Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

577 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4b2x34n99z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 903 ONS VADERLAND b reoactie3tu kkkn. nieuws te zenocn rue mortet -i 7 en rue chantilly 13 cai-ais ABONIVEMENTES Wf^îî'k * ; ~~ „aaudBelgiel.50 F.-anUrtJk».0« F ugelunrf-Holl and3.00 SWVÎU MWW* » V* "1 VÎ1 ®MR ABOJHSBMEiStSPIiUZEJI VOOR SOLOATEN rlmestcr « -S.OO » 5.50 » 8.00 «iaa*« ^SaipI <ges-s «y, 1nr»£^ Fer week (? dageb) Oâ5 ne: abonnementen dunen mbt minsten» „ , ^ %-*»« * * rt • o nummers ineens aancevraagd en dagelijkb livSI 6rOhriJV<? I « Vâd^fSniid » rtï'j tic \ CaiioiSî*'* . • §: % I lUftanJ 3»4 J aan hetzelfde adre3 qezonden te woroen YZERBLOEMEN i clen Yzer, dronken van t roode onzer heldhaftige broeders, staan g tallooze scharen, jonge mannen, »8Ghe ontwikkelden en kunstenaars nnne levens veil houden voor het ; en de Wereldbeschaving. Allen q in zelfde opoffering, 't zelfde i, de zelfde ellende ; allen voeren elfden strijd, in 't zelfde areen. ;n voelen ook diep in hun hart, denken ook na, en in tijd van ozing en rust kwelt er vaak een ide drang dobr hun gemoed, dat en welt als eene bron, en'zich uit-in de verschilllende uitingen der of wetenschap, in letterkunde, :k, beeldhouw- of schilderkunst : i de eenzaamheid gezeten, dringt het geleden last en wee aan den op, de krijgerwordt kunstenaar en ehept... hij kleedt, in de vouwen unst, 't kind van zijn denken en n. Dat voldoet hem... ar als hij dan ziet, dat hij daar ien en alleen staat, dat er geen band e hem vereenigt met anderen, al» rgens een baak is, waar hij mag i op liclit, dan voelt hij zich als dderd, en vaak laat hij den moed i, en waar vroeger de bron der i welde, ligt nu een dorre zand- bestaat dus, voor onze ontwikkelden jzonder voor onze kunstenaars op font, een ware geestesleemte. In kuidigen, stoffelijken warboej, is loogst noodzakelijk die leemte aan lien. Onze Vlaamsche kunstenaars, «strooid en verarmoed aan den staan, waar hun aller kunstgevoel veropenbaarde en ontwikkeldo, en vereenigd, en 't beste middej, oe, is een kunstorgaan te hebben. de bloemën, die nu verstrooid aan ïzer liggen, zouden stilaan éen itige bloemtuil uitmaken. Onze nsehe kunstenaars zouden éenen [uitmaken, die voor lien allen de ste prikkel zou zijn, tôt hun verde- — INSCHRIJ\ , , , . ( steun te mergeteekenae wenscht j- -n (e SQ :RBL0Efi1£N » tweemaandelijhuche tij ren in 't leger, waarvoor u. per zt aam dres ren bloei en ôntwikkeling. Hun werk zou zoo kracht en luister bijzetten aan 't land waarvoor ze ailes slachtofferden. En voor dit orgaan, kan er een betere naam gevonden worden dan die van « Yzerbloemen » ? « Yzerbloemen » zal dus 't licht zien in 1918, en tweemaandelijks verschijnen, indien gij allen, ontwikkelden en kunstenaars het ons mogelijk maakt,Op uwe goedwillendheid doen wij dus, daartoe een dringend beroep. Talrijke kustenaars hebben ons reeds hunne medewerking toegezegd. 't Materieele werd door ons ook; blijft nog 't financieele. Daarom, durven we hopen op u ! «Yzerbloemen » zou er honderden en honderden bevredigen en verheugen. Om tôt goedlukken te komen heei't «Yzerbloemen » (vijf) 5000 fr. van doen. De abonnementsprijs voor het jaar 1918 moet tien frank bedragen. In Januari aanstaande zou het eerste nu m mer, dat64bl.bedraagt verschijnen. Met dankbare liefde, zou ons nage-gesîacht terugzien naar den kunstschat, door ons verzameld, en welliclit zou meiiigeen er grootere begeestering in vin den. Zulk eene poging tôt goedlukk'en te helpen wordt dus ons aller plicht. Tôt grootere eer en roem van ons duurbaar Vlaanderen, tôt heil van onze kunstenaars, tôt ons eigen genot, zullen wij dus « Yzerbloemen » steunen en verspreiden. Yast op uw tegemoetkoming rekenend hebben wij te dien einde hier eene in-"schrijvingskaart doen bijvoegen. Wij hebben de eer U, naast onze rechtzinnige bedoeling, de gevoelens uit te drukken onzer oprechting hoog-achting.Nairiens '.'.Yzerbloemen », O. DAMBRE, 6e komp., D 95. INGSKAART — verleenen aan hrijven op dschrift, gewijd aan Vlaamsche Kunst en '■Ifde post fen"TanZat ontvan& Handteeken, itschland en Demokraiie nnneer w'e al de politieke fraktiën nde het hoofd zien buigen voor deu i\en Rijkskanselier, en dat aile zon-nderscheid hem hun steun toezeg-wanneer we zian dat al dat geknik :kt naar een van den hoogen stand, m w'ons wel eens aivragen, is schland rijp van demokratie'.' Verge-ve niet dat het verwezenlijken van cg»«ringsvorm met daarbuiten d» inzollern is uitgeworpen als zijnde :enige middel, om vrede te kunnen iken. Die vraag zullen onze lezers il dikwijls hun eigen voorgezet tieb-Wie weet hoevele wenschten o«k «t dat aan Duitschland overkome in Rusland gebeurt : Willem II door tnteling afgescheept. Is Duitsch-daar rijp voor ? t 'Ions eens het boekske van voor oorlog opendoen. Toen waren er leoschen en er gebeurden zekere n. ûuitsche opvoeding, zoo vvel in lais hooger onderwijs, in wijsbegeerte Kdgelèerdlieid gaat uit van een enkel ciep : Deutschland iiber ailes. En •vaarlieid ligt gemetseld en gesteend unne keikoppen. Het klein en het 1 vulk, heel het volk is er van over-'!• We hadden mooi te glimlachen neer we vroeger tijd, maar zekei' hoordun vooruit zetten dat al de feiten der gesehiedenis er op uitliepen om het groote Germaansch# rijk te bereiden, en de ntenschheid enkel leven kon onder eene germaansche eenheid of kultuur, voor de boeken was dat eene grondwaar-heid. Frankrijk bijzonder was de dwars-drijfster van zijn almogeîidheid. Richelieu eerst beukte gedurende den oorlog van dertig jaar, op dien grootheids waanzin en legde de Pruisische hoog-moed voor een anderhalve eeuw plat. Maar Duitschland zocht en wrocht en kon zich wreken in 70 en roofde Elzas en Lotharingen. Niet genoeg! Yeertig jaren lang gaat een derde van zijn inko-men uit en werkt het verstandige ge-deelte van zijn volk aan krijgskunde en uitvindingen en dan breekt het onge-dierte los op wraak, nog wraak. Woord en eer en waardigheid, t kent niets dan ijzeren wil en macht... buigen moct aile recht. Zoodus dat is de gesehiedenis en dezielende strekking of kultuur van dat volk. Die ingeborenheid moet ver-dwijnén en kan verdvsijnen met den tijd, maar zal moeilijkheden lijden. Eene kan voldoen, maar dan moet de démocratie zich onai'hankelijker aanstellen als nu, en niet als voetstabel dienen voor welken grooten ook die met zijn macht wil uit-sleken.Wat kwam er ooit nitop demokratisch gebied in het Mnnenland ? Eenekleine omwenteling, werkstaking - - r- -SV- W - te Berlijn in 1908, en toen was het volk bijna meester van de straat, en eenigen dierven hun vuisten tegen den keizer opsteken. Maar 't werd al rap gebluscht en de onteerders van 's keizers hoo'gheid werden van kant gemaakt. Tijdens den oorlog nu voor het kies-stelsel, heei't de demokratie weder het hoofd opgestolcen en mcciuîe Willem II wel te doen, met toe te geven, wat hij vroeger in vredestijd stijfhoofdig wei-gerde. Maar is Pruisen, de draak met zeven koppen daardoor geraakt. De vbiksvertegenwoordiging zal kruipen gelijk vroeger, gelijk nu, misschien wel gelijk altijd. Eene gangmaking tôt revolutie is om te z'eggen onmogelijk in Duitschland, Zelfs verandert de regeeringsvorm, uit. zijne opleiding zal de boche kruipen en buigen voor al wat begoud of gegalo-ncerd is. Neen, Duitschlarid is niet rijp voor demokratie. JUJULES. Na de verôvering van Gasa De gevolgcn des* ôverwinning Yolgens de « Daily News » i;; de ver-oVering van Gaza van uitnemend groot belang, zoow el op laktisch als op strate-gisch oogpunt. Thans is generaal Allenby van de bedreiging tegen zijn linker vleugel ver-lost en kan hij den optocht naar Jérusalem langs Jaffa voortzetten. Deza gebeurtenissen mogen niet volledig gescheiden worden van de krijgsbewer-kingen in Mesopotani'e. Géneraal .Vllen-by moet handelen in overeenstemmiag met generaal Màude. We mogen echter niet vergeten dat b'-'ide légers nog zeer ver van elkander ziin. De Fransche vloot heeft clesi sîrljd ondersteund Yerscheidene schepen van de Fransche vloot ondersteunden de Engelsche t'roe-,penmachten voor Gaza. Op 1 Novembér verloor de « Requin » negen mannen. De stoffelijke schade was niet eriistig want het schip kon den strijd voortzetten.Het strafegisch belang der ôverwlsissisig Eondén 8 Nov. — Gaza te]t 35.000 in-woners en is een sterk steunpunt in Syrie, terwijl het de bevooorrading der verbonden legers langs de zee vergemak-keîi jk. Gaza ligt enkel 3 km. van zee. Een weg loopt gelijliloopend met de kust naar de naven van Jafï'a. Een art'der weg loopt naar het binnenla; J, neemt een plotse-lingen dràai en loopt ver olgens in de zell'de riehting van clen eersten. De derde weg leidt naar Hobron waar een ander weg naar Jerusalem leidt. Gaza is' eerder eene groepeering van kleinere dorpen en heei't eene beiang-rijke markt. Yroegerwas Gaza eene be-langrijke stad. Wie weet niet dat Samson in 1120 v. J.-Chr. de poorte der stad wegdroeg. Alexander veroverde de stad ten jare 332 en Napoléon in 1799. -- — • , - — la Mesopoîamie Tekrit tseseî daor de Engelschen Eonden 9 Nov. — Ten gevolge der bij-valii'ii die wij op 2 Nov. behaalden nabij Doiil', gingen. .. i j Vooruit langs v, e e r-zijden den E i « ri s en viclen op 5 Nov. de Tuiksohe verdedegingen voorTikrit aan. Onze troepen gingen 1200 yards onder het vijandig vuur vooruit, op een onover-dekt terrein en onze regimenteii verover-den de twçe eerste loopgravcnlijnen en brachten den a ijand zware verliezen toe. Wij versterkU n de loopgravcn en sloe-gen een tegenaanval ai'. Iiitùsschen viel ons peerdenvolk de vijacd aan op de llank, terwijl onze ai tiilcrie de vijandige gem eenschapswegen beschoo t. In den namiddag veroverden wij nieu-we loopgravcnlijnen en brachten clen vijand nog eens groote verliezen toe. Ons peerdenvolk nain deel aan den aan-•wd en sabelde talrijke vlnchtende Tur-ken neder. De strijd diturde toi in den nacht. Begunstigd door de duisternis nain en de Turkcn de vluclit, deden drie nuini-tiebergplaatsen springen en verbrandden den voorraad.InSen morgend van6Nov. hebben wij Tekrit bezet. Wij telle n 132 ongçkwekyte gevange-nen, daarLij maakten wij een aanzien-lijke \ oorraadniateriaal, schepen, en twee vliegtuigen huit. Ile ssielheid van dess aafâval Eonden 9 Nov. — De verovering van Tekrit is een der aanzienlijkste vooruit-gangen die in betrekkèlijkeh korten tijd -in iesapotamie verwezenlijkt werden. Dus, waar onze bondgenoten over zes dagen aankwamen lag 59 km. meer te Z. op 37 km. van Samarra. Samarra ligt 94 km. te N. Bagdad. De Engelschen zijn dus tegenwoordig 185 km. ten N. van Bagdad en op omtrent 120 km. van Mossoul. M T0ESTAND m EOSLAKD De gebeurtenissen op 7 Kov. Petrograd. — De beweging van de Maximalisten begon op 6 Nov. 's avonds met de voorloopige bezettingvan eenige punten waaronder de middenstatie van den telegraaf. Daar deze poging buiten-gev. oon ^oed gelukte werd de hoofdstad met methode bezet. in den morgen merkt me 11 slechts eenige opgewondenheid en onrustop. Om 10 u. seint het revolutionnair komiteit den val van de regeering en de vervangitig door de Soviets. De gouverneur zetelt nog in't Winter-paleis zonder door de Soviets verontrust to worden. De ministerieele middens en de opperstaf worden evenmin verontrust.Kerensky onderhandelde gansch den nacht met generaal Manikovsky en de voorzitter van het voorgaand parlement. Kort nadien seint men dat hij voor het front vertrokken is waar hij troepen zal vrogen. De leden der regeering belasten minister Kichkine met het herstellen der orde in de hoofdstad. De minister van binnenlandscliezaken stuurt eenen omzendbrief naar de pro-vincies, seinende dat onlusten uitgebro-ken zijn in de hoofstad. Hij vraagt maatregelen tegen gebeurlijke wanorde-lijkheden in hun distrikt. In een oproep aa.i de sefhlaten noodigt M. Konovalof de troepeft uit zich rond de voorloopige regeering te scharen en deze te beschermen tegen de Soviets. Gansch jen (]a.r wint de beweging van de Soviet yeld. Oe regeering sehijnt geen plan gevormd te hebben. Men ziet dat het nie! wee^op welke machten het mag rekenen. De beweging wint het garniîoen. Zelfs de kozakken verklaren dat zij onzijdig blijven : zij zullen de bevelen der voorloopige regeering niet uitvoeren en niet tegen de Soviet opruk-ken. Alleenlijk willen zij deorde hand--haven. De kozakken van den Don en de" distrikten van den Volga en Caucasus zullen eene conferentie beleggen, met het doel eene sterke regeering op te richtèii. De zemstvos siuiten zich bij hen aan. De vloot der Baltisclie Zee treedî de beweging toe Amsterdam, 9 Nov. — Een snelbericht uit Ilelsingfois zegt dat de afgevaardig-den der vloot van de Baltische zee en de plaatselijke kotniteiten besloten hebben de beweging nu dm Uovlet toe te tre-clen. Het revolutionnair komiteit heeft vers'cheiclene strategisehe punten doeu bezetten. Men seint uit Kazan dat de bevelheb-bà» der troepen, generaal Àrtipof, de leerlingen ofliciereu en de geleiders der geblindeerdè auto : heei't doen aanliou-deti. , De gemeenteraacl heeiV'& n plaâtselijk komiteit ingerieht. De maximalisten tijdens de gebeurtenissen van 16 tôt 18 Jul; ar.iu i douden werden f\i vrijheid gesteld. 13e banken en een groot aantal maga-zijnen zijn gesloten. Een Duitsch eskader voor Eelsingfors Eonden 9 Nov. — Men seint uit Stoek-hoim aan de « Central News » dat een sterk Duitsch eskader krnist in dewaters der Baltische zee voor Ilelsingfors. Eene Duitsche meenssiâ « Gazette van Frankfort ». — De weg door Lenine gevolgd om liet bloedver-gieten te staken sehijnt ons niet volg-baar. Hij denkt dat het voorbeeld van Rusland, door allen en eerst en vooral door Duitschland zal gevolgd worden. Zulk dwaas gedaelit kan zich alleen ont-v/ikkelen in het bréin van een persbon die een gevolge van zijn lang halling-schap over de huidige politiek niet kon oordeelen. De kaping van het bewind doorEenine kan onze krijgsbewerkingen bevoordeeligen maar wij hebben hem niet noodig, onze overwinningen teRiga en op het eiland Oesel hebben het be-wezen.Integendeel kan de chaos in Rusland enkel den vrede verdagen. Wij kunnen geen vrede siuiten met Rusland, tenzij het eene sterke regeering bezit,diewaar-lijk het volk vertegenwoordigt . en de noodige overheid bezit tegenover zijn verbondenen. Kerensky te Moskou Parijs, 10 Ncv%.— Men seint dat Kerensky te Moskou aangekomen is en er geestdriftig onthaald werd. ««esss»*»——' •— Ecë wederlaîidsch krijgskomiteit Een wederlandsch krijgskomiteit werd tôt stand gebracht. Frankrijk is er ver-tegenwoordigd door generaal Foch, En-geland door generaal Wilson en Italie door generaal Cadorna. Generaal Cadorna werd vervangen door generaal Diaz. — — Belangrijk Bericht Soldaten, na den oorlog gaat de bel' gische'nijverheid dringende behoefte hebben aan flinke vahmannen. Ailes wat betrehking heeft op machienen, praktijk van electriciteit enz. is zeker van aller-eerst noodwendigheid. I ; 'eet gij dat in de Yakboekerij van C. K. V. H. College, Yeurne, een prachtige keus bestaat van zujke webken i' Vraag onmiddelijk aan bovenstaande adres, den boekenlijst der vakkunde; hij zal u KOSTELOOS worden toegezonden. M lu de Middenrijken Eene paniek in de Beurs le Budapest De Oostenrijksche dagbladen seinen dal op 4 Nov. eene paniek plaats had in de Beurs van Budapest. Het meerendeel der waar den zakten plotselings van 50 tôt 150 kronen. Woelige tooneelen hadden plaats. Versperringen werden ver-bi'okën. Te Weenen seint men de zelfde tooneelen. A olgens de « Gazette van Francfort » had een gevëcht plaats in de Duitsche lioogeschool van Praag, tusschen Duitsche en Tjeeksehe studenten. De Duitsche dagbladen van Bohemen beginnen eenen veldtocht voor de ver-deeling van Bohemen. Berlijn heeft gebrek aan kolen Yolgens de « Berlin er Tageblatt » is de aankomst van kolen 30 °/0 beneden de noodwendigheden. In 't korte zal men tôt nieuwe beper-kingen moeten besluiten en eenige trams znlien moeten stilgelegd worden. i ) dagladen van Weenen seinen dat ' t/SSii ['MI1 i-jll. „ nlliftoT.i ™tl llit- deeling van melk aan zieken en kinderen afschaffen. Laatsfe cjicieele berichîen Fransch front PftRUS 1D Uo\i., !5 u. l'ijandige aanvailen werden afgesiagen ten K.-W. van hsims in don sector van Loivre, Ccuroy en Codât. Te=i C. van Keuviifs drongen w!j !n do vijan-dige loopgraven en verniëideri schuîlpiaatsen. Rechts van de Maas hevige artiîieriestrijd en oritmoetingen tusschen ronden. In den Hoogen Eizas brachten wij den vijand vsrliesen toe ten ÎJ.-W. van Senonces en ten 0. van Seppois. Engelsch front L0KDEK Î0 Nov., 15 u. Bezen morgen vielen onze troepen de Duitsche steliingen aan ten N.-W. van Passchen-dàele.De eerste versiagen seinen voldoenden VGoruitgang. Het weder is slecht geworden, i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes