Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

281 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2xx9k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lïïïS Belgisch dagblsd varssbijnacde al de dagea der week r" «BOHNKKENTBFtiimi! ! Nrmïaiiili Setgia i.60 iFf8!iltri|St S.CO Rftgefcmei^HâHansi SOO t>»r lrlm«*)«r • 4.M > E.tc ■ tJO Wiill (chrljv* 1 « C'A» VàtiaHfeKâ I lï, ru» d« yic, 0*làl« Recht do©r# vri| en w&nJk I wr Gad en voSk en latid Kn)*< tit#nife.kû». nlaiswa, la k*> ■« tSssj-n®», t1 ea ry* ç'Aily, al ■ i ABONNF^&rtTfeFRiaXEM VOOR SOLDA ft> s r*»r week (7 ^£g8it£0^3£ Q««ï a*:. mm tiiztts&K iO - !»•»• MMIIIf '«.I© *#!•« !»••»» 4, * ?»»<*■-• •- • • iic« Se.tM* »dFC« gB leWJparî - '■ ^ ^-•ar^^r..i^>r„rjrrrr - i—■ r HALF-OOGST Een zalige hoogdag eau raijn jongena! Tôt koEoende jaar, we hopen het, vieran wij hetfseatvan QnsLieveYrouw thuia. We heatsk?<n moeder, echtge-noote, zuster en verloofde, aile die Maria beeten en ona in trouve gene-genheid afwachten Mooht hst toch cens waa? zijn 11 Met is nu oegattijd, ook oorlogstljd. De dood ia een onverbiddelijke maai-er. Zijn aaiaal «uift happig met over-feeler.de grepen in de diehte troasan der frisiche, rijpe halmen, — onze bloe-taenjoagens — die fier en reoht gesten-geld atsan aan de Yseiboordan. Hlj doe!,'t il jamtner gsnoeg, een aehoone, rijke oogst binnen- Trooaten we on», het is toch niet al verloren. Wij zasi-den, maar Hifoegat. Waaneer wij rond de ruttende aoboven dwalen, enbiddend de kruiskena lezen cp onze krijgakerk-havea, beatatigen wij ds keus vaa den @rooten Meeïteï die het fi juste, bel zui-verata gra'm in sijae h^melachuren biun^ndeed. Welke sehoons levenspraoht he$ft Hij op drie jaar opgeaomen. Welk waardig offer van veraoening, soo het aijn moet; — toch zeker ean heilige geur tôt erbarmen en vaor bemidda-îende tusschenkomat in de martdie van «na volfc, klimt er nit die o#sr-vtuchtgn gekweekt en geoogat in Bel-gia's ^rond. Alfaeswel ons kruia Tan dag tôt dag zwaarder weegt, mag on* feetrouwen in Gcd en onze geestdrift niet ?erRauwen. Wa kunnsn het niet beteren, dut we op zekere dsgsn ont-moedigid zij».'tMoet... De dagen valgen aioh op^uiser zijn niet gelijke.Vandaag, we yermogen daar niets tegen, bangen ontM droombeelden in ons vroeger k?en. Laai 't aijn... Maar onze i<eigi»-gesL otoeten we b>9dwingen. R :ehtmo&t eent g3f«feiedfn, £a 't z;l e® s«o erg niet wser koaten Uât tnvde van den oericg kamf aas, de segtzon daagt in het Qasten. Loonijs komt a m ziju boontje. De gcëîBcfate herstsiliag en de yerpiickt«jadÈi verhcfflog zijft op gaaf. Op den dag van het wereld oordeel I worden oaza ^ijandan 'rarkleind, en velgt de bijblijvande Trede in de ee»» ds&eM dê? Telksrea, en we hernemen eas gelukkit loren in Bsigie, Sog een weisig geduld en goe-de mceà, nijn jongem, tôt dan toe. t Is bu cekHatf Oôgst geliîkvroeger. Op het rroegef, aiaan da droombesîden van mija jong«ns »til. Ik. wil met u sinaec, gpiegelen. Yoer onxe brave buiteamemoben was het boeggeUjde, sen dag van voile rast In het pei«?lijk rnstftjsd gsdoene van die sio ira mfirkwaariiga wroete» was er na da Haegraii ea de Yeipers^ eskel spraak nu over het hicpendoeH van den oogat, bit betijden van het Wi là, al geHjk 't Gode sal believen, en as bllkten betrouwend hemelwaartt naar den M»eats>rvan da natuur Op hcn aoniersab, bun '» zondaggaeb, trckkeo de stedfelisgen naar buiten en kui rien langa knd«nwen, bëssohen en wdd«n. Yele giègan op bedovaart caar Scb6!?-penheuvel, Hal, Oostakker, Hauswyck, Edegbem- Su g»at ces Bmsaelach voik bidden naar de nieuwn grot van Lakeï>, wa&r er dnizanden an oïjzs prenten in haeken, aan kanten hangen. Ts Acl-werpen sal de luisterrijke Onze Lieve YrriU'sr procédais uUga&n ; te Meobelen, te HslMaria'» atoetea. Za ziin éuiaanden ; die bidden en boaten voor het bail van onze jangena... Yroeger nog, waa deie ieeatdsg ook eene gelegenheid voor een famitiefBeatje — elk Belgisch huisgszin teldf eep Maîia —"w* beriauer m het i ons. Nu met hetdnreleven en aangezien da droeve tijden, zal men al gslnkkig zijn ala het noodige niet ontbreekt. We leefden In den verleden tijd toch in een g^lnkkige voorspoed Ea voor ans, welk verwllderd leven nu. Werden we nu zoo plota in da* vroeger midden gfr-worpen^, welke wara onze fcouding? Yeïbeelden we 't ans eena. 't la vandaag de feeatdag van Moeder. Wanneer we na «nss uitgesnikte vr«ugd«, op dien zsligen atond van 't biijde wederzien en van dezoet» ruat, op moaders boesem, wedar ona hoofd richten, wat zal raosdçr dan in onze blikken lezen f Durven we moeder nog vlak in de oogen aien i la haar jongeo nog aeo rein en deftig ala toen moeder met betratgade oogen haar kruiske voor het afaoheid ap xijn voorhoefd druktâ i Osa ia 't geweten i We zijn moedera-kind... Moedera angat komt hierop ait, het gedrag, de deugd van haar kind ; moedera aie!, zs deelde ae met ona, we dragen vooronas oogen het apiegelenae ▼oorbeeld van hare vroombeid ; moedera weord waa eervoerend, deftig, zuiver, boe zoudçn wij In het bijzijn van moeder aprsken ; moedera hart was godlievend, boe zou bet bloeden voor uwe onveracbilligh» id en uw alaafsoh menteh^lijk opziabt ; moeders znrg lag in het kwijtan van hare pliobten en die van hare kinderea, boe volgea we de iUldeleaaen van moeder. Hetiade feeatdag van mosder vandaag, beeldt in uw droomen haar leven m uwkortelingsoh wederzien. Mooht moeder zich over u niet aohataen. 't Is vandaag de feeatdag van uwe eabiganeote, uwe verîeofds. Voelt ge nog de warme bijblijvende druk van haie trouwe of van hars zuivsre lippea bij het afêeheid, zos weldoeaend door gansoh uw wexen, zoo balaemend aan uwbloedcad harte Drie jaar api geld n hare oogen in getronwheid uw ba-ld alleea. Ze wachtin aaaagd^lijkhdd de tsrugkomst ven haar uitverkoran. Hoe keerp-s wij wedsr > Wse k«m die da troc brak, en bat echta liefdebe«ld, dit de sabande nitweende, baldadig weg duwde om ia de armen te ligg«n van een allemanavrouw, dis met uw «igen jadîsgftld, in wnlpsabbeid uwe eer en gszondheid vurbrasîfj.Wat zuilen sij in osa» oog&n lezen, dfcge».e di« ons in durende getrouwhaid, liafdeval sf wachten f Hoe zuilen we darven liegea over onze ongeachondenheid. Komt tôt inkeer. Om u te bstersa ia 't nooit te laat. 6e kunt 't nog al verheslan in Vroombeid, in gebad. Het zijn aok baaldea nit het yrORgep leven, hoe tattr wij ae voor oogen heb~ bea hfxi beter, Ze moedigen ons aan eu geven ona een gro&iere aterkts. In ver-loeking bizonder denkt er aan. Moeders, vreawen, maagdsn, bidt «p desea deg de Znivera Moeder Soda, opdat OËzejosgena aterk anreinblijven. Gij ook, Yxerheldan, vraagt Maria'a besaherming in uwe zwakheid. E, BRABAMTS. Raid m Duitschi Tliegets1 ( «p de ^ Engelsche knst *4 loaiw, SfigakwMim Laa^en, 12 Oogat, — Op 17 n. 15 w^râ eea vijandig vli^geaksder va»20toe-steUen sr^aniiid voor FeHxtowne. , Voor Clseton verapreidd^n zij *îch ia twe? proepan, Dae rstakoosjde riebti^g va» M<trgai«j wa«r hij bnn»rn«p wi<>rp. De twecde wierp 40 bommen Sn d»n omtrekvan Southend. Npgên mannan, n^gen vrou*#!n ew zes kioderen wer-den gf?doad Ésa vijftigtal p«raonea ge-kw^at.Ta Poohford ssint msa twee gekwet-aten.Verplîchten diensttijd gestemd in Kanada Ottawî: 10 Onpat. — Het S»n?at heeft d'wet op de ConsoripH» aanvaard. Men denkt dat 100.060 men tusse' en 2o en £3 jaar met den harfst in de onder-rithtingskampen zuilen aankomes. f Kijlije rond 't oorlogs- ! veld m i* Het grondtrnbid door de Engelschen veroverd ten O. van Yperen moet voor dftn vijand veel bêlant opl=?»eren want hîj heeft tôt Siîven malea toe gptrscbt het te heroverea. Eind'iijk ia gij er in gelakt sen« «malle strook s?rond te b«-zettan ten W. van het bosoh Qlencors*, tetwijl hij meer t^n N mneat wiiken in d- richl nsr vac d^n iis?r»nw<?g Yperen-S^aden. Da tof-st^nd blijft dns om z'g-g ks «at hij waa voorbeen. Op bft front vaa VJaandeMn ssija de vliegeniers opuisuw zeer bedrijvig gp-worden Gebmik makend» van het schoen wader draven de Engtlacbea vHegera dese achteruit van don vijasd. die onze lijneu k^amea Verkeniaen. Zij gingen ook verder in Be)gi$ militaire werken gaan bombsrdflerfn. Zeatien Duitscbe vlippe*' wtrden Vernisld. Twaa^f Eneelscbe zi|a vermiat. Op h«t Franscb ftoat valt ni^ts bij-zondera aan te stipp^n De Daitscbera *allea aan na eena in Champagne, dan op den Damanw«g. Galnkken zîj er in een onbednidende strook veld ta wio-nen het wordt bnn apoedigonteomen. Pe Fransohen bordf»n wet zij hebfepn en brangen de vijand telkeng zwars Terliezen toe Maar d«aa hatrvikkaliik^ k^lmte zaj ong«twijfeld op h»t WegtKliJk froatniet lang snKer aanbouden. DU Amsterdam sifipt men rerd» een *6hrikkdijk«i ka^onnade tnasebea Y-psren en de «se. WsarschijnUJk. aal hst eerste legerbtîricbt ons vardere uitleg gevsn. Op het Ooatelijk front seint mea he-»isre ge^cebten die g^taigen dat de Ruaaen zfah beginin^n te herafellen. De vijand wiat nog wel op aommi$re pan' t^a veld t? wiranen, maar enkel ten koate van uitern! kre&bt^fîdiee pogin-fen ea zware verîieasn. 't Sebijnt dat aeze bondfr«»iooîefi bealotan jsijn bun te$r«nweoriig front kost wat koat ta bshouden. • * D« ûonfsrentia van Stoakholm sfa«t opnimw aan 't order van den dag. 'tZnuRi'tte ven?ïOnderen sijn datée verbond^n rt gf erineen, apiita slles, sîe deelïsçmiRg van deze Carifetentia on-mogelijk Basket?* Dt Duitschors naar Stoekholm Amsterdam. — VU goede bron wwdt dat Mr Michuëlis hes'aten h ft «m de DuiUcke sadilisten reisbrteven t-#*>wn vQtïr Stockholm, op voorvMar^e dat zij Mteigêrcn de kwestie vaa de ver<wt~ m-'Qrdxlifk- eid mn den aorlff te betpre-A?r, In gevnl date kurstie op het Cacarder komt mntten de Du tsehn svtlalhten zimh verbindeR aan de besprekw# geeu deel te nernen. «*jUX.rr^Zy-<. Ikn UûPiKIIVIlloMil HtâiHûHëfc IfO W^a DtPOWÎSlllll ^ W" reisbrieven voor Stockholm Loûdeih 13 On.gsL — Inantvooard eau | verseheidene volksvertegenwoordifers, | die vragen of de Regeering reisbrieven j weigert voor de Gonferentie vaa 8iode- \ holrn, seini Mr B mar Lam dat de leden 1 «an de Kroonraad aan de Begeering heb- | hen dwn opmerken, dat het anwettg wara personen van het Vereenigd-K • ninkrijk te laten ia onderhandeling k, men met den vif and sonder tockting mu d» Krnon. BU feovtg heeft de ft^geerteg ètsJvten, de toslaling mu sa» de Conferenlia van Stockholm deel te nemen, ta weigore*-* De Begerrryn van Amerika. Fravkrijk en Itaïlè' hebbsn het zeifde besluit g;nc men, Aimrika Dat(««h« miadadaa Man heeft in eau haSsao.k, la een appKJftsment beweorsd ^oop e!»n Ouit-schT, twee tonnes vergififgdp atofple'* at<sra gavondft» voer h t lager b«stemd. D^-z^i ontd kking feseft de gr:3ot»t°i ■fff>rofjtWÈ8rdiviniy ver^^kt an winzM f sr het bewijs is dst de Duiisahsr?! voor | g«en raiadaden ^rijkfen om fan î dosl te | bereiken. ) T'fe» liet vârï*n^ai t*a 1 KXSP Ra?ljisà ; Z^kere dagladen hadd n geaeind dat I de ReffftRrkig bet inziobt bad troepen ts alnî^n near Ruslsnd Mr Root f n al dn leden v??n de a-^a-ding die hem in Rualaad vergezslieu, verklaarden zich t«gea dît oatwarp. i k j Oe Ouitsche tanvallen blyvsn vruchtè s ' j i ton Z. v n iilies Hevtge arUlleriehedrijingheid op het vont van Vlaanderen * Uitsto cffiiÉÉ Mtft, i Franach front Parija, 13 ©ogst, ti u. Tusaohen G^fcy en Graonae waa de vij&ndigeartilkriszeer bedrijvig voorai in dsa aeotor ten Z, van Ailles. Da Duitaobera h?bben vraehtelnos op dit punt de loopgraven aaaiTevallen die wij op 11 Oogt veroverdan Mat gïoote verli z«n a.fgealagea bekwemea zij gesn uitalag. T«a O. van R^icaa, ia Cbampsgap, in de streek van G»gqoe en Teton tamelijk h'^igi artillerisbewarkingen. Twee vijandige verressende tanvallen zijn Diîslnkt in h>it bosoh van Gau-rièrea en Besonvaox. Kalme naeht op het ovsrige vaa het iront. Parijr,, 18 Oogst, 23 u. De arlilleriettrijd, werd in den do.g zeer hejiig voortgezet tussùhen Gernj en Craon-ae.De Duitschers hebhen opnieuu> gep ogô. ons ait de ioepgraven te werpen die wij ten Z. van Ailles veroverden. Al de aanvallea werdeii afgeskigen en onze Iroeppn gingen nog aanzienlijk veoruit ten O, van de stellmg. Reims mtving 8Ô6 o'tussan, Viep bur-gers gedood. Hevige artiikriebewerkingen in Champagne, Mont-Qorsilkt, op beide oemrs van de Muas en in het bosch van Perron Engalsch front Londcn, 13 Oefrat, «3 n. Gaen belangrijk gcbearteniaaea aan te stippea. Londen, i13 Oogst 93 u. De vifandige ariilkrkbedrbivigheid slifattenZ. van den weg Atrecht-Kamc' rifk. In, dsn seeior van NPuwpoort verrichtten onze uiwgers çoed werk in verband mei ■te artillerie. De Dnitsche iliegers t-oenden zich zeer stoalmoedig. Ncg n werden nedergeschoten en aehl gedwosgen te dalen. Zeven der onzen keerdca niet terug. ■ai balaïf dar vwovwlRg b.'.aram Wa«tk»alij^^ Dt terotering van Wesihoek is a»ge~ tmi feld het aanstbppen wecrd, alht wel zij van geen groot belang sckijnt. Bm omit al ind-rdaad, op een froht van s 3 '-m die eene u/iast voor gevo g heeft ; van dnic tôt vier h mderd meters in dievU, is maar onbeduidend in verg- lijking vm den aanml <?p Si Juli. Maar daar U de hond niet gebonden Er is kw sti te loeten of die aanml in verhmjid staat met dexen van Si Joli of de. vo bereidmg is van een i anderâB. fre Duitschers lossen z'l{ de l »-ao| op. Waarom heeft, de vijand ap I* ii Juli nog groote op' fferi^eD § cki >n om Westhosk te hetv»sren ? Wmrom eielt hij tkans olba pogingen in om West-koe.k en dm fleuri te ksrmçk*n f H Is omdat de tegenwovrctigheid onzer tmepen op dit punt voor hem een bedrei-ging is. Het iï.zieht, der Eng'fcekea is niet geketid, mmr het s/chiint duidelijk dat de fevechten mn Westhoek voorbereidenrfe k-Vgsheuterkingen xijn die zuilen ontwi*•-keld wv dîU, ■aiMaMaBa«aaaMaaBgaBMaga>ttgflBfiBMH«BMBanTrTinrr^«rTnMiriiri De slag van Vri;dag Van M. B as b Thomas, berioht ver »an dea « Daily Mail » op het Pra eh froRt : De elrijd werd df.z«n Bsorgfen bsrt- • m^n mat da giootat?: bevighfid t duurt nog voor'c op het oaganblik dat ik dfif.a neer!«brijf. Onti offeosiaf werd aangevaag"3M op h*t front van Hoogë, bij bet kricken van dan dag ; ee*ï weinig nadi n kwa-tnen DuUsobo kriiffBftevsiigeDen, die koortaig banEe lfjnen verliatsn, toe-atroomen.Deze krijgggevange«eR droegen maa-kc-ra wRar de CHoatôbcuo door ledT waa verrsngÉjjQ. Yoor den roiddag bad-dan wij reeda m eer dsn 200 krjjgsge-vanpeneïj acbter onua Iljnrn. Hede» droeg orsgç kracbsiuspa^nicg op de leststr bfîljcg de» bfrtksm di^ wîj rsog ia Dnitacbe haeden li' tea, teo Weattïi van Yp^rer, en die langa bet Z.-W. van WrsthOek loopt. Man we t, wij dese'"bfa,'^ika«i op 3» Juli b z tt;n. Hatis mii v$<rbodea jniate inliebtingen t«5 geven nopena oaïe trospsabeweginsreBj dsar de vas* tiobting voertiiuart, ma» ik b^n zsker dat de bijval oua groote uitsia^ea op-brscht De krijgagevan^enan kom«n steeda toegsstroonad, San GBjter re^iment^n, bek«nd om zijwe atûBtmoeâi^&(iid, joejr aliea uit-eèa wat op ï,ijn»a #ëg kwa'm, ziefe Bkebt'i de «joeiî'1 gevend krii^age^art-genen naar oase lij«ifin ts drijven Die task viel bun niet Jaaiig, want de Dnit schers liatss sicb geen twee maai vra-gen. Waoaser onz« tro. p a de lsop-graven o^ermeesterd hfcdd a, zstien onze voorwaehten hunaea vocrnit?aeg vaort ea gingen verdir ea«sige kleiae S'sjvccbtan leveren Zooals 'oorfa.-en, ta geHj% zîj b* t ded' n ta het Bois;lit en ia bet DçhiUa feoseb, op de S.ammé, voobtcn de Duitschers zeer moedig. fla»s<jh do airetk, op Iwes of drie kilpmetera tes Z. van Frssenbrrg g«-ifgeo, dosr ons op 81 Jnli veroverd, ia metbofssebea bsdekt. die mrer gelijken aan met ravijnen dooreneden grond daa aari boog»taï»raigf5 weuden. In een disr boasoben aochtoa weren twee r»s-ohiùegewersn verdokfiB, die ona eeni-gan tijd alla vordarinsen kêlettea ; boomatam^' b, dis zasr wel aan elkas « der verbondin wàien wtt ijïf rendraed, weeratoodea iasgelijk» go«d asn enze kaaonnen. Hisr «as de strij i zoo vianig >«îet ia vergeJijking mst dia aoordelijke ask-tor w&ïr da opmarseh «ftzsr Iscapea onweerskatibaar waa. De vooiuitgang waa moeilijk door dt> trechtar bali vol water, dech da drooge fetraoken liêtan ons toe naar verlangsa ta vorderen. 8ehrikkali|kbombarl«mca! ia^Vlaaadww Attwterd&m iSOogst.—Di «Telegraaf» $êint eene schrikkelljke ketno <mde op het front van Vlaanderen, Yoer tôt aan de zes D°.zen mor-jen, w$rd zij met evsn veel htinçh id voortgezetu aBttaaMMBMBHttMMiggBBaaBaatt«aMMw*MW**wapTT-|iirr^.u.ag'riaMi mn In Griekenland De rel vai keiiig KeisUitiji c De besprekingen in d° G ieksoke ha mer taaren m d». laatite davn van ba t 'rçe ; wQQn groot briarg. Het is thaRS onbft is -haar dat kon&&Knnstavtiin • p altewij&n zijn kind verraaide. Z jne briefw ss- ling met. den keize^ al een, is v°rplette.rsn.d, m^ar mer n g de gefîeime leening n die hi oiw Hig slo-yt met cen gra' t Ôuits ht j bank -ou ien in gei al van ve^ve,lg- g hem f Ih*bben do?n mroirieelen, Gelukklg vonr h m dat hij Gritkenlund heeft mogen verl ttn. NH allaen de dabbektinnige handelwijze des ko->i ç~ werd bewezen, maar het is vaortaan zeker dat h j, om aan grld te reraken, het fort van Ruppel tegenmû-lioenen ve^kocht. De nvergave van het fort van Euppd was de vaorwaarde mn den kt ize.r vcor de. UwtsU bwi«.Q Men daoht v>el dat de reg «ring van Athene bevrl gege&en, had dit fart te ont uimeti en dat dj vem&Umordetijk was voor de veneeldiçinit vo& QAth«nlm% Mazr thons z jv de bewij'en otb*t "isiboar. Het schi fi t dat de keizer a.a i Kosttan-ti'n en.tr on terng belo^f i he ft nuwtr ; de tegenwovrdîge. opeubartagen mi<en di- g h xk-textis voor a m onm g»lîjk Ver-bonden aan de Bulgares, zal h'j ia G ie-' kenhnd g >a voet me ^r mog i lette-n. | Thrns fil gtrnsch griekenland tegemùer hem k ian. in M» Congrea «as Moscou eischt nen da ortafharkelijkKeid varsiPolan In pan Gongraa ^aar g°s vriscbil-lendeparUjen verteganwoor'îîgd «-sr-^n he'ft nsfn dy vollrdfo-a opffharkplijk- baid van ganscb hît Poohch grondge-bied vonrgestald. VLAAMSCKE SOLDATEN TE KALES Btttek het « Cefé Orner » rnede Vlo, 15 aevens de dmkkery v»ja Ona V«d«rumd nkar ar rmadw) (a vfakUn. CKRDE JAARGAMG - R&aati S18 t i *ê&iî»à&3Ê- WOENS ,, 15 OC'âST t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes