Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 15 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qj77s7k460/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

perde }èarg»ag — Munuacr 933 SPràJ* ; ô &&uU'4m-&SL Woen8d»g 12 Decetsfetr lf 17 ONS VADERLAND Administratif» i A. TEftiPERE Drukkir-UHgsvsr, I 7, rua d» Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Radacteo i J. BAECKELANDT I 7, rus Moritt, CALAIS ABOWBÏKMICIVÏ'KN ' Per maand Belgle 1>5Û Franbrljk%00 Pugeland-Bolland 3<00 Per trlmost^? « 4i«00 5#50 » 8*OÔ Heu r«hr!jve t ■*( fins VaderlamS » 17, rue de Vie, Calais t Rechf door, vrij en vrank voor God en v&lk en land RKDAOTIMTUKKIN. NIKUWQ TK ZKN9BN RUE MOATBT -17 KN KOI CHANTILLY -7® CALAI! ABOMNEHEKTSPRUZEM VOOR SOLRATBK Per week (7 jlajxeœt) O.S5 ckze abonnement-un qienin met minstcns -i ' •" 4 B xuMiim inceni aanoivaaaoA m MàcLuiKt .UAUHU A-AN MCTZBLP9K AOllCS CiEzonSlN TE WOKCSH BELGIË EN HOLLAND Hoe dikwijls hooren we in soldaten-middens en ook onder de burgerij uiting van de jammerlijke overtiiiging die zoovelen er tegen Nederland op na houden. Men zou s«ms werkelijk den-ken of Nederland hadde ons den oorlog verklaard en ware medeschuldig van onze landsellenden. Zeer ver hoeven we niet te zoeken naar de oorzaak van dit ongelukkig wantrouwen. Benevens den invloed die menig onnoozel praatje reeds van 't begin van den oorlog heeft j uitgeoefend en nog op onpersoonlijke, I lamme kuddeverstanden uitoefent, als zouden daitsehe tr®epenmaehten door Nederlandïch Limburg getrokken zijn, en dies meer, heeft meesl. nog schuld aan dit wantrouwen, de tweeling XXe Siwle en Het Vaderland, door de over-dreven voorstelling die ze weten te f geven aan ieder geschil dat tusschen Nederland en de Entente-landen voor-j komt, en door etn in t algemeen on-' vaderlandsche, onkiesche, en kiaar-blijkelijk vijandige politiek tegenover onzën Noorderbuur. Het konat ons niet af te bewijien dat geen geschillen zich hebben voorgedaan. Ook met de duit-gche regeering is Nederland in an geschil gekomen. Bedoelde erakelende pers-mannen schijneamaar een iauw begrip te hebben Tan de moeilij kheden waarin eene kleine m#§endheid kan geraken, als Nederland, zelfs wanneer het in aile» een zoo strikt mogelijke onzijdig-heid tracht na te leven. AUicht is een L erder, verkeerd begrepen, of doer slee\v\.e wil ran een ondergeschikte slecht toegepasl. B - slechte wil van Nederland's regeering heeft tôt nog toe nieiiiand kunnîn bewijzen. Wekunncn ons bezwaren hebben, maav in ailes wil't kleine Holland, vooral, zijn on-zijdigheid veil hebben, en dat is hun voile recht. Ook wij Belgen zijn voor anders niet in 't krijt getreden. Na deze korte tereehtstelling zouden vra er «r eens even ook nog mogen op rrijzen, hoe verkeerd de meening is als zeude Nederland wel trachten zijn onzijdigheid langs beide kanten offi-eieel te redden maar dat het eigenlijke volk yrankweg duitsehgezind is, en meest en bevenal de nederlandsche intelleelueelen. Maar al wie weet hoe Holland's volk •nze vluehtelingen genegen en harte-lijk onthaald heeft, en hoe het woord er klinkt van den gewonen man, be-l slist verbolgen tegenover het duitsch L onreeht, die oordeelt anders. De volks-I ziel heeft onze gemartelde harten be-f gtepen. Niemand die niet klein Belgie ten slotte lief heeft, en met ons niet is Yeor ons heilige zaak. Onder de geleerde Mas zal men wel duitschgezinden vin-den, Die vindt <nen tôt in Engeland, t©t in Frankrijk toe. Maar benevens dat het oordeel van zelfs een aanzienlijke bent hooger-ontwikkelde en beursman-nen niet het oordeel des volks mag geheeten worden bestaat in Holland een groote kring van intellectueele, van edele verstanden en harten, die voor onze zaak vooruitkomen. Hun aantal en invloed is niet onaanzienlijk. Van kathôlieke zijde heeft onze Belgische zaak in "t bepaalde grooten steun ge-kregen. Men gedenke ook Prof. Van Hamel's houding, het werk van Marc Van Poil, de teekeningen van Ramae-ckers, de Telegraaf, het werk der oor-logsmeters en de hartelijke, moeder-lijke brieven die onze jongens uit Nederland ontvangen. In een woord wat kan Belgie ermede winnen dat een zekere belgische pers, ook deze aller-beste vrienden door zijn onbezonnen en kwaadwillige politiek, in hun vaderlandsche gevoelens kwetst en ontstemt. 0! die handige « politique européenne». Wel«integendeel dat het eene handig-heid zou zijn de belgische politiek van Nederland of vijandig, of onverschillig, af te wenden is het een belgisch belang van eerste gehalte dat onze politiek zich naar een nauwer aansluiten met Nederland zou richten. Die kwestie die in al haar veelzijdigheid en ruihite niet in een dagbladartikel is af te maken, was reeds voor den oorlog in onderzoek bij een nederlandscli-belgisch komiteit, maar het schijnt of is daar nooit iets degelijks van gekomen. De geestdrift scheen wel een beetje aan beide zijden te ontbreken. Hadden de Hollanders nog vooroordeelen van godsdien&tigen aard ? Waren de belgische leden niet met de kortzichtigheid behebtdie fataal velc onzer anders beste staatsmannen, maar enkel naar !t Zuidin liet, zien, of M mar de grootmachten, zonder rekening met de alwinnende macht van gegroe-peerde kleinere ? In elk geval zijn onze belgische besturen sedert 1830 nooit in spiritueele voeling meer geweest met de nederlandsche. Uithetfeit dat in beide lan-den dezelfde taal gesproken wordt, dat zij aardrijkskundig neveneen liggen in é«n zelfde vlak, een groot deel geschie-dfnis gemeen hebben, en letterkundig en cultureel Vlaanderen met Holland samengaat, heeft geen bestuur no;h belgisch noch hollandsch voor beider welzijn nut weten te trekken. En dat is een jammer. De wensch der zelistandige Vlamingen is dat na den oorlog, beider lanclsbesturen naar meer samenwer-king zou trachtcn. En ofschoon Belg en Nederlander niet hetzelfde wil zeggen toch is in ons beiden nog steeds genoeg van eenzelfde stof om daaruit in de toekomst een kracht te putten, K. OLDÀLV. De tagenrevolutie in Rusland AlexcicÉf-KorniloJf-Kalcdine Petrograd 9 Dee. — Volgens nieuwe l)»richten trof de ontvluchting van hor-niioff sarnen met het vertrek der kozak-ken van het groot hoofdkwartier. Deze laatste, in plaats van zich naar het front te begeven, vervoegden zich op 20 Nov, bij Kornilofî. Nahunne versmelting met de troepen van Korniloff namen zij den ijzerweg en. deden, om aile achtervol-ging te vermijden, na hen het spoor springen. De achtervolging werd daarbij nog belemmerd door de komiteiten der 'jzerwegbedienden die verklaarden ou-zijdig te zijn en aan aile legers te mogen toelaten zich van den ijzerweg te bedie-^îen.Een telegram van het komiteit van Nowotcha-lvassk seitit dat generaal Kor-uiloff Don bereikt heei't waar zich ook Alexeiolf bavinit. 1« ««n Iaat#te ejtderh*n4 de«d geae-raal Al«x#iolf T«lje»*le veAlariny** : Het eenige gezonde deel van het land is de streek bezet door de kozakken. Men mag hopen dat het land zal gered worden en dat de zon welhaast gansch Rusland zal verlichten. Trotsky komt aan Krylenko 't volgend bevel te geven : Stuur onmiddellijk ge-noegzame troepenmachten inderichting van Moskowa-Hostod en Orenbourg om zoo rap mogelijk de tegenrevolutie van de generalen der kozakken en kadetten te versmachten. De Haximaiisfen verbergeai hunne onrust met De Soviets van de afgevaardigden des volks richten aan gansch de bevolking, aan de volksvertegenwoordigers en aan de Soviets der werk- en landiieden eene belarigrijke proklamatie : Duidelijk valt het om te merken dat een deel van Rjulam], bestaande ait s»l«lateM, lamlliedeu of burgers gereed is zich tegen dt Maximalisten te verzet-ten.De proklamatie inderdaad seint dat de generalen zich van de werkende klassen willen bedienen om hunne misdadige plannen te bereiken en bestatigt dat de staat van oorlog in de streek van den Don en de bedreigingen aile levensmid-delen aan Petrograd te weigeren zeer gevaarlijk worden. De proklamatie verklaart de revolutie in gevaar en meldt de staat van beleg in vcrscheidene provinciën. De proklamatie eindigt aldus : Diens volgens heeft de Soviet der volks-afgevaardigden besloten : 1. Dat de provinciën van den Oural en den Don en de andere punten waar de tegenrevolntionnairs werkzaam zijn; in staat van beleg verklaard worden 2 Dat het plaatselijk revolutionnair-garnizoen met de grootste krachtdadig-heid moet optreden zonder hoogere be-vehen af te wachten. 3. Dat aile poging tôt onrlerhandeling of verbroedering met de opstandelingen verboden is. 4. Dat de medewerking der bevolking of ijzerwegbedienden volgens de révolutionnaire wetten zal gestraft worden. 5. Dat iedere samenzweering door d« wet zal beteugold en gestraft worden. 6. Dat ieder kozak die van zich het jul van Kaledine of Korniloff afschudt, bi, de Soviet bescherming zal vinden. DE ON0ERHANDELINGEN GESCHORST De laatste snelberichten zijn niet zeei duidelijk. Volgens de eerste berichter begon de wapenst il stand op 7 Dec. en zou eindigen oj) 17n. In tusschen werderi de ondei'handelingen voortgezet tusschen een deel der Russische afgevaardigden en deze der middenrijken, terwijl de andere Russische afgevaardigden naar Petrojjradtrokken om er te spreken met de kommissarissen. Volgens de laatste berich' ïn zijn die onderhande-lingen verdaagd. Maar het is eerder duidelijk dat de tOestand gespannen ig en datdetegen-voorstellen des vijands de Maximalisten teleurgesleld en verbitterd hebben. Lénine had belooi'd de openbare meening op de hoogte te brengen maar in werkç-lijkheld laat hij niet veel los. Men mag er nog niet veel geloof aan hechten dat Berliju en Weenen afzien van vergoe-ding en voor vijftien jaren vrijen door-gang eischen zonder tolrechten voor hunne koopwaren. De ontroermg te Petrograd Petrograd 8 Dec. — De mislukking van de eerste onderhandelingen wordt tel besproken. Men schrijft die toe aan de weigering der Duil.schers de voor-waarden van den demokratischen vrede te bespreken en de voorstellen van de Maximalisten te aanvaarden. De afgevaardigden staan plotselings zoo ver af van den demoki'atischen vrede welke zij 'met zooveeLbeslag geseind hadden, dat zij de onderhandelingen moeten op-schorsen om bevelen te ontvangen uit Petrograd. De pers wijst op de onmacht der Maximalisten om den vrede aan de vermelde vooiwaarden te vervvezenlijken. Zij bestatigt dat hunne formulen geen vat op den vijand hebben, Maar nu staan de Maximalisten tegenover een bedorven leger dat nog enkel naar de macht luisterl. Wat zullen zij nu aanvangen ? Van den eeuen kant hebben zij dit leger sedert lang tôt den vrede voorbereid en van den anderen kant bestatigen zij dat die vrede als hij er komt hun tôt schande zal strekksn en door Rusland niet zal vergeven worden. Ten s lotte eë wijst de conferentie dat de belangen van Rusland zoo nauw aan die der verbondenen aangesloten waren dat het onmogelijkis een afzonderlijken vrede te sluiten zonder onteerende voor-waarden aan te nemen. Âfscheuringen m Ëusland Petrograd 0 Dec. — De verbonden-diplomaten hebben aan het parlement van Ukranie laten weten dat hunne re-geeriugen de Ukraansche republiek zouden erkennen op voorwaarde datUkranie den strijd voortzet aan de zijde van de verbondenen. Het Ukraansch parlement zou geant-woord hebben dat het onzijdig blijft ten einde de vriehdschap te behouden van beide oorlogsvoerende groepen. Esthonie zou de nnafhankelijkheid nitroepen. De raad der regeering heeft besloten het bewind in handen nemen. De s«ldate» warden uitgenaodigpd uaar hun land terug te keer«n. Hardnekkige gevpchlen op het Ilaliaaiisch front Î Vanschen en Engelschen in den strijd Ilalia8Dec.— Gedurende twee dagen werd de strijd op de vlakte van Cesiago onverpoosd voortgszet en op een front van 10 km. stuurde generaal Conrad vijf divisiën op de Italiaansche steilingen. Het vijandigplan was duidelijk. 1 erwijl zijne infanterie door hevige en herhaalde stormloopen trachtte de Italiaansche lijn te doorboren in de streek van Sisemol-Zomo spande hij de meeste pogingen in op de bergen Fior-Castelgomberto-Tandorecar.De vijand trachtte dus het Italiaansch verdedigingsstelsel van de Melette te omsingelen en in de valleien tedringen. Na uren bloedigeri strijd en gevachten lijl orû^lîjf tijdens dewelke de Oosten-rijkers zware verliezen ondergingen verspreidde de vijand zich in de vallei van Miola en trok den l)erg Badenecche ! om. De Italianen moesten zich aan de be-dreiging onttrekken en nieuwe stellin-gen bezetten, Om 4 u. 's avonds duurde de strijd voort, terwijl wij den tijd hadden voorbereide stellingen tebezetten. Heldhaftige opojferingen der Alpijnen Terwijl de aftocht ge«chiedde bevon-den de Alpijnen zich afgezonderd op de Fior en de Castelgomberto maar zij zet-ten heldhaftig den strijdvoort en slacht-offerden'zich om de vijandige drukking op de wijkende troepen te verminderen. Op 5 Dec. in den morgen nam de strijd in hevigheid toe. De bevelhebber gaf zijne troepen bevel langzaam te wij-ken. De vijand werd op dit uur afgesla-gen te Z. van San-Marlno. acr~»— m — De strl|d van Sisemol In den namiddagwerd de strijd voortgezet.Een hevigbombardement greep plaats De Fransche troepen ten strijde gereed, en de Engelsche reeds in lijn op de Mon-tello, bleven lang onder het vijandig vuur.Wij wisten dat Conrad over sterke troepen ni achten beschikte en dat hij zijne stormloopen op de Sisemol zou hernieuwen. De bevelhebber had eene tweede lijn doen bereiden met het oog op eene nieuwe ontplooing. De Oostenrijkers vielen om 1 u. 30 de Sisemol aan. De strijd was zeer hevig en onze bersagliers vielen zes malen aan terwijl de infanterie de leemten aanvul-de.In den avond van Sisemol verdreven behielden wij nog Steufïle maar Appin verloren hebbende moeten wij ons ont-plooien.Sindsdien veranderde detoestand niet meer. De vijand bereidt nieuwe aanval-len.De vijandige troepenmachten Rome 7 Dec. — De « Tribuna » ver-neemt.Voor de uitvoering van zijn plan be-zigt Conrad uitgekozen en uitgeruste troepen. De gevangenen hebben ons gezegd dat het grootste gedeelte der troepen in de laatste dagen en zelfs den laatsten nacht aangekomen zijn. Het zijn bergtroepen en de beste bataillons van het Oostenrijksch léger. Ilet heeft op de vlakten nog niet ge-sneeuwd.De eerste dag van den strijd heeft de vijand zware verliezen gekost. Jsrusalem is gevallen ■■■ ■ '——— à— —— ■ ■■■■* L0NDEN, iODec. —!n. Bonar Law seînt in de Engelsche kamers de overgave van Jérusalem, langs aile zijden door de Engelschen omsingeld. De omsingeling van de stad Londen 10 Dec.— M. Bonar-Law deed de volgende mededeeling: Generaal Allenbey bericht ons dat hij op 8 Dec. de vijandige stellingen aan-gevnllen heeft ten Z-.W. van Jerusalem De troepen, vooruitrukkende in de ricli-ting van Bethleem verdrijven den vijand Jerusalem voorbijtrekkende vestigden zij zich op den weg Jerusalem-Jericho. Tezelfder tijde vielen andere troepen de vijandige stellingen aan ten W. en ten N.-W. van Jéricho en vestigden zich langs weerzijden den wag Jerusalem-Cherchem.De Heilige Stad aldus langs aile kanten omsingeld gaf zich o.ver aan ceneraal Allenby. De Engelsche gouverneur vergezeld van de vertegenwoordigers van verschil-lende landen zorgden onmiddellijk voor de verzekering der stad en der heilige plaatsen. Generaal Allenby stelt voor, morgen triomfantelijk officieel de stad binnen te trekken vergezeld door de aanvoerders der Fransche en Italiaansche contin-genten.De val van Jerusalem werd eenigen tijd verdaagd omdat men de heilige plaatsen niet wilde beschadigen. AMERIKA Amerikaansche troepen in Italie Washington 6 Dec. —• Het verslag in de Kommissie van Buitenlandsche Za-ken verklaard dat Amerika waarschijn-lijk troepen zal sturen naar't Italiaansch front. Amerikaansche vliegers op het Italiaansch front Men denkt dat de oorlogsverklaring Yan Amerika aan Oostenrijk zal gevolgd zijn door eene medewerking der Amerikaansche vloot in de Middelandsche Zee en der Amerikaansche vliegers op het het front. Het Senaat keurt de oorlogsverklaring goed Washington 7 Dec. —ï Bij algemeen-heid wordt de staat van^ofrl^g.mat Oostenrijk door het Senaat erkend. Een Seppelin verloren in de Noordzee Men seint uit Amsterdam dat men de romp van een Zeppelin heeft zien drijven op de Noordzee. :— w— — Laatste oflicleeîe berichtes Fransch front PARUS, 10 Dec., 15 u. Bij pezen was de artilleriestrljd zeer hevig rechts van de Dfiaas, in de streek van Cham-brettes en in den Eizas. Een verrassende aanval werd afgeslagen op een onzer kleine posten tenZ. van Corbeny. PARUS, 10 Dec. 23 u. Langs weerzijden groote artilleriebedrij-vigheid tusschen de Aisne en de Oise, in Champagne, de streek van ffiessiges, rechts van de ffiaas en in den Hoogen Eizas. 0p het front van he5 Bois Le Chaume voer-den c'a Duitschers iwee aanvallen uit die afgeslagen werden. Bngelsch front LGNDEN, 10 Dec. 15 u. Een verrassende aanval werd afgeslagen ten Z.-W. van La Passée. Een detachement dat esn onzer kleine posten aanviel ten 0. van Klein-Ziilebeke werd ook met verliezen afgeslagen. LONDEN 10 Dec., 23 u. Wij voordsn rr.st weigeiukken eane onder-geschikto krijgsbewerking uit ton 0. van Boursie op een kleine post. De bezetters moesten zich ontplooien na esnige mannen verloren te hebben aan daedsn en gakwetsten. Duitsche artiileriebedrijvigheid ten Z. en ten Z.-W. van Kamerijk. Stîjcenila vijandiga artiileriebedrijvigheid ten 0 en ten 8.-0. van Yperen, om het bosch Polygone en Passchendaeie. Italiaansch front Î50RIE, !0 Dec. Gisteren veroverde de vijand bij varrassirg eenige waarnemingslocpBrachten links van de oude Piave. Gpdurende een nachtelijke tegenaanval heroverden wij de stelling.' falrijke vijandige versterkingen die in a n-tocht kwamen werden met zware verliezen teruggssiagen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes