc KJÎ5 Ei£geJ#n(5 5loIlftnil 8.50 ï»es° ipfmeiter », B«O0 * ©.KO & ftCMKI EECiî DOOR, VRIJ EH VRAKK VOOR GOD EH VOLE EN LAND «Z3A6tli£«rgKKXR, NIBUWITK ZkNDBN »UIt RSWVBj »1 WM* «nANTiuii '»# _— I^CflKMVl^fiEN VOOR .SOL.OA*ÏBSr E»®*» WM» If fy iï,,J(-(l1 0.35 »*** IH»CMBIJVIN«BN D1KMKN M*T & ©p -w^ C-ea». J * J NyMMieRS INCKN9 AANaeVNAAQB IN PfeT SU&StfS*! m«©U AA.N KaT3:SS,Fi3* AORïft fiïSONBBN T* WCiliM EEN ZWARE TAAK VOOR HET BRITSCHE STAÂTSMÂNSCRAP S ^g«i. gvjo^Tjftr Het nauwer ioehalan deser banden ! die de onderdeelen van het Britscha i Rijk aaneenhechten en het mogalijke ■ soWeeren van hasl het Rijk tôt een i soort van Federatie, met de practische ; stappen die naar dat doel heen werden geset, is een van de hoogst belangrijke feitsn ia het htstorisch verloop van genoemde grootmacht, Het doet da pan van den Engelschen scknjver trillen, te denken dat verte-geawoordigers van de vijf werelddee-les ; van ds Ocaan-Gommonwealth, in tonden zitten te beraadslagen en de , richticg aaa te duiden die hst vierde dsr bevolkteaarde, die de vierhonderd millioen bawonars van het Britsehe Rijk in deze wereldgebsurtenissen zul-len volgen. Op 12 Juai iaatst greep de eerste ver-gadering plaats van de du nog zittande Impérial W ar Conférence. Zstelen in dezan raad, saman met eeciga ministsrs van het Moederland, roor Canada : sir Robert Bqrden, dia d9 laatste tijden den verplichten krijgs-dienst ia het Amerikaansch Dominion hieîp doorvperaa, bijgestaan door de | liberale ministers Rowall en G aider en dsn hoogges chatte» behoudsgeaiade, M. Arthur Meighen ; voor Australie: Hughes (premier) en Mr Cook («nii»is-tar van Zeewezen) ; voor Nieuwzeeland: Mr Massey en Sir Joseph Ward ; voor Nwfoundland : Mr Lloyd ; voor lndié : een prias vas de Sibhs, de Maharajah van Pitiala en Sir S. P- Siaha. Werk schiet er niet te kort- Da eersta en voor 't oogenblik de belaagrijkst^ kwtstie is die van den huidigen oorlog. Hoeverra staan de zaken en wat ligt er ia d9 onmiddelijke toekomsi? Wat hoeft er gedaaa ? Welk is de toestand ia Rusland en in het Oosten? Wat wordt er gedaan en wat staai tr te doen op dipiomatisch tsrrein? Het toepassen van « Mouroë's leer » op den stilien Oceaan en op Zaid-Afri-ka wordsn lever.svragen genoemd voor eila de Dominions- Mag er geduld wor-den dst Duitschland kolomën behoude in dia nabijheid, — b.zattingen die als zoo rela nesten van vliegtuigen en duik-bjoten zouden zijn, om vandaar uit de verkeerswegen, de bloadaderen van het Britsehe Rijk te best 'kea ? Scheepsbouw en zeetvezen dianen besproken : spijts den grootschen strijd tegen de duik-booten blijft htt rondloopea van dat levacsbloed nog bslemmerd en nist het minst op de uiterste lijaen, tan schade van de verre afiiggends Dominions. Moet Australie namelijk allééa het verlies dragen vaa haar opgesta-pelde granan, die niet kuanan uitge-voerd word^n? Geheel het Britsehe Rijk i3 toch, door zijn oorîogvoeren, oorzaak van dit verlies door ééae koîo-nie geleden. Wat een werk op ekoaorniseh ter-rein ? In- en uitmjking in de Dominions, I uitwisselen van ruwe stoffen, het afwe-ren van een mogslijk uitheemsche me-dedinger zooals voorheec, het regelan , vaa het tolwezen met het oog op de be» latigen der Britsch8 bondgenooten. Trouwens nog diepergaande vragen worden gestsld? Is 't niet wenschelijk dat er Rijksparlement wor.îen opgericht nitt eea Rijksbestuur, ia dezea zin dat iaier der Britsehe landen zija eigen beslaur «ou hebben met een centraal hoofibestuur voor gaosch het Rijk P | Een soort vaa Federalisme dan, waar-ûoor eea bepaalde home mil zou tosge-staan worden aan aile landsn, met het vocîbehouden, aan het Centraal Parle-^ent eu het Hooger Rijksbes'uur, van ^ algmeena belangen, ziosls lsger, vïoni, diplomatie, tolwezen, e. a. - Wordt in de*e richting niet aange-«tuurd, wapneer eein lord Ctirzon, na aet fiasco van Ierachen « Home Rull » m Dienstplicht, Iaatst openbaar ver-slaarde dat een Federatie met eigenbe-siuur ging gegeven worden, niât alleen lan Ierland, maar ook aan Eage-iand, Sahotland W&llesP Allenaaai zaken die aan 't worden sijn ! Da huidige bazis der wereldlandsche betrekkiegen is, om zoo ta zeggen, uit sluitend akoaomisch en de groote om-wentaiiag gaat naar een samenslaan fan verschillenda landen, naar een ç>roepeeren van natiën in groolsche ver-bonden, het ailes, spijtig genoeg, ts eeel in hst teeksa der realpoiitiek. Houden wij, Beigen, een waakzaain oog in het zeil. Gaan sentimentalisme bahearsche ossa wereldpolitiek ! Wèl | een strikt naleven vaa het openbaar rechî, Het Onderhoudan van de weder-Lasdscha plichtaa hebben wa ta recht door gedraveiî om het nu laten op rij-paarden ta loor ta gaan. Het plichtbe-trachten, dia wa met oi\s bloed beza-gelden, gaan we nu niet ia dea brand laten. Maar, dit rooropgestdld, blijven we wars vaa alla gevoelerïgheid ! Met het oog op dsn welsiand van ona eigen voile, met de sandacbt gevestigd ophet keeren en vv'ôndaiî van anderen ron-dom ors, sturan we ons eigen vaartuig voort ia da lijn der lavensbelangen van ons roik ! Kapitsin DE BRABANDER. - > — - nwrnUBfliniii111*" Ôpvsering vaa HegcBscheid's " Sîarkadd " Bis»6h enksla dsgeà wordt ia de schouft burgen van't iront He^aoscheià's « Starkadd » opo;p,vorrd, door het gezel schi-p De Gruyter. Na Hooft's « Ware-nar », een inachtige brok Nedarlandscbe classUk, ir^gen we het gemoadelijke « Freuljke * vaa Roelvink. Nu gaàt hot om de vertoîking vaa coa prachtig gewrocht van een Zuid-Nader-iaadsch of Vlaamsch lcltarkundîge : Hegecsc^irid. Dek^usvan DrDeGruyter is eeer af wisseler,d an van het groolste belasg. Telkons een greep u'.t hei beste en hoogst arlistiekc, dat da tooneellite raUiurin vaischilUnde tSjdstippen op leverda. Wa vernemen dat r a «Starkadci» een fxjn blijspel sal opgevoerd wordsn van den E^gtlschman 0. Wille Zoobij «Staïka-id» de hooge iyriek da ge^oelige stiaran van 't gemoad kan trillen doen, «aida fijaa humor bij Wiidû's blijspel aiacigen glimlach op de Iippea der aan-hooraers wetsn weg te duwea. Zoo brij gon oriza iooj;;er.s een afwisseling van kuisîgenotta smaken, dia hua toelateu zal geleidelijk vs rdsre en diapera kutist-uitisgan ta genîetaiî. —-— ""'«KssSSSa.aa- — L Iîâ /re, 20 Julil918. Telegrsm vaa de Regeering aan den Koi iag Da Ragaerirg van den Koning heeft de eei Uwa Majesteit te verzoeken hare wer schen ta aanvaarden ter galegenheid van den 21 Jull. Op dazen dag zulîen alla goeda burgers zich inniger daa ooit vereenigen in govo;liBs van op» rechta gehechtheid, Vadarlsndscheeen-drsc'it en getrouivheid aaa hit ééaa en onverdeeibire Vadexland Hit tijdeiijk verli?s van da nationale oi afbaokclijk heiJ blijft hua bltt?rsta leed, hara intégrale herstdllrg hît vmige veiJangen huar er hartan. Z?j vcrwa'pan met on-verzwakta 11 >e°ïmoedighekd da afvalli-gfn dia met den ^ijaDd sameuppancon an hetn heîp?n în ztjûe pogingen orn hst Jand te verdeelan. Moge aanstaanda jaar, r>zdrr da beschprmiEg van den ko-r;ir>g, hst NatSoraal Feestdn geheel her-owerda onafhank«lij h id en de onver-brîekbare eenheld \aa Bdigia, vieren, mlddan de wara eandracht zijoerkiti. deran. Vergaderiisg der Eelgische Kamerleden ia lî Havre —vrr* * * Ter galegenheid van de vergaderlng der kamerleden heeft de Regeering hun aan feestmaal aangeboden. Gadur3nde het nagf recht stelde de errste minister-, M. Coorarnac, een heildronk voor aan da Voratelfj&o familie. De esrste mlcister zegde dat da >ïag waarop da koniog zijn land eeneracht-vaardigfa duurzama vrede sal aanbren-gen, s' lands voile onafbaiîhelijkheid en herslellicg waarborgenda, voor deza de gelukkigsta van zija leven zru zija. Vervolgens sprak de Heer Mlnister Cooremaû eene groote radevoering uit tôt de volksïertegsnwoi>rjSger3, waarin hij hun den dag van 4 Oogst 1914 harin» nerde. Sprekende over de polîtiek, door de Rsgeericg gevolg#; zegde hij dat die vooral gesteimd zijn op de meening en wenschan dor in hetiar-d geblevan meer-derheld.Aargesien de Belgîscha" Kamers niet feunrea bileerjkomen, zal de Rageerîrg zich bepalan met hetgeaa de tijdsom. stand'ghadsn vereischen. Zij beraidt de oplossing der belang-rîjka vraags'mkken ; verzaœelt aile argu-mentan, zoodanjg dat bij den terugkear hat Parlement zijn wera veal zal verge-mâkkelijkt worden en rappar zal kunnen handslen. Mat dit inzicht zal da Rcgeeritsg twae Kommississ installée, gelast met de studia der verschillande vraaastukkan betrekkfdijk de taaïkwastie en hervor-mingan vaa hst kièsstelsal. Dc-za twee kommjssies zuilati genoemd wrrisn oc der de \ olksvc rtrg3nwoordl-géra, in B.dgie gebleveô, en een derde ?:al tu eaDgeduld worden on eene voor» bertidiiids sektie vormen. Sprekenda o,er dan Suite; lîidschen toestand zegde hij dat Balgie maar da wapeni opaam voor zija verdedlging. Het verlangt hfct einda der rampen maar wil ei-kfi ean rechtvaardigcn en osrvolÎ8n vrede en vcr-verptde Duitsche ihf.oris die Balgia als pmd wii biS:.ou-den.Eens te meer hc-rhaalt hij dat Balgie cnksl da bglrekkiDgen mot da andera staten zal haraaa ki.copen in volîe ak-1 koord mat vsrbondenan. Mioistar Cooreman fciudigd met een grost aan da Katnerioden, het le.^er en het volk, en drakt zija voila vertrouwen nit in de toskomst van het Yaderland. 33mit;s»clala,iacî. Eagelsche vliegcrs boves Schleswig Twec zeppelins vernield Loaden, 23 Juli. Een smaldeal van da groote viootdat werkzaam was aan da kust van Jutland is nu tôt zijn basis t»rug gekeerd na de zeppelin loadsen ta Tondern, im Schleswig, beschoten ta hebben bij middel van vliegtuigen, die van op da bootan hun vlucht namen. De earste vlucht geschiedde vrseg in dea morgsn, al de vliegers bereikten hun doel en bommen vielan op eane grooto dubbela loods. Bij de tweeda vlucht bereikta een vliegar zija doel rict. Ean groot gat ward bemerkt in het dak en er steeg een dilcks rookwolk boven da loods. Èana twaede loods werd baschotsn, maar door de h 5vi. heid der luchtwaerkanonnen en door î.en rook der eerste loods kon men ni':t bemerken of deze tweede getroffen ward. Da beschisting geschiedde van eene hoogt8 van 700 tôt 1000 voet- t Vier vliegtuigen keerden ni6t terug, j waar?an er drie io Denemarken landden. ; Al de schepen keerden zoeder veilies ) wedar. Scheidemann en de corlog Zuîich. 23 Juli. De « Gazet van Keulen » schrijft de volgende verklaricg door Scheidemann cp - eae socialistiscfeo vergadering uit- 1gesproken : \Y;j maaten uit al onze krachten w?r-ken oui een eindeto stellen aan den oor-iog, maar wij mogen niet toelaten dat Dnitschland Vf rslagen v/orde, want hat zouden dewerklieden zijn die de slechte j gevolgen er?an zouden moeten dragen. M. Balfour's aslwoord aan Hertling De wa/e beteekenis van Belgie als een pand M. Balfour sprak in eene vergadering ter gelegenheid van den verjàardag van deBslgischa onafhankelijkheid ia Westminster de volgende redevoering uit. Graaf Hertiing heeft verklaard dat Duitschland geeuszios het Inzicht had Belgie voor altijd te behouden, dat het Balgie allééa als « pand » aanzag. Wat beteekant dat woord, dat door den kan-selîer gebruikt ward ? Dat bataekent dat, na Bîlgie zoader de minste uitdaging aangevalien te hebben, na het veroverd te hebben en het zonder meedoogen bahandeld te hebben, na het beroofd te habban van aile stof-felijke goederon en moraelebewustheid van vrijdom, dat de kansallar bsraid is Belgia af te staan Indien Duitschland eea auder groalgabiad varkrljiït waar 't zijn ml!da giftea even kwistig kan roadstrooîen. Maar dat da Balgan den moed Diet verliezen. Dazeduistera dagen tullon niet eeuwig duran. Als de vrede zal neerdalen ovar ds gemartelda werald als Belgie opnieuw vrij en voorspoedig zalwôzaa,daa zullen deBalgan deblikken op 't pijnlijk en wraede verledaa kun-aen terug siaan met de overtuiging dat zij een voorbssld gaven van standvasti-gen moed en wiissterkte waarvoor het menschdom en de wereld zulîen erken-îelijk wezan. Een eeuwige scliaridvlek Duitschland had er op gereksnd dat hoe onrechtvaardig zijne scbandelijke houding tegecover BslgiS scheen, dat een besiissande en overweldigende voor-spoed haie mlsdadan in 't diepg verle-den zou begravea. Duitsahland heeft dikwijls biast don oorlog garekend zon-dt r dea waard. Nooît heeft het afgareksnd mat mo-reele iavloeden, dis niet garing zijn. Duitschlands gedrag tegenover Belglë zal nooit vergeten wordan ; het zal 6ene eeuwlge schandvlak zija voor het. Duit» schs volk en nooit zullea zij dia uit-wisschen, zelfs niet aï moestaa zij zich van morgen af bsrouwvol toonen over hunne misdaden. Als da oorlog zageviarend zal elndi-gen en als Be?gië terug zijne plaats zal innemen tusschen de vrije en onafhan-kelijke naties, dan zal aile moeite van Duitschland om zijne schelmstukken uit het geheugen ta verdrijven, to vergeefs zijo. Zij staan in de harten gebrand van aile beschaafde volkeren en niets kan ze uitwisschan. Wia zou er aaa twijfelan, dat, indien hr-t Duitscha hoogsr bevel dan aanval van Fraakrijk door Zwitserland voor-deellger geoordeeld had dan door Belgie, Belgie met de grooîsta vriandschap door Duitschland zou behandeli ge-weeet zijn en dat Zwirserland onder de hielen van Duitschland iou verplatterd geweest zijn ? —— 3?ranls.rlj ls. Oe veroordeelden v#s de «Bonnet E«uge}> Jan Goldschild, bijgeuaamd Goldsky, de gewezen medeweîker bij de « Bonnet Rouge » en die door den krljgsraad tôt dan dwangarbeid veroordeeld werd, is vaa h?t maison de Santé naar het ge-vang Cherche-Midi overgebracht, waar hij zal gedegradeerd worden. Van daar zal hij naar het eiland Ré overgevocri worden en er zija afvarea naar Guyana afwachten. Oostenrij ls. 114 mioisîerie Seidier geefi zija osîslag Amsterdam, 23 Juli. Da «Tagsblatt» verne« mt uitvertrouw-bara brjn dat Seidier opuieuw het ont-s'ag van gansch het mir.isterie aange-bodan heeit. la de poiitieka middens van dea Raichsrat rie.r.kt man dat ds keizer dit- ' maal het ontslag zal aanvaarden. Man spreekt van een tusschentijdig minlsterie. TUSSCHEN AISNE EN MARNE De Verbondeneii gaan nog voor uit DOITSCHE TEGENAANVALL1N MiSLVKKEN v. ' mil ir nui < m » T l'i' 11 ■■ H ■ m iii " ' ' leur dan 29.000 pvipnen en 400 laionien Oe aftacht evtr de Marne Tweeraaaî binst dezen oorlog stelde de Marne een hindarpaal aan de DuSt-sche overwinningsdrooman. Zatardag opnieuw na eena tussehen* ruimte van vier jaren, hebban de ver-bondenen da Dnitscha légers verslagen en den vijand ia voila vlucht naar het N. verdrevan. Wat er ia 't vervolg geschiede, da nieuwa Duitsche aanvalbaweging ward voorgoed verbroken en met zeer zware verliezen. De aftocht ovtrde Marna was 'c gevolg vaa den snellea vooruitgang van dea te-genaaaval tusschan Soissoas en Chateau-Thierry, waat daardoor waroa da voor-naamste verbindingswfgen onder hat aanhoudand geschut der kanonnen. Mea dackt dat de troepan dia Vrijdag op dan llnketoaver vaa da riviar lagen, zoader voadsel zaten. DejDuitschers beweren dat hua aftocht door de verbondenen niet opgemerkt werd. Da waarheid echtar is, dat hat b6vel cordeelda dat de verrichting te veal levans zou kostaa en dat het beter was da vluchtelhîgea onder 't vuur der kanonnan te houden, der machinsgewa* rsn en vliagers. Dat de Duitschers esn sterko achter-wacht ten N. vaa den rivîer geplaatst hebben, laat een algemeane aftocht voorzian nsar da Aisne. Da strijd duurt hardaekkig voort en hoewel de Duitschars daa aanval begon-asn met 30 lagerafdeelingen, hebben zij er nu reads 50 ia daa strijd geworpen. E$n grôôfe slag fitsscfress de Aisne en de Marne wordt vocrziesi Na de laatste wlastan zija da verbon-deaea van 9 tôt 15 Km. vooruit gegaaa en de bevoorrading van 't Duitsche le-ger wordt vaa uur tôt uur moeilijker. Da Duitschers staan voor twea uit-komsten: Da Franschen veijagen van Soissons en da spoorlijnen of hunne troepan terug trekken en daa vooruit* sprong lusschea Reims en Soissons vereffenen. Behalva Chateau Thierry hebben de vepbondeaan den coorderlijken oever van da Marne veroverd van Reuil tôt het O. van Chateau Thieriy. Tusschen de Aisne en do Marne wordan verschrikke-lijke gevechten geleverd la devallei van de Ourcq naderea de Franschen Ouichy» Sa-Chateau. Ten N. vaa dit dorp hebben zij dan spoorweg overschreden van Chateau-Thieriy naar Soissoas. De vijand ver» weert zich met oegemeene hardne&kig-heid, maar aan dea Franschaa drang kan hij riet weerstaan. Da Duitschers brengen veel troepen bijeen te Fère Tardenois, maar zij worden o^ervlcedig beschoten door da vlia-gers.Da Duitschers zouden verscha troepan tusschen da Aisne en de Marne aange-bracht hebben, soldaten dia voor de eerste maal uit Ukrania komen en dia voor de eerste maal op 't Westerfront komen. Engelsche troepen in 't gevecht De Engeîsche troepsa namen nu ook deel aan da gavechtea tan W. vaa Reims, en weerstonden aan een hevigea aanval. De Engel^cha Ieg*rafdeeliogen namen Pflarfaux en Cuitron ia en liât groot woud Courton. Eenige dezer winsten werden later verloran door den hevlgan Duitschen tegeaaaaval bij het ctorp Ardre. Het woud nochtaus bleef ia de handen der Engelschen. Maer links moet da Duitscha achter-■ft acht verschrikkelljka verliezen onder-gaan hebben, zij moesten kost met kost staad houden om het gros van 't léger toe te lataa over de Marna te trekken en de Franschan ta beletten op den noor-der oçver te komen. Ludend^rfs v&rwachtingen Door zijne troepaa aan de Marne te zendan hoopta Ludandorf daar een sterka stalllng op ta richtan die met den vooruitrukkendan Hnkervleugel kon me« dewerkan. Maar de linkervleugel vbr« darda niet en zoo kwam die voOruItga» schoven stelling in groot g3vaar. De Duitsche bladen maken het volk wijs dat da aanval tfgea gen. Gouraud een plaatselijka aanval was, 't geen onwaar Ï3 daar er 28 legérafdeelingen daelna-men aaa den strijd. Ludandorf hoopta da hoogtan road Reims te veroveren en Eparnay in ta neman hetgeea de st8llllr» gen rond Reims onuithoudbaar zou ga« ma»kt hebban. Da Duitsche bevelvoerders hebben ondervondea dat de overtocht van de Marne zeer gewaagd was en vêla opof« farlugan kostta aan de acht afdeelingea dia over de rivier kwamsn. Sedert den 18, namen da verbondenen meer dan 20 000 krijgsgevangenen en 400 Srations vielen în huane machten. Ten K.van Montdidier worden Haiily-Eaineval, Sauvillers en Âubvillers veroverd FRANSCHE AMBTELIJKE LEGERBER1CHTEN VAN 23 JULI 15 u. In daa nacht geschutsbedrijvlgheld. Ten N. van Montdidier hebben wij de dorpea Mailly-Raineval, Siuvillers ea Aubavillers bezet. Wij maaktan 350 gevangenen. Varders kalme nacht. 23 u. Wij bekwaman goede uitslagen aan waerzijden der Ourcq, alhoewel de vlj« and versche troepan aaabracht. Ten N. der rivier varoverden wij Pies-sier, Huleu, Montcru, Rocourt en een deel vaa 't bosch Chatelet. Langs da baaa Chateau-Thieriy trok-k8n wij een km. vooruit. Op de rechter oever van de Marne namen wij Charteves. Hcvlge gevechten tusschen de Marne en Reims. Fransch-Engelschen trokken een km. vooruit. Ten N. van Montdidier namen wij 1500 kpljgsgevangenen. Op het Engdsch front ENGELSCHE A1HBTELIJKE LEGERBERICHTEN VAN 23 JULI 15 u. Kieine vooruïlgang ten Z. van Hebu-térne, Marris en Metaren. Verscheidena plaatselijke aanvallan leverden ons krijgsgevangenen en ma« chlaegcweren. Road Merris werden een 50tal Dult« schers gedood en gevangenen genomen. Vlllers Bretonneux en Dicïebusch werden met stikgassea beschoten. 23 u. Artiilericbadrijf in 't vak van Villers-Bretonneux en dan omtrek van Hinges. Xta.ll© De beschieling van Pola Rome, 23 Juli. Da «ldea Nationale» verneemt ûitOos° taarijkscho bron dat de laatste beschle* ting van Pola vael schade veroorzaakte. Verscheid8ne fabrieken en het araenaal werdei door bommen getroffen. Dj ©ostenrijksche pers vraagt dat de verdediging tegen viiegers zou onder-zoeat worden. hhn OM iE LEZEES Tâttggvolge eensr onderbreking in de elek-trlsche strooming konden wij ons nummif ^van dlnsdag niet gedrukt krijgin,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes