Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

350 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 11 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cz3222s062/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Belgisch dagbUd vereehijneiide al de dagaa der week """ItV.'iJ"o"^T Bg™ ■■' ■■■■■iiiiiiwairoaMCT—a— i ——— ——■ i « i i , « «i MM. m,,-— „ ABOMHEWiaNTSPRiaZEN » irniMBdi BdgU I.BO Fpinkpllk S.CO Brtgatand-Hollanci 8.00 ir trlmaatar » 4=60 » 8.10 » S,60 | W«ii «*krt|v«i « Ors Vidtrlunil • I T, rua «la VI*, Calai* Recht door, vrij en vraitk Wî* G&tf «a Vûîk «« land -»>cjft.&. ». «b, * r«c etlil? * ABONNf «t t.aî(iPllliiz£tl VOOR SOLDAI t-M I Par week (? oaseR) 0.86 *»cnasEm04«iiiai»i. tan nittu te n*> l»*r mjisml |.|0 «•<■» tae*n» *aagr»vr». et dtgr.lJ.JX: «3 11»» *?♦*»*- jrcTfi «*v .* jt a .1 I I t Il.ll l I I l I I I I. , ———gy— _ ■ 1 RECHTZINNIGHEID îiaonan, weeit « RECKTZlfcNiGE i tels. De reebteltiàighf id in esae racrsali Sedan Sgh?id waerdoor cverepnstem Isg oatzt&aî tusschen uw gedaohtet tawed&ad, tusschen u*cngee«t et ren wil; zij is eene rechîgea&rde uitins m uw diep innigst gewettn, zij is ait ne «Sisal van zuivere», vlekkeloosp, irerstoorbtreovertuising.VaSschheid, ilchelntij c.v onderduinssobbeid stase jeooTw eikaudcr ais boojïte- en iaag rîsd op mn bercsntUr « Wee d» ji*-ëra, wffi de la(oh«^Isa»'s 1... Zj llfckfB rati witgîkfcikte tra'st'dei, tckrnd ▼ ac fcuiten, maar vsa bienc» Li- »d >bs 'Otï.sil e» bederf.» J zqb d<- te ik der c>fU*igaVk aarbsdc Ht d - baicba;asi8 s brarjdraerkt e* [rtlo'kt.u Wèt st, I oed > f w<?st «fgrm, ifcf «ee«t li' t laaw, «a t daa nto » 0 nU»pu»«» I. » W;j, kercis, dU idenijke, ki*»obr, op*nbart'gs tt éé » woerd « HEUbCHE o keralt IllâijL s ja,m-J t'D d« oiur ct4n ladaurken; ait ous eigea ge^iO*c otten wij, ait 't noodig is, tôt b<-> itiie zwfcdcterkîemtjs van onrechtiio gheid uttspawea. R cbtzianigbdo oet, al* vorstia, onze woordan cl den beheersohen op çoisdienstig en wschcippelijk gebled. Ais met ern chlrotde moeten wij op dit tweeveu-; gaMed door recbtsianigheid on-tt bet agekn «n ortien geest drille» ed en vo.ib&rdiRg tijn de meeisî rsr» ohta Yoortfjatrdeîi vaa diec moraelfc [sprual, *ahraocr *ij or;B2ei«eo zo lOpwerkeR tôt waardvj?olle5 b«troo^ Et kerels. ■) Op çodsdienstiç g, bled. lier gfldt o*e rpchtsicnig'îd^ si jDdttio site qua non » — aie onvoor wdetijhe ver is ht , ven d - deuçfif-heid awer tooorden en dad n w G d ! en. An kbtholiek?n « aaa »ij t Buté' >ao Jeîas-Cbribtu» : Uij is d sr oi n we tu d>3 en ossd'r aaigfce • ichu digd ,ii». Zijne *-ett a mo-1 j saievsD, Zijae baiacg-a moetea w ïsrtigep, Zijiie eçjr en gloris mo.-1 bo«pa aile- »cd?re efir ea gîorie cp il Bttll-a. Wij kU&BîB Oï S W 1 Hki rage» hos het fcomS dat somaii» ig*ns dis oor dern oor og eea — i niîts.'.hî-m oogen a thas s, oubarisp 1 kathoii kgsdrag l^d a au ju * ergeti o&k> taoliekeu blijle'j te a<j ;sr, btt ra&a.«el.i« «ns »cJk, ow igeiseeo, aaa chriit'stiji bawasîz'j arfcij vtl-ra macgelde fcst fa o?tr-^icg om redeîj vaa bua kraipîPde, m beiacgscchtige oar obtiia^ig ^à.Zij fc03®d;eaaish kathoiiek omd& liuaiien pastoor vosr tijdelijk b -g?n noodig hàddea, f.mdit aij «ic; ; eea katfcoii^k irolksverîfgeawoor-?r tofcstaisksui'wegf.» cf is ù f ooid d a b^disBea Ku zijn dèomstaa-ea ^er»nd«rd : jt^tiroliciîrit lersr* &ten brtvsitti: tf vaa militaire uijkbciû noch geschiitaeid Toor i btbaiva tuirera seifopoS'âriag r 's iandt liooge biiacg«u. Er is aa lâel om toob groole « Jar> » te *ija ,5 ven s Biettwesrdige fl.r flaiier op lijk ea godidieattig gebi«d. ft'at fida kstooiiciteit bu ta sttiLn met mskerij ea arrlvicmt ? meeaen te. il&riijke wargedrocbtaa ! Witge« U« grsftteden.sûa^&aâ va a roth*.id >»dsrf 1 .. la Goss aatae, zijï watgo i: katholu-k, prot.*Uat, boudbist, ti «• iet, u eorlijk casa » ïoader naetr ciisr wet»t r c itsiani* ! Dsn kuut baadelaa en spre&aa voigeas uw [«taE-, waut aoader rec&t^iaaigte.d deit tu «praskî gij g-swetanioos. ' Ui ea ailrea aaa reciittinaige bar-*ordea d^ poortea v&a den lusthof WàêrbeiîS oatslctea : daaïin aulkn ^otstichap^a aieleu w^ad il^n in Usida biefcriijkhïid. De mmehen ea ia ?ereering baaaa daden io ven >Hjwn, bekoord door d«n bstoor*- ! > readnglgîss vanban rachtziaulglevsn. Want do ^asrbffd iegeviert t^n slcit* j o*er aiïe oBgîrfcbtljîhf id, en de bsrg der wa&rhsdd wordt allesn bsstegsn i la?-es dsn w«g der rfcbtiinnighsid, i b) Op maai&chappslijk çebied. Hier gfildt do r^chtiinnigheid aïs i eçrat? en noodzskelijkstcTereischte vaa de deugieliikheii uwer woorden en daden in'smenscheus oogcr-, Wi'lpn we verdisn-stîîijke maa^schepp'lijke kr r !swo?dan is&î reobtdnrJg-hstd oas uiterlijk lc^n leiden. Gij, Vl«amsche mskkers, sijt ; ?ero«>psn to! maëtschsppeiijke daal-fserdigfesid. ; ws^gt c a arc m «ocrai « rtobtzlatigi » ker*!», sor^t d&t aie rend uw ttrijdmakker worda t-lîsij 'Ht geiijk s?ij, u r cbtziRiiipe » feerel is 0 bfijvsn wiî, Esn ge*aar bsdreigî one a^iîijg-ttrsvea : onr«ohitÉ'nol^heid la «a tijd vbjes z^deiijkg T^rslapping. vaa laveioosh'id df t àar-kt<rc, »aa d*in-rfiaadeHjka verdrakkieg en moadwt!* tiKemisk-înai ig o z ? b= iiiffgterfobli'n «ands wofkerplaat — « oartchtMaaiR* itii» — case bfctr&ehtiagea vergifdgan, oiiZa plannen Terijdeicn of ten mioita balsmmeran. Wij, k?rals, moet^n er voorzorgen dat die raœp onze Bawe g>ag gtspaard blijve ; wij wiîlen daar om aliééa reohtrîasige strijders in da gelederen zi?n opstappsn naar het « Beloofda Laud » oazer algeheela Vlaamsoha berwordisg. Viekkeloos on oageschonden. moet ansa xslfstandige persoonlijkbdd den attigsn weg op F,a&r ûii a Biloofde L#.îïd b. WgBordelijkheden er, opsiaad — die enkel &la kaSsté r^dniiddei gsî 1 •-a, wanneer da rt5aat?e appij ba»p i oede rerht ten slotte d ior ge»a e.cd r iidïl kaa dosa aega »ierea, — m«t ééa w jord, oprosr tegen 't h»" rsohfiad -!?4&g fean sommSga *issch rs ic-troe-bel-wet rr w«l io^sobijaea ais eea iarg f*ec \ta veits ksrmts wsarop sij hua *ï»de drSftan soai^n bol vi?ran in aadiiooie saas cuiottaavrljhfid. Maar armee waris 't plïit ntet trewoaaea : iras zou de m*eni g ia het brain van j.tpartijdiga toeschouw^r» oprijzen dst )aze bsilfge zeak carecbtziaaigbeid, a^rscioalijke beiangzaoht en andere ch^Bdtge byb'.doatiagsn me8r ia bst ■'i ;i£d TO?»t. 0?-za Baweging msg nist abb-~uikt aïs aatabàeid aarop wan* r,se ea Btoûr&is g^smesd worden ; aij 1 iotfgôBdsei de bame r die op het aata-■Jteid van htt go«de reoht htt zaiv^r txal bewerkt van oeze fiera ze fataa-agb^id. R^oàfziaai^e kcral», en zij ausen, mogiSii di«n bamar belpen i aai a ia varaisuiging ran bewuste, on^aalzaohtige kràobtân. Onzj heilige i«k stdien wâ sist tsa dieasîa van ùoezs neigiagan. Nist voor ons salfen, ;ca louters zelivôidosninjr, ait lid-isfcberij noch uit basdfloof h^id, hou-5eh wij fe.eî b sta vaa ons bla. d en om kvaa vsil. Wij disisea eea •• I»kk*looa, iioogverhevaïi ;d aal, rid ierii.k, in alla riiobtschapeiiBêii i,aar b^rt en geest-Wxj wiilea gten fucbteloozs bande z-j ûia ia eea ro- s vaa waaoziaaigriiid et iraacha :tendoib9id brall^n en tieren 'Aij wiilen wtit is recht : uus raobt i» helUg, 1s glaas ansohooao orde. Esn* wiantn we dat recht en zingen oaz kiaderen : se woanen wat sa wildec waat za wilden het a r chtsiaaig a. Kewis, «aakt ; — het geldt ons vrije Yoikl Fr. E. T. M. ^ — Een katholieke Internationale ? Niet lang heeft de anli'-kkrik.aie per den moed g tvid, mit den, voe^zamm eer bi'.d de vrr.desnota van onzen H. Vadei den Pans te bejegcnen. Dal fran che dagbiaden, voler ongods die suge kuipcrijea h el wat ou îsr zij• dan de oor Los, Aet nist langer volkoud<.n hua kilt tegen Rmxe ait te spuioen, zalks hadden ws v .rimchK Hun toerkis steeds een werk van haut en nooit van liefte en de va'ierlandsl.efde (?) die er ait wzsemt is if If mnn- dtp soft parotsm". wrra— van. Tolst i zou g>z^gd htbben : « Dez ■ iiefdc tôt h t Vade' l ta i is eeie !i f ie d e haat l » Qigeluk'iiçtijk h bh*n otk e>rn-s'tge E g Iscrie kra iten als " Times " en " <ç P< «î " eeft houding aangeno-msn die met overeen te brsngen is met deehchenmu de Vùon Sacré? met het coq op de talrijke kalholieken uit de ge-aUieerde landen. Wat het a-ilwiord der respscUtvelijke regeeringen op de nota zv n zal, kunnen W ' moeilijk voorsp II'. *. D? stoute to >r,, ja âe onvoorzichtigp, oi vijï* t ion, riie». ûf p?r$ nopers de zaak waarvan sp ake moe t aariremcn, j? maar een vee.c t •<?-ken, AU s liât nutuurliik veroa ierst.pU Vi dat h t nj.Unoord 'ter r<~getrmgen hcel ivai gez j&iuer, vsrs'an itgsr en red lijker ziju zal a u aal * an ont" ra&twoordel'tke schruvflm*» Niets -ndere dan htt fed dat de r gepring*n cf t - rekenen ftebben Ui"t talri/Kr tr uwe ns dtr aaeii dis bene-vens goede va erlnn.de rs tevens en op de cerst' placti fi >ania'«,t^oUeken zi n, z'u h?n wfi aaa par n t t mo r o nzu h-tigheul, me?r er^&t etivoorai meer g?.zona i or der l M ifSlfù we eck'er ï izr d *. wrsehr kk U e un g i"Ca hay opta'p m, d ta .01 het tii l zi m om osa kut><. tek id aal le aaen eer-biedigen, en oni de ee&neid der katholiew kerk en haar internationaal karakter cp den voo-gn-n t ts talen komtn. Moet ae oproep " Katholieke,i uit aile lan ten, ver-eenigt u l " klinkev, hij klinke krachtda dig en dot Hr-ffena ! Zoo een oriaanzien-lijke getalsterkte sitn we met, dan dat men met onze ziensivijze niet zou af te rekenen htbben wanneer we eendrachtig de koppen bii een siek=.n. Een katholieke international? m-t besiendige commissie die desiemilend katholieke afgevaardig-dea uit ail; landen, zoow^i vijaadf hjk* als Q izijd ge zou b:;een rozpev, is volg ns m j s idert lang w nschehjk. Had z» vroe ger oestaan dan zou er misschien v)pl mo gultjkheid g w vst zijn. om de DaiUcxe k Ih >liekeh w it mi d• r lichtzmaiu te hten orruprirtgefr mtldes han. ah.ie gruwelen wtarmn z< ® ed bu Uc ie legprhoôfien de aanspraneUjkfifid dragen. E" zcu im m rs rrund r k»us g< v> est Zijni rta de cen'UWen aid^e derg l .ne o it gsia-itilla g m er zçudLe a zu a ingeslag d<t wreeùe waar- eia ipor -i oaj van k tduit' sche voit-: te biMr tlen. V oral zlU de in-terpatiosale er ve :l toe bisgedrag o h:b-ben rrn net gezag der H. K>rk te hnid a-ven c ■■ h ar zedeijke principes te d;)en zegei i'ren in die u den van bu den ha d en algeheele bsg nseï û ishei t, Bi| d»* vSJanil Sombvr vosicai ifeM Gêna»?. — Ds « Narodoa Podîika ft van Praec scferi;ft daî di Roemeannca ia*oar niet z < r î-ei»! grijk :>• ea dat h^t jnmogelij^ ziiaijn fctt visienad? j»ar itaud te boufierî.d^ar de oo^st bsacsden U niddeiina^t is De toeeiand *oor dan winîer is k!aar, segt het biad : gtea kisediag, gaea icaoentîB, gean verwarming. Da « Yoetr », land^Hik dagblsd van Bahemes, a gt dat de Tohaakîc)î*5 st&at te tarnsTRova zal tiackea van Giaii en Praiiisch Silesie. \ id«doo<listraf veoricataksrt Zurich. — D* komnj^ïîdsntaa? rga Leipzig geefteen dagorder,d Siksi«oaa werk ieden berichtende dat ïij -rastitra itrafFan zullen oploop?n, aal^a da dood-itraf, wanneer zij ds algemrr-.a w. rk-uakiog uitroepan. De werkliedso w r i«uat^«ny<ui-.t.a gen*naaataklagen si'? h; t Kîidacnt b«bbea bst wark te t kan om den sr-.âs te bsguastigen. - — mi n'iiïjjyii'iii ■■■■■ fa! lUliiaistk off iisisf D« Ua l njis'ks Târiicsei De strijd dnnrt a^o. Da IUiiaa«n •i nnden bat iniUa*hf st rk»te '^Hiiticea word«n deo ^iiaisd ootmkt 11ilie levprl teeei woor<1f(ï zi o ^root-a vddalag. Blaerdan 60.000 O ists's-ijkera w«rden r ?«is buit-a t.'çvecb.t sî 'Sd sa nog altijd kooien dsg iyan-*nen tn Da offijieren i:air<en huaaebawon jriag over 't eff asief niet fgrbarg^n. ^v/awaniBiiiiiiiii n r<fcua»a**)w /«im wp^BasBawBMa——a>—an VLAÂMSCHE SOL15À.TEN TE E.ALES jjroek het « Café Osier » rasdsVlo, 15 i«voas ds ûi-akkfirfyvan Oas vadariead Qlj xtjt Kgksr er vrlaadca ts viodaa, De strijd voor Verdun i \nr h ne^ t si û& s^a'-e! 4t 4 '< Da b^uval 304, s?darî v^rsch^ld^ae | maandea ia ds baaiaa d«r Daiteob r«, behesrsabtj bijaa al de Fraascbe «tsl-liagen cp de<a iiaker oever der M-ïf,o, Da beuvel he^s d^a vorm sans viagers e?a schesn varj, uit de steilisgen onsfï bondi?eBOOt ri als een rechta muur die t-a O. feae biîri»i<*r *aa d«- Fargiss be-rsîiktfl H-tncween oamrgfïijk d« bel lir.g n VIST d-i. bfavel op t« ktimmea. M-iar deFr^iisobea b bbac diBtei.iofff a îaosê ad î'osx'i niet ssçoevahea, zoo «e 1 ta msïf oa«r d**' door dan vij«od feaitarge sfooiï v*r«t?rkt waren- 't W h» eea opr-cht f-trê in g8*ap "i3d bâton, ocarin{?d door talrijka n>.ttea gsiand ij«»riraai. Na de »e?i!ta afHlîftlavoorh'r id;n r, toea d« sware »tus.k.«ù r?eda d« bsuves topoea «n hft ijserdraai verai id-n, wsagda de i jfaot ri« s?cb It dm doo » ga«K, (oi pmén tossob1?»"» d-» Oa»t JPaei lingeo v«a d«r» b a*el iîOi ea dw W s» t9rf>»î|jo(ïea van dea Mort Ho mer. , onraûi* p«n h»vig DuU c i ap?r«ruur. D* hu;i^"!8tro^pa<n ootajo» tten w«-i<ira opde West' rh vliog'>n *sn Mort-H «nia e kieiae versti-riit^ tart es, wi^r b z^ttfr» dia voora'it^^ag tracbttea te staitar. Maar de Franschm veroverdea de*f! fortje», niâttegeastasndë de vijaadiee oiachi^ngawerea en gingen vooruit, aldus den OBWfdçrstaacbarsa aan- ai ond nt ua^nde vaa de filarokaantehe sfdesliaK- die b?zit aam v^n bsida top-peii van dan Mort-Hoinaae. D« henvel 304 was welhaast.ondanki alieDuitsche pogingaa, omriagd iaa^s het Oosteo. lutasacben dfingen aaà- r ■ Fraosotse detach-amentsa iaasts hstWaatoï» i s h-t bosoh van Avooonrt. aidas den b*u»el met <^en voiitdige omsmgeiing bidrei-geade.De vijandi^e artill rie, eioh ontplooi-eade om bst kapsn der kaaonnen te votfkoman, ant«oorddo eakei flmv ea bu taa«cheapooz n, ro^&r de ver d diserts vaa daa h?ave.i 304 beraiddea *icb om volons d i ouît/num n bev«l«o d ix krsehtdali<.ateo wad-rstaad te biadea Oï Doitsche opp-»rs5ai st-k'.a ail s ia h?t werk om d^z^ $t«lliog, zoo baUagrijk »oor zijna isgerg, te ontzet-t n ea itaurde rvgimenirn om de yer» d-aigrrî ts oad^rstenaen en z Ifs te trîcaten de troepeB ta ontz tfea di om s tfgsns &fg*«rsedea war-n Op 20 0?^*t 13 a vér ins et*u regimnut Mo if uoon ■ea ricttta ztCb caur da bedr igda >t '• ltog; eeu «ader regiaa«at ea talrijkf kulonoen w»»gd in *ioh, oalaoks b t tinvig Fraosofc ka aOD'uar, op d -n wpg B thioconrtlKijga het Zaïdea 'a Ande» read»iigs vCr«oaeneR 6 cienve b^lloas boven de Doi-fcbs iijnna. maa'' al deza voorbereirtsei'B blrvcn vroc taloos ws-ntd« F<-aa£ohe batterjjsa begonaea aa«-s oobvSs fltiii htuvel 3u4 ta b«sebi«' t^n, verfcietigdan da st*iiîog«n ca ba raidden hft tt srein voor da infa&tftrit», t-r»ijl een 8ob',ikkelijk sp^rvaur dep fijaad bsiatta t^enaanvaiiea uit ta vo^ren om tt) trscbtan da stsrkta te bthoadea. NiaUegan!?aande het in den strijd warpan vaa vl«r af3as!iagi?Tj en t^ea . aflgeiiag"» rtstr/e op dsn linkgroovs-r van de M?,as, moa*tan de Daitrch^rs fcuigsn voor d - aa^boadeada drakkiag on¥sr fcosdg«soot*jn. Hst bîheg toi kHT^l 304 nlgMi da Daitselifrs 'tWa« op 7M à1916 dat de D iitsch^rs oa hevigf ator<Bloopea voat ratten la i h^t nôorderiijk gîdesslta vaa geiogden hrnvel. E*n olHdeels m dade^li?»» ^aa dsn vijspdfg'O opp^r»t f « iada daa : « Gsat^rîO middaar bsgoa de b^slîs-sond* sa^^aî ms i*7n daa avoad «as da voornaaaxsîs Fran*c^ vs^d< dii/ifgî-lija vaa dm b»uvîl30*ia oase Iisnd«n, Da hfuveltop zsîf, boî? ni t ga^aeh b z t, zooaSs hst ia eec st Uinstoor og ^w^.ooijk *re?t, omdat bt j ta »eai iai bet vi;andig *uar blootii rt llls,-*orit jr;np nnj'- r md'H doorkraist n Op 12 M>-i, cleuwè m'deieelifig : « Da vooroit/aaî? vaa o*3<- |poap»n ?p dan iiak r o?v*r vsn Maa* is dit a al rai grootb-ang, daar hij om n e»ter maskt^ «aa bahe?,rsch'*ad« [{:•; {~p van frroot'3 wsarde, welker , sesU de voord^"îîca vproMSgt van de ^aastige liggÎBg d?r Franschs lijnen. » e Dalfscbm d«e* Hl #e Uss U bfiifadea Da Duitsche opperataf hecht bi'ien je'afoon groot bdaog ssn L ns, aiet on nilitair maar op z?delijk oogpaat. De val »ao L"vt zoa «?n alscbîaa indruk ^*bb«n ia Dui:acbîaod, scbijni het. B fei is ff«gew a kost wat kost de stad ta behoud^a. Niarwa tro?pm k imea aao, d«Btrit'n krioalen vau soldaten en de Pruistscba waoht werddaor eene gaeseba afd«eling verstsrkt. 'Ils de wzeht di» tbacs de loopgr&vâa bezet t«n N. van Sanohez. 'i Is sij dis aanvalt «n t-geoaaova'.icn aitvoert. Kirt»!irçpg, z«tdzeam f it, b»d eene boisteg plba a ^p ^<*t « ua œaa's iacd » (■>i*-Tna»d8 laaf ) D,i cerat» sratp was •ait Kaoadepz^u «smang^stcM, de tweeds bvgtoad uit Praisen Zij gioesn In de.tiite vao den nacbt voor uit. Bride eroepaa hsddia voor ssad ng «an te vallsn D? scfcok was bloadi^. Er wero ia dfl dnisterais «ïevooàt-E» %ls t uive g. Da K«nadc-es-n gioRcn voof iit t Wa» an oabeduilend g^schi), s gden zij. î > d^n morgaa kwamen za terug, mat / dande r^agea, maar toch a!« over-idnnaara,la de sohuilpkatsan van gewapeod 'ietoa zijn de maobîengeweren nog talrijker gswordau. 't 1s een zaer sterke teliiag welka onze boadgenooten te roveren hebbî*a. Zond*riSng f-it : Al de eevangenen »«*rkl rea dat da ooriog cp zij a eisda toopî, oaidat DuiUcbland ait^putia. Ei aij verb«rg>m buane vreugda niet bij het gedaobt dat da oorlog voor den Mata? zal eindigen. Ook de ofBoieren koestaran de zalde hoop. Lutm ifMi tenriitrit Seîgisck front Havre X5 Oogst. la d^n necat van 24 tôt 25 Wcîd mat bij val een v«rra«sende aaa val aitge-"o~rd op den oostulijken oever vaa dea Y it tan N van Diksmnida. Tatnaiijk haviga artilleriebedrijvig* betd voor Riimsaspalle, Parrijaa en Ni u veapelie. fran se h front Panjs, 25 Qojsi 15 « In Betgie t tmelijn neolg* artilleriebe' we k ngrn in d> streek van B eosehoote. T<n Z.-O. Tan Sht Quentin drctigen onze detachem nten gis ter en in eene duit" sche loipgracht en namen 31 gevangenea In Champagne werd de artilleri*sirijd hevlger m de streek d r h' uv le a. Verras* s mie vi/ai U e nanvaUen we"den ufge-s agen «m Vauçu <« en ten N.-O. >>an À >>o-e u >. vp ten liaker oever van de Mais vr-overdru onze t-oip°n tenN. vau d'-n hsu-vel3()U dri v >st p\te stelli igen ten Z. van Bethinc urt. Gisteren num n toi/ 459 gevangenen zoG:.io.t u jj in 't çeheel 8100 gevangenen maakten, Verders kaline naeht. Parija 25 O gst. 23 a. Artillerie»* drijvigh'ii ont Laffaux, Br»y - tn Laonnata sn Gerny. Ltaks va'>. d Maas heeft de vijandige ariiUerie fl uw gaaatwoord. Reohta bedHjvigbeid vaa waerakaatea. Geaa iBfaateriebewerkincen. Engelsch front Londôn 25 Oagat, 15 u. Wij veroverden dazsn morgend een Duitsobe loopgr&cht van een zeker plaatselijk baisng ten W. van Lena. Om Lombsraïijde bebbsa wij een vi-audige pest ba«et aa senige gevangenen g .nomea In d a iKOvgesd grooti* vijandige »r-Ulbcriebedrij vjgacîd ton N. vaa Eptby. L^cden 25 Oogst, 23 u Da *iiaad borabard erde d<izen raor-ge d en viel »a^ ten L. en ten O «an Ep^» y op be'dî flUnkan vaa de aoeve Wia inaat. Ton gevolga van ean hevig g^veobt droakr de vijatAd in eene loop-ornent tan N O der boava, maar kon csi t verdsr doordringan. De aaaval w rd «erd«ra afgttiagen. Ean Du tecba raid mhlukie ten Z -O. G UtekUOOUrl Wij tiiagauiiobtjeivocrait ti N -W. ra<i Lans. Italiaanscii front Rome 25 O jgat O is driekbu ig vasodal wapperl cp ie Moate Santo. Na in de laatste dagen de vijaadige lijn op verscheidene pmnten doorboord t£ hebben aohtervoigden onze troapea iea vijaad ci maar vcet voor vost het terrein afstaat Op den Carso dnart da strijd vorrt Onz^ vii g'rs ntm n aan den strijd ia«l. Op de 233 toeakllen il er ééa ni«t tcragfekeerd. T^iude jaaJtèAna - n^mmu m Pfiît i ■ S einâl%mêâ maandag n oogst 101? 1 1 mm 11 1 ni!) m m i .im 1111 l'H I !!ll, JL.gL.'f'-W-1 m ii»ni|-n.mniii i ami rnmmypmwm nmm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes