Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

315 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 31 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 26 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zp3vt1hn37/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IAdmlaUtraU* i Ai. T£MP£ftE ruMcar>Ultgavar, 17, rus «la Via, OALAIS Bêigiseh daghlmd Tersehijuemdô al de dagam der ireek Kâîl&&tie ( <1. SÂECK£i ANËT 8 7, rus SSarîat. OALAIS iABONNEMENTBPRiilZBII » rataandi Balgla 1.60 FrankrIJk 2.G0 ■ngaland-Moliand S.OO r trlmaatar » 4.00 • S.60 • S.BO M an aehrljva • « Ont Vadarland » 1 7, rua 4a Vie, Oalala Eechl Qùor, wij en vrank Ged en véik en land i*««a«t'<esec*ka& oiaetwe i» «• tltnm. iloida - alllly, «l«i« aboejh^^tntëpkmz&h voor SOLDAUN • Par wMk (7 tis^iin) 0.2S *>•£» «a>»nnaBi«msisiai»h esaei isecest 10 *«w» I I («î «a »rs testas» «in£®vrs. es d*g»îljkji Ma I f»*' ea»»»nr &.» sslfal* ro»* or *s A propos van de nota van den Pans (Vervolg) % 1er opwerpan dat DuUaehlaad gaen a ter heoht aan coa trac lea, hea ci Bon i da papisr s nosmî, heeft a fcre«ht. Daitsohlaud aven gosd als !s?s natiss, zou ged«rongea wordan buigen, omdat de andera natiSa, ae&igd, het alla tegalijk zoudea op i ftalt apringea wegans den band & zij voelen en waaraaa stj zioh l&Hoht zisn zich ta ondarwerpea ; Im foor Duitîchiaad aog een oneer p ar sijn. p Daitsohland taekenan son ? Dat is i^aaitie, en dat zou man moeten raohtea. Waar een bawijs ta maer lés nota Tan den Pans niât gaschra-it onder die inspiratis. Viar œen hat ergata in *iadt, en irona ajan dan P&us maeat voor Uca uitscialdt, ia bet vardars g -it lija r nota Da Pau» ni zagt : h\ da soa*da asug-ist dlia aaagarioa* «a de oorlosskosten, sien wij g«sr 1er mldd l O -ad gmatia op t* los ,dan als algameen priaciep tsBtallaB l roiledigg en waerasijdiga vargoa-; (cotdanatio), garaohtraardigd Qweni door da groote voordeel3a Tolgcn sullîiï ait de oatwapaniag, irai daar mea da voortdurlag vsrn t asna alaobting niet begrijpaa kan, ira! uit rsdsaeû vaa eoanomisohan d. s — Ja, hiarovar vâiiea al d atsa dia dan Paaa uitsohaldeu, en talijk, voor ieiaaad dia oppsr /lak 'liât, komt dit «reesid vo ;r ; maar t mon dan bij opparrlakkighoi '«n ataao ? Naen, oi^twaar ; oadT-kn wij d-anm »ens aad*r. l'PiUs <r)Mek.t da< i eaa algn I* r-.fgoflding Tan waeraki»atfin, e' ils die sfaïatt*raaaaandatb8grijp»> lea zii daar ni«ti van weten. Toob ftdaPïU! daaria galijk.Bagint men iDderhandeien, zooda de Paai zegt, tonder iatdeoorlog doordewapeni liai worit, daa kannen de Yerboa-ien moeilljk taga i de Daitsobers ?'n : gij lijt de lohuld van den !og, gij moat allai batalan, want Itiehlaad «ou BaianrUjk rffaoof mes, en het soa waer u't iija mat ^da*onderbandeliaK',n; want men M de «ituatia beioboawen sooals se wij sKggaa dat da DaitRohera dp iH sijn vaa den ooriog, maar wij Mlaschiaa sallan de rsgeeringîtn dat niït iuiian ; da gazattamanntin in alla gavai zhn bet niât, zfj willen Tardar vaohtaa, roapmd mat woordaa vaa wra&k ea schuld sa b^talen, en dat vooral tea opsiohta vaa Balgia, waar-▼oorzij nistkaaa<5n bjgrijpaa daî *oor B lgis en Sîrviî vooral gaen sohade vargoediag zoa ga?raagd wordm, — Dit ja, il eaa mosilijk puât, sa sol das! hiarop daiden zij vol voroatwaardigiag op da nota vaa den Pans, die volgaas ho a daar niala over zagt, maar ia dat wel zoo ? Da Paus, iprakanda van de kwiji-«ohaidiag, aagt : Btall»nde als algemsa princiep, eane gebaalo kwijUc^aldiag ; Tf j legt dus niet dat er g«au enkal^ chada^sr^oidiog zal mogan gevraagd worde-i, hij laatz «!.fa bl-r verstaan dst r nit^oadarirg kaa gamsakt worde», a iad :rd-«d na dat algaœe*n priaeiep j«ge*ea ta habbaa, voagt hij er dad^ ijk aaa toe: «als, in sooamigs gevalleo, cijtondsra radaaaa bestaaa, dat m*& die wrga met raohtvaîrdigheid en bi^-lijkhald. d DdeltdaPau* hior aièt op Bsigie ? Wat hseft dia zia anders ta bateskanen dan dat uiat ia aile gavallea gpr aka kaa zij a van eena algeheele kwijtioheldisg, en vrai kac da Paui daar masr Bise badoelan dan op do aarstu plaata Balgie ? Dat ziansks z|îb dia manaea over bet hoofd, omdat bat ioo kort il, en omd&t tij natau itjk vas •en Paaa ni^t moataa habb^n, warjt . vaa Rome kaa ni ta gîsd* kom^n d. Datiija de voor;saatnate puotsa die i« anUol'ricalo par», zooiar grond t )oai* m*3B zi t, aaa daD P^as verwjj», voor bat ovsriga ziia zij bet zoo goed ala R8E 8 mat bam. Dat da Pans op sommige puntan in het algemaea apreakt, zonder tôt ooa oreetbaid tf ta dalen, kaa mm hem niât kwalijk daldea, vooral niet voor die ichadelooistalling ; da Paus kan toch niât gaan zeggea : Daitsohland zal dit dosa, zooveal batalen en>., ia a. w. da Paai kaa ia oaaoreta t^rmen gean vredaaeor trîct aaa de Mog^adhed^n vaorlegzpn ea vrisndelijk verzoeken om te teekoaao, en bij il varstaadig «610(0 |!Q aet niet ta dosa. Wat bij doai. m eaur p'Jgiag aanwendan tôt den vreda, «en pogiag ota vredaaoadarhan-daliagan te d jaa bagianea, een ba«ii ea tarrein gefen om vard«r ait ta wt jf» kan door de varsohilleada laad^n, om vrada ta krijgen, é£ eea vred*, haohter daa te voran. i i 6. VAN HEUSDEN. Na de nota ?an den Paus ReUigrijke eaafîreatie il Diitscbîatid Bila 28 Oogst. Da kommisaia »aa d n Rljkadag hi«ft g5et rsn ia vprtraawdijke bsspre-kipge î dp n toeslasd dsr basatta landan : Polen, LitbuîDi«, Koarland, Bslgio en NaordL-Frinkrijk b spvokan. Da vrija kommiasi^ a%l vandaag eana eerita^ vgrfi'ad^riag houdan onder bet voorziUersohïp vsa daa ksns-Iier, dia ia den avoad naai Balgia z«l vertrâkkas. Op bit Eigiltah froit 1)8 »S«Isilfiatig9 ?emerisg it r waarieai'ugsposts at la voor bat basit d^rb^hsprschende «teiiingen dat maBtegsawoordi^Ktriiit. 't 1^ om dia r iden- dat de aanvaîl^n aooitzoo &e»i?', barda^kkig, moailijfe a bio^dig «artia en dat de tegesatasd soi geweidig waa. Als sr geaa binisrpaal ia Jha weg i« daa nog bakiimt Pien emvoudig wsede-îaar maar moeîlij^ eeaa hoogïe. Wat caoet Utî nu sija «aaattr hosderâ ms.ohiaagew?iraîï ijzar ea sisal spawen. Da oïûcliïuh baklimm^u die tooh met den sick in da iiand. Os « Crââskr-Vert > Da e Oaasier V«»rt » ia een h*u*eï, '■Hiïcn t'îsïchen de asfati^ ea het dorp m »ion, dii L n# beh^rscht. De itaavsllsB volcan rond dasea beuvel zio râa pikand^r op dat sij ni?t œ?er snan-'H g6t»ld%ordea. Zij versmflitsB dch als in asnea atriid goadar cind*. Aïb davoates van di«n hsavsl.aYf'rîi) ( ro6»)g«noamd omdat hij met kraidsn >ij?ro^i<i waa, voeran Kuaade^zaa er Pmisea «otdaîîd j ga^^ciîtaa iijf Oîr dif, (s middan hetstof door da o&tplof fl g d^r obassen v roûFgHakt. Da Eagsiiohsa seti«u hua drnkkiog voort nsaî eaaa BtclïrliBaïiga verzfka-riBg Zij moaten md huaas k^BOsnen aSla iohaiSpkatsen vsr^ifdigcn. D ïijand wset dat zij hua dosl ber«ik?i:. ïulien en boawt er aitiji niwwa ia de , boop tijd tâ wisasc. Hat astwaard (an M. Wilton op le PaussPjka nota fi t antmoir l ma M. Wilson r.p dr ntavan den Pau* z*çt dit iedereen doar len bl >edigen corl >g hjdend', d ^orden p*oep vw d -:n Pau* m ief g lr ff m zijn tua * dat het ee e dwaask ware d*z*r< ■oo van vr >de op t° gaan oanq tien hij ïi t naar h t beoojde doel l dt. Handelen met d > tegen'ti >oniga du t-iche rcçeerhg v are aan zi>n overwomen hestuurdsrs tcelaten krachlen t° patt°n 03 het "astslazd dat zij in 'i bhed ver-smoorcka.De auurzame vrede moei gesteuad zifn op het vsrtrouioen van al de saliëi en het ii onmogelijk h*.t woord van de huidigj DulUshe regeering le aavjeerdea aïs eea duurmme loaarborg. —— De BuUsclid §? fettWssta'iik fr#M Ziehler de trvp «t. beunegiagsn vaa de ktatsts dagm ii F anknjh. De Du tsciws ' i~ nr eçtr 8 division hadien op h t font tus<eh n D icg^ach- ' ten en Yperrn-M e en h bbert te n minute 25 nieuw • dioisien moeten in d".n sl'ii i stureii. M n mag d is zegoendat van of einde Ju'i 30 duit-che divisi n in de a Strild gerti^ng i loaren. Tcgenwo rdig zijn 11 vijandige dini-eiea ia eerste liin, 20 di nsi -a moestea dus door versehe troepea vervanceb wor-den. Het Italiaansch offensief Ois 0<hi£ftrijk ts- vêi fin 1er a De barichtsn uit Iialia zijn vaa laags t osa voorle&liger. H t Italiasasch vasta dei wappert op de Monte Suitj ea dt Harmada il omiiageld, ^alfa ioopt haï geruoht dat hij veroverd iB. Gaaaoh hat front, tan N. vaa Gorlzia, il doorboord. Gaaaoh bit It&iiaaasche volk is is fit st. Alla stadaa zija uevlagd. De geûeurtaniaaea op daa iso&zo lijc vaa uttarBt grooi baiang. Da verboadAii landau mcatâa die nauwjumrig voigaa en maatregiilau nemea daarmeda ia verbfad. Oostearijk is de zw&kste dû? vijaadea om redea van zijae istm^BteiliageB, en ook om redaa dat tainjla Bdlasg* ri]ka steden, zooâls ïrieaî, Laâiaaa «a IVaata, ûioUi Bij net ItaiiataioU front gelagea zija. Zoo de itaiiansn de Hermada kunnan veroveran volgen zij û»BZsifaaa weg aaar Tdtst ala vroeger Napoléon Vaa a«ar loopt Mi Aaags Lu£>ïs.aa naar Weo usa. Da tositand vaa Oostanriik zou ûtjdeafc.sii]k wordan. la sijna iavens daelen getroffan zou het missohien wel d«n vreda ver aagen. Gadoma en Blaaoktl, tea miaste, aij rua dit gédàcat en sedert eanigun Ujd gaaach Iialia. 't la saifa om die r.daa dit iiaiia sioh vroeg^r tagaa btst éia en algemean front v^rzetts. Italie waa wei o»c«uigd datae m&ondeasu, ùsu atifda dosl c&oogai de, oo&. 't front éé>i moestt zijn, ma»r sijnba^eih^tiri ?erzakerden tarz3ifd»rU|d, dat vsa beat net front, vaa Êlieuwpooït, aaar da Isoaso, Mdaastir sa hlKa^ saa enktl puat &aaa aaa tôt da foeslissiag te lai» de a : dit vua daa itsiiaausoaen aeotor. i>e gebeurte-slesao 8caijnaa hit vocr-uitsicnt van Gâdori>a la ba¥eâiiigen. Maar word dit vooîU.t.îicatg:dee.d door da vtraendonea UjdsaB a« iaaista ooa-iareatte \aa PèUjs ? Za&<.ra toskaai iataa toa bette veroadarstiilen. Hat is dua snogaiijjL, sco de omiLia-digùedea â^t vereiïoaaa.d&tda ea^Baid ,a i bat front in den iî& van caawa ■juiaeisw oïkiag oadar de Lgars, sobit-tsraad vaïwesealijkt wordt op hat Ita-iiaaatoa froas. ia faiiw ge^ai is het asks? dat hat Ita> daaaica oâ'ansiii eakti eau dael ie, uiisseaion het «oors^kmsts, v&n s.a *>iaa door Ûa veraoi-d nan v&sig.stela ■m w&ar^an d Ff^naonea ta Verdaa ea ae Engeiseaan voor Lans «a ia Viaan-dtratt kxaahWadîg med - dtslpaa. &§ @«âte%rijk&ehe terlieiôi Borne 27 Oagst. — Yolgons de ver ft.i&riagt n vaa gavaogeaan bcbb<=n da Ooatsûïijkers op 't Iroaî vaa den Carso se&rikkelijfee verlitsaa oudergaan. Da twaaïldo aldeeling» geKOamd da iissren diviîie, waaraaa da Oaitenrij kers ds doorbraêk toeachrijven vaa « e Russieciie iljeau vaa Goriica in Mîii'lS, iaoesi om radan vaada swara vsrllezân acbt raitgebracht wordsn. la dia aid«llag evaaali ia de aadere moat eea groot d^ai der rerliasan tos;-gsîchrev^n wordaa ssîi. hs?î slaeht bs-/aih'^bb.îsohap, wiaaa disnTtan «ioo* ia Iiîiiia&asohe artilicria ia waaord^ rd^a gt .br&eht G^isifr^de «a jàrUHaï*i0VOOfb ^raidiaji! «area deO J»t?iurijk8chs verii asa boog enaar aM baitei.g4waon eraetîg. 2ij aefabaa imaai?» grottaa ga^o^g sraar zij sicU kaaBtiu veroargea Maar '«rarcn ae >tt-71 aitt altijd veraiv ld.dao toob wtriaa do ioopgravaa met den gr md gslijft P>maait ea da tsisfoundradea vers latigd. ^aaacer de IîaUasKseha aaaval ba-goa, werd OoBtearijtsc&e varstariiag tsr bulp gaatuard.maarwaialg rnaa >?n koadaa da earsta lijn bamstsa. Var-plicht, taa gevoige vaa da veraieliag der sobuiipiaatseu en loopgrivaa, ep oaoïerdekt terrain voaruit ta komen ers taa gevolg^ vaa het veraietigen dar tel'fjottdradaa vaa liaks naar reoîiia gestnurd, weid -B de ««rtf-rkiogan fcij-ni altijd o^der H si»-1 «tioeuh s^rvuur gaaoaien en gttias d eld Vo'g'Bi da g«'sVïagen,,a fceob^a da 2^ aù 63a rsg iQfaa!8£'i<3, Bet 3a bst, eu fsrtg. vaa Bosaic-H-rïagOTiaa en da 0 jdi'ieie bloaûiga vtrdtten oadergaan, 'fsa etaroaloop gestcurd op hat oagua-etisata oogenblik, w. idsB dia de?âoba-m-mtoR door da I'»liaaen gBOiaSk.-ltjk w»ggîinaaid. Da ÎJ8 aa 35^ i taeliageu w rd a ia de . If is omstaïdighedisn er stig btproefd 'i b misseakn aaa ds ootmo di^itgt wij taa uat betgaruo t looinioopia d t d^ kol uai truad ar IBoiiig, bafelhabb^r van d s 21e bri, da der -aè divisie, ziob gazsJîm jord h'ef'. Da hoogeïi offiel^ria op dsa Garso gav&ugen gemaakt habben met spift daa vooraiigaog veraomea van hat ■ twasda iiaiiaaaBGb leger op de vlakte ■ vaa Baitîïlaza ) Da gâvaa>?ân offloiaraa ipraken met t lof ov^r da Iialiaaasoha infanterie. Eaa onder hen zsgt dat hij nooit meer den stormioop zal vargetan die za onder zijae oogen uitvoards. Da loldaten kwamen met den dolk tunohen dî tac d m voorûit. Zy waran varsohrikkalijk, segde d) officier. Mea Nasgrijke Çrbaart â3»s a Rome. 28 Oogst. — Het volk toont zkh ongeduldig om het belang vaa de over* wirning te kenuen. Dertgeering heeft eea off.ciselé nota latea versehijnea waaria zij r'-amenlijn zegl : Wij moeten oas voor den oogtablik he-perken met te bestatigea dat de grootste moeilijuheden tegen den beweglngsoortog uit den weg geruini geruimd zijn. Dese uitshg die vaa Zîlfs reeds bdangrijK is zou de onmid'JLehJke voorbode kunnen wordea vaa eeas uitgebreide krijçsbewer-kmg die eea oauerwaehte oatwitkeling zou kunnen nemea. Laatsta liailtaisdi lagariariebt Hevigt eif ijd ep de vlakte m Baiastua Rome 29 Oagst. Op de vlaiLta vaa Baîntiiza werd de strîjd giBtaren voortgasat. Sa da vijaadige &ohtarhoedeu ver-siageu ta hebban valieu onze troepen tbana da sterka TardadigingBlijaen ass door dan vij&uâ voorbereid en hard^ askkig verdedigd. la dan dag giagsa wij wai voorait op da hoogtaa ten 0. van Gorizla. Wij a maa maar dan 1000 g$vanganan. 236 'Uagari namau d-eî &an dsn Btrijd. Eiiï feîksder vsa 40 G. procia wierpeu meer usa 7000 kii. #pringstoffan op de ^ijaadige batiarijea vaa hat boioh vaa Paaovizza. L»ititi «ItsiÉ MÉbu Bolgisoh front Le Havre, 29 Oogst. * In den naent va* 27 lot 28 ea vaa 28 lot 28 gre ote bsdrijvighsid vaa onze roa-dsa.Ten gevolje vaa een aaaval wijev%erd dtor etn 0n3erverkea.uis.gea hebbea toi) ea vijandig détachement verspreii eu $eta~ gehen geaomen. Znatke artuieritbedrijvigheid qt\ re° den van het slecht ivedtr. f rstnsch front P.iri/s, 29 Oogst, 15 a. Op het froui vaa ds Aisne artillerie- ftri- d. Oas gesehut heeft eea muaitiedepot doeu springen ia destreekvan Courte?on. Op het front vaa Verdun tamelijk he~ ka&ohnads in dea sector vaaAvoc-Jurt en den hsuorl 306, Wij hebben vijandige verkenniagsa af' 1 geslagen. aie trachWn orne lijnen te be* re ken ten N. van het boach Gour.èr°t. W J namea op 2# Ooçfst ia de streek anB aumonl Î470 gevaageaea waaroa-er 37 off cierea, Pwijs, 29 0 gsf, 23 u. Ka'm1 aag op gansch het front ten zij in de streek van h*t monument Hurtebisc en op btii? ovvers vaa de Maas waar de artillerie zien Ixngs voeernjdca zser be-drijvig h 0 uie. Engeisch front L-îBden 29 0 i«»t, la u. Wij rsam-n tijdeBB verrass^ade aan-vaiiaa a^igaggvaBgeaen tea N. 0 van GoazMucourt en tsa Z W. vaa Hul-ltîoh Tea l. 0. vaa Liagsmarok ver-overdan wij een stsunpuat dat in de haaden d ea vijaBda gebieven wes. Londan 29 Oogst, 23 u. Het weder i> atormaohtig. Eia granateiaaan«a! tegan e?n onier postsa var. Oosttaveraa wardaigcilagen. Vard ri nieta tu Bainen. Russlsch front P.tngrad, 29 0 gst„ la ds richtiag vanFocsaniviel de vljetaà qïz? stellingea aan m de streek tan Mount-ch liu. Eea onzer divsUa aie geea w«d:r-stand genoep loid verliet hare stellingea en vluohtte in waaorde. D vijand gmg vooruit ea vero^erde de liin Irechti-Desous- Woçhitza.'T«hhkant-chi.la dsn naeht ont%ikkelde devijaud zij a b jval en doorboorde onze stellingea ip de ; streek mu Verotisci. m u* *■* tfcMUMaai ■ -^g , «vtf-BÊP". A* I» BM X Tuia liA 1 CinUAla 1 dlkr iililir IdSXDJK JjUMÂltfl - nommât m i g felitéMèÉ VRIJDAG Zi OOGST 191}

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes