Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

475 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 11 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1rc53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Bi*ukk»r..Ui«e «mr : H. TESTER E-RIUYLE Ù^inktPbciaani S2( OE PAUME (Bdgie) Vsor Ffaitlsfilk ■ lîi ra* est Ifio» CALAIS OPSTELti J. BAECKELAIIDT, rue M«P»et, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRAINK -*• +■ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ________— * ABONNEfitENTEM Selgie Franferijk Eitgaland en Hoiland I.SO fp. pet maand 6.80 î». peic maand 2.70 fr. per maand 4*00 fp per trimeltar 5.00 fp. pep irimeitiv* 8.00 fp. per tpim. Mon sohryft m : 78. rue Chantilly; 21 bis. rue St. Demis, Calai* en bl] «1 onze \ correspoadnnten. Slapen In den stillen avond, met zijn weemoe-dige weergalmen, stap ik scî'ommelend van den looden vaak naar boven, voodichtend met het doi-dansend keersken. De scha-du w der dirigen springen spookerig in pantomine, omhoog, omlaag, lang, breed en pe îwart rond< m mij om. De deur van miin Ëamerken kertst open en piept in ees pijn-Iijk crescendo geluid. De koel-frissche avondiucht vaart me in 't sangezieht uit de zwart opene venster en in de verte z»vate-ien de z^are kruinen van de boomen. De onbevlekte blankheid van mijn bed bekoort me dd oogen die zich beha'gen in de sneeuw-witte lakens met smaak otngeplooid vo°r het hoofdi u sen. De neus snuift'de versch-irissche geur op van versch-gewasschen lijnwaad Op het nachttafeltje glanst de mel wjtte waschkom met het zil-erglins e-rende watef dat bevende kringew schrijft bij mijn harde schreden, en v^aarin het lus-tige v'ammeken van dekaars heel diep dom-pelerd gekkespeelt. Aan de 'witte v^anden hangt dengrooten (Shristus, goudglimmend en daarnevens de zachtblikkendeMadonna-beelden van Raphaëi ; daarrond de reine Engeknrij van Michel Angelo. Links de boekenrek ; dikke, dunne, blauwe, bleek-grijre, groere.gele, roodeboek n, deééne licht geombreerd doc r de anderen. Weik een kloosterstilte op mijn kamerken. Niets dan eenverr^n. laten, doi kloppenden man-nenstap 0"er de L ê e siraat er; 't knersen van het kaarsvlaromeken. Ikhoor irrijaeigen ademh&ling. In't uitkleeden speelter stom-melings een kinema op*mijn neergelaten store Ik sla een kruis e \ klau er't bed op met ten smekfcenden giimlach en huiver lient om 't gekri uwel van de kouHe van de lakens op de b oote beenen. De ressort begee t ich a!s verzonk ik en 'k oein een tijdje als sai boord. Met zelfvolcaien zucht en een geru<t geweten om den ver-ganen dae strek en rek ik me in menschen-lengte uit in de killige lakens, deuk met den kop een hol in den dons en mijn oogen vallen vermoeid dicht. Overal ^ruipt de warmte doezeling kit ebnd rond. Stilaan verlaat me de wil in vrede als een geru.sch-loos wegtrekkende moaoervan 'i beddeken van haar beweegloo liggende kind. 'k Ben 9:;bewust o-'ergevaren naar het Land van de droomen en maak nu weer het leven meè van de famastische verbealdings-avonturen.■k x * Met viezen tegenzin daal ik twee trap-kens af in de diepte van mijn mollepijp, donker als len bakkersoven, waaruit u een d< ffen reuk te^en-vaait als van een lang dicitgesloten kamer. "k Wrijf en stekjen aan en bezie met loo/.en achterdocht mijn « tram » voor me ik argwaan heb en weer-zin als voor een verdachte. De bende kaar- , ters stormen binnen, vallen op 't reuzeler.d sfrooi, zetten zich op zijn kleermakers, blikken troef,tatereit; tetteren, schateren \ en schetteren, slaan lavvaai en lachen om | hun mond te scheurei. Stilaan springtieder j bi nên als een duif in den vanger bij val- | avond, strekken zich op hun strooibed, ] onibranden de kaars, snuffslen tusschen papieren en lees- en liederboek. Zij stop-pen een di kopige piip en dampen om de , mu^gen te tergen. Met een mistroostige ] mirni k en met gerimpeld voorhoofd door j 't "-ieze voor^vo 1 bezie iiî m jn strooi en | huiver over ganscli mi n lijf en op vocr'aard voor degevreesde nac'teiijkeaan/allenvan vi'andelijke rattenbatailjons. 'k zie ze in J; mijn verbealding atrei en opme... kop in ! za-x, de glazen oogakens schuins uitloerend en ce pootes onder den w.tten buik, ce oorkens stijfopgestoken ; 'k zie dtn kaal-grijzen steert als een pinne over dei grond glijden. Het keersken tusschen twee vingers maakik een bezorgde speVzie over mijn «loopgracht» met de komische tronie van een fUu «1-artigê bij een lijkschou ir,g. Van de luuen verlos ons Heer, en van de rat-tenberaeken, spaar ons 1 En die rare wip-pertjes die 'k ontwaar, vuren mijn rassen- i \ ! haat voor dit v IKje nog meer aan, vrant ï met al m; jn gymnastiek en stnkken ontsnap- c pen zij nog. 'k. Zou zi.igen van luide biijd- s senap als ik er eentje tusschen de twee r duimen kon krijgen, ze de keel kon toe- f nijpen en nijpen en pressen dat er van het ding niets overbleef dan een bloedsvleks-ken een spellekop groot op de nagels van j mijn vingers Met de goesting van een ge- ^ dwongene, trek ik mijn vest uit en vouw z:e 1 tôt een hoofdkussen val achterover c p mijn 4 ru£, haal het deken bij, wip de beenen in < de hoogte, duw het deken goed onder de 1 beenen, werp mijn kapot over me en met een zwiengen zwaai smijt ik het deken over ( mijn hoofd. Mijn geest d ^ aa'tzoo wat overal... maàr j kan zich nergsns vastzetten. « FJip l Flip ! !... m aâs's troef ? ! « Koeken Heer I.,. doove pot, verdom-me l » ] Enmijngeest hapert weer vast aan de 1 woellustige kaa'ters. Vier verschillige < stemmen, vier verschillige karaHters De éénehuilt hard,schermt met «verdomme's» en schreeuvit de andere doof. Hij is spijts ailes optimist: hij zal een abondans speien; ' hij moet en zal nog miserie gaan. Hij !ost zijn ongelijk niet. H j speeltop den geeien bots. De andere spreektb,-zadiger; hij be-jammert zijn spel, beoordeeit zijnkaaiten « had ik toch die maar ; spijtig van de laat- ^ stekaart^. Eéne is totaal pessimist: ailes slaat hem tegen en hij veriucht zich in een J vlo_k. Hjj moppert, meesmuilt, en steekt de schuld op z jn maat die een ezel is en niaî uit zijn oogen ziet. En dsze schikt zich ' goedsmoeds in zijn lot, en paait de povere hoop vai zijn oplaa enden makker met een aanmoedigend : « 'i zai toekomenden keer wel beter gaan: eers.egewin is kaitege-spin ! » Een oogenblik valt de stiîte 1 .. 'k ver-schuif mijn hoofd en in de donkere verte zie 'k weer de ratten aanvallensveerdig, belust loerer.d op mijn bezas. De vaak ■weegt me op de oogen, ik wil en kaa niet slapen, opgeslorpt in mijn deken als in een sc^elp. Een onaangename, fl-iuse warrnte doet me naar koele lue! thij^en. «Trienekevan Heule, ons maarteke». Das is de komische «Jef» in z jn reper- ' torium. Zijn buigzame stem weergalmt... Z wijgen zal hij niet voor 't eerst, wa t de bewustwording van zijn talent menig keer ' tosgejuicht heeft hem *at aanstellerig ge- ' maakt. Hij denkt dat zijn zang overal en op î elk uur van den dag en nacht welgepast 1 onthaald wordt. Mijn geest volgt hem op j | en ziet in de verte? de tafereeit.es afspelen j van onze vreêvolle vacantieavonden, met < vele gelukkige gezichten om de zwartespie- j gelende piano. Ik hoor de Jef niet meer* 'k Hoor mijn vriend Frans «Mijn Moeder- ] spraan» zmgen m t ziin malsche baryton- j stem en 't g^voel voor hooger eigen Kunst ' huivertin mij 'k Hoor de leuke le'enslus- ' tige Jan ziin lijistuk ophalen ; « Gildelied van de Leu/ensehe Hoogstudenten l » met • het ryimisch refrein : : i Het bes'e bierken lust hij niet : Het liefste liedje sust hem niet Het mooiste mehje kust htm niet Hoog het glas, hoog het hart, hoog het [lied.- 'k Moet smakelifk glimlachen met zijn kort, hoekig gebarenspel. I< hoor de^Ki^s de vinnige flere Vlaming die inzet met : « Dau zal debeiaard spelen !» ! 'k Zit zoo warm ge - iktceld als in werke- : \ lijkbeid in die vlaamsche studentenver- ; gadering dat de «il mij ver laat en ik on- , belust het leven meesmaan van de | krach tige inbeeldi g. ! Langzaam, na een onbepaalden tijd ! open i de oogen onder mijn deken Ik : lig stijfais een plank, adem niet, lnister ! ; als naar den gang van de Dood naar een . verdacht gerueht achter mijn ^opkussen , waarvan ik ont^aakte. Een ^armîevlaag ; doorloopt me als een vuurken door 't li- chaam ; ik zweet, als een boever i de : zonne.-'t Is grafstil in de abri, niets dan : luide ademhalingen onregelmati^ door- eenloopenden een ruw g-ronk uit «len hoek. 'k Luister. 'k Hoor weer't gekrab- ; bfd. En als een kara&ter looze die eene b a- < slissing moet slaan, verliss ik den geest, j klop onder mijn deken op 't strooi en een j i t heele bende galoppeeren trippeltrappend over mij weg. De schrik niet meester spring ia recht, scharrel byteuterd in mijn broekzak en naar ste^jes, stee* aan en zie ze nog bijtijds loopen langs den muur aïs vuil-grauwe bo'i«n die wegrol-len.Niemand meer op en allen ligg^n als Egyptische momni.js in hun dtkens ne-venseen. Raadeloos sta ik daar belache-lijk in rnijn kinderachtigheid. Mijn keersken brandt nu. Over mijn gloeiend hoofd en heel mijn borst wrijft de kdligheid van den nacht als een koude hand. De slaaplust is over. ..en mijn klokmjst drie uur. Langzaam kruip ik er weer onder en ril als een riet. 1^ zoek een leesboek. Ter^ijl ik. half gezeten letters lees maar geen zinnen, loer ik nu en dan eens, schuw, van achter mijn verschansing uit, naar hellendonberen hock, met een wrok in 't hart en met een paarspeurende oogen als van rnijn ouden professor in de stu-diezaal.LODE DIRIK. .... De vermaarde vlieger Boelke gedood. De K izer beeft de dood van Boelke vernomen •^edurende een feestmaal met Hindpnburg. Dit cieuws miak diepan indruk op da aanwezt-gen. De Keize"' voûtai, die Boelkekorteliogs ophet front gesproVen had, scheen getrofF:n . Boelke werd nedergeschoten ten 0. van Cambrai door een Engelschen viiegci*. 1 i RUSSISGH FRONT î&e vija J » «1 rg.«ai verlirzen Petrograd i Nov.— Wij ontplooiden oes ten Z. van het feosch Mitchitehcw. Wij brach en den vijand erïstige verliezen toe ia de streek vau Lipizidolnaia Svispelniki. la de '•allei Tan de Oit bezette de -sijand de dorpen Boeaviiza en Tietche. 9e " 0»utschland "en de " Brtmsn ' . . 1 De « National Z"itlng » van Baie verneemt de^ volgende bijzonderheden over de « Deutsehland » en de « Bremen». Het eerste onderztesch koop*8ardijschlp dat trachi te naar Amerika te reizen was de « Bremen» Het he ft zija doel niet bereikt en ia ook niet te-rug^ekomn.Vervolgens is de « Deutschland » vertrokken. Dezeis oo< in Amerika niet aangekomen en de onderzeeër U-53 op zoek gezonden heeft zijn spoor niet ODtdekt. De twee onderieesehe koopvaardijschepen zijn dus verloren. De earst'e in 't be^in van den aomer de tweed?- in September. Wat rî« Fr^n*ciseira Oet. ibuit mi* k®»» woor Verén^ Sedert 24 Oci. namen de Franschen voor Verdun 6 014 ongekwetste gevangenen en 138 officieren. Op 24 Oct. namen wij 15 kanonnen waar onder 5 van groot kaliser, 5I tracchéekanoc-neD, 144 mitrailkuzen,2 draailooze telegiaaf toestelien eene groote hoeveelheid gevveren, granatec, obussen eu a der materiaal. la de Balkans S£5agel»«l»®s9 weïoveren het dorp K>soama Fra sch off. beriebt van 1 Nov. 2) u. Op den linker oever van den S.rousia heb b;n de Eogelsche tro?pen de Bulgarea aange-vallen en verslagen met zeer groote veriiezen Het dorp Barakli Diouma, BSeik door den vijand veidedigi wsrd na een hevig pe»echt vsroverd. Oûze verbondenen camen 3i5 ge-| vangecen. A'tdleriestrijd van af het meer van Doiran tôt aan den Yatdar. In de streek van den Cerna hebben de Ser-viers verscheidene teger aan vallen sfgeslagen. âbsmeri u op « QHS VAHEffiLANO » feirifigiilcfef m uitg»braid. Officieele mededeelingen j Le Havre, i Nov. — Gedurende den nacht, werd een yroep duitschers die j i trachtte onze lijnen 'te naderen ten'Z. van St Joris, door ons vuur afgeslagen. j i Wedprzijdsche bedrijvigheid der veld- en iranchéeartiUerie op verscheidene j i punten van het front, bijzonderlijk nabij Steenstraete en Boesinghe. f Parijn, 1 TOov 15 u. I I Ten N. van de Somme hebben wij nieuwen vooruitgang gemaakt, tenN.-O. j i van Lesbœufs. i t Dezen rnorgen h"bbm de Duitschers, uitgaande van het N. en het 0. van I I Saûly Saillisel een hevige aanval uitgevoerd. Al hun ne pogingen werden, door j ! rns vuur verbrijzeld en de aanvallers naar hunne lo'opgraven teruggedreven. 4 I Wij namen 70 gevangenen. i I Kaïme naeht op den{ rechter oever van de Maas. i I ln de Vogezen werd een aanval op onze loopgraven nabij Largitzen door 1 I ons spervuur afaeslaqen, $ I ' 1. »«v-, *« Œ. 2 I Ten N. van de Somme hebben onze tfioepen gedurende den dag belangrij- j | ken vooruvgang gemaakt.. Ten N.-O. van Lesbœufs veroverden wij va een i î kort gevecht twee nieuwe loopgraven en namen 125 gevangenen en 2 officieren^. i | Tengevolge van een 'anderen aanval t?n X.~0. ran Saillisel, veroverden wij j 1 een sterk stelsel loopgraven ten W, van het bosch St. Pierre-Vaast. Wij na- i î namen daar 50 gevangenen. t | De Dwtsche aanval tegen Sailly-SailUsel was eene belangrijke poging om i | ons uit dit dorp te verdrijven. De mislukking was volledig en kostte denvijand j I zware verliezen. « | Hevige a,rtilleriestrijd op het front van Verdun in den sector van Douau- j | mont. ' | Londen 1 Nov. 10 u. 05 ■— Wij voerden met welggehikken verrassende j f aanvallen uit op de duitsche loopgraven ten N.-O. van Festubert en Meessen. j Bombardement ten Y. vàn den Ancre. j i Londen, i Nov. 21 u. 05■— Wij mi.ek.en, tengevolge van een onderge- j i schikt gevecht in verband met de Franschen wat vooruitgana ten 0. van Les' j !bœufê. De vijand bomhardeerde hevig ohz? lijnen tu<schen Sars en Gueude- j court. Wij bombardeerden de vijandige loopgraven ten Z. van Hulluch. j De oorlog in Roumanie D« is verbeterd Londen, 8i. Oct. — Volgens berienten uit Roe-meensefte middens te Londen is de toestand veel verbïterd. 't Is de uitslag van de po iogen der verbondenen en den orachtigen wederstand der Roemenen. Men denkt dat de Roemôaen nieu*e groepeerin-gen zullen vormbn. De v^rsterslngen van Rasland zuilen welhaast den toestand nog doen veranderen. Verscheidene verbondene' vliegers komen aan te Bukarest. l>e OosieRrijkers K«»de«B «ce l*»«p§gra ve® Bukarest, 31 Oct. — De « Indépendance Roumaine » seint, dat de Oostenrijkers sedert eenigen tijd vrou ven inlij en. Vooral hebben zij het op de Roemeensche vrou-wên van het Keizarrijk g<;muQt. Na zes weken oefening met het geweer, worden detachem nten gevormd, die naar de loopgraven gestuurd «orden. Vooral worden zij bij de infanterie ingelijfd. Ejr,e Roemeensche vrouw van Ardcal, die dea graad van sergeant bei omen bad, is in Roemenie gevlucbt waar zis thans zi^kendienster is. Zi| behoort tôt een regimsnt uitslultend uit frouven samangesteld. "1© M«r»eitse»ie«* 61® ge» Bukarest i Nov. — Kleine ontmeetingen te Ratrokea en Pradelus. Wij sloegen een aanval afin de vallei van Prokoka. Het gevecht duurt voort op den litsRervleu-gel. Wij mieken vordering te Dragoslavero. Het ge vecht wordt voortgezet te Estolt. In «le vallei van Jiul namen ij nog gedurende de aehteivolging 612. De vu de ((llariHia" ze» & m *- i-i lia n t: m |edood Queenstown i Nov.— 51 Amerikanen die aan boord waren van de l(Marina" werden ge-red. Zes zijn ^ergaan en twee gekweist. Trommelvuur « 't Zal kermis zijn van avond » lluisterden da . mannen elkaar toe. Ze naderden stilaan de voor-pott, stap voor stap wankelend door die lichtlooza duistarnis. De r?gen kletttrde aanhoudend aedef en droop ons nat, van kop tôt teen I Wat een el-lendig sukkelen, alsgansch de natuur, hare krach-ten verzamelt tegen den mensch î Nu en dan ont-snapte ee. zucht dan boezem der voorttobberende jongens, zoo heldhaftlg groot in hunnen o> bewus-ten eenvoud. Zij stapten steeds over het smalle planke wegeltje, gebukt onder hunnen last. Soms scheurde een weerlicht de donkere ruimte, en ijze-ren scherven zoefden bovea de hoofden. Daar de kogels om de ooren begonnen te sissen, verhaastta men den tred. Spoedig bereikten wij een voorutt-geschoven luisterpost ons toege egd. Wij kenden ons hol van 24 uren op de duinen en zonder vele inlichtingen losten wij de mannen af. « Goede kans jongens » en le waren verdwenen. Na de noodi e verkenning en schikkingen genomen te hebben, zoebt elk zich een speur- en schuilhoek en vatte er post. Op het afschieten van een vuur-' pijl merkten wij dat geen onraad ons beloerde. Door het spreektoestel vernam ik van onzen luite-nant, dat men op den linker vleugel een Duitsche pist ging aanvallen en wij dus op onze hoede moes-ten zijn. Wij wachtten kalm, gestadig drupte de regen neder en daarbij zou het een koude nacht zijn zooals nog nooit te voren. Opeens l'.chtlaaie vlam achter ons en vreeselijk kanonnengehuil: het spel begon en men had er zijn deugd in hoe onop-houdend en vreeselijk de obu sen in de Duitsche linie open^nalden. Maar spoedig was het alsof wij voorgevoelen kregen van wat ons te wachten stond 0 ja we zuilen hst weeral moeten bskoopen» ah di?. vrvloekte... ! En inderdaad begonnen de vijandelij e ij ;erbollen om ons heen tevliegen. Afgrijselîjk was het gebliksem en het gehamer dat nu volgde. Nu zaten we eenmaal onder dit geducht trom-mehuur. Wat gedaan? Geen mensch, hoe vader-landseblievend ook, kan daar in blijven. Wij kon-den niet weg. Dan maar in ons hol gekropen en daar in dit levende graf liggen te wachten tôt dat M U S Ë y M t E P E n Mummer 561 Prijs : Cg» Oentiemea Vrijdag 3 Movember 1910g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes