Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

312 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5t02s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND |nl*tr»tfe i A. TEMPERE jitgawe»1, { 7, ras ea Vie, OAJLAIS Ëelgiscb d&gfolmd verschijEemde al de dmgm der week fto&giëtte i é. BAECKEIAMSET 1 1„ rua Hsrlil, OALASS aeetbiïbe!ig:,'ksfitap!*ij2ete » i « « « «« . I| R<sûiM»ti«8mkA*& bIsbws, la *# îas«>r/ a ssewss, » * sa ra» r#Sîily. 1 l BelgJe l-BO Frvnkrljk fit.GO Engcisrid-Holfanti S.OO ! lfê>C5Clîî' llôôt* # VI®1| Cil Vfîtïïli ' ÂËONN^^triTSPRMZEK VOOR SOLDAI E US i ter «» 4.00 • 5.60 • S.BO S *!*.&> éT*>*•» ! Par week (T c3»aanV0.26 D»*» •bcan«»»a»eBidi«t iicei initmiouv «krii».. o.. «.«.ri..d. O.K.. j voor God en voIK en land j g;; r". " ,.■£ y. .fgjgs.»- DWAZE LICHTZINNIGHEID rik nadenk over de houdinf root deel, het grootate wel a de verboadenen, ook eei lgiaehe, aangeuomea tegei jfc schrijven over dsn vrede le dwaxe lichtziaaigheid er oog apringt. Altéra de bitbr dg van s0cio'i,vriimetaela*ri ;wait >a, te zien hos de Paui plaats gast ianemeu in di «r wed?rlacdsche vraagatuk 50 'a miagreep gfdeeltelijl U ie oade koeiea sijn wee! gehaald DePana sprakaiat hij aprakea Nu apratkt di weer niet goed. De vredea ta >ija niet uitdrukkeiijl sa mag hun zaggeu : 't ii & ta doea : de partijeu er toi ch beter te verataau- 't 6sei corwasrdeu sija niet vol l'jre de Pans rog meer ii den getredeu, 't son geweca haalt de Pans het racht van îsprrkîjn. — Ea zoo zija dit geaeeabaar îou mea seggen ;eweest dat de daad de» P&a îs waa wat zs raosat zija iga stesrn ia onzan strijd marde veel grooter daa desi '» verklaringén vroeger. liuda woede tsgen Paaa ei iind door hua aartsflaaw i idbakkea aaticlerikatiamui er niet sans san gedtcat aai aso te tooaea feos daidalij) opzicaîea het paaseliji oeza zaak begausiigt éa h %lea éa ia bara pnaktiscbs Iel voor het R (r! t, aktwaari L>een der miniat< ra d«r Vrr Çan den moad opanea sou lizakelijkheid t® gavoalsi le2. Wat «egt d«* Paa* : « D \ gegroadïest sija op he û Recht staal boven Machl. > &t is wel ia begiasei ds dooe uiaisoa militariamg ea zijt — Su loch dat most verpi« : Is des te m«er d - dood va» militarisme daar dit begiu iL aanvaarci ea toegepast, ai t gsvolg hebben moet : di galijke oatwapeaiag, ea on eoht bij gesohiiian te doei kt iciteilea vaa eea le ter ■ereobtihof, met de noodigt oegeraat ou zija uitsprakez Ikeren te doea eerbiedigen tôt stand kwam ware desi 'laatita. Ea veobtea we nie lie kiad ran d: gmwelea Yai te spirea ? t mea kaa moeiiijk zeggei 1' Paaa tegoa oca ia Maai fdie het segi ea niet WiJaoi of Lloyd George of een mat olm.Dit *^rai.d rt de zaak.. Yr-rirr : Eea r- cjitva-rdig( nngêlijl z ?nd«r outruimio^ la dâii raa Fraakrijk ea vai zond- r eea tsrag h«rateilei iEHLELE OB&f&ankelijkh ic i; zoad'/:r een wederzijd cl an de berckHende saw.de. Wii «it aoheda ea wie moet dm tellea roigena dea Paaa. Et i George op 2l'Julikaiat no» piechtig aan de vergadardi 'Ondaa verkiaard dat de vrij a Baigio eea eerate oorloga - Ea tooh niet i&ng gtledei a de paagermaniaton da i Daitiohiand aoodig waa -gt aeea ; zooa s hij vroegei dat geea enkrls kr.jwsnood 1 het aoheadan onz«.r onzij t> wetîigea. cliera z»gden het isatat nog geea t-.rritoria i Traagatal Es en Frankrii'k. Ooaïanrij) aan Italie. Do Pana erkea Mbîêiaaa vaa dit vr&agatak pg'.loatwordîa Tclgena reoh en billijkheid. Welke onaijdige heeft ooit tea voordeele Taa Fraakrijk zoo duidelijk de vraag vaa Eiaaa-Lotharia gen geateld ? Toch bast de Trijdenkera-beadevaa het bardat. N&tanr- lijk ait pare Tadirlaadsliefda. De Paaa alachtoffert de onafhanke-lijkheid van Roemenie en Servie, zegt men nog. Maar vergeet men dan dat de Paaa reeda vroeger het r*clit der natio-aaiiteitea erk^nda. .ils hJj na dit recht opeischt voor Polsn ea Armenie, laadea die praktisch dit recht aiet bezaten ; npraekt het vaa zeif dat hij het dea te meer opeiacht voor Yolkereadia wed»r-rechtelijk vaa dit recht sija beroofd... Zoo kondan wa aog Tarder geaa in 't aaageven van wat de nota voor oc9 voordseliga biedt Dit had de pera der Verboadenea wat meer mostea do^n, daa zoa se goed werk hebbea verriebt. Nu heeft ze de wereld weer 't schoaw-spel gagevea vaa eea genieprrlg ea kleiazieiig antioleriksliame ; nu heîft se ia Duitjohl&ad dea indruk laten wekken alsof wa denkea dat de Pans aiet met oeb ia. Had ze ged&aa wat wij hedan doaa dan zoa het Laifaohe volk hoa langer hoe meer gs*an twijfelaa zija aaa da rechtvaardigheid vaa hua zaak. De kaaa ia verkeken. Hopea wa dat de verantwoordelijke regeeringen, vooral de oez*î, klaardar ea daidelijker zieïs zaUsa,dtt zesal oordaeka sooals geloof en rede en 't weîzlja van ons volk het vragen. te de kwmaissia »sn ta R iksdM ît€« spre«kt «Tir de n»ta na eeiPaas D^ kommksie van d«a Rijkadag op 21 Oogst vereMjigd bedankt dan voor zitter vaa het csBter en vertolgens aeemt da k&asoliar het woord. De vertegacwoordiger der *ociaIi»t?n verklaart de daad vaa de» P oa te be «roetan ala eeae poging om dea vreda te bsapoedigen. Da voorzitter van de radikalen k»nr» de ▼erkl«riDgv,;n goed van d-n kaaaeiiar aismed" d* pogieg van den Piua Da Duitsch^ kfdçfliner verklaart zich te*r?dHn o*er de v«rkl»ripg n van d«-n kanaeii r volgena dewplki hst blijkt dat da p*UI op elgen bsweging hfff «ehandteia «n niet onder dsn iavloed der middanrijken Men deakt dat Daitaohland ia Elsaa-Lotbaringea het selfbeataur aitroepea zal. E«n nieuw vliegtuig Da Daitacbers hebbea eea nieuw vliegtoeatel uitgevoadea dst al weera-kantea eana koloa rook kaa varaprei-dea welke het taig onz!chtbsar maakt. De kanselier baschuldigt op-aieuw de verbondenen M. Mlchiôlia berft opniaaw ia eena red -woerio* geaproken o»er de o*er *rvldigir<g«pk&nea der verbond^n^n : Op 1 S«pf. 19 4 bealoten de *erbon-d'Kea g«n«n »fsini«',lijk*n vreda te a!nit?R. Op 4 M art 1915 atelde Builand de voî«r?uda voorwaard a aaa?enom^n door Eageland in sijae nota vaa 12 MaarJ ea door Fr nkrijk ia sijae aota vaa 12 April : a Raaland moit Koaataatioopel krij-gen mat de Eu-Oî>efgah« iust vaa de setëaKti, het suldolijk g^dovlte vaa Tbracie tôt aaa de iijn Eaoa M dia. d« eitaadea in de «as va!» Mtrmara.Imbroa pu Tenr-doa en op d* kunten van Ktei Aiie ht t aobi'f eliand ta«aoh*n d - Z «-art* ce» en dea Bosphoraa ■"» d<t golf van Iamid tôt aan de rivifr H K^mat n 0.» Na dese baaia 8»rg rinij t ■ h bb*n, b loofJe trtsn aan Rialand in 19î5 en 1916 de difti-ikUa *aa Tr*b ïood-"i en kardiatan Frankii k naoa Syri« met Aiaaa, Margiïîà en-hst Hint rlsnd ten N. tôt aaa Sswas-Karpat E^g?Iand mo«at M aopotamie htbbec. 't Orerigo van het Turkacbe grondg^bied sou oa-der dea iavloedataaa vaa Frankrijk en Eugaiand. Da everi^e landea door Tur-kâa en Arabes towoond ea Arabie er uiaaaib—aih bim-wia ■ws«»wb«bmairoky-*ftafay'^ri i t—iri i i"iin«i laiin'i ia h;-grepsa sou afin? f-.derath vormen ondar ds was kia^mheii van En<?eknd. Winaeer I;alie in oorlockwam eiichte het een dael vaa dea buit. Ikdenk dat wij nog nisuws zalleu veraemea daarovar en dat wij h*t aaa de opeabare meening zallea kuaaea voorleggen. 't la niet ta verwoaderaa dat M. Bal-foar verklaarda dat h$j h«t oogenblik rifct gunatig oordeelde om eeae verkla-ring af ta leggea betrekkaiijk de oor-logapolitiek vaa de regeeriag. Ziedaar hoe de tof stand zich tegen-woordig vooratelt mitschland zoa 240 onde -zseêrs hebban Naw York. — Von Wisgand, een dsr lrie oî vier Amerikaansohe dngblsd chrijvera dis cm reden van baw?z*n iienstaa de toelatingkre^g «enigen tijd ia de oorlogaverklariagiaDuitaobland e verblijven, geeft in de a New York ^.merioan» oea gedach" over de aterkte 1er Duitacha onderïi»fërTloot. Einde rïei, zi|st hij, had Duitsobland 184 on ierzuëra ia iiaast, vljfasdsrewachttan jatr esne bam&aaing en 15 diend^n lia «chool voor de bemanningen dtr )aderxeeëra, Hij voegds erbij dat Duitachland een )nd"ri*eë - bouwt aile tvae d»g»a ea îa'f, t.t.z. 10 tôt 12 pa? msand. Maa sehat dat Daitsc ladd, da ver-i zsa niet ia a*mm«-:rking nemende SBdert hî't vertrf-k vaa M Wipgaad, dade Oosat 1917 235 ond^rse?ëfs moet lebben. Volgena de Dnitsche vrrklErin-ï^jî m-ordaa iedsrci maand zas totacht )D.derze.rërs ta water gebracht boven de jadergaaa verlisnen. Kijlije rond 't oorlogsveld » uuwi ci *jw' ucff m ftï*Wner naw ioe op k"t Westel jx. frent. I< he'' het voo" een dag of vier aan Marcel Hâte i overgelat.cn een overzichi te mnken ma den io-'-xtand waat waarlijk ik zou ei miin latijn bit verio^en h'bb >n Nog maar pas immers was hi t offensit\ voor Lsns gesei& i of daar g agen de pop pea aan 't dansen rond Ypercn en eei dag lat r was 't voor Verdun te doen. la zal mi] best maar ontheuien van te zfgten waar 't morgen zal spannen, 't ù hti beste middel om er geeu honderd km, van af te "zijn. Wat er ook van zij dt Frar schen tiebb: n zoo ioel gestrelen vnoi V raun als de Eagelschen voor Lens 7V genwoordtg houden d Franschen d> lijn die zîj bezet hieiden op 21 Februari 49H zooaat de toestand rond Verdun voilea ( hrrstïld mag genoemd wnrdea. Dit speltetje werd afgeha^peld in 48 a 't strekt tôt ecre van onze bondgenooten * • • Uit Italie ook komtgoed nieuws. 'tHeefi wel lange geduurd maar 't is er zoovee te beter om. De soldaten ia i generaal Ca dorna drijven den vif and aehteruil ten Z, van Castagnsvizza. Te?enwoordig telden zij reeds meer dan 16 000 gcvui genen. Men bewzert dat 30.000 Ooitenrijken buiten gevrcht gesteld werden. Hoetzendorf traeht voet bii s'ek te how dea maar het verhes van Selo zoa no{ andere sevoljen kutaeu hebbea. K >n 'i maar de vrede zijn l • • • Op h"t Zu d Westel'jk front h*eft h-fr nt zij ne stevigheii hfrnomer*. Russeï <n Ro<nne'> n h ',ben r r s ann, g houden D t 0' looft vw de toekomst. Maar men stin\^ van < en anderen kan; vijavtigc troeaenbewegingen ia de rich twg va Miha. Z >u doar e n offe sief in wrking lig-gen? M"eil<jk te vc& zeggen maar't U Z'fnderling daar die tr .epenverp'a ts nç maar zou weiiig ne hein geh uden wordt, Os Duitschirs dosn dompta oiitnrrn ia Vlianlaren Da B îgischj regesrinjf h cft fnlich-tingen ovitvsnffan volgaoa d-i»sik« h'1 aotsijot dat d* Du tecuera d • barKer!}jk«i b^i^ol i oatrni -"« n ta Thielt, Rona lîn'ara E kioo en K-îrtrljk. B gisohïî bu?g«r« worian g baaigd ta i oïihUira w^rfe^n aa :ij Rousseiare. 'tZija m^nnen oatru!m>i vsn'if«ront. Da inwoners >sn M?nn»n w«rden o^argabracht naar Kcririjk sa Sint-Truidan.Da vrou^en en iadajes wordan ook gedwong^a werkea uit tâ vo^rsa vaa miliUirec aard. De strijd voor Verdun 7.640 givangaRtii sfida?t 20 Oog*t Os Eiiplschsn pin vooruit ten Z.-P. van Lens Belgisch front Le Havre, 23 Oogst. la den noent van 21 tôt 22 heeft de vijand in de streek van Nieuwkapelle ver-sch id>ne duizenden shkkenae cbussen gescticten. , Op 22 was d>3 dag b trekk lijk kalm. In den nccht ran 22 tôt 23 drong een onzer ronden n de DuitscKe loopgracht tiabij Dixmuide en trok haar terugvoordeover-machtOp 23 zieakke artilleri-bedri vigheid om reaeo. van het ongunstig weder. fransch front Parijs 22 Oogst, 15 u. Groote Duitsche artilleriebedrijvigheid ten N. van de Aisne, nameli/k in den scc-tor van Braye-Hurtebise. Verscht'idene vifandige verrassende aaavallen iverden afgpx/agen in dr streek vaa den molen van Lffaux, van Ailles en van Certy. Lnns tan de Maas beheerscht onze artillerie tieze van den vijand Op den rechter oever hebben wij eene v jwdige groep machteloos gemaakt t<>n N.-O van de hoeve Mormont. Wij maak-ten 17 gevang r*en Sedert 20 Oogst maakten wij 8.U26 çevangeuen en namen 24 kanons.cn eu meer dan 200 machiengeweren. Negen karons werden vernield. Partis, 23 Oogst, 23 a. Kalme dag op oansch het front. Langs wserzijden artilleriebedrijvig-hsid op beide oevsrs van de Maas Een drcchmen werd nedergeschoieu door de artillerie ten 0. van Altkirch. Engêisch front Londpp 23 Oopat, î5 u. D^zen Dscbt braebtar "*îj lînMjfS onze lijn voornit trn Z -W van Lans. Op het front van Yp*ren werd em Dnlfacbe asnval trgen e^n onsisr atean-puntea tea 0. vaa Langtmsrck sfge-alstren.Eaa vijandig defaohrmant voerde in den laaUten nacbt een vfrrasaende aanval ait op ee^ onzrr voorpoatra om Lombardzijde. Twee van onze matnen verdwenen. Londen 23 Oogat. 23 a. Hevfge piaatse ijk» g^veebtenbadden pleata rond da tteiling Craaaier vert ten Z. van Lena. Onze troepea vattrn voet in de »t^l!ing en aloegen vrracbei-dene vijgfcdige t^enaanvsilen af met swsre verlitzen Hst j?fvecht voor deza steMiap wordt vooït^zat. Wij aloegen een aanvel gf tepen eene boeve ten N ven den ijserweg Yperen-Rou«**-lare brscbten onze îljn lioht vooruit t6D N W. van Langeoiark. Twaalf Duitsche vticgtaigea werden tijdrns gçvçchten c^dergtccboten, zet andere mceiten beacbadigd ceerdalea. Twee Eogelïche keerdea liiet terug. Epe d« zer sobijnt gedaaid ts zija op het Oo^tayidacbe strand. Yljf ton springafoffea warden gewor-psa op da vij&adige stelliagen. X tallaaj.ipulj. \j lîciisief —- uumgy^ Rome (op dsn esrÉtsn dag vaa dea § aaavsl) : Om 5 a. 30 's morgens sstormdea de i troep a van het darde 1-ger t^n aaoval vaa sf Gorisia tôt aaa d« z«e. Eea dikke mist zwcfde bovea de Yipacco ea daa Iaoaso. De vijand wss verraat waat ge* ooalijk wordt htj maar 'a nsmid daga aaasevsliea Hij kon achtT apo^dig duizeadea machiengfiweran in werking brengan, maar g*lnkte *-t niet in de Iialianen in bedwaag t» houdan en kon al zijn postan ni?t verwittigen Toen de soa veraoheen s*ktea de koioaaen gev«ncenf>B reeda af vaa df hellingen »ac den Garso ?n da pMnen van daa Vipacco. Ganach de errata lijn waa bameeaterd ea om San Grado-rfi Meraa en d»n links-r oevrr van de Yi pacco werd nd Q jateniijksche lijaeii dia era aitaprO ig vormden, ia eea ge vecht lijf om lijf veroverd. Op dea Csrao wordt de strijd evec hardnekkig voortgezet, vooral vooi CaatagnavSzza waar de maobiengeweres ontelbaar zijn. 't la in drzsa sactor dai atormeaderband da atîlliag veroverd werd waar aartahertog Frar,s geveatigd waa to«a bij h?t 7e leper bfV o'« D« strijd. is ook seer havig rond Selo, Gaaach da iijn vaa Fkmdar aaar Ficaavo is aaagavallaa en de Hermada* die ds baaii la der Ooatanrijkaohe atal-liag^a taa Z. vaa ds Carso, acheen gia-terea eea vuartpu^eaden bsrg. la de boasch«>a door het vuur geapaard, spuven hondfrden raacbiang9weren hu n" balien op de Italiaaen. Op don 'Hker oever vaa d#a Isonzo, tuaacbea Auza tu Decla werdea heeie r*gimai>-an vernield of pevangea gemaakt Talrijk* acbai'p^atôfa atortten iû en b^graaflea hua bezatters onder de puin^n. Het Itaiieansch offacaief koat reed» 30 000 mannea aan den vijand. Rome 23 Oogst — Men aeiat eenen gevoelfgea vooraitgaag op dea noor-dervleugel ea eeai.n aituwea bij val op den tuidervleugel. Deltalianea a'aaa aile tegenaanvallen tf ea achtervolgea dea vijaad Z'j maaktaa rarda 16.000 gevtngenen waaroader 350 offleierea. Hivigt Mvaeltas op ht! Rasslsel f oit P troQra , 23 0 >gs>, 's anonds. In de richtmo van T< ukkoum t^kken nrz troep n z ch teruy in de r1cn.tir.-3 van h i m er Sc'ilozer i-Frankcn orf. la V< l y ie viel een vija' d g b dai loi op 22 aa 1 n de richt n3 va » Sokul. Hij »atte »oet m onze loop9ra^en van Sbue-rych maar werd terugg- s'agen. Roem tïseh front— la den n' ch1 viel de »ijand onze tl"llingen aa > Un N. W. van Laziowetz m veroverde eene ho gte maar w rd Urugge lag^n I ' d- rîchtma nande Ocnahe"ig"strifd Op 22 0 g t i l de mfand aan ten W. i!a'< G "te ehi miar wr t af eshgen. Vjat.dige pnqvigen tri* uktrn ack in I>. rich'ing va Foc*ani cp h t froit Mo-nasteora Même istchi. Dubb h Turksch) nadsrlasg Isa lUca$p«tani« Pi'Sjg 2i Ooîrst. — Uit Londen : 1 M aopotaJHi"1 hebhen oaze troepea op 19 Oogst bet Turk*ch leger aenge-•ailen nabij Ssatn R baa, op dea lia-k»-r oevrr van de Diaiah. De vijaad bood earat maar weia'g wed«ratand ea oatplooide sich spoedig op de beavebn vaa de Hamria. Wij sija meeatergebievea van Sham» Ribaa. la !«■ Hedjas Parijs 23 Oogat — Mea nefft bericht oai' vu u st de troeppn onder d^n kon fg *as esne r<-eka beîerg- ri ki kd.jgsbftw*rkinp«Tj soud^n nHg« vo rdh bDfii tfpend» Tarkfn i Arabie. la d» atr?uk vaa Ma«n werd-n 00 Turk n Rvdood en evenvçel gevsnge-nen g-m9aït De vijand vfrloor 4 ka-nomea. Dj Araabic&e bswî giog wist feld. De engelscbe vioot aan 't werk Da hâvea en d ? bsttsrijen van Zea-b?ngga rn bet vliegçlain vaa Ghiatel irerden ait sas geboaibardeerd. rnrayffivrBi ■ Stakiag in h*t wrrkfeeis Erapp ta taagdtfearg Zu'-îcb 20 Ooyst. — M<n aeint u't Msag'i'burar dat d- werkli^d^n van d^ muuiti 1 br;» k-a Krnpp, tea jp-etalla van "erijebeidene bonéerden, bet werk g^ataakt bebben, om te proteateerrn tegen d« «tanhonding van eea éer aan-vo°rderg haaa?r vereenigiagea, be-icha'digd van verra&d * m tût de alge-m«-:ene werkstaking aangemoedigd te hebbsn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes