Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

491 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 28 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6dg21/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I vurée izargtag ■*- marner 1069 i iw i «irj*aQ»qrwtaa IJI M PESIIi ÎÔ CENTIEMES » Wocasda^ ê Mei 1015 ONS VADERLAND I iTICKTERS : 1. Btaokelaad! «a A. Tsmpa?ê Belgisch daghladT w^hïjnemcle ©p al de dagen der week _ gpfsl te Beheer : J. IAECKELAHBI 91, rue Neuve, CILIS$ IAîsorerïBMï-cp?^^ fer MMMMMfi VraiiiEcryk: a«2S Mhej8;eI»eu£°®oMsBMBl 2.3WS s>er i-r8aKe®4®»* « &.©© » 6.K-B »> •î©e<Ss® Sfiess «ekrtjve s « Ohm Wsft^eiPîKEsa «► â*?» nseMortet« Ctatela ^%4I;% ? Recht daor, vrsj en vrmk jj ^Sr^Er i vmr Qùd m w!k en fend krsbb»t»»y«»*ew3 H«a«v*u > » senkkn nui NEUVE 91 (*N RBB «HANTlkO.V 92 SâLftll &3Êt. | ABOSWBMHKTOPRHaBW TOOB 8OLDATJ8N ^tsÉÉ^ ^§§5^^ ! WMk tfT ël®|0r®SÎ> 0.3& _BaJSK UONNIMCNTM 3SIKNBM MST KtîiaTKH» M»aast«r»ià " <«Kfl ",e HU»mrstBa inikni jUNHysuM» k:; aaesLUM sreur obo^eus a.w«. a&M Mmu.rM «mu «bons^n vis wonwn EEN GEVAAR — ^ Met de gevaren voor de lichamen irengt de oorlog gevaren mee voor de lielen en deze zijn zooveel meer te duchten dan de eerste als de ziel ver-beven is boven het lichaam. In tijd van vrede reeds wisten d« iristene moeders heel Wel dat de ka-ïerne en het leger geene scholen wareu waar deugd en zedelijkheid op een boog peil stonden en het was met een beklemd hart dat zij hunne zonen zagen « optrekken naar den troep ». Nu in oorlogstijd is — eilaas het leger ei niet op vefbeterd, verre van daar. Onze jongens die voor den oorlog kristelijk en kuisch leefden — ireei ichter uit traditie en... menschelijk opzfrcht dan «it overtajging, voelden zieh plots vrij in de wijde wereld er onafhankelijk van het ouderlijk gezag Zonder tegen het kwaad gewaarschuwo te zijn, soins zonder het kwaad te ken nea, verleid door slechte lectuur er slechte gezellen, hebben een zekei getal den inoed-niet gehad te weerstaai en zijn gevalien... Bij menigeen is vallen en hervaUer een gewoorvte gewerden, waartegen zi, niet meer wcrstelen, een tweede natuur die zij zelf gevormd hebben en die zi op den langen duur verrechtvaardigen al was dia tweede natuur dan ooJ tegennatuurlijk. En hierin ligt he groot gevaar der vergoddeloozing ei der veronzedelijking, niet zoozeer il ùe private slechte handelingen waar door de wetten overtreden wordsn maa, in de billijking, de verrechtvaardiginj dier handelingen. De noties van g®et en kwaad worden door sommigen ver Talscht om «breeder» te kunnen leVen het «geweten» heeft zich geweon ge maakt aan die ^erandering en helgeei vroeger zonde was, wordt nu als eej onschuidige en veroorlooide gril aan lien wordt zelfs in denbiçchtstoel nie meer beleden... •f is het zoo niet?... A.anSetioawt sommige cinémas, treèd binaenln sommige cafés, door de sol daten bez#cht, luistert naar de solda tâtaliederen, va» de laatste mod8,neem de meôste leesboeken enzer jongens ii handen J Eilaa6, de mseste der ondei werpen, daar behandeld, zijn zo niet onzedeiijk -*• ten minste sshumi en naar ontaobt jrîekend. Vraagt aa •oldaten hun'oordeel daarover : §9 pe ICO zullen antwoorden dat « wat zi zagen, hoorden of lazen, sohoon wa en daarin niets kwaads ligt »... Diefstal, — soms doodzonde — word ▼errecbtvaardigd om de kleinste ei nietigste reden, wanneer hij gepleegi werdt tegenover partâcuUeren- Vai wstitutiâ mag niet meer gesprokej worden. Tegenovfer den Staat is aile veroorloofd : « 't Is van het leger en I keert tei-ug tôt het leger » zeggen d loldaten en zij stelen wat zij «koopsn heeten. — àYoor eigengebruik —> hei geen bestemd is voor het gebruik \a een ander. ftîen billijkt degrofste overîredinge Tan Oods wet onder voorwends' dat de dood voor 't vaderland die toc 2al vefgeven. Op het gebied der zuiverheid is d emwenteling wel het meest teekenen $n het meest bedroevend. Door vele wordt het voldoen der zinneligke dri aangezien als eeDe gril, niet als ee «ware zonde en het onteeren van d vrouw als een kinderspel niet als — ee ——-—■—.— schending van Gods wet en de natuur-wet...Hieraân zou nog menig voorbeeld kunnen tbegevoegd worden. Maar de enkele aangehaalde volstaan om te be-wijzen dat voor vèlen de lijn die het kwaad van het kAvaad scheidt, verscho-ven is, dat nu met groven iach ont-haald wordt wat vroeger met schaam roode wangen werd verstcoten en dat velen Gods wetten « wftlen » veran-deren.Is het waar dat men losset en onge-bonden wil leven, nog meer is het waar dat Gods wetten onverandsrd blij-ven voortbestaan en niet door men-schenhanden kunnen afgebroken worden. De zedenwet spruit niet voort uit het mensciielijls. oordeel maar staat erboven en is er onafhankelijk van en bij gevolg zijn wij verpiicht ons gedrag naar die wet te richten wat het ons ook koste en mogea we sof kunnen we die wetten niet wijzigen naar ons gedrag. Het kwaad verrechtvaardigen is groo-ter dan het kwaad doen omclàt die ver rechtvaardigîng als regel daarstelt dat het kwaad geen kwaad is en mag ge-daan worden. Daarom moet die ver-j reehtvaardiging bekampt worden mot j aile middelen. Het mag vooriîeker getuigd worden j van de echt Viaatnsche pers dat zjj , nooit geaarzeld heeft onze jongens t wcnkerr sn vermaningen te geven die t uit een echt begrip van ware vader-i lanêschlitfde voortsproten. Meer dan s cens heefî zij op het gevaar der vergod- - deloozing en der veronzedelijking ge-r wezen. Denzelfden lof kuanen wij de ; Fr&nsch-B'lgischepers niettoezwaaien. î Dezfe heeft drie jaar lang zoo blind - gestaard op het zoogezeid flamiagan-, tisch gevaar dat zij geen oogen meer - had voor ander gevaren en nîet eens de i soldaten op de hoede heeft gesteld i tegen verderfen verleiding — laatstaan " tegen vergoddeloozing. t De zedelijkheid nochtans — varre van tegen de heilige eendracht te zijn — had het eerste gebod moeten geweest t zijn der «union sacrée». Elfe immsi^, - die zijn Belgisch volk bemiat, wil dat * zijn volk zedelijk weze en blijve, Want ' zedel^kheid is eene eerste leveosvopr-:* waarde voor een veik. Hatis zeker aan ' de aalmoezeniers en geestelijke bran-^ kardiers te danken, alsmede aan de S werktng vaa S. K. V. H. en van dejn a bond tegen de veronzedelijking, zoo r de kwaal tôt heden toe is kunnen be-J perkt worden. 8 Naar ons b îscheiden oordeel eahter zijn primate krachten alleen niet opge-t wassan om een stroom af te dammen ï wiens woest geweld door allerlei om-i standigheden bevorderd wordt. Waar-î om zou het landsbestuur niet ingrijpen i daar waar het mag en kan? Nog immex 8 leurt men rond op het frônt mjet « La t Vie Parisienno en «LaDouce France», e Nog immer hangen aan de wanden » sommiger messôn printen die eeulijke mienstfhcn dojen blozen, worden er in n winkels fantaisiôkaartan varkocht dia vuilnis zijn. En als het gebeurtdatmen a in sommige cinémas een stap zet "of il naar sommige tooneelstukken gaat b zien, dan vraagt men zich nog immer af, of we, sinds het oodog is, in eene e beestsa wereld leven... Kan het lands-d bestuur daar niets aan veranderen ! a Wat we hier vragen, vragen we niet a!s katholieken; wij vragen het als a- Viamingen.die hun volk willen redden, e als Belgen, zoo men wij. We vragen n niet dat het landsbestuur den godfîienst s-vny&i'g' «-J» ' «wkv- «maaatfS»' BEEICHT - Men gelieve aile briejwisseling te sturen aan . « Ons Vaderland » rue Neuve, 91, Calais zou beoorderen al mocht dat dan ook wel door een bestuur uitsluitend katholiek dat zou moeten zijn. Wc vragen aclleen dat de Regeering de pri-Vate kraehten zou willen helpen, dit vverken aan de Perzedelijking... Dat ze zulkg kan, behoeftgeen betoog. Roeide zij alleen de h#ogervernoemde mis-braiken uit, 't ware al een heel iets... Wil ze echterniet, omdat het haar de moeite niet waard schijnt dau beroepen wij ons hier op de uitspraak der Bel-gische iïi( eders, die na den oorlog met voUe recht haar zullen vragen. Wat hebt gij met onze zocea gedaaa ? Z-ij, ten miuste, onze Regeeririg, zal nooit kunrsen getuigendatzij de hoedei niet is dier zonen. KERLINGA. - *■' * < —— Ruslazid / De toestand in Fioland Par'js, 6 Meî. De Witte Wacht detelt het volgendf bericht mede : De krijgsvemchtingen ton W. var Lahti zijn geëindigd. De Roode Wach trekt in aftocbt en verwoest de streker die zij doortrekt,vel? bewoners doodend het vee slachtend en de boerderijen af brandend. De Finsche leger» omsiugelen Kot2 de laatste verdedigingsplaats va" d( Roode Wacht. De regeering van Yasi is naar Helsingfors gekomen, samei met de Duitsche en Zweedsche afgezan ten. Het gevecht te Hsfgoe Parijs, Q Mei. Kolonel fiyon verhaalt het geveeht ti Hafgoe waaraan de vreuwen met onge hoorJe dapperheid deelnamen en nutte loos hun bloed vergoten. De Roodi Wacht had^eloof gehechtaan 't nieuwi door de « Pravda » medegedeeld, he gerucht verspreidend eener ontschepins der Duitschers, hetgeen eene uitdaginj zou zijn. De Witte Wacht behandeldi de Roode met groote wreedheid, voora de krijgsgevangenen die te Sveabourj opgesloten zijn. Zij schoot zelf s op dei Roode Kruis dienst. De Witte Wacht v heel en al aan de Duitschfrs onderwor pen, als ware lanâsverradersi. Ssdert de intrede der Duijsfchers t Helsingors is de vosdingstoestand zee verslecht. De « Stockholm Politiken » verhaal de mededeelingen van een Noorsc^f] soclalist die uit Rusland komt. Hij zeg dat eene tegenrevolutie onmogelijk is omdat de MaXimalisten te machtlff zijn De Duitschers zouden trachten Petrc grad en Moskojt in -te Bemen. Nochtans zijn de'iandlieden van l kra nie wonderwel gewapend en bezittei zelfs kanonnen. Zij zijn zeer opgehits tegen den vijand. In Éinland ook schij nen de landlieden met dezeifde gevoe lens bezield. De zegepralen vanDuitsch land in Finland en Ukranie zoude: maar kortstondig zijn. De tsar te Ekaterineoburg Parijs, S Mei. Men seint uit Moskott dat volgens ee ttiededeeling van de Soviet, Nifeolaas li de tsarla en een hanner dochters, zic tegenwooedig te Bkateiâaenbarg bevic den. Hùnne vetplsatsing geschiedde te gevolge eener samenzwerins d«sr land lieden uit den «tntrek van ToboJak e der kanlngsgezinden om de keizerlijk fatnilie te helpen oatvluchtcn. Me spre. kt niet over den tsarévitch. Het vredeverbondi met Eoenun* Baie, 6 Mei. Een bijgevoegd vredeverbond bij h< vredesverirag met Roeme»ie hetreffes de de ee.onomische betrekkingen w?r door de vertegepweordigfsrs van Oostes rijk-Hongarie, Duitschland en Roemsni ondertçekend, alsmede het verbondHu schen Duitscb'and, Oostenïijk-Hongar: en Roemenie. DE WLAA»ISCHE SOLDATEN VRAGEN HULLEBROESK OP HET FRONT. ZAL HUN WENS£H El N 0 ELI J K AANHOORI WORDEN Amerik,a Het Siberisch yraagstuk Washington, 6 Mei. M. Ish<i, afgezant van Japan, verklaar-de dat het Siberiseh vraagstuk nog niet opgelost was. Maar, voègde hij erbij, de oplossing is door Japan verzekerd, en aile neodzakelijk geoordeelde onder-neming zal in overeenkomst met de ver-bondenen uitgevoerd worden. M. lskti heeft 't voHe vertrouwan dat zijne regeering en die der Yereenigde Stâten tôt eene overeenkomst geraken zullen, en dat een verdrag de kwestie van het Uiterste-Oosten zal regelen. Wat het gerucht betreft als zouden de eischen van Japan overdreven zijn, hij zegt dat het valsch was en verspreid door de « Gsle Pars ». De vliegdienst O® luchtvloot op goeden voet van uitbreidlng Londen, 6 Mei. — TâJit New-York seint men : Ik ben verzekerd dat de belofte aan , Frankrijk gedaan nagekomen wordt en eene verpfetterende luchtvloot welhaast ! zal voltrokken zijn. t ' • 1 Een masser tegen de gaz ) New-York, 5f Mei. Eene afvaardi-ging der Fransche Alpenjageus trok on-1 langs naar Amerika waar zij uitnemeDd ! wel ontvangen werden. Gedurende eene 1 ontvangst werd een rftaskor bij aanbod ' verkocht. Het masker werd toegezegd a,an M. J- P- Morgan tegen 500 000 dollars, de verho'ojingen waren minstens van 1.000 dollars. Ieder bieder, zoo was 't akkoord, mo&st de vrijheidsleening onderschrij-. ven voor zooveel hij bood voor het mas-5 ker. Zoo werd voor 2.500.000 dollars, " 't z'j meer dan 17 500 000 fr. in minder • dan 15 minuten tijds onderschreven. » t "l*"" r Oostenrijïc. » r j E n manifest der socialisten | Baie, 6 Mei. , Het komiteit der oostenrijksche socia-listische partij en het bureel van den v socialistischen volksvertegenwaordigers-, bond van DuUschland hebben een mani-' fest gezonden aan de werkende klas, meldende dat de regeering de Kamers t opschorste omdat zij onbekwaam was j die te geleiden en dat zij vreest dat eene t hesprekiag zou gehouden worden o ;er d n brief van den keizer en hat af treden ' van Czernin. ^ Het manifest voegt er bij dat de Duitsch nationale partij, die naar de alleenheerschappij streeft en haar doel door 't geweld wil bereiken, ten grooten j deele verantwoordelijk is voor het lang _ duren van den oorlog. Politieke toestand 1 Berne, 6 Mei. ^ la de laatste redevoe-ring van von Ssidier werd door de agencle Woifï volgende zinsnede weg-gelaten : Wij leven in erestige tijden, en nog ernstiger dagen zijn te ver<yachten, a ©nze politieke toestand, gelijk onze ^ militaire toestand is op haar uiterste grens gekomen. verlangen Venetie n e Rome, 6 Mei. — Generaal Pflanzer, d ondervraagd door de Prajer Tage-blatt " zegde; Het is voor niemand een geheim meer dat Oustenrijk het inzicht koastert het plein vàn Yenetie te veroveren, maar ® ae bergen zijn nog met sneeuw bedekt en een vooruitgang ware t»jgenwoord,ig :t zeer aaoeilijk. Wat het oîfensief tegen Itaiie betreft, de generaal ôordeelt het oriinogelijk, vooral voor de huidiga luchtsgestelte-0 nis, want de Oostenrijkers zouden moe-3" ten trachten de laagten te bereiken, ter-16 wijl de ltalianen voor de hoogten lig-gen.De Hongaarsche krisis Berne, 6 Mei. — Men beweert dat Weckçriée, door den keizer gelast een ® Hor.gaarsch K^binet samen te stellen. er niet }n geluk-t is. De keizer 2ou den Minister van Land bouw, Sczerengi, gelast hebben hei nieuw ministerie te vormen. De ontwikkelirig van den veldslag Wij hebben er opgewezen hoe in den loop eens ooilogs deachtereenvolgende krijgsbewerkingen beurtelings tôt den bewegingsoorlog en tôt den stellings-oorlog behooren. Dit is niet alleen waai voor den algemeenen veldtocht,waaraan al de legèrmachten deelnemen, maai ook voor de kleinere, plaatselijke Veld-tochten welke door de ondergeschikte legerbenden gevoerd worden ln der kader van den algemeenen veldtocht ei volgens de vereischten van het geveeht Zoo als men dezen kan verdçelen ir een heelen reesem ondergeschikte veld tochten, zoo ook kan men den grootei algemeenen veldslag verdeelen in eer groot aantal ondergeschikte veldslagen gevechten en schermutselingen. Beschouwen we eens het gevechts front op een of andere beroemde veld slag. Dadelijk zal men er spreken vai linker en rechter vleugel, van midden front. Op die drie verschilllende onder geschikte fronten, zullen drie verschil lende slagen geleverd worJen, elk me zijn bepaald doel,liggend in de strevinj naar het algemeen doel : het vernietigei van het weerstandsvermogen des vijands Doch de fronten uit den otîden tijc waren zoo monsterachtig niet als nu en wat waren toen die rechteren linke: vleugels tegen de hedendaagsche? Wan neer de laatste op hun eigen tienmaa meer uitgestrektheid hebben dan he gansche front uit den « goeden oudei tijd» dan was die vleugel in dien tijd hoogstens bezet door een legermach gelijkstaande met eene hedendaagschi legerafdeeling. En wat is nu eene leger afdeeling ? Een nietig legerbentje ver loren loopend in de troepenmassa. Ei de roi haar toevertrouwd ? Och, de ro welke in dien tijd aan een bataljon no; niet toevertrouwd was. Hetgeen vroege aan den enkeling toevertrouwd was o hoogstens aan een sectieoverste, berus nu in de handen van een kapitein of eei majoor, ja soms zelfs %'an een kolonel. En wat blijft er den eenvoudigoi krijgsman over ? Zooveel als vroeger meer zelfs. Want de strijd is veel lang duriger. Zooals vroeger worden heu bovenmenschelijke inspanningen ge vergd, onbetaalbare zelfopoffering, el lende en lijden gedufende die dagen lange gevechten... Dat alies is een gevolg van 't gebrui dier ontzaglijke legermassas, in 't leve geroepan door den rampzaligen dran naar de overmacht in zielloos en i levend oorlogsmateriaal, door dien hafrt lijken « gewapenden vrede ». Als eerste gevolg ziet men die honder den kilometer lange fronten ontstaa waar de strategische legerbeweginge voer omsingeling of vleugelinsluitin, onmogelijk worden. Er blijft dan niet meer over dan den frontaanval. Doc] die aanval is uiterst moeilijk. Ea hie geldt'de stelregel : het geveeht inzettei op gansch het front met de eerste-lijn machten, en wanneer men de zwakk punten van het verdedigingsstelsel ge vonden heeft, dan daorbreken met d reserven. Daarbij kan men door het onderzoe! der natuurlijke hinderpalen in het vija» delijk kamp reeds de natuurlijke zwai kerè pUnten bepalen. H«t 1s eene grov fout, met een vooropgezet plan in wai klng te tredep, en plan dat tôt in de bi; zondetfheden is uiîgewerkt. Men moe handelen volgens d<5 wisselvallighede van het geveeht^ en gebruik maken vâ de eerste vijandelijke misgreep om z hem betaald te zetten. Daarom 1s he noodig den slag in te zetten en door t voeren op gan.sch het front. Op de gansche uitgestrektheid va het front zal men zwakke plaatser zwakke frontdeelen ontmoeten'van allei hande belangrijkheid. De eene zulle moeten uitgebaat worden .dooç een legerafdeeling, de andare dcor de alg< meens reserve De strijd zal dus il gezet worden door schermulsselinge om te eindigen in een verwoede worsti liug op de brannpunten van den vel< slag. Want van eerstaf aan zullen er zic brandpunten voordoen. Dat is reeds gebeurd bij de laats duitsche en engeisch-fransche offensi ven... Be inzet van den strijd waren d menigvuldige « verkenningen » of « raids » in de vljandige verschansinge Doch zij dienden meest al als oogve ■ blinding, om de wars plaats van den ; aanval te verduiken. Zij zouden moeten plaats grijpen hier en daar over de ge« heele lengte van het front. Daar waar men zwakke frontdeelen ontdekt, moe» ten dan plaatselijke offensitven ingezet worden met het doel voet te vatten in de vijandelijke steilingen. Dat mogen weer geen afzonderlijko aanvallen zijn, maar wel onderling samenwerkende menigvuldige aanvallen, welke de baaa moeten voorbereiden voor omsingelende beweglngen en insluiting dfr steunpun-ten en bijzonder sterke frontdeelen ; bewegingen uitgevoerd door de reserven van de onderseheidene legers. Zoo op« kljmmende, werpt men op 't einde da al^èmeene reserven op dat punt waer de ' vijand het zwakste is. Dat heeft het Duitsch léger niet ge* daan, en daar zal de sleutel liggen van 1 de mislukking van zijn ofiensief. Want de miskenning der algemeene wetten 1 van de krijgsîiunde wordt bt tàald met ° mislukking der krijgsonde.rneming. Het 1 voordeel dat hij behaald heeft door 1 zijnen plaatselijken vooruitgang is van ' geener weerde indien 'tufïensiefstop gezet wordt en de algemeene aehteruit- ■ tocht der Verbonden legers niet bewerk« ■ stelligd wordt. 1 't KEIZERKE. t t ' Nieuw Engelsche i bij va ; in PaksUna > r Het geveeht duurde voort gçdurende ■ gansch den 2 Mei, ten Oosteu van de l Jordaan en ten Zuiden van Es-Salt. De t vijandelijke soldaten die de rivïer over-1 gestoken hadden werden terug geslagen. Onze vliegers vielen de troepen en ' den vervoerdienst aaD, op den ijzeren- J weg van Hedjaz, in den omtvek van Am- 1 man en ten Zuiden van Es Sait. Zij wierp&n bommen en rnitraljeerden* | Twee vliegtuigen keerden niet terug. r Na hulp bekomen te hebben vlel de ® vijand opnieuw aan te Es-Salt. Maar [ elke aanval werd afgeslagen en wij t nanven ^14 krijgsgevangenen. t — — 1 Bulgarie i De kroonprins op het front - in F'raRknjk Baie, 6 Mei. k Naar een snelbericht uit Berlijn zou n de kroonprins van Bulgarie den 4 Mei ç op het westerfront aangekomen zijn. a Na door den keizer ontvangen geweest i- te zijn trok hij naar hetalgemeen hoofd-kwartierwaar hij Hindenburgen Luden-. dorf aantaof. Daarna vertrok hij naar a de algemeene hoofdkwartier?nder twee a kroonprinsen van Baieren en Pruisen. ? __ i r Spanje i ; De Fransche-Spaansche e* overeenkomst , Madrid, 6 Mei. — De staatsminister deelt eeûe nota mede betreffende den . uitvoer van verscheidene produkten. e ( Deze nota laat verstaan dat aile moei-.. lijkheden die tegen die overeenkomst . streden uit den weg geruimd zijn, nlet-I tegenstaande de verwoedste tegenwer-a kine-ne De itoedingstoestand 8 Madrid, 6 Mei. De voedingstoe-. stand verslecht ook in Spanje. Q De pers verwittigt het pnbliekdat het S gouvernement weldra zal genoodzaakt ^ zijn het gebr«ik van voedsel te regelen. e — _ _ l- l €roote wanorders m Galicie i- Zurich, 6 mei. — Nîeuwstijdingen ait Cracovie melden dat erge opstooten te Ben *n Galicie. De wanorde- e. lijkheden hebben een W'tranisch natio-ie karakter en schnijnen vooral erg te t0 tljn in het distriet Rawa. n. Rutheensche priesters werden gei r. kwetst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes