Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

274 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63c23z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Drukker-UltgcvVr, I 7, ru« «ta Vie, OAL.AIS BblglSch. cl<igi)lf4(l \ 61 SClllJXlGlldô Op ftl (Ib dâ^CO dCT W66k R«dactl« I J. BAECKELANDT " 17, rue M art et, CALAIS J-Li-U-Li'.:'!. . .«sass»-»»^^ ««/.rT r. - , .wf--- " ABOWNEMENTEN 1 * m m . _ __. krdaqtiistukkkm mi*UWB ▼■ *>MMu ... " 1 ■ ■■-■ --1— Per maand Belgle 1.5« Prankrljk 8.00 Knf«land-Holland 3.00 I RCCllt CtOOf, VI*11 Cil Vffllîk * IfH70',,ANT"-1-Y Ta c>1-*" P«rirlm< Stc .- * 4.00 » 5.50 » S.OO #"» J „ . , ABONIVEMEJVTSPBMZEre VOOK WLDATBN ' Men rehp^Jve . •« On» Vaderland » i**, rue de Vie» Calais VOOr **©0 6IF V^IK Cil laftCi ZSÏÏLT <,"^"s,) «■* d— — -™ BESCHAAFD SPREKEN Niet voor de eerste maal is het, dat i de dagbladen de aandacht der Vlamii gen getrokken wordt op de noodwendij heid van beschaafd spreken. Hetzij me er echter zuiver subjectieve beschoi wingen over hield, hetzij men zich b voorkeur tôt de bevoorrechte klas va goed onderwezen personen richtte, hac den dergelijke betoogen het veelal mee over het wezén der taal zelf, dan ove de practische wijze waarop zij bij d Vlamingen haar weldadigen en beschs venden invloed zou kunnen doen geldec Men*staat verbaasd, wanneer men oo bij gestudeerde Vlamingen meestal ee onbaholpene en halfslachtige taal hooi gebruiken. Het euvel vloeit niet — zoo ait men het wel eens mocht denken -uit het gémis aan taalkennis voort,wan vele jeugdige Ylaamsche krachten be wijzen met de pen, dat de studiehunne moedertaal hen ver van onverschillij laat, en dat zelfs in de huidige omstan digheden, zij de eereplaats aan het rijk Dietsch toekennen. Afgezien van de reusaehtige hinder païen, die taalregeling, milieu en modi den rechtmatigen opbloei van he Vlaamseh in den weg staan, blijft he bij slot van rekening toch de taak de Vlamingen, hunne taal te doen eerbiedi gen en door een deftige uitspraak bi hun mindere broeders, liefde voor eigex «ai d Oli awliuvu m W plan ton- A 1 o mor even nagaat welke drijfveren de Via mingen ertoe nopen, een onverzorgde laat staan allererbarmelijkste taal t( spreken, dan komt men al spoedig tôt d< •vertuiging, dat onverschilligheid, be sehroomdheid en gebrek aan wilskrach hier als bizondere factors optreden. Het staat als een paal boven water, dat, als de staat van zaken bij het legei ongehinderd zijn gang blijft gaan, wij eerlang voor een algemeene taalverbas-tering zullen staan, die na den oorlog •an al te overwegenden invloed op pns gansche taalgebied zal uitoefenen, opdat wij aan de verhelping ervan niet onze beste kraehten zouden besteden. Welis-waar troost menigeen zich bij de ge-dachte, dat het soldatengebabbel heel spoedig nog enkel tôt de geschiedenis zal behooren, en dat de bevrijding van het vaderland, de zuivering der taal onvarmijdelijk metzich zal meebrengen. Wie echter denkt aan den taalinvloed, die vroegere oorlogen zooals de fransche tljdens de revolutie en die van Transvaal in 1903, in Vlaanderen en Holland mede-brachten, zal zich zulke gemakkelijke geruststelling niet laten welgevallen. Al wie zijn huis schoon zoekt te houden, begint den grooten kuisch niet wanneer alreeds schimmel en kampernoelie vloer an muren bedekken. Aan de mannen van heden behoort de toekomst, en aan hun daden wordt reeds van nu af de welvaart van het nageslacht getoetst ! In legereenheden, waar de beschaafde Ylamingen een zeldzaamheid zijn, of waar hun onverschilligheid de Vlaam-sche lier tôt zwijgen doemt, stelt men een ontmoedigende taalverkankering vast : de overgroote meerderheid spreekt een taal die noch Vlaamseh noch Fransch is, en waarvan men zich in beschaafde an « oningewijde » middens nietvermag te bedienen. In diegene daarentegen, Waar goedgestemde overheden en kloek-maedige Vlamingen overal en stelsel-matig zich van een zelfstandige taal bedienen, heeft het spraakgebruik door-jaans niet veel aan behoorlijkheid en degelijkheid verloren. Een Vlaamseh soldaat, die zich van zijn zelfstandigen aard bewust, bij over-sten en gezellen, overal mooi en beschaafd spreekt, dwingt bewondering af èn voor ziehzelf èn voor zijn taal, en brengt aldus niât weinig bij tôt den wederopbloei der Ylaamsehe karakterfierheid. JJet zal wal niemand ontgaan zijn, dat, n | hoe Vlaamsch-beschaafder de Vlamir i- gen zich gedragen, hoe grooter de acl l- ting is, die hun vanwege de VValen te n deel valt. Hoe menigmaal moesten wi i- niet van rechtzinnige en Vlaamschgene ij gen Walen hooren, dat hun best n krachten zoo goed als nutteloos aan d' i- kennis der Nederlandsche taal werdei r besteed, doordien de Vlamingen zicl r doorgaans van een taal bedienen, di< e zelfs de beste krachtinspanning teleu stelt. Hoezeer oojk het lot derVlamingei te behartigen valt, en hoe voorzichti; k men ook met vèrwijten ten hunnen op n zichte dient om te springen, toch zullei t zij nooit, in hunne hoedanigheid vai vrije mannen, die zij overigen altijc blijven, volledig van onverschilliglieu t zijn vrij te pleiten. De Vlamingen moe ten hun gekrenkte en bedwongen ont r wikkeling willen ontvoogden ; ja, z< y moeten door de besehaafdheid hunnei - taal de onvergankelijkheid van hun aarc î bewijzen ! Aiet met klagen en zagen zal «Moedei Dietsch » « ailes » worden. Niet zij, die ; steeds en overal dewoorden op de lippen t hebben : Ze moesten dit ! ze moesten t dàt ' — en nooit zelf de hand aan het : werk slagen — zullen Vlaanderen aan . \ laanderen weergeven. Neen, het is | hoog tijd, dat ieder in zijn sfeer, aile l menschelijk opzicht en gemakzucht van zicli afschudde en ODenliik toone dat hij , Vlaming is. , leder Vlaming beijvere zich beschaafd s te spreken tôt zijn minderen en zijn s gelijken, zoowel als tôt zijn oversten. . Hij spreke beschaafd op het kwartier, in t het koffiehuis, op verlof in den vreemde. In verzoekschriften aan overheden, in vriendenkringen en kunstfeesten, ver-schijne onze taal niet als een bedelares in lompen, maar als een gunstelinge in haar îijksten tooi. Op postkaarten en briefomslagen bereike zij de uiterste hoeken der wereld. Men geve voor goed het al telang gekoesterde vooroordeel op, volgens hetwelk het Vlaamseh, om de beleefdheidswille, als een mindere in tweetalige vriendenvergaderingen moet zwijgen, en maar al te dikwijls als tolk van geestige en volksverlagende kwink-slagen hoeft op te treden. De Vlaamsche taal is als eene marte-lares door vele eeuwen heengegaan. God geve, dat metheteinde dezergru-welijke oorlogsramp, voor haar een tijd-perkvan bloei en ontwikkeling aanbreke! \ lamingen, doet uw plicht ! Jozef HACHÉ Aan onze lezers ledereen zal begrepen hebben dat het ontwerp dat wij over eenige dagen uit-eengezet hebben eerder eene polsing was dan eene afgedane zaak. Rekening houdende van een redelijk ver lies stelden we den prijsvanonze week-abonnementen op 5Q centiemen. We wa-ren echter ovèrtuigd dat de opbrengst onzer inschrijvingen zou toelaten dezen priis merkelijk te verminderen. Van den eenen kant aangemoedigd be-richtte men ons van andere zijden dat de opoffering te zwaar zou zijn. Ten einde iedereen te vreden te stellen en rekenende op eene degelijke ondersteu-ning, stellen we voortaan de prij's der weekabonnementen vast op 35 centiemen. De losse vérkoop blijft aan 5 centiemen De nieuwe prijs komt In vosgs op MAAN-DAG 17 DECEMBER. We durven stellig verhoopen, dat de vergrooting van ons formaat iedereen zal verheugen en dat onze lezers meer dan ooit aan de verspreiding van ons blad zullen medewerken. .Lmmwn..,! I DUITSCHLAND Het aantal minderheids-socialisten vermeerdert Baie 6 Dec. — Volgens de duitsche dagbladen zouden de socialisten van de meerderheid : Erdmann, Brandes, Hutt-mann en Jackel tôt de minderheid over-gegaan zijn. Deze partij telt thans 26 leden in den Rijksdag. Amerika en het Italiaansch front Londen, 5 Dec. — Een snelbericht ui Washington aan de agence Reuter sein dat Voorzitter Wilson in een gesprel met een lid van het congres verklaarc l" heeft de oorlogsverklaring aan Oosten n rijk aan te raden, omdat het zenden var j Amerikaansche troepen naar het Itali' aansch front noodzakelijk kan worden e wn J Op het front van Macedonie Parijs 4 Dec. — Sedert verscheidene dagen merkt men stijgende bedrijvig-heicl op het front van Macedonie. \ an af de Struma tôt aan de monding van^ den \ojuska seint men nabij de Italiaansche lijnen dagelijs vijandige polsingen. De Duitsch-Bulgaarsche vliegdienst is zeer bedrijvig. Hunne verkenningen werden echter telkens afgeslagen en l verscheidene hunner vliegtuigen naar j beneden geschoten. Pogingen tôtver-broedering met de Russen werden door geweervuur verhinderd Aanvallen tusschen het meer Doira en • de Varda werden afgeslagen. Onze stellingen op dit punt zijn zeer I sterk. Onze troepen hebben eene reeks heuvelen bezet, waar zij uitmuntende wearnemingsposten bezitten. Boven Monastir worden de vijandige stellingen aanhoudend beschoten. De onderhandelingen der Maximalisten 10 dagen wapenstitstand Zurich, G Dec. — \ olgens de laatste bericliten /, uden de afgevaardigden der hoogere Dnitsche-Oostenrijksche-Bul-gaarsche en I urksche bevelhebbers per geschrift t. akkoord gekomenzijn om een wapenstilstand van 10 dagen te sluiten op de gemeene fronten. De wapenstilstand zou op 7 Dec. be-ginnen.Het tijdstip van tien dsgen zou dienen om de onderhandelingen over den vas- ten wapenstilstand te eindigen. De uitslag der kiezing Petrograd, 6 Dec. — Volgens de laat-ste berichten zou de kiezingde volgende uitslagen opgeleverd hebben : Maximalisten 2.700.000, Kadetten 2.223.000 Rev. socialisten 2.222.000 De raad der volksafgevaardigden ko-men een dekreet af te kondigen aan de lokale komiteiten het recht gevende een beroep te doen tôt nieuwe kiezingen indien de eerste hun niet regelmatig schijnen. Enkel dë komiteiten der Soviets hebben het recht de kiezingen te onderzoe-ken. Dit bericht schijnt te bewijzen dat de kiezing verre van gunstig geweest is vuux uc lUttAiiuiinatcn. Kerensky gekozen Petrograd, 5 Dec.—Derev. socialisten hebben aanzienlijke voordeelen behaald. Kerensky werd te Satarav gekozen aan 't hoofd der lijst. In het gouvernement van Ekaterino-dor behaalden de Ukraniens 10zetels,de rev. socialisten 4 en de Maximalisten 3. Rodzianka zalwaarscbijnlijk degroote grondeigenaars vertegenwoordigen. Eene proklamatie van Kerensky Petrograd, 5 Dec. — In eene proklamatie overgenomen door de " Dielo Naroda " zegt Kerensky : Ziet gij niet dat men u bedriegt. Men heeft u nadrie dagen den vrede beloofd en waar zijt ge nu. Waar is de beloofde vrijheid. Zij onteert en strekt u tôt schande. Blinden ! Gij ziet nu dat mijn bewind n vn i Vi ûi rvrif ~ * ' J De ontvluchting van Kornilojf Petrograd, 6 Dec. — Ziehier eenige bijzonderheden over de vlucht van Kor-nilofï. Op 2 Dec. kwam een officier, in uniform van den opperstaf te Bykhov aan en gaf aan den bevelhebber van het gevang een omslag met het bevel Korni-lofï en de andere gevangenen onmidde-lijk in vrijheid te stellen. Dit bevel was geteekend Chablouiski, voorzitter van net buitengewoon onderzoekskomiteit. De bevelhebber twijfelende aan de echtheid van het bevel trachtte te tele-fonaeren naar Strayka. Nauwelijks was hij In gemeenschap gesteld of deze werd afgebroken. Intusschen was bij de macht in h< gevang het gerucht verspreid dat hf bevel toegekomen was Korniloff in vrij heid te stelleD. De 400 kozakken eisch ^ ten dan de onmiddelijke uitvoering vai ' het bevel en de bevelnebber moest zic) ^ onderwerpen. Korniloff verliet hetgevang, bevrijddi 1 de andere gevangenen waaronder d( ■ generalen Dinine, Marko en Orlof, nan het bevel der kozakken en vertrok in d< richting van het Zuiden. Chablowski logenstraft het bevel to invrijheistelling geteekent te hebben. De onderhandelingen over den wapenstilstand _Men seint uit Petrograd de volgend* bijzonderheden over de onderhandelin' gen tusschen de vertegenwoordigers dei middenrijken en de duitsche vertegenwoordigers.Maarschalk Hindenburg en generaal Conrad zouden prins Leopold van Beie-ren gelast hebben de onderhandelingen te besturen. Deze heeft op zijne beurl den aanvoerder van den opperstaf, generaal Hoffmann, er mede gelast. De andere afgevaardigden hadden dergelijke volmacht van den oppergeneraal ont-vangen.De vijandige afvaardiging was enkel samengesteld uit militairen. De Russische afgevaardigden zouden begonnen zijn met eene verklaring ovei hun vredesdoel om welker reden de wapenstilstand voorgesteld werd. De vijandige afgevaardigden zouden géant-woord^ hebben dat zulks eene kwestie was die enkel door politiekers opgelost worden zou, dat zij zelf soldaten waren en enkel volmacht hadden te onderhan-delen over de voorwaarden van eenen wapenstilstand en dat zij niets konden voegen bij de verklaringen, gedaan door graaf Czernin en Kuhlmann. De Russen legden dan een ontwerp van wapenstilstand voor op al de fronten, met de volgende voorwaarden : verbod troepen van het Russisch front naar andere fronten testuren en de ont-ruiming der eilanden Moon-Sund door de Duitschers. Eindelijk zou men voorgesteld hebben een wapenstilstand te sluiten voor 15 dagen, beginnende op 8 Dec. Na bespre-king verklaarden de Duitschers dat zij dit tijdstip wilden verlengen tot28dagen en zelfs langer nog, maar het einde zou altijd zeven dagen op voorhand moeten geseind worden. De Russen stellen veor de volgende bijeenkomst te houden op Russischen grond. Het Roemeensch leger Een Engelsch officieel bericht logenstraft dat de Russisch-Roemensche generaal zoekt te onderhandelen. — Duitschers en Oosîenrijkers vallen aan op de vlakte van Asiago Na een stilstand van acht dagen komt maarschalk Konrad, na zijn vruchtelooze pogingen om de valiei van de Brenta te bereiken, een nieuw offensief aan te vangen. Er is kwestie van een nieuw overweldigingsplan, uitgevoerd door aanzienlijke troepenmachten en onder-steund door eene talrijke artillerie. Het eerste Italiaansch leger heeft heldhaftig aan den schok wederstaan. Door de hevige beschieting werden de Italiaansche loopgraven in de rotsen volledig vernield. Nadat 't getand ijzer-draad op talrijke plaatsen vernield was geworden, stormde de vijandige infanterie vooruit op de Monte Zomo. De keizerlijke jagers hadden reeds in de eerste helft van November op deze stellingen, die met de Sisemol de basis der verdediging van de Melette vormen, hevige aanvallen uitgevoerd. Zij werden dan met bloedige verliezen teruggesla-gen. Zelfs beweerden de gevangenen dat zij 50 0[0 hunner mannen verloren hadden. Ditmaal waren zij niet gelukkiger. Een eerste aanval gaf aanleiding tôt een bloedig gevecht, dat ten voordeele onzer bondgenooten uitliep ; een tweede aanval van af de Sisemol tôt aan de Zomo onderging hetzelfde lot. De vijand moest zich ontplooien onder het scbrikkelijk vuur der Italiaansche batterijen. Een tweede kolon samengesteld uit een groote massa infanterie, viel aan in den namiddag, meer ten N., in den sek- tor van deMontTondarecar-Bardeneche. De strijd duurde vijf uren. Aanvallen en en tegenaanvallen volgden elkander op. METZBurcs AORBB GEZONDRN WO^OBN t Aiettegenstaande de vijand vijf divisies t sfrij'Ie stuurde had hij 's avonds enkel eenige kleine voordeelen behaald. De Italiaansche aanvoerder trok dan i zijne lijn recht Andere offensieven zul-î Ien ongetwijfeld uitgevoerd worden door de Oostenrijkers die een onmid-; cl e II i j k voordeel willen behalen. Twee î duitsche brigaden worden geseind als I tfin strnrlp fraroû/1 « o i Duitsche versterkingen in aantocht Rome 6 Dec. — De bijzondere afge-vaardigde van de « Giornale d'Italia » op het front seint : Gedurende zijne beschietingen, die de s aanvallen voorafgaan, verandert de vij-" dikwijls van munitiën. Vooral maakt • hij groot gebruik van stikkende en traan-verwekkende obussen, en ook van een ander soort, genoemd « Yprite » omdat zij eerst gebruikt werden in de streek . van iperen. * Men berekent dat de vijand op de hoogvlakte, t.t.z. op een front van een lOtal.km., 1500 kanonstukken bezigt. Duitsche versterkingstroepen komen aanhoudend toe. Men denkt dat het nienw offensief zal vergezeld zijn van aanvallen in de nabijgelegen sektors. *— De brand van Halifax 1200 dooden en duizenden gekwetsten Parijs 7 Dec. — Men 3eint uit Mont-real dat de brand uitbrak na eene ont-plolang en gansch het kwartier Rich-mont in puinen legde. Geen huizen zijn onbeschadigd. Men telt lot nu 1200 dooden en duizenden gekwetsten. Stukken obussen werden erevonden nn flriû ^ P,.i j L aiaïauu, Laatste ofpcieeîe berichten Belgisch front LE HAVRE, 7 Dec. 1 0p 6 en 7 gewone artilleriebedrilviaheid, heviger in de streek van Pervyse en Mêrckem. ten stuk van verren dracht bombardeerde de omstreken van Adinkerke. n. r»> ■#. Fransch front PARUS, 7 Dec. 15 u. Langs weerzijden artillerlebedriivigheld ten N.-W. van Reims. Rechts van de Maas hebben de Duitschers na eene hevige artiileriebedrijvigheid gepoogd onze lijnen te overrompelen in de streek van Bezonvaux en Beaumont. Ons vuur heeft hunne aanvallen verbrijzeld en den aanvaller gedwon-gen naar zijne lijnen terug te trekken. Wij maakten gevangenen in de loopqracht van Calonne. Beide artillerlen waren bedrijvig in de streek van de vaart van de Rhône naar da Rijn PARIJS, 7 Dec., 23 u. Tamelijk groots artiileriebedrijvigheid in de streek van Maisons-de-Champagne en rechts van de IHaas. Geen Infanteriebewerkingen. Onze vliegers bombardeerden de spoorhal-Ien van Fribourg, Thionville en versr.hin«nw. vijandige kantonnementen. Engelsch front LONDEN 7 Dec., 15 u. 1 Ontmoetingen van ronden. Hevige vijandias artiileriebedrijvigheid langs beide oevers van de Scarpe. LONDEN 7 Dec., 23 u. Wij voerden dezen morgen met welslagen een ondergeschikte krijgsbewerking uit ten n. van La Vacquerie. Wij veroverden Iood-graven en verbeterden aldus onze lijn Onze ronden vlelen met bijval ten Z.-0. van Yperen vijandige werkersgroepen aan. Een verrassende vijandige aanval werd afgeslagen ten N.-0. van Vperen. De vijand onderging verliezen. R0KE, 7 Dec. W»"8*0"" fron» op'de Gedurende den nacht van 5 tôt 6 werd de onzer troepen van den uitsprona op de Wolette onder de beschermlnq der ka-nonr.en voltrokken. a Een vijandig infanteriedetachement dat pooflde in de valiei Franzola af te zakken werd gedwongen zich in wanorde te ontplooien In den namiddag poogde de vijand, na eene hevige artillerievoorbereiding die zich uit-breidde «an aan de vailei van Ronchi tôt aan den berg Kaberlaba met sterke troepenmachten onze lijnen te doorboren ten 2. van Callio Deze poging mislukte dank aan den helden-moed van de vijfde brigade bersaqliers die den vijand op de Sisemol twaalf uren in striid hield en ens t.jd gaf dr lijn te versterken vuchtelooze pogingen, mooitd. vijand, na zware verl.ezen geleden te hebben van zijn plan afziçn. ' IN FLÂMDEKS S FSEIDS S Bvd. ,«««.«4 - Hu.»r î(30 ,epEtj Pri). : a -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes