Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1028 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 29 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dz02z13z03/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tmmHmJsmmm m» - • MUS ■ It CENTIEME» VMJ1AG, IS N0VÎH3E8 fSt» Ons Vaderland Beîgîsch. dagblacl verse liijnenile aile dagen der week H EIL 03NTS VORSTENHUIS I CONTRA M. F. NEURAY Mi Neurîy bezwcart do aansche tcvoîking van 't bevrijde Vlaande-rca te peloovf n aan da oprechtteid .siinsr Visamscbgeùncîe gevoalsns. Mi' Neuray wordt asndoenlijk. llij vevk1ay.Kt ze!t dat bij immer de visa1snsc'he eiseben voorstond «n de eersta zal zijn om asn een mogelijkc ardi-vlaarrisçttë raeclie feet hoofi tg biecoîî. Zulks îs gladweg overhodip van • Qm:er zalgesn ?nli-vlaamsche ItWCli» 21(11 ou UUS (J'J.v't-- S Z.L11LCU ten arderen veel le siich'ende *s-ken gais hun bevrijda famillën ts veïtollen he^brn. Mr Nsuray's co flaminaanten bs-palen' zich tôt een tiental elîende-»irf G3i, die aile ovfr'uicd® Vlamin-gen &ls e*_n band verraders aasziei er>. die Mi" Nauray voor de ge'egen-ûôid " G" esn gezag en invlosd tracH te bekroonen die z;] in bun man schenlevan nooit gehad hçbbsn. Di< treiri e li;.ur. n zijn : HH. Lo v?i Pûyfeîde, Lîo Van Goethem,Leone du Ç'&iiilon, Auguse Moaet. Eç ig geen enkel éier vier msn sé'aen die nu doa nnvlo"' het ooi wagen zal een voet ta ?euên la cei "VI îarçtscb Hongres. Eike'iu hun^e-is daar ran maar al te baw ;st. Noc'; thans nja sij bij Mr F. Neuray «ara a'Jg'. flamingantsn». Dat is al wa v hi] lu vi>r jaren heeft kun ses op scaeppen. Wij bese'iuliigea Mr F. Neuray Sinds yier jarén orne Vlaamsdh laid rà aanh'oudead belaagd e xwarVsraaîkt te hsbbca op edêkf en onreiftkte wijze. Sii Js yier jarsn de klachtcn va ©as* Yzsrjoag^n? gesmoord te het ben. Sinds vier jarsn de kwade gses der Belgiscbe Rageering gewôest t zij'î. Sinds vier jarsn de Vlaamsch 1 ïtevvagiiîg en haar eisc'aen* door h« slijk gesleurd fe bsbben. en op de ergste manier vermond, vervalsctït, en verdor^en ta fcebben. Wij dagen Mr F. Nsuray uif, ons het Vkamsch Pror ramcha waarvan Kij zieb voorstandér varklaart ooif. zwart op wit in si zijn oorîoyspubli-katies, saite toonen. Wij dagen hem uit on s eanigs ont--wikkeling of ui^eosetting van wat m''WSjft ■ te duidec. 1 « Oris Vaderlan I » ^ ZQo vrlj ijn earlacg eaûigs uv'ti'ekssts ^an Mr N~uray's vrosgace aviikals aai ■ zi|n lezers tôt stie'fttint o.'er Mr ■ N uray's via a ai se -geiiadheid over i le trukken. Het Vlaaœscbe Volk zal oorlee- ■ len. Dat onze vlaamscb * bavolkirig " zich niât stoore a?n Mr Neuray's ' druklc? vàrkoop. Oaze jong?ns ws-1 te a dat hij gadevt lang op @m on-3 denkelijfee msn:er in hat varvoer siïcsr bladen frovoordealigd wordt. - Er komt een tijd voor raksning. t Op dit oogeahilk verklaren wij 1 onzo bealisfeoid da s'iiji voor ds r volledige uitiag en bswerksteiliaq ' van Vlaanderans uitgesprokan wii, " h?t laatsta on hei uitersts door te * zatten. Al onze kracbt, al onze vrij-" heii, ai ou s leven zulîen wij opofn-ren voor dit eene, wat wij nooit uii : het co.? varioran ; de foekomst van e het vlaamsGhe valk. ID« ia ?/,; an i iïiaëbt geen parsoon dis on s waar-e ho a on «al: net viaamscbe yolk sa! zsgspraletr. Ea ia dit uur verklaret) n wij "rnst de Stem onzsr duizends i- jongans, de stem van al onze liave dooden ginder op dea Y:?f, in Hout-t huîist, en overal en de steeds grosi-9 enda stam dar levendan, dat ondei de taganstrevérs vsn fien t eer«t.er e rang staat,ook spiit^^^ie^len it Mr F M-»«tay. PilEiOIUub. Bgemesne oprofp fol 's LescIs dieasî VERS LA. G AAN DEN KONING S ire, De heldhaftiqe soldaten ®wer Majesteit hebben een belangrijk gedeelte van den vaderlandschen boiem heroverd. Een zeker aantal burgers die den mi-litairen leeftijd berei'it hebben, werden aldus bevrijd na een vier]ange afschu-welijke verdrukfiing. Zr, zijn bezield met de vurigste vader-landsiiefde. Zij branden van verlangcn om ptaats le ne me n in de rangen van ons roèmrijk leger. Bel is noodzakelijh ze onder de wapens te rozpen. De rnilitiewet van 30 Auguslus 1013 is in de huidige omstandigheden onioepas-selijk want zij verondet stelt een on°e-schonden bestuursinrichting en vereischt eene tango en uiterst nauwkeurige reckts• pleging. Anae; zi/ds, heboen de besïuitvetten op de mzlitie van 1 Maart'1915, 6 Decem• her 1915, l M a art 491.6, 21 Juli 1916, i Met 1911 en 20 Februari 1918, in de meests huaner bepalingen, onze naar den vreemde uitgeweken landgenooten en ûezer bijzonderen toesland ten doel. Eene nieuwe wetgeving is dus noodza-kelijk.Het hierbijgevoegd besluit wet zal toe-l&len, in korten tijd, de beslanddeelen van een nieuw leger aan te werven. Aan deze toekomstige soldaten zal de edele taak te beurt vallen deei te nemen aan de eindzegepraai. Bovendien zal ivanneer het vredesunr xal slran, de dienstneming dezer recrute,i den spoedigen terugkeer naar hunne sinds zoo lang verlaten haardsleden ver-gemakkefi)ki% aan onze bewonderens-waardige raiera n'en - dié in aooveel op-zichten i echt hebben op de erkentelijk• heid en de bezorgdheid van het Vader-land.Deze cverweginge/i zijn het, Sire, die cas er toc deden bssluiten aan Uwe Ma-'ifsleit's handteelening het hierbijge-voegde bcsluit-wet en koninkiijk besluit vocf te Icggen. Wij hebben de eer te ztjn, Sire, van \ Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en geirouw dienaars. De M initier van Binnent. Zaken, PAUL BERRYER, De M in ix ter van Oorlog, DE CEUNlftCK. Srttgge, den 31 October 1918. Bullscli-Odsteijk heeff het repubîiek migempea Bsic, ii Nov. Ult Wasnca Word gemeld : Da raad van dsn Oc-stanrHkschsn staat zal eena motîe u'.t varschilllae arlikalon aanbladsc, Bsggsnda, dat, Ooslsarijk in demokra'dseh rapubllak zijnd?, a! de opînljare maçbten van h?t volk afhan-g*en.Al ds rcckten, tôt r\u tac aau den keizer tosgekend, gaan tijdelijk aan d6n Staatsraad over. Do ofncierenen sallatèn z'ja ontbon* den van buaaen eed aan den keizer afge--legd.De Nationale vergadaring ia! gskozen worden in Januari1919. Dan beeft de Nationale raad het wst.a-ontwsrp aangenoman Dultsch Oosten-rljk republiek veïklarende. Kareî I ®nBu!lssh-€osl@«rI|k Baie, 12 Nov. Keizer Karol heeft een masiftst uitge-geven, seggende d&t hij de deeling in de juridleke zakan van Duitsch-Oastenrijk verwerpt. Ilocd vasi Victor hûlzr Baie, 12 Nov. Men meldt uit Wcenen : Da Staatssekretaris van DnitaeV-Oos-tenrijk, Vfctor Adler, ia dôû 11 Nov. ge« storven ten gevolge eeucr gei'aaktheid. De aarlsbissshôp va» Prsàg op de vîucht Havas saint uit Roms dat de Duîtseh-gezinde aartbîsschop van rracg weggd» jaagd wei'd ait slja biedeeso knornaKH fcwapslsîails ïusschoa maarschslk Foch, bevelbeb- De ijzerw «gen van Eizas Lotharlngen ber der iegers van de boadgsnooten in sullsn pslaverd worden bianfn dp 31 naatn van de bondgeDooSen gp'cskende., daj'SD, m^t ^a^scb hst peî'soîieel en h',t bijgestaan door den edm^raal W-ymîss, raaterîaal. Buitcn dat, mcet het. Eoo.tîge flrst sea îor<?, van den eenes'» k&nt, en materîaal tôt ultputting van de lioksr va- den ardercn liant, den Staatss«kre- Rija»e»er ter ptaats ^latate «or.l Wl | taris Erebeiv.er, voorailter va:i de Dull- Al d-î voorraad, kol«a ea onderheu-îs» zii | schî gezantec, M. den b'jzonclf ran afge- middeien moatan ter plaa's blïjven. D»se vb j zaat an minister von Oborn Jotf, M. dea voorraden «ullan onderhoudsn worden la eranéraf^van den staf von Winterfeld, D'uitschîand 'yoar 't geen da nît- to< M. den Kapiteïn Vaasîow, met. reguiiere putting der vevhingswagen van den lin- re TOVntmIcaDsaillcr han-Oew-*;" ' kerocvei der Rijn bntreft. 'Kris eô'a wapanKtïtstar.d gesloton o. , -0 ,-,an binnen de 48 nren, sa het tee- " da volg'ends voorwaarlen : kfei en van den wapocstHstand, al de mijrsoa op het grondrtbied door de A. Op het Westehj/c front. 'duïtsche troepea v«laten aan te duiden. Het zal ook al d.e schadelijke vooiz >r- I.- Ophouden der vljandelijktieden gen (aïs versiftî^ng der putteo, broa- q{ op den grond en fn de Iwcht, ses uren nen, ej^z.) aascuiden. na het tsekanca van den wapeostilstand. Het rscht van ops«c UDg «ai gcoîietsd , II. - OnmlddellIJke ontralming van : wordea door de légers der bondganootsn e • Br'-'.e Frankriiîï, Lux-inbsrp, alsook ^ der Ver Staten in, al de b«ette ge-^EUas Lotbaringer, zoodanlg gere- Mede», beaaiva «gallag aer r-kenîag gel}, «ftgovoerd ta' sija v?;ftieD dagen vaa wia-hot moet. « na het teekanen van dan wapsnstilstand. Het onderhoud dar bf^îtilnsslroepsa _ „ A. v-_ paa de strek-r; der Rijn, Elzas /.otharîn- Da Dmtscha trospen dio ^njlever. kbigrepen, «1 door déduit- meule groadgabieien nïat zulien verla- S ç„ê„ïioj. cedaan worden. ! IX.^O.Jddoiliike i.br.ngto8 «» « . v « d. j » Siatf.n zuilen d?za genleoen baseit»»». Ai » e Uo bswegiagen tôt onUniaiing of bag t- • ^ - i j, , tin», zijn geregeld door de nota Nr i, : D«zo voorwaarde veraietigd do «cor. J ' pehôu ien oa het ooganblik van het slui- waorden tôt.nitwissslinjf. van kr jcsge- <• ' ten van den wapen«t!Istand. ^angene», mbegrepsn d!e van Jn I 1918. ^ III.— Hersuburgring, onmiddélïlik De ieburging van duitsche krligs^s- , ' begïnnende en eindlgenda binnen 15 vaagenganca ia Roland en Zwiter and 1 da^n. vaa aï do Inwoners der boven- aal voortgaan aïs voorheen. Do iibjr- vernisldé'ïandëa fie vronrJéeîde ltt»e« ^!cg"vâa duitsche gevaagenen sal gc-rj- g ■ gr^pen). - i"WoRlén ia da vredesfoorstaliiagon. i & IV. — VerlateK, door da Duitsche î X. — Da zieken en gekwststan die i légers, van het volgond oorlogsniâteriaal | tjïet varvoerbaar zijn en daardoor ver-i in goeden staat : j pilehï op het oatruirade geblad te ver- ! 5000 feanons, waarvan 2500 zware en j blïjven zuilen door duitseb parsoneel - j 2500 veldkanoar, 25000 mUvaiîjeuKenJ rerplaegd worden dat zal ter plaats fali've . | 3000 mijnenwerfers, 17C0 jacht« en bosn- \ mat het noorU»» h • baràttm' nlvliegers, tan oersto al de D. / : „ DO ^ TT^Jî/ZRFNS VA A' b . en s? da nacbtbombatdemeatviiegers,! ' mUTICHT 4 N>) . tar pl&ats àan da Bo dganooten en Ver» ' 1 j, ' ûenlgde Staten te biorgor, onder de XI. — Al da duitsohd trospen di^ z;cb {< voorwaarden voorzlen Sa Nr 1, geslotea ifi^cawoo .'dig bevlndon op da gebieden rp het ooganblik van hat teekenen van |jg VOOr den ojr'.og dael matkten van | ce;i w*p5cstilstand.v ()osteririjk-Hongarîe, Roamenie er> Tar- V. — Onlruiming van den lir.keroever ^Sjo, moeten set'fens tasug gaan echter ,j van de R'ja voor de Duitsche legers. dg nrensen van Duitsc'aland zooals ze Doze strek.ua ïulien behserd worden waren op 1 Àùgusius 1914. door de, p'satselijke overheden onder Al da troepan dîa z!ch tegeewoordig het cantroî.' dar B >cdgsnooten en ds ievinden op hst grondgebied cat voor ^ V r?,er.igda S atar. (f<s£t oorlog deel maskto van Rusland, ^ D. v.r-p -.a dar r o^dgecooten en der iu'den iasgelijks teruggaan aehter do Vsr.c i;;a^ Stataa zu'len deze bazetting duitscha grans, hierbovan bapaaid, zoo- j Tarz^ker^n dcor garnlsoenen, de bSjzan- 'Ira f-'e bondsanootsn bat. oogaabdk er- g dsrste pusten bsboudaadè. voor dsa va" zullea oordeeie^, y door ,ang van dan R'jn (Mayeaee,KauleD, XII. — Onmiddeliijk begia van oat- E Coblehtz), mat cp dsza puc'en bruggen- ruuning- door de duitsche troepan en hooiden vais ueicig kiiomaters straal op van terugroeping der oDdarrichtenda j , den rechtaroaver, ea gamîzoan ?n de ge1. angensn die zich cp Russigcb grond- s ^ strategische puntan der strass bîfcou» gebied.bsvlndîn. ■v denda. XIII. — Onmiddeliijk ophouden van I Em oazijdig geblad zal voomahouàen alla duïtscho opleidlng door de troepen 1 worden op dsn r:chteroever van den met frz'cht zich bronnan te bezorgan R'ju, tusschen den stroom en aane ga» voor Dnitpc^'atid ia Roaman'e eu Rus- | : iijkloopaada lij». met de bruggenhoofden lapd. « { en dan stroom en rp tien klJometers af- XIV. Afstaad van de besluiten van a stand, vanaf da Hollandsche grens tôt BUC;r?s!; en Brest Litovsken bijgevoegde j aan de Zw5ts?rscha grsas. bcs'.u'teii. e D'3 onîruimlng vau het bovenvermeld XV. — Da bo^dganoot^a rullen vrïjaa , groadgebied zal mosten gabeurd zijn toa-aap hebben op da gableden aoor 1 na zestîea nieuwa dagen, dus ean en de Dultschers op de oostergrenzen,'t zij a dertig dagen t a het tsekesea van den Janr. s DantzSg, langs Vistule, om de be-a wa^eass.iîstand. voîking te kuanen bevoorraden en de ' Al de troepen aan de Bondganooten orde te haidbavon. ! entaomea zulltn teruggegevan worden _ ! volgens nola 2. ' Piaatsgebrak bîletons dit bîJangrijk : " VI.—la gansch da stratk door den ?!llk aenmaal te latea verschljnon. i a vijaad onîruimd is h8t wagvoaren van Morgan geven wij het vervoig. bnrg?rs verboda»; de psrsonan en eigen. f dommen zuliea met rast ge'iateû wor- " :*M™" " den. Nismand zil vei volgâ worden voor l* nalatigheid in deelnemlng aan da oor- De pîUlItdeMJîg V8SI 00/IÎZe i°/nS^ireZeling ^ tà teekenei) VAK Belgiscb front, 6 Nov. , J ~ ^ * Deynzs werd door do Duitschers ont- & 5 Er zaï g een enkele Tern^cling gebvu- ru|mcj Vriîdac raorgond om 9 u. i rôa. De militaire Instalhsgen van allé Vaa af den Woensdag werd de stad soort zuilen oflb:scaadigd overgalaverû gtfiis&lmatlf5' en op bevel gepl.uaderd. worden. lletzelfde voor da mSlîtaira QaneraalVOn Ostrowski gaf bat voor- 1 F" voomad, levensmlddaïen, munitie, ult bs0ia> Bidronkea zijada stool hij de l® rusting d!o niet zuUsn madegenomsn c,orjH!ieI, |n hat huis vaa de i burge* A z'ja gedurende de ontruimïng. waar hij inwoondé. De • levecsmîddeîan voor do burger» Soldaten, aangevoerd door 18 onder* moetan ter plaats biijven. offic'teren doorïiepen met zakkan da VII.De wegen en vsrbiadïngsmîd. SfAS " deîen van allen aard zuilan geasi ond.i- WJkpîoBS bloem, gestuurd door wôrp van ontrSdaerlag z^n. het jtluipjtoxnitelt werdfjn wsggevoercl s. Ai bat personeel, krîjger of burgor aisook 24.000 kg. souda en 9000 kg. ge« ;• te'gesiwoordlg gebruikt, mostea bshou. ^gU^ea 2?/ijQ322vlea3crx. dsn worden. Zij bandelden naar gosddunka en da Er zsl aaa de mogendheden gelevcrd officïeran koadea zich tegen niôts maar worden : 5000 machieaen geladen en verzetten. Tosn eenlge inwoners be- 150.000 wagons geduranda don tijd vast- deesd daden opmarken dat ds Duit- gesteld. schers beioold badden de opeischingen i- Er zuilan ihsgelîjks 5000 ?utomobiol- te stakan krégan zîj van dan luitenant L waeoc» in coeden etaatseloverd worden voor antwoord: Ib doa hier wat iE wil, ^binnen de 3S dagen. j f 't is ik die beveel i gehoorzaatat. LAATSTE UUR v | De reis vm des Keizer Dulfscblaud wi! aansloods was geen vltichî vreie Londen, 13 Nov. Lofidan, 13 Nov. « Daily Teiegraph ». — Do Keizer liet Esn duitsche radio gerlcht «aa Mr wet«n dat^ijno reis naar Holland gaons- Lansing zçigt : zins mïg vcrgeleken worden aan eene Gszien de wapsostilstand gesiotoa is vluchi. Hij beefc enkel Duï{&chland ver- verzoekt de Baîfscha Rsgfit ring dsn latfP, zegt hij, om koningsgeïinde be- voorzitter der Vereenlgde Statea schîk« toogingen'te vermijden en de taak der Megan te treffiin ten einde zoo «poedlg regeerlng te veràemakkeliik&8r mogtlijk de vredesbespreklngan te be» , Aacgezien er een dteïgend f»waar Is *w^!SlTÏ!îvo0r hongersnood wenscht de Dult^he Rsgacrlng zooveei mogelijk ds onder-» Amsterdam, 13 iNov. j te bespoadigen. De Hollandsche regeering heeft den j Keizer toegelaten in Holland te blijvea, tr> de zeifde voorwaardea als de hoogtra Çgjfigfajjl 231 2ÎJ«€ oit cleren die er geloteroeerd zîjn. ' y V De vervalian Keizer aanvaar!Ïde en gaf 806S Mf3SUôUr§ zfja woord. HiS zal het kasteel van Ame» rengen betrekken. , v . , . Patiis, 13 iNov. Men denkt dat hii net inzicht heeft in ,,,,, , t i » Holland een eleendom te koopïn en er \\lJ ver^en'.on dat ganeraaj nnag n nouana eu i.%eu y aajj jifit hoofj znner troepen Strasbourg zich te vesugen. zaî binrieti.trekken en dat het vaa&del dat ia 1870, gedurenda de bezettlng der Ss Ilêker OMCfWÔtpSS stad tôt hat îaatste ooganblik wapperde, , « ban zaî tsrug geschonkoa warde'>. sud t MerssênsgsreglemcîH Dit vaandel, verlost door een dappere „ . , fJ «r , van 1870, is tagenwoordig ten toon ge- ",r;!9' I4"'' , , t steld la de afdeeling dar zlakcndragers Amsterdam'.— volgens de » lalegraaf» var, par;?Si 2, ma du Bois da Boulogne, i hebben de Hollandsche overhon aan d6n ' • k«iser tosgelatan enkel zijne persoon» lljke voorwerpea mëde te nemen. dadefSCfieiditlM Hij mag dus nîsts medenemen v/at 0 hem nlet toebehoort. ParHs, Ï4 Nov- 't ls hetgeen toeg?pMt wordt aan ahe pa.shlBg OVerbandsgde, in getat-rree"'..'»- ■ ■ nRmc jRr Am:rikïii!sche rëgeerlag, een r,„ ïi^î-es. 9MK «iet laatf I «T teaken, ais gatuigenis van erkente-ï>e ^©U «î»®* i<!*-*& ' iijkheid aac do generaalsboch enPeSaln». £33 ^d'iiânà feijVCO : Mor/'^n zàl generaalPershing het zel- • da careteeken overhandigen aan maar-Parijs, 14 Nov. _ S schalk Haï?. Men seiat ait. Holland dat de keizer \ het inzicht heeft aiet lang In Holiand te ; ^ blijven op het kasteel van Amerecgen. 5 pg VêfbOnseWeïl Men zegt dat de keizer schîkt z'dn vsr> «>«.«•! bHJl te nemen ln zijn kasteel van Cor» |g f OQSTanilËOpel fou. De Kei&er is eea gevasr voor Pari j s, 14 Nov. ^ _ >ian De verbonden eskaders zfja aaagaso» €l@ï5 -Vreste mcn t0 KonstaniiaopéL Het Eransch L"r<d*r 13 N».- v»and»i wapperd? op de Diderot. De « Daiîy Mail * zegt dat de Euro- ; LT^X'S'KSoîto'dftîd6" De iolchivihi uit Zwiiserlaad der Verbondenen is. 1 Wij mogea de kans niet raser Jooper.. gtUKSVC^ ' D- Kaiser in uaiform of in burgers blijfi een gevaar voor den duurgekochtea „ ^ J4 pjov . sa - grondgabied to vorî&tea. /iijno te^en» woordigheid is onaangeaaam aan de ; SS"'" sevaar.oorhet Ho 10i|ima?wm vas Roêmeuîe - Be lwl»«r «..rijnm deglick- ! *** 0«»ïe»rijk ( Ugm m«et€!2 geslraff worden | BarnCï 13 Nov> 5 „ .. v 1 De « Weencr Tagoblatt» verneemt ait x ans?, io Nov. Bukarest dat Roemenle aan Hongarie de De fcwastle van da behaaaoliag van OEtru;m;no- vaa Transylvanie geesscbt J den keisor en zijne medeplichtigen moet beeft 0 \ nog b. handel-l wordan. Ai ce verbonden landen eischen dat . n »" 3 de gewesen keizer en zijne medepîichti- ||g VSfi'CZeR iû t&Zl VIS peu nltcroîeverd worden. Zell» eiscbt menl&Baieven dat aan voorzitter Wil-k 2025 eaî3Q bcodschap gestuurd wordt, de 3 ? * ,, " afstreffiBg eischeude van da mlsdadi- Sarvië heaft bij hat begin der vijan-' „ *rs delijkheden 707.343 mannea in do lija gebracht, fld» WAA«tttrin« vaerâ Het aantal doodan barelkt 322,000. ee KrôOlipriiiS weret Hld Gedurende den aftocht In Albanië vermeerd 2iin 150.000 maanen omgekomeu. Maar Servlë heeft den gtrljd gewon» Slkj is te Maesîricbl | nen. , Parijs, 14 Nov. p€ jjyitscîRe bezctHnf» Het nieuws aldat de kroonprins door BrUSSCÎ ifa Opslsaé . de soldaten zou vermoord zijn wordt * galogenstraft. Hij is met zsjn gevolg te „ Maestrioht aangekomea. Hij wacht daar Parijs, 13 INov. do beslissing af die fia Hoîlandsche De brSefwissalaar van het ilsvaB agent0 overheden tegenôver hem zuilen nemen. gehap op het Britisoh froîit ssint dat a personea komende uit Balgle verteiien, e Deordehfrsîeid in Duilschiaîsd SJJ^a5^à3pCJlS ,r _ ,. ,, ,T - zelfs zoudon gedood zijn. ^ Parijs, 14 Nov. De orde schljçt hersteld in DuUsch- ■ wiuehte»» land. Man saint geen anarchie meer. De OtlltSChC ©||S©iSreïï VitASSi.wtj 3 meerderheids en minderheidssocialistan «jêj. Mil AntwerpSIl )F deelan hat bawlnd, maar de m!adsr= „ welgeren mst heo med« te gaaa: BJ dip«o6d^.kt ' it Volgons de « Gazeite de Francfort » weraan uui.se l' Terga' ' P Hun schouderbandjewerden a^erukt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes