Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

655 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 25 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m32n58dt4x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| CINEMA-FILMS XIII. Tusschen twee stoelen Np mecsch œoet teganwoordig al met geen bijïoûdere doz's gezonde re.den en vorstand be-gaafd ziia, ucch moet hij zicb grijz i baren hab-bst! gesUideerd over den toestsnd vati onze po* lltiek om te saappan uat als ouze vrloud Naad, in ïlji! « Oaderiioud over di Vlaamscse Kwes-tie » dat *ij biar lu cou vorigen c'nemsifilm hebben afgedraaid, spreekt over du Vlaamsche leide'S die « roamloos ou beklagenswaardig tusschen twee stoelen in zitten » hij daacmee eerst eu vooral UVans Van Cauwelaert bedoelt. Nand heeft Feans Van Cau^elaert moeten aan-^ valien; hij heeft heoi-solfs Hjrr Doktor Franz von C u»elaart ('vaarom Liât Kauvelaart, vol-„ gens ».'u gewooiiU)) moeten noemea. Daarom ïijn de flaml^gantea eu kwaad op Naud en wil-Iob ie zijn gatet of llaver s;'a twee gazetten niet lezsa, dia nochtans altjjd zoo goed de rechten der Vlamiugen verdedigl hauban. Arma Nïiid 1 en arme tv-ee gazetten. Zie N»nd, 't ia niât noodig dat ik hier Fracs Vsa G au welaert tegeu u ga in beschermlag ne* men. Aie se Vlasmsc'a kost letea, maar dat kunda naluuriljk niet, geiijk zooveie van uw excal* lente coafratars dor Uuion Sacrée dia nochtans aitijd feuanen snater rotren zoobsast er ma3r over Vlaainstiûe kwestie te sprakea, of liaver er op te sehellen valt, daa »ou ik u aai-raJcn eens het oorlo^snummer van Ons Leven en Soogstu-dent open. te slaao. Op Madsijde 54 daarvan, kuat ge uaa eau ma-nlfast laxea waardoor de Vlaaussche intellsctU" eelen van de vjorlinie — hoorde dat Naid, niât die van Parijs of vaa Havre — het noodig sch-ten iiirn huide an daak aan Frans Van Cau^e-laert uit te orukken. Dat manlfest is ônderteekend door tien cameu die eea ^oadea «.iank hobaen ia de Kathoiieke Viaaicsche Etadentepbewegir g, en aie ieder een groep of eea maat£Cîapp!j vertegeDwooraig|&. In uiijn oog ru iu dat van soni^e anderen ook nog, vvbBjfi dat wel oj.j tegea eukele haleiijta aanvallon van nen Lso vau don Miasoeii, of ut» Leoûoe Ducatiiloa, om \a i een tius'j>) Monet xelf niet te epfeaen. Waaroin ia hei daa noodig vond eïen op dat katôlljkhfcidje van den man oie « rotmloos en bekiagec-s«vanrdig xaucisu t wee «.togleu in lit» l^i ug: te koman ? ei, tiat kocût omdjt in dan bataten tijd frans Vau Cf.u«eiajrt met mter en meer min-achUng don iug t o^egrt aan bat akst-ltjQ of ?aa bet ba;iis;e aat gii tiaoi iiLeitaLs al meer can eets, met sjo'u lanemeiid gebaar bt bt toege->choven.Oai op dat bankako, tuDjc.teii Ljo ta Leonee te zlttvîù, ûaarvoor bddaa^t hij u hartelijk. Lso Vau Puyfelde mager zioh tusjcaea aaamgeaoo-teu voolaa, Frana Van Ciu welaert aithaus alet. Ja he 1 ais al de Viaameche loiders mossten tjetten op us kiettkg! s, nia c!b2ûj etu* oader haar moeder?! ugalen hetft uitgebroaid, daa ,g 't ïiOgal isatuuriijk dat gij se niet ioudt in^etsn aauvalieu. £aar v,ij, we z-.utîtn vet gija mut aoo'a ifcidars ! Nu Uiogg.1 we zeggea dai het blad van Van Cauwelaert m (l a la Olsten tijd, ois atsedg ïueer eu mear bi.va!t. Ja iedei'o week icj*c-î\ v,*e Vrij Belyie mtt meer piealer. ledere weex, kltnkt da Btem vaa d^ opst.iierg en de mede^erkers, met / kracht eu meer fclem au ir;dere week ook vindt ia meer wecrtl -ak in ons i-lgen staoad. i)at wss ecist uat zeti merkv, aafvlig artikel van hraiis Van Csu-velaert O 'er het vredesvoor-Btel van deo Pc.us, dat àier gedeeltelijk aelfa in Ons Vaclerland ward overgedrukt. D^rca -.va-ïen but eLkels fiinka artikciea ovtr de taaltoc» standei! ia fett leger met h;,t geasesii'lidal dzar-bij; ae zoo fliak cigordachta eiudio over eea betere iadeeliag. la set hatsia nummfr dat mij toekwam, ia dat van 19 Oct. weer dat iiegei'-]* krachiig op] Btel : « Do tijdea mja tliy » waarvaa ik hoop dat de redaktie vau Ons VadcrlanU op de goede gedieate zai komeu a«t eveneeus over te druk-ken. Graag wilae is er ean eu auder ult over aemen, aoch ik zou hier ganseîi het artikel ïnoeten overtchrijïen. JNeen, Nand, datziju ge^n woordenvan iemand tlie tusschen twae stoelen sit; dat *ijn wçorden ■vaa iemand die van acitar op het schip staat en daar mot vaste laafe<i het roar vsst hsudt. Als wij hier dat ariikel aankalec, dan is het aiet om hem tegen uw hsteliji iieidje ta verdadigtn — dat is zaifs niet noodig, maar wel om hem toe te roapeu : — Vooruit I die ricfelh g houden 1 Dat is de ■rechte koers en soolang gij diarichting uitvaart dan volgea wij u ailen met hart en ïiel. Ei de ôanvallea van Nand mogen u aen waarborg aija voor den rechten Weg. Hoo meor die seaoldî, Uiet des te meer vertrouwen ïu'lea wij u çolgea. 't Is ma^r als hij wepr, met inaempjûd gfibaar, ïiin bankske aanbiedeiî moest an u htt Hefeltjke raorfeaftld vau ?(>- nieuwen vriend L o Van Puyalde voarspiogtlea moest, dat \^ii n het I enn Ion aan hat waakelen en het twijfelen zou-den gaan bd Voor Naad z-'if, toowoi;ah vcor al ïijfi vrlen-e- don van s'a Lîo's banksken, heb ii eanengeaden b- raad. i- — Zie Naa i, doat eaia ne kwr -wat spaeksal d, aaii u ,oa viog-ir ea steak hem dan omhoog in is- de lueht, om te voeîëa van Waar do wind*komt. ca Daa^uldo dirakt vowlen dat er daar een ferma, |<a f.inko b.-ies ovsteaut uit dea Vljamschen hoek. is- Niet alieea hier en gin der, bij sollaten ea bij st vlucatalingeo, maar oois ult het fusette !aad, overal waar de Vlasmsche tonge klinkt. n- Esrgistaren nog kreeg een mijner vricuden oz eeabriif vaa lijn aeef u l Aiafi«érpeo: dat v.as d- psij jongea die voor den coricg nooit asn m Vlaamecha baweglng had gedaaa. Maar de laster-11- lijke aasvallan van een hoopje fraasiiljous oie. at iulst eeiljk xNand ea ï.ijn'kor:iUlten zicà achtar 5n ds Union Saerèe verstopt hebbea om de Vlamia-gen, dia aaa het froat staan la dea rug te se flétan, g-elljk hier ter piaata zelf Ranaai Di Rudder ls bat onlanfcs nog zoo kernïchiig zegde, btbben e- bij dian jongen het Vlaainsch be*ustzljn! wakkor gF8chud. Als slnds maaaden komt er van hem JQ nnei incer over ui ma TOBnjtr. « ,1. V!aïm=cha iaak gait feler met reueentearaden S8 vooruit. » 3p Ea 1j dlea beiaf vau eergisteraji, op U Sapt. ar uit Aotwerpen verstuurd, lees^ik : is « Dj totsianf1 wordt hier zear hachelijk voor u- wït hat etaa beirtft. Dj Visamscîia zaak inte' gendae1 scisiUort ea ddt doet veel Jijdan ^ergetaa ». U.03 is't glnder onder de militairen ? Zijb *e no? al flamingant ? » at Jongea, îongen, dat ik u zeggen mockt wat i- mij op 't hart^ lijt ! Wat sou het u giadar e. c-rider de Duilscha verdrukkitg en door dea bongersoood bsdreigd, toch een opwekking we- >u zon, te weten dat het hsrte van ors jongecs rfl hier nog voor de^elfde idealen klopt 1 ■u Is dat au een toîval aat i«, eonige dagen ge-u. Isieu, la de Slem uit Belgie het yçlgende ni'Uws >k ult het vaieHaud aantrtf; twee kiokken dus, to msir altijJ daaîelfden kiaak : .a « Dj taaik«cstie, gciijk qlieaadsre vraa'jstuk-Bt kan heeft een enormen eprong. gedaaa la oor-lugslijj gaaa da progfâmmas eea saoilen gang. at su ta rageliag dtr Viaam- 1» se'&e » wc*tio is aigeaeane eisoh. E su vlasmsch-gaïlndsjiid souder eea steillg programma, met jd eovouTig oppositia tegen activisme, 7.0U aiet q. dan miiistan aaaliaog viudan. « ia El fclsr ia « 0 s Vaderland » salra fait er in gsen week voorl>U dat ■wij, onder het niau - a uit e- bet btzÂte iand, ul^t ééa oî meer bria^ea aan-trelfan. dia aslaa aU aen jaiehtooa ïijn emiat ce gieder het Vlsamâùij b-ivvustïija wakktr wordt? 30 — Nmd, Naod^vrel'ie lu ult welken hoek o- de *iiid komt ? ^ il. Bij ait iu den V.aamschen boak, jonsan, ea 3n ledereu dag wordl iiij gewekliger, tôt aij u eln-Br deliit gedaest rond da ooran &?ti liuiten. l8 G. zi.t fc'lj wel geif oîea, als je dtnkt riat de yi Vlamiagen naar 't f uitje van uw dil Lio's (Léo t;t vaa da?.i Slissoery, die va-i Pu y.vide en L o. ce-koû DJO -tiiloiij ga^a lui&teraa, om bua gav,'et~ jU Ugds e.sc^aa ia sb.ap ta laten sussan. sr Tusschen t»vi.« stoulen ia ?... ■ij Zie Nand, a s mljua Consor soo ne goeia jongen ia niet v. as be eu i ^ alel wigt hoovteî hertpiju htt ^ heicdjet, iederen ^e«r als hij »at vau mijn ^ prora wagknippen mott, daa soude ao^j- Wat j. aad rs a-.:oraa. el r. in a- C® r- « D i vv-aUrea vau Usn 2.eildôu sirooiu, zoo m sUat er in dat zelfda huMenmanifest vaa do studtnten aan Van C^uwelatrt, kunaen wtl, la vocr dea oprijzenden roisbank, scheuread in p] t<veà spliis-îP, deca aa eea eieda ia vets;hi;laa- jp da b )d<lln>? ta hebbea voortgevlooid, stroorcen ào sa daa ook *veer sàmen in ééaea voil=u ïlaed » k- Ja, dî-ir is geen enkelo Vlamir.g, ceen enkel er oprccbta Vlaming tea minsta, dia Liât uit gan- el gcker harte we^scht dat het éé jmsal zoo moge Kijn, Da leidets, dia i'i tii^eawaam of bllnden id hoo?moe^, niet zoudan iulsteren n»ar die drin- îa gtnde bede om eeadracht, souden hua popula jn ritelt ï.iea vais aeiten, lt;k gaeeuw voor de zon. ,1s Kaar gij, Nand, go eau daar eetzaam de msat et mogen s'aan, boven da drle orkest stoeltjfs, L-n met drie Loo's daarop die al even eeazaam op m hua s' i!le dwar^llult fpeien. PFRTiNAX. de Leis den volganden Clatma film XIV : « Ea irt cog nie k'oiileut !.. » de Llggan verder seraaii voor da volgeade films : ;ja « Haait geea cû '/ boc-ien uit de gracbt » ; 1>, « Blommekens uit onzen Leoa ïijaen bof » ; ,n. « soep mee baîkkers » ; « Pailieter » ea«. eas. UIT HET BEZETTE LAND ■SoldaLeu, zoo gij nuaws ontvnnpet uit uw1 slroet zondl bot aai « Ons Vaderlaiid « Met zai door uwe vricsudeflt met genoegen g-el .ssoa wordeu. Eoeselae'e GalukMg is Roeaa'a ra ontuimi. 't 'v'as een ellandiy la^ea vor-r de burgar gewordea. Men sliep ia do koldarSs vooral di van f brleken en brcuwerijen irokkea steeds v ?i slaapgaste». Oserai door Vlaamich 3-1 fë iija eu de. ba woaers vcrspreld. Zoo veràmea wij dat er weer 1 600 t.urgers vaa R lesnaero te b lan aan da Nathe, en ook vaal in do oq^aving vaa Gheal aaEgekomon zija. Bij 't gjsH'u vao deva;jall^s beroof-ie vluchtëlicgen, vaa' bleeke kiaderen, Kiekeliike grljaiards, vaa die doieudea wier stad l!gl te starven, Werd da bevoiking der Kempea door dlep medelijden getrofi'm en ia (Cjta uaagtenliefde oeeit se het weiclge met haar gasten. Dat itoessalaere voor de Dultschers ook gfi vaarlijk is, b iwijst het feit, dat er sedert eeuigen tijd gt-en gcoadon meer fc^bracbt woràeu Data «aaa i u vooral aaar lsaghem. Roasalaera heeft ectiter we: zijn versonrilï-i*jk ajHi^aa ire ei- lends dler gekwetstea geaad en het kerkhof aaa de Gï'oa%_stfsat kroeg eea" onuottandë uUge- strektheil. Em &root moautneut is tr voor de gesntu/tldea opgericat ea oe wei onderhou ien graven sijn met zerken en krui3e getooid. DocSs ook veel burgera rusicn er, want vooral onder da verdraveneu vaa gettiste-rde d-rpan, die zooiacg la Roeselaere vtrtotfaea, vond de dood eau rijktn buit. Nu Rjeasteare ielbestookt wordt, is Isagbem voor de ûaisschers ean piaats vaa veel ge-vlcat g8*orden. Het lijjt ruim een uur gaaas vaa da stad, docîi vtrder vaa het froi.t, aaa cei spoor-weg naar Kortrijk en 't kaaaal aaar-ne Luic. De verlustigrîe makkers van de Genie Een niaand of vier geleden, kwamen we op eene hoeve sehuilen, ze lag cloor-vuil, het eerste dat we, naar oude ge-woonte, aanvatten moesten, was eene kui sching. Daaraa begonneu wij ons in te richten, lijk een genieman er naar lust. De eene lia de andere timnierde ' zich een bed, natuurlijk die minst schrik }iad van een voetbrugske door te kappen had ook het mooiste bed, anderen tim-nierden een tafel, eenstoel of een bank-je, en een eetkas, samen, opdat zè 's morgens nog brood zouden vinden, want er slapen daar vele soldaten en nog een ander familie nog meer te be-trouwen.'s Atiderendaags moehten wij al ,aan werken denken. Met jonge vreugde vat-ten we 't zware werk aan, want, gelijk ge wel weet, is de genie vriend van inu-ziek, ook weten we dat, wanneer we op 't werk komen zullen, we er muziek zul-len te hooren krijgen, ofwel voor ons, ofwel aehter ons, ofwel op zij ofwel boven en soms er wel eens tusschen ook. Immers wij zitten toch niet aitijd ach-teruit, we werken ook al eens tusschen de batterijen of aan de wegen of op de lijnen waar er nog nu en dan geschoten wordt, naar de kanonniers of naar de bevoorradingswagens. Enis er ailes eens stil, dan is 't een oorverdoovend schie-ten naar de vliegers. Zoodus ge ziet we zitten nooit zonder muziek, we hooren aitijd geschuifel langshier en langs daar en dikvvijls is 't nog rap te zijn om in een schuilplaats te recht te komen om van geen muzieknoten mede te deelen : dit zou immers door de te groote nabijr h«id ons oorvlies of andere deelen kun- Iseghem Van Iïfiijbcm gaaa detrof'pen nanr bat front -te t'oet of par sut-. Bij h°t atadje iiggen Iwe» klieKplt^iûen, waa"»au wij oiuwljis iazan i^ do t ffliiieele beric'ïtaa. Er wefden commun go-sorpea op Iaselœua-stîir ûa lâceham, bf-.t t-et éec. D,i vlisg j)» at bbau da»r hua kleiae veeht-fiîctiaçiea, waarmee ze iu do iucht de Bond-«enootea brstrijdfii. Ta Iaeghem kcm-a r<èd8 vaal gewouden aaa im maa aM er dan d^ iu si liasse -c loonea-ioa. E* ïijn tiidéfis 't laitste offmsief ds^en gaweest, waarop maa ougaveer 50 Duilschei3, m ds la^&retfau aiJaar fiêiv-ckea, ^rafwaarts voerde Niet aliaen teholêa ea gasticht-m, msar /.«ifs eau d,t ker'Uti is ioi lazart'. Ijfce.'icht. Maa begraaft de dood >n nïèestal met diiiëj in ooa geaf, ea s^da luàjv outDitfckt ua militaire ireUl'aiUlipk bij da liiksltieten. UjêTi is sfiapt man saosn a rie rnaan- •itsa iu de kelders, waar bsdJen staan of ma* trassaa iiggen. D=.ss plaitd ia eus nog bevoikt, ;l aUii eau aa^tal f-.mliies vt>firokkeB% vvi ,c wo-niagea door d&"i)ait6cha!s ia beslag werdea geaoaitn D=t werkdwang s er aigameer. Zoo ■iija ar ta laegaam bak&erijeu voor het iager iugerlcbt ia eea gr aote febtiek. Vroeger werk-wu daar uitsluitaLd saldaten, masr t-u ïija het burgers dia er 't brood voor 't ieger moeten berUdan. Wla t.iet werken wll wordt uitgahoa-gërd. Vlucbt eeit ontvoerde vaa sijn arbaid wae, daa wordt da j>ui.Eche familie veiâutwoor-vielijk gestaid. nen selieuren. Daar wij nu allengskens aan oud en versleten komen en bijna op ons werk niet meer gerakeii van kbare flauwte, dan zouden ze ons nog dwingen te loopen ! ls 't muziek dan eens afgc-loopen, dan roept onze knappe Pier, « allo, jongens wij gaan herbeginnen. » Bij het werken dan, begint de eene de andere uit te laclien om uit le maken wîe er 't rapst gedanst heeft, natuurlijk is er geen enkel die zeggen zal*lat hij geloopen heeft. Eindelijk als 't uur van uitscheiden daar is, staan ze uit te zien naar een auto of een wagen om het toch niet te voet te moeten afstappen want ge weet wel de genie engaat niet gaarne te voet. Komen we dan in het kantonne-ment aan dan is de vreugde weer al voorbij. 't Eerste dat we aan de kamer-wachter vragen is of er geen brief ùf zes is voor ons, heeft hij dan neen gezegd, dan hoort men vloeken en sakkeren dat ons lief zeker op onsnielmeer denkt, dan roepen de mannen « die naar U sehrijft, die kunnen naar mij geld sturen » en we stellen ons dan te vreden met de ge-dachte dat de dag van morgen ons wel wat meer nieuws zal meebrengen. Dan voor het ovejschot van den dag, verspilt de eene zijn tijd met kaart spelen, een andere met ringen vijlen, een derde weer met wat anders, tôt eindelijk de langgewensehte avond komt en het tijd wordt om in zijn tram te gaan liggen om 's anderendaags met nieuwen moed den dag te beginnen. Van vier geniemannen, D. 113. " ftlIJH VLAANDEREN HÛE UNG NOG " VaderUadiche melodij van C. HODISTER en E. MARTONY Te bevragen C. HODISTER, A 323, B. L ,lr|,nn1r"CM"1 mm" -rr-wrf**'-m-„- ~ - — INSCHRDVINGSKAÂRT — - , . , . ( steun te verleenen aan Ondergeteekende wenscht ^ ^ (e sohrijven op « YZERBLOEIREN » tweemaandelijksche tijdschrift, gewijd aan Vlaamsche Kunst en Letteren in 't lager, waarvoor u. per zelfde post Mandant ontvangt. • Naam Adres Handteeken, * OPZOEKINGSDIENST / , . : . 1 s; —n -i, - *t—'iii s îiiiiïri'SiWi j^—fi irmàt Juks b- Fîr ijna O 131, 5 corap • raagr n^ar Chadas oinay v ,o Geut, vioe. cr cb utff ur 1 D. A. , Joseph L' .s van Ooutieh, O 131, 5 comp vrdligtnaar zija s buonhrofder Emiel Kolleu-■}1 berg, waarsch. de mil. beanb. te Euof Baur-e bourg. Armand Appeltbaa.s, O 248, 1 comp. vraagt na.-.r Emiel vandei'nmissen vaa Grazen (Bra-*•' b nt) a itoroerder in 't leger. De lt-escbhùuwv r I ie.-rp, D 15,1 co ^p. vr^f* i ! a - r G-iill. Da Buci v u.gar bj b t8 lin1., reg. 3" en naar ïijna vro i v Ho tentia Dubois, baidaa a an tiourg-Leopold 3, - - : - J.tn -Pasterel, D 44. 1 g r. 3 batt vra^gt naar ar de gebraeders Fr<ms en Leopold Cou-é van t. iîecbdle i om han niau fvs medd te daelen van in kimna familie. , A la ELeulenfiara aijn vri.-jn Itdijlc varEooht n- uun adres te «tu^en a,n Aadré Moeraian brau-ia* 'ardier C i'4i, 5 comp. Lt, 0- ~ sa ',-ae^^eus. Vorp.iraal M.iM Le H tyre vraagï j0 naar Allons Groota, rt, va i fijrnegheua. k- So.date'i van Hard rsam bij-Astlst zandt u<v et dr, s aaa Benoit 0;N>ysi 0 2/3. 81 cainp, en - — — n- Maurice Man, C 202, 2 b tt. M,V,D. Traagt ,(<j naar ziju ouders vau Staden. Emi d OeSm -tC283, 3 comp, Traagt naîr Polyd or Da Saiet, 14 linie. — Louis Vauda b -rght, i) 00, 5 e >tnp. vraaif as u&ur l'bi.i.) \ ndeno o-k bij 'd lagar. l'g * Va'idopwaoren O 29'. 8 t'O.up. vra«g*t uaar ^ H. gobert Goewy van uhistei. ' Bii yn Heari, 1 èarabia. 1 bat. vr.^agt n.ia^ Àlbrrt GauscîfUrtii vroeger clairoa 1 linio. ie m ^ . "~ ik Lou;'iCk îvniei, D (S, 2 comp. vria^t Uutt-ds vau Uerlae're. Darne-, D'225, 1 corap. *raagt aair Eruest 'Il ut Wauters Eichel, O I U Ï.S. vraagt naar Jaa Vaijdenbraiiden van Vilvoorde. al De eold teu van Le ie-b j-Aalst ùjn versocht ir- hua <ire-i te sturen aan Joseph Ciibckspoor û es .H, 3 comp. at J. Vaude Rjrnck, sarg. D 248. 2 oomp. vrgt nair Edin. Oo-eiaans om kem nieu vs m dé ta dee eu vao huis. ' -e Jaiiss- ns Gusta.if. D 73, vraagt naar Juliaa Zi L t-phs van Oostande- ?.lj René De île cq vau Nbîare b, Dclgiscb li oû 1 Eruis, Virvai-K-i es, vr^.-gt inlichtiugen over cn iijna broeders. de de . , Ona les Gy-sens C v7o, 9 comp vraiigt naar 3e1 Beuoit >'al eboatvaa A«lst, voor medsdealiugea cn v.sn ïijue ouder». Charl. s De Wever, proj,6ct-urs G 181, 4 G.il. vr .a^t nj.ar Jan-Re .é Viaé van Ledeberg, vroeger bij het 2ô linie. S5 Amedée i an brpcht. brouwer, van B^esryodo il is veizocbt zijn adres t - laten kennen aan Laon Vercaaieren, G loi, 8 comp. mitr. ilv in Vandtn Bnlcke, G 400, 10 comp >rg» iiaarzijue zustars M^.rie en Mai-tba van West-lïoostbcke. •- M rguerite Dcsmedt vm Lerneghem, nu ta St-Yalery«ea-Gauï, vraagt naar de famiiie Jos. vaa Bellegiiein-Desmadt van Oudeubujg-bij-Gostend-,Fr ns Plas, korporaal,* O 184, 7 comp vraagt en naar Joseph Smeraldy vroeger sergeant 12 linie Jan llrnyl ints, D 248, 3 comp. vraagt het jaiat adres van Willem Junssens do geïende toOueelspelt-r der Vt>lii«scbou*barg van Ajit «verpen. waiiscbijalijk v( rblitvende in Enge» laud, werkend op een munitiefabriek. De Gérant A.TEMPERE, 17, rue de Vie,Calais ««WKaiwi'v-f««- r, -, -i-r-TT r iTi-Mnin'iii " ■ V *— — ■' ' 1 ■ ■ "■ .. 55 lengelwerk un ORS VADIRLAHD DE BURGEMEESTER VAN LUIK <3Mr HIMDRIk OOM0OIK9sei \ IX Mijuheer Laruelle schudde het hoofd ea scheea verrast door dea doffea, «iaderendea tooa van Daaiëis s le m m o Hij zeide overwegeade, als gprak hij tôt tich ici 'en : « Ja ? Is het îooverre ? Ik hadde het moetea voorzlea, ma r de politieke bezorgabeden, de meaigdlldige plichten van mijn ambtlatea mij, eilaas, dea tijd niet om over mija eigen huis** gezia te wakea. Ik vermoedde wel, mlja mon, «lat er eene ïekere aeiging des hartea tusschen u ea ( e jotgste juffer vaa Warfuiée wzs ont-staaa ; eveawel vas ik eeavoudig en vertrou-wead genoeg om te denken, dat eea stil gevoel, op dankbaarheid en op «ekare overeerstemming vaa iaborst berurfeiid, nimmer zulke, hoog-inotdige, lulke gevaarlijke wenschea in u xou hebbeu opgewekt Ik denk het nog. Gij hebt een tfoed ha<t ea eenen redelijken geest. Na de »a»k onderzocht ea overwogen t - . —- bebben, auît gij vveillcht afz-iaa vaa iets, dat voor u eene bittere bron vaa onttooverlDg ea voor mij vaa vercederiag kaa wordoa. » * Hoop het nlct, vader, icide Daniel op traa-rigea tooa. * Mtja gaasche leven ia daar om te getuigen van den eeibied, die?), mija oaa«.baar hart u heeft toegewijd ; nu, nu kaa ik echter uwea raad niet gehooriamaa. Weigeri gij mij heden bet geluk, dat ik van u'»e liafde afsmeek, ioo ïal ik mij caderwerpen, ja ; maar gij suit mij veroordeeld hebbea tôt eeuwige wanhoep ea eeuwige gmart. * « Aca, mijn lleve Daalël, gij neemt de zaak te erast'g op, » bemerUe de burgemeester met • gcedbûid. « Ken spreekt immer soo, wanaeer men ia set kart getroffen is ; maar hoe diep sulks wonde ook sii, tijd ea reds geaeïea ze o&feilbaar. » « Wasrom, vader, u zoo ga7oelloos ea zoo oameedoogsnd getoond ? Het is u aiet natuurlijk 0, wlst gij, hoe uwe ongeloovigheid mij doet lijdea 1 Beschuidig mij vaa dwaling, vaa vermetelheid eakoogmoed ; maar twijfel tiet aaa de diepte, aan de macfct van mija geveel ! lit, ongeiukkige, dia gisterea nog troost en moed vond ia de overtuigiag, dat de keus mijas harten u xou veiblijden. * «Mij sou verblijden ? * herhaslde ds burge-meester verwoaderd. « Ja, vader ; hebt gij aiet, sedert de komst van dea graaf van Warfuzéa in deze stad, hoa-derdmaal la mijne tegenwoordtgheid met uit- ■— i buadijpn 3ol over Glira van Wariaïé3 gjspro-ken ?I3we bavvoaderiag uitgedrukt voor hare xoete weienstrekken, hare lieftalllg'ieid, hsraa eer.voud en dst lets, dat was ais een wasem, die opwslmde uit hare ïulvere, cagelachtlga zlel, ie;s oauitsprekelijks, dat eikeea aaatrok ea tôt sameaneiging stemda, als oefsade iij, zonder het te weten, eena gahaimîiaaige toover^racht rondom zich uit ?Eet zija uwe eigece wooiden vader 1 Eu indiea gij, de bejaarde man, overhst met zorgea en met arbeid, niet ongevoelig koadt blijvea voor ïoovele zjete bekcorl'jk-hedec, hoe zou ik, joeg als zij, daa ^atsnapt glja aan die oawaerstaanbare tooverkracht ? » x Gij sljt welsprakead, Daaië- I » mompedde da burgemeester verlegea. « Ha, zeker, indiea hier goede redeiiea btfctondea om de stem des hartea ta versmacbtea, ik zou Go i tag^pon, omdat Hij mijnea eeaigea zoon zulkea /uiveren ea bemincenden engel tôt lavecs^esellin sou bestemd hebbea. Dââr ligt de hinderpsal aiet. Zij is van edeien, doorluebtigen bloedde ; wij zijn slecfcts burgers.... » « Maar dit is geea letsel, vader, » visl de joa-galiag hem ia de rede. « Ik self feeb het lang geloofd en oDîeglijk er door geleden. IJdel wis aochtans mijae vrees. Clara geeft daarop aiet de mlnste acht. Iategendeel, zij smeekt naar eea stil en aederig levea. » « Ja, Clara ; het i3 mogelijk ; de liefdô is bUad. Wt maa ; aiasr haar varier, Daniel, 2al hli het oaderscheid vergetea 1 » s Bi, hij za' met vrcugda slj-.e toastammieg gevea ! j bavtstigde de jongeling. « Gij gelooft bel,' miju zion ? » « Ziat meaniet dlkwijljn iulke huwelijkea ia Luik. vsder ? » « La Luik, ja : vaa*ege dea ech4 Lulkechea adel ; maar de graaf van Y7Erfuzée boort toe aaa eea ander slag vaa edellieden. Hij heeft schier zija gantcïe leven aan het hof vaa vor-stea en koningea doorgebraefet ; zija huis is do'or het bloed aaa da doorluchtigete stammea der Naderlaadea verbondan. Ik bea zeker, dat het hem cisp zA fipijtsn, mij ta uioetea hoonen door de verwerping vaa zuik vôorstel ; — de wereld ziet het met recht als oenea hooa aan ! — maar wat kaa bij er aan doea, iadien de eerbied voor si j nen naani en de gewiese tegen-staad ven sijne gaasche maagschsp hem er toe dwingen ? » «.Oatmoedig mij zoo wrealtlljkniet, vader! » zucîstte Daniel verschrikt. « Eij is uw vriecd, gij habt hem de ga^ichtigste dieasten bewezen. Hij salzicii hsrianeren, datik mija bloed heb gestort, om hem uit de hscdea der Spanjaards te veriossen.... » « Hem zijae toestemming als eene betaliag dezer diensten vragea î Dit nimmer, D niël I » « Maar, vader, de graaf, «an iljuea kaat heeft de stad Luik voor cenen dreiganden ondergang behoed en de oatwarpan varijdeld van snoode lleden, die op uw leven wildan toflegeen. Er is dus niats meer tusschen u beiden te betalea. U va welerîij isaha vriaadschap allsen xal aile belelsal uit dea weg raimea. » Mijnheer Laruelle schudde het hoofd met eeae uitdrukking vaa verdriet. « Kom, vadar, wee» edalmoadig .' » bad de jongeling. « S'.a mij het geluk toe, dat ik vaa uwe goadaeid afomeek ; voor die opperste wcidaad zsl ik u xegenea tôt mijnen laatstso snlk. » Eja dof gemor rolda van des burgeme&teri lippea. Hij worstaldo zlchtbaar tegea geheime overwegingen, dia hem pbalijk ontitalden. Na eeae wijl tea gronde te hebbea gestaard, zeide hij metscherpen nadruk : « Da graaf zal wei»?eren,... hij kan welgeren. Begrijpt gij dit, mijn sooa ? Ziet gij uwen vader, het hoofl vaa het vrije Luiksche volk, voor eeaen hooggeborearedelmaa eeae vrees-ac'stige bede stamclea ? Hoort gij. hoe men hem zegt cf laat verstaan, dat zljae vraag oaaanne-melijk is, omdat zijae ouders kooplieden waren en hat slecnts burgorbloed is, dat door zljre aderea vloeit ? » c 0, gij zijt al te aederlg, vader, ea gij mis-kent use eigene waarde, » viel Danlëi in. « De burgemeester van Luik, die niet alleen door riaders, maar door vorsten en koningen wordt gcëarbiedigd en gevleid 1 » (Wordt vtrvoift.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes