Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

829 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6m95f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baackelandt en A. Tempera «f* Belg SCh dagblad VerSchll LIGT de OD al d e daSeil der week «A» GPSt8' en Beheer : J- BâECKELAfiDT ^ J r O » 91, rue Nsim, CALAIS IABOM'EMEXTEX « Permaand Belglel<75 Frankrijk 3.35 EngelancMIoIIaiiiI 3.50 Per trlmester » 5.00 » O.SO » _10.00 RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR G00 EN VOLK EN LAND 1 ~~~~ i—— r-.,-,.!-.-. ■— r -n ai i--mr»ti r—-"fvr.u.-fcb-miiim i n ■! ii > ■ n —n ni —rf-—nrtmf-1 ■ 11 ammmuamii—j m ■ i repact.estukken, meuwb te zenden rue neuve, ^7e"n ru «"ch a n t. l. u v, 7 3, cala.o ABOXXEMEXTIÎSI VCOR SOLDATES Pcr week (ï dagen) 0.35 .dn '=onne«enten dienen met m.nsten» I*er maand 4.50 AAN hetzÉlf5e1£££? "raaod daoiluks ^ adres ûezonden te worden I IEEN WENR TOT DE OINTWiKKELDEN x ■ Dank aan den vriendelijken, lief-devollen omgang met onze joogens, dai k aan de zuivergesproken eigen taal, dark aan ons vlammende 1 Vlaamsch woord hebben wij ons krachtig, veelbelovend volk w«>kknr geschud en fier gemaskt over zijn j Vlaamsch-zijn. Wij voelen ons hart zoo bl'jde siaan van zoet genot om den volbrachten plicht, wanneer wij midden die volbloedig-Vlaamsche I benden staan en gaan. 't Doet ons zoo innig deugd zooveel wilskracht nu te zien vonk'-len in die blije blauwè kijkrrs. 't Zijn allernaal kerels geworden Daar lijf en ziel, en z>j weten bet. En zij weten ook dat de toekomst der jeugd behoor'; dat nu het woord san hun is, maar ook de daad. Zij weten dat zij de stalen hefboomen zij g, die voortaan Vlaanderen uit de vergetel-heil moeten optillen tôt op de tiane derbeschaving Z:j zullen Vlaanderen roaken lijk het was; lijk zij zichzelfi nu voelen worden : scboon en edei, sterk en stoer : Viaamsch ! 4I Hun Vlaanderen kregcn ze r.u hartstochtelûk lief...; hun Vlaanderen boven al 1 Mogen w j bu e^ecwel de handen in de brotks&kksn sttken ? Mij dur.kt dat ur ons nog veel' zeer ^ I veel te doe-n etaat. Het f k.erveld ligt nu volop klaar I om het rîaderizaad te ontvanyei); ik ■ beduid het vakkundighjk zaai, dat ■ dadelijk moet kism schieten en was- «UB&KM*MnBm0BnBEHMaK3£aW<SBBH»M8nMNiMfiie09MKMKM «M«n I M Vlaamscbe lied in Holland I T.mvel HULLEBROECK gaf in den I hop van het afgeloopcn winterseizoen I <03 liederayondea en rvel m de volgende I fluatsen : An$sterdam C, Den Ha a g ifc, Rotter-I tum 1, Haarlem 8, Letden, Sohiedam, I flaardlngen, Alkmaar, Huorn, Helder, I Zaandam Q, Enkhyizcn, Wormereer, I fasendelft, Groningen 8, 't Zund, As-I «en, Meppel, Kampen, Lochem, Apeh I ieorn 2, Uarneveld, Utre^ht, Hilver- ' I sic», Bussum, Deventer 2, Arnhem 3, I II aqeningen 2, 7alt-Bommel, Culem- ! I Epe 2, Nijrnegen, Cuyck, Elet, i I Hrusden, Uden, Genntp, Étindhoven, I Haamsdoncksveer, Tilburg, Brede, Ber-I gm-op-Zoom, Goe$, Midde/burg, Vlis- ' I *wgen, IJzendijke, S luis 2, Hulsl. Axel, 1 I Ternepzen-, Naaldwijk, Yoorsahoten, l I Qouda, Voorburg, Koog-a.-d.-Zaan, //- ' I muiden, Modegraven, Ajnersfoort. Daaronder zijn iegrepen 6 uconden ' I no r het Via a m s-ch-B elgisch Verbond, H ISIndische avonden en 10 voor de Ne- ' I farlandsche soldtten en vetschillende I ktfdadige instellingen, almnede bezêeken i I Mit interneertngskaihpen ,en çlvehtoor- Het Ylaafnsche lied heeft dus dezen ' I tinter geklonken in gansch Nederland. '■ « VRIJ-BELGIEn. I ZIJ WETEN HET BEST I Uit het aktivisiisch dsgblad « Het i I '«amsobe nieaws » van 16 April < H ilflippen wij onderstaande brokje. B « Het ddest en hatelijk geschrijf c ■ fan den « XXe Siècle » hetft veel I 'iamingen uit *un loomen, passie- | I V6n eb8p wekker geschud en aan * ■ °dz9 hktivistische poli lelc heel wat ■ %wkracht verleend, zoodanig dat , H pd^ Cauwelaert ferecht in « Vtij I ^Ifcie » lcon echrijven dat het blad I ^ Nenray grootendeels schuld had I f.®1" bet verwoeder dan ooit herop- ■ lakkeren van den taalstrijd in het I ezetto gebied. la dit opzicht heefr, ï I ? « XXe S ècle » onze tsak dus ook r I «jensten bewezen, en w!j willen I 1®L zoo onrechtvaardig z>i-» ditnist y I Wmondig te erkecnen. ' I . niftuwe dagblad « La Nation a I w?6,". za^ het«elf le nrogramma <] I '«raedigén, zegt de « XXe Siècle c - sen, spijts de oorlog, om onmidde-, lijk na den oorîog reeds sehoone i vruchfen te kunnen afwerpen tôt î welzijn der maatschappij. 5 De wilskracht onzer strijiende, starobewuste kerels is groot. Aan 1 ons, deze van nu af aan uit te baten. t Velan ware \ reeds- voor den oor-! log min of meer goede stielmannen. De eene was metser, de andere meu-\ belmaker; deze weve •, gene hove-' nier, enz. Eikendeei b?ko mert ^ zich om de toekomst. E'k wil knap-! per vakman worden. De praktijk ontbreekt, maar de théorie komt 1 steeds van pas en kan nu, biost de 1 rusturen, bestu leerd worden. Daar ligt het zaad waarop de veie 1 ekker wacht. Aan ons de aandacht, 1 te trekken op de zaadmagazijnen ; van S. K. V- H. Als ik een Vlaamsc'^en makker ga ' opzo ken in relijk welke ee^heid, kri<4/ ik dadelijk een goeden indruk zoo ik daar « Ons Vad«rland », « De Standaard », « Stem uit Belgie » of « Vrij Belgie» iu handen zi**. D»'1 1 den>i ik, blij te moede, datoo'î daar ■ de Vliiamsche ov^rtuigiog haïr werk verricbî; m ar m^f-r voldaan nog i voel ik me zoo mijn niakker mij daarbij weet aan te stippen dat zoo- ■ ve?l r>f ?o )veel jongens geabonrseerd zijn op but soclesl zadenm ga'^ijn of . \a boerij van S. K. V. H. Overa! ligt de a; k^r klaar; wie helpt ; zaad bf zorgen in tlke eenbeid? FRANS. Wij bopen er ook het opgesehro^fd prozi van Neuray in te vittden. Als propaç;?nda-schriften ter versprei-dingoader de passieve VlamingeD, j , zijn de artikels va^ den doorllavere beiaalden journaiist vatik zeer goed bruikbasr » Verder kommenfaar overbodig. Om den Keizer k korlwieken Duifschs sociaîisten willen den Kelzer 't recht ontnfitiiea over vrede en oorlog te beslissen Berne, 26 Mei. — Het komiteit van de Duitsche socialistischc partij werd ge-last het programma der partij te her^ien. De voigende besiuiten werden opgege-ven en znilea aan de beslissing rau het uitvoerend komiteit onderworpen worden : Algcmaen gelijk stemrecht voor beide geslachten. In voege tredsn van een parlemestaire regeering. Eene he.rziet.ing den Keîzer de macht ontaemcnde om ooriog te rerklaran en dit recht toekennende aan den Reich- 8t3g. Herzienifjg van de grondwat, de a Keizer hol recht ontnemende yerdragen te siuittn, en dit recht toekennende aan den Rdci-st >g- Afschalficg <Jer geheime poîiti k. Iastellen van een internationaal ge-rech!, met h„t doei eene aigciaeene ontwapecing te bewerken. Blij vend toezicht der regeering over de verdeeling van ruvvo materialen. De handelsvloot en het vorvoer op rivierer>, kat.alen en meren moet aan het land behooren. ——-nrTtiw an w i ■ —— Oproer ia Bcieren Amsterdam, 26 Mei. — Een ambtelijk bericht uit Munich mvldt dat onlusten piaats grfpan te Ingoistadt. Uat politie-bureel ifverd' aangevallen en de leg^r-macht moest h; Ipen de orie herstellea. Tairijke whikelvenstors werrlen ver-brijzeid.De oproer werd veroorjjaakt door de aanhoudirg van eea woggeloopeu soldait die door de policiej slecht behan-deld werd. Een en ander over Sport î Met vollen pmaak hebb?n onze jongàns een sportrubriek zi -n ont- ■ staan in hunn^ Vlaamsche gazet. s 't Was hoogst noodig tôt vulgarisatie. t 't Woord is overtollig misschien, want hij die een kantonnement op 't , Iront dooikruiste bleef overal ge-i troff^n b?j 't weoielen der jassen, | , die vol le^enslusf, blijgemoed en ■ met de grootste hardnj k dgheid er-r dwarsboomende bol door barde of i . fijne starnp n^en gedurand marte-. le.a bedwingen. Miar waarom doea . ze dat! Qmdat hr=t sport is, meer ! . denken ze nie' na Sport is mode die gevolg dient. Maar al te dikw;j's worden enke! . opgemerkt de wedstrijdôî', matchen : die kampioenen vargâ iren en wiens , , wonderbare werking't volk uitlok- i . ken moet. De schare, 't inamer groote ; kiad, loopt nieuwsgierig ter bewon- ! deriug der sehoone, flir k<d kerels, i die under levpndige, harmonische 1 kleuren hun spieren en b: hendig-heid door afwisselende toeren ten toon stellen. Eenied r voelt zich op-, gewrkt en juicht de helden loe, de gaestdrift rjjst ten îop, een zuivre , beroerir g do^t al de harten trillen en men vergeet 'a oogenbli'c 't zwart ■ des leven4. p Sport nocbtans heeft een ander dofilj. daarvoart dietït het ui'gebreid te worden op eene vaste schaal, En | Wi ku-nen g-?en man besçffen, die ten minste ï.iet één pport iiefkoost en beo-fonf, we k hat ook zij. Sport is de hoogtemeter der bp- | sebaving. Een sportvolk is efn w^k-k^r volk, 't Voelt dat rasbloed hem , in de andren prikkelt enzuiver dient ! behoudçn, Sport baart durrers, stf-ike wil- ! iers. Door 't gedurig bedwang en ; overmeestering leaigt men brweging : en o ophoudend bezig zijn aan, als eenetweedenaluur,en diiop eender iJ Wtdk gebied. Deze bcgeestering gaat ] e<*p «rd met k^îm'e en eigeiiaardige j koelblo?digheid. Be vrjwilligFt en i gèm^kk^lij Ke onderwerpiog va"1 't c licbaam aan h*t immer gebledeade f hoofd zal dikwijls de oorzaak zijn « van onverstaanbaar zelfbehoud. ; i Groote rampen worden vermeden 1 doar de tegenwoordigheid van geest van één man die zijn angst veracht • tn snel k îop of kraanlje dr^aien ! durft, en zoo gevaar, paniek met hsre ge\o1gen verwijdert. 't Is oorlog nu, £ en wie zij a eeest veriiest staat op s 'tpuntzijn kop ten bests te ge>/en. ^ 't -ou onredelijk zijn te beweren ' dat een sportman de obusssn afwe- 1 ken kan, of er tussohen loopen zon-der zich te doen rsk-m. Neen! invt ë geheel niet, maar hij, meer dan 't zelfde wie, is geschikt zijn mante • staan in 't ,e*echf, en jfa gevai van z self-defence door behendigheid, i kracht, k.lmte, eigenliefde zijn t gans^rever te veilen. c Sport baart opvoeding richt d^ s drift,n, de ruwe brutale macht en j door redematige ontwikkelir.g ver- s drievubiigt die kracht. Een sportman is gezond van geest, gezond van hart ^ en onvarmijdelijk een gentleman. c leeuwÎe. i \ r t z ie beveorrading io Belgie j c Twce foieuwe schepen «tossr i Holland geleverd ^ Amsterdam, 27 Mei. De « Nieuwe Rotterdamsche courant» schrijlt dat een ssselberieht meidt dat twee stocmschepeu bînnen koit caar NederJandscti lodie zulîen varea om het bezet Belgle/te b^vosrraden/ Die sc^icpen werden door Duitsch-land ter beschi'akijg van Ilolland g<-- 1 steld in vergeldïng \an twee Hollasd- I sehe boeteo die door de Duitschers ia i het Kanaai gezonken werden den 22 Fe- ] bry^ri 191,7. ,1 KoBing Albrechl I en Foch in Vlaanderen Een eervo! regiment Oi.der een brandende zonne, die de pleinen van Vlaanderan koestert en zich in de granzelooze overstrooming weer-spiegelt, ontvleugelt het linieregiment zijue drie bataljons op drie zijden van een rechthoek, de ioodsen van den vliegdienst namen de vierde zïjde. Dit '-gimsEt heeft zich hijzQ,uder onder-scheiden gedurende hst geyecht voor Kippen, op 17 April. H«t is een prachtige lentemorgen. In de lucht houdt een jachtvliegtuig, de wacht en omschrijft breede kriogen boven on3 hoofd. Iû het midden der troepen staat kolo-nelJaiffe, de bevelhebber van 't régiment, en vestigt de oogen op dé gerang-schikte troepen Een auto daagt cens-hlsps op. Kouing Albrecht en generaal Foch stappen uit, de eerste ta kaki-kleedij vanBelgisch generaal, detweede in hemelsblauw.Geen van beidendiaagt eereteek ng. Het muziek van 't regiraent speelt de « Marseillaise » an de troepen bieden de wapons voor den koning en den opper-bevelhebber die, gevolgd door luite-riant-generaal Giilain, langzaam de troepen voorbijstappen en het vaandî'l groe-ten dat door een eerawacht omringd ïs, Daarna trekken zij achteruit en ge»c-raal Foch spelt op de borsten der offi-cieren eereteekens die zij verdieod hebben door hun moedig optredea binstde Iaatste gevechten. Generaal G.llain ontvangt den strik vars bevelhebber van -t Esra-legioen. lu de grootste stilte, alieen onderbroken door hi-t geronk van den wachthouden-den vlieger, spraekt de generalissime : « 1 i naam van den Président der Re-publiek eu dour de macht oas ver-leend... », hij kust den vereerde, hem geluk wenschende voor sijne schitteren-de hoedanigheden waarvan hij s^dert het begin van den ooriog zooveel bewij-zan gaf. Anderen koman vooraan. De meldin-gen zijn vleiend : « L .., kapitein bij de jagers te voet : officier met ze.ldzam,e srachtdadigheid en een naoed tegen ailes besîasd, alhoo.wel gewond ia een loopgraaf den 17 April 1918 voor Mer-;kem, heeft na eene voorloopige verzor-jlngzijne tro<»p.»n geleid in een tsgsn-lanval en wilde het bavel maar overga-/en nadat al da stvllingen heroverd ea ingericht waren. » De reserve-luitenant, Q . van het ... . liLieregiment. : • Bevelhebber van îeue kompagnie machinsgeweren, van tiooge waarde, en grondige kennis. Gaf 3en 17 April bewijzen van klaarzienden jee>st en krachtdadige besiuiten, zijne ïtukken brengende op de plaatsen van-ivaar hij den vijand de grootste verliezen ion toebreogen en droeg alzoo veel bij ;ot het verdi ijven van den vijaad door rijn ka'mte en vas'bi radenhfid niette-jenstaacde groote verliezen. » Dan komt de beurt aan officierea en sohlaten : drie kruisen van officier van l Eere legioen, vijf kruisen van ridder, :es ooriogseereteekeos en 20 oorlogs-uui^en.Na de uitreifcing en op aanvraag van leij generalissime wordt de « Brabançonne » gespeeld ter-çviji de drie baUî-ods zich ep den hoek van hêt plein icharei'!. « Sambre-et Meuse » worct aangehe-ren en do troepen trekken de legerhoof-ien voosbij. Laatst volgt kolonei Jaiffe en men loort. eindelijk de woorden van gene •aal Foch : « Koîone], ik wensch u ge-uk voor de prachiige houdlng uwer roepen, zij hebben zich hier getoond :ooals za waren tîgenover den vijand. » Gereraal Foch spreekt nog lacg met jeneraal Gilluiu en gaat daarna de ver- ! iedigingsweiken en de o^erstroomin^en neziebtigen. Hij vertrekt met koning j Ubrecht die hem een ontbijt aanbied i n eene legeripgsplaats. | Mexico breekt af met Cuba M xico, 25 Mei. — Het miaisterii y-àtt \ BaitenlaBdschfl zaken bevestigt dat Mex'co de diplomatischa bitrekklngen heeft afgebroken met Guba Da zaakge-Isstigde te Havars'a en de Cubaansche ministe): werJen beiden kruggeroepen, i Twee miliioen Âmerikaansche soidaten Amerikaansche troepen ver-drievoudigd voor het einde i van 't jaar t M. Tardien, Fransch af^avaardigde i voor de Vereenigde Stat.en. verklaarde: ' « Het Am<irikaanscha loger zal den ; 6 Juui meer dan 2.000 000 mântellen. Zoodro de ïr.-oKr p'ngf <Jar troepen T7ûr- ' zekerd is zullen ééi mildoen nieuwe soldatan op^eroepen werien, ?:oodat de Amerikaansche troepen nu in Frankrijk i zullen verf'ubbeld worden voor lialf-zo-mer en verdriedubbeld voor het einde van dit jaar. De vervosrmiddelen, dienstig tôt het ■ overbrengen van Amerikaansche troepen • naar Frankrijk, oyartreffen merkeîijk . het overbrengen der Duitsche soidaten van Rusland naar 't Fransch front Dank zij deze maatregelen zullan de Verbon-: dece légers bij den eind aanval eene ; grootere meerderheid in getal bezitten en zonder paal of psrk hun leger kun-, aen aanvullen. : De Fransche officieren en hunne En- • gelsche karneraden nemen een steeds ■ grooter militair aandeel, en zij helpen . nu door raad en daad aan de opleiding • der Amerikaansche soidaten. i—n^rwi. Engclanci De duikboot gezonken I voor de kaap %\ Vincenî Lonie», 27 Mei. Een bericht. van de admiraliteit zegt dat een onzer duikbooten in den Atlan-. tlscbcn Oceaan zijn basis binnenvaarde den 11 Mei. Hij had toea hij een vervoer . vooraf giog eengroota onderzeeër (krui-ser) ontmoet nabij de kaap St Vincent . en de duikboot in den groud geboord. De zee was zeer weeîig en er waren goen overlevendan. Kbrt daarna werd nog een duitsche duikboot waargeno-men maar hij gelukte erin spoedig te duiktlen en te vlucht n. De Eogelsche admiraliteit maakt uit-zondering aaa't genomen besluir de vernieling aiet te rnsldea van afzonder-lijke varr.'ieling van duitsche duikbooten, omdat dit de eersta groote duikboot is van de kruisersoort die gezonken werd. Engelsch-Hollandsc^ e luchtpostdienst Amsterdam, 27 Mei. Het komiteit van Amst rdamsche handelskamer, zegt de Telegraaf werd verwittigd dat aepostoverheden ernstig bezig ïiju met het inrichten van etu luchtp< stdienst mst Eogelacd. De uit-voering van dit ontweip zal grootelijks afhangen yau de diplomatische onder-handeiingen die moaten aaagekuoopt worden. Pan-Buitsche bekentei^is De îegenwoordige wereld-oorlog werd besloten als een wr&ak-oorlo g Amsterdam, 27 Mei. Een der leaders van de duitsche va-d>;rlandsche part'j, Ut*rr Kurt von Slrautz korat e'în boak ait te geven, waarin hij schrijft : Gansch mijn levan heb ik verlangd naar den Duitschen wederwraak-oorlog 1 zosals dehuiiige strfjdmoetbeschouwci ! worden. Hij beirachtte hem in woord 1 en boekeu. Door dien wederwraak oc r ; log zullen wij i r staat/ijn onze gren-, zen van 1552 ta herwinnen. Dit boek besprekende, schrijfi de i « Vorwarts » deze opmorking : De ver-Z'kering dat DuitschlanJ den wereld' | oorlog veroorzaakte, zal <'oor dit boek : zoo vast staan als eene rot3. Kog eee oorlôgsverklariag De agencie Reuter mçldt dat Costa i Rica don oorlog verkina!d heeft aan df , Midden rijken. "SR. ci Overwinnifig van leger der Soviets Ambtelijka verslagen z^ggen dat het léger van Soviet verscheidane overwin-gen behaalde in 't binnenkort. In het Q.;ral distrikt heeft het le: ■ Yerscheidene steden bezet. Voorbij h t distrikt Baïkal vieïen zx\ met welgelak-ken aan. De afdeeliDsron van S m^noft trekken achteruit. Verssheidene stel-lingen met de bajonet verov r I. De Russsîi m iapaii Ttikio, 26 Mei, — De « VVaskly t s-patch * meldt : Ee.nige duizenden Rusaen vau aîlea rang en staat, waarbij acht generaals en admiraals, zoeken een tocvlucht ia Japan. Zij stormen toe te Kobej Yokohama en Tokio. Het meerendeel zijn personen die de oude regeering toegsdaan zijn en < io voor hui leven vreezen. "■HiWli'ffjii III i , Opsland onder de Ouifsçhe vlooî 1-3 Hatrosea dood gescholen Amsterdam, 26 Mei. Belgische vischars die uit Brugge ia Hullaùd kwamec, zeggen dat vijftïen duitsche matro;en veroordeeld werden te Ouste».da, vorleden week. Dertien werden ter dood veroor ■ jfld en dooj geschoteu, de tw i at.d&ro werden tôt 20 jaar dwangar'j id veroor-deeld om getracht te hebocù verraad to plegen tijdens den laatst-.ia aanval der Engelschen tpgon Zeebrugge en O tei de. Wachlead naar Oosîeiirijk ! De Duitschers verdagen den aaaval îoîdaî deze iîiî op het Italiaanschefroâtt Londen, 27 Mei. De meening wordt uitgedrukt dat de Duttsohers wachtea huons aanvaish j-weging te beginnnn totdat de O .'sten-rijkers aanvallen op hetl ltaliaanschi front. Die aaovalbeweging werd eerst besloten bij de samenkemst der tweo keizers en kan dus nog niet gah :el voor-bereid zijn. De bijeenkomsî der keizers Heî verdrag der vorsten blifî gekïim Zurich, 25 Mei. Er wordt bericht uit Weenoa dat alieen het siaathuiskundig deel van het vôrdrag tusschen Duitschïand Oosten-rijk Hongarie in h<st pai' ni • t s u be-spn-kan worden. Deze besprfiking zal maar over maanden piaats grijpen eu wellicht na den oorlog. Ai de krijgs'knndige overecnKomsten zullen geheitn biljven uit voonv. udsel dat zij alieen afhangerj van de vorsteu omwille van hua recht de l égers aan te voeren. Hat verdrag zal in df gro dwet ciet geschrsven worden. ' 1 '■ Hli il1 IU I . r—r.- D-boot in Sparte Madrid, 28 Mei. — De U-boot 65, een duikboot van 500 ton m t en>e benjan-niogvan 34 matrozen stinde om een ?oods ten einde in een Spaansche l^vr a hinnen te bunnen varen. De drijfma-chieneD waren trgbeschadfgd geworden CD er waren drie gekwetsten aan boord. Da duikboot zal in een droge do?' e--brachtworden. ° " Aaa «sis o?=2â iszafs ïflasîîsîî-fe da sthtmteiisçie rsks»ieigen vere'feafcC ^c-or ons is d«se s»ak van hei aïSergras •: • fefeïssg, et'k durvan vstij «rhops* de5: crïs éfsâa o^resp b sssïw-jorîlïs zvilm ■ Vierde jaargtng - Nu ramer IÔ89 PRUS : fÔ CENTIEHEH Woens Izg ,19 Hei SMI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes