Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

497 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Juin. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 26 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2xz2p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ise FiCKTERS : J. Baickela r.dt tn A. Temper� ii, tl] wer- Chevincourt hemont en Bbben het krtjgsge h front trulians fia- is wij een >te van reg Was steeds troostrijk voor vlaam- e katkclieken, te rien hoe de gan- e vlaamsche pers den H. Vader ter Ie stond tijdens deze oorlogsperiode dewelke Hij zoo vaak en zoo roeke- erd tegengesproken. (Vaar anderen uit zoogezegde Vader- oos eerigi dsliefde lasterden of weemoedig de loaders optrokken, dur stonden wij Isvast rond den H. Stoel often* min- wij tzwegen wel, overtuigd dat de v.u klaarheid zouden brengen en waarheid steeds zegepraalt. )it zou gebeuren al moesten 't de laien uitbrengen eweren op aan rabi a.inen ver werkdadig 5S3R ten 'ft'. ran verledei nval ten Z soldaten ei ruit. a*>gew.f� j maak n buik �'� jn wij me chut, de Marn stelling Finland uringen va koningdo 'een twjjf c ir, vijfde chtand e Radio} lido in LE B ta komen ssnede mat tid hebben *�, 41a Bel- p 't oogen- en. Gellive : te zenden s BELIARB u Dock, Le en zal ver- Ni *\e C�t? \m Vierde Jaargang � Nummer 1106 PRIJS : 10 CENTIEMEN 2at�rda* 15 JunU91� -*. : Belgisch dagblad verschijnende ~�p -al- de dagen der week & pstel en Beheer : J. BAECKELANBT 91, rat Neuve, CALAIS lip INSCHRIJVHVGEIV t : maand Belgi�i.-75 Frankrijk 2.35 Engeland Holland 3.50 v trimester � S.OO � 6.50 � �O.OO RECHT DttOR, VRtf EN VRANK VO�R G09 EN V0LK EN LAND REDACTICSTURKEN, NIEUWS TE ZENDEN RUE NEUVE, �� EN RUE CHANTILLV, 7�, CALAI� OS I=�^lXJS ***f3S7! 8 regels censuur i Pausen eerste zegen was voor Bel- de schennis onzer onafha�-keiyk- ch fror. d heeft Hij meermalen en openbaar _ chandvlekt ; zoo Hij in den begipne au-TnJerr; M was iDgeiicht 0Ter duitsche gru en in B ilgie en dergelijken, 5 regels censuur Rome, bij Zijne Heiligheid op verhoor komt lijk aan omen grooten Kardinaal toont Hij steeds rij ae teederste gene- genheid en wanneer men het geluk .heeft Hem te zien dan raadt men dien last die onzichtbaar op zijne afgematte schouders rust en men denkt onwille- keurig aan e�n Vader die lijdt om 't lij- den zijner geteisterde kinderen. Een jongste blijk van voorliefde gaf ons Paus Benediktus tan gevolge der kinderlijke genegenheid hem toege- dragen door een van Vlaanderen's schoonste telgen, die^vlaamschen een- voud paart met zijne grondige geleerd- heid. Mgr dom Laurent Janssens O. S. B., secretatis derBijbelscheGom- missie, komt het 7e boekdeel uit te geven zijner bekende Dogmatiek en droeg het op aao den Paus. Niet alleen met de toelating maar met de volle goedkeuring van Zijne Heiligheid, zal op de eerste bla3zijde prijken : Benedicto XV', catholici Belgarum regni tutori fidissi&a, auctor IXSCHRMVIVGKIV VCOR SOLDATEN Por week V9 dagen) 0 " ��nvm, u�a . . , . sheidlHnervredesno{avanAngus-lvau:^?nn? g f f"*? T* im hoeven wij niet te pWhn : !lltlZT � D �adef l ***' b deden Wilson en Lloyd Geoi�. J Jlf^T�T � ~J' *" hUl" �le ���den geleden en �Ik. doe� I CS' rf ^ ? T ""? ifd een Vlaming ten opzichte van den laarder nog zou ons dePausto^'fi uw ministerie niet zou aandurven. De Vlaamsche kwestie bleef dus gesteld. Wil nu de meerderheid der minis- ters van geen cfficieele commissie, welt-u dat ze het openlijk zegge. Zij neme de verantwoordelijkbeid. Ziedaar, Heer hoofdopstflier in 't kort wat ik te zeggen heb. Het incident geeft me de gelegenheid om mij a meening te laten kennen. Ik dank u Lij voorbaat voor de opname en bid u de verzekerl�g mijner h oogachtiDg te aanvaarden. A. VAN DE PERRE, volksvertegenwoordiger. Fransch leger, 10 Juni. Gansoh den nacht en den morgen duurde de strijd voort met de grootste razeraij. �';� Langs beide vleugels wordt de vijand in bedwang gehouden, niettegenstaande zijne onverpoosde aanvallen. Op den linkervleugel werd Goarcellea zes maal ingenomen en weer veroverd. Op den rechtervleugel hield Pi�mont langen tijd de Duitsche aanvallen tegen en de berg Renaud ten Z.-W. van J�fayon bleef steeds in ojs bezit.. la het midden gelukte de vijand ver- der d�or te dringen tot Ribccourt. Geen verrassing ditmaal Het gevecht is alierbloedigst. Fran- schea en Duitschers leverden lijfge- vechtdHi -om de puinen van elk gehucht, van iedere pachthoeve. De Duitsche verliezen moeten zeer groot zijn. Ditmaal was er geene verrassing. De Duitsche troepen wsren verzameld ge- worden onder 't geschut onzer batterij- en, die het Duitsche achterJrjpr.t onop- houdend beschoten de-drie dagen dia den aanval voorafgiajren. De vijandelij- ke troenen waren de 36 laatste ureu aan het geschut van kanoas en machine- geweeren blootgesteld Al da krijgsge- vangenen verzlaren eensluidend dat zij groote verliezen ondergingen. Da vij�nd ha�ft 18 tot 20 Iegerafdee- lingen in den strijd, elke afdoe�ing staat voor een front van 2 km. Acht>r dit froctzijade vervangtroeptn die" reeds de zwaar beproefde afdeelingen aflos* ten. Sistere gevechten in 't zicht De vijand moet de voorbereiding van onzen tegenaanval gekend hebben en door de werkdadigheid van onze vlie- ger* gewetan nebben dat wij hem ver- wachtten. Hij zal er zich aan verwacht hebben dat hier allerhardnekkigste gevechten zouden geleverd' worden en dat de ver- liezen zouden groot zijn, hetgeen hem zal genooizaken zijne reserven zonder rekenen in den strijd te zenden, indien hij de zege wil bekomen. Dit gevecht kan langdurig en-wanhopig wezen. De vijand, in plaats van zegevierend vooruit te snellen, zooals bij de eerste dagen van het gevecht aan de Aisne, gaat nu traag en moeilijk vooruit, en betaalt duur eiken meter gronds dien hij wint. De aanval zal wanhopig voortgezet wordeis Men mag zich eraan verwachten dat da tegenwoordige strijd niet alleen he- vig,, maar zelf3 wanhopig zal zijn. Tot hiertoe heeft de vijaud slechts begonnen de hoogten t > varoveren die de grootste verdedigirgsstellingen uit maken der Fransehen. Indien da Duit- schers erin gelukken vooruit te gaan in de vallei der Mate, dit zal een " voortee- ken gijn van den verplichten aftocht der Franschen in den vooruitsprong naar Noyoa toe, maar dit zou geene erga ge- volgen hebben- De weg na tr P-rijs is daar af gedamd door het bosch van Compi�gne en door de bosschen die samensmelten te Seniis. M-ar de vraag is te weten of de Duit- scbvritullCB kunnen voortgaan hunne mannc-u zoo kwistig in den vuurkoik te blijv n zouden, of zij genoegzame ver vervaagtroepen zullen hebben omde ge- vallen strijders door nieuwe soldaten te doen opvolgen. Ti�a andere, indien het da Franschen lukt vroag of laat de verwoede kracht- inspanoinniag der Duitschers ta breken zou dit voor hen een zwatfy'tegenslag kunnen medebrengen. Aan den[rechtervleugel in de richting vanjEstr�a-JSt Denis bekwam de vijand geen de minste vooruitgang. Courcelles en Le Ployon blijven steeds in enze handea. en tusschen M�ry en Vig ; e mont werd de vijand op verschei- dene plaatsen achteralt gedreven op de stellingen die hij verladea^naoht bezette. J Onder dejvoornaamste ^kr�jgsverrlch- tingen binst den nacht moet de prach- tige tegenaanval genoemd worden van da Afrikaansohe inbooilingen, geholpen door tanks, hetgeen ons toeliet de Porte pachthoeve te heroveren op een hoogte van 120 m tan. W. van de baan #om- pi�gne, alsmede de hoogten ten N. van de baan en in de vnabijb�id der hoeve Loge 3. Stil gehouden'en zelf achteruit gedre- ven langs den rechterkant en In het midden hebben de Duitschers versche troepen ia 't gevecht gebracht aan hun linkervleugel en bereikten de Oise. De streek is daar bezet met beboornde heu- vels, tusschen wdke diepe valleien loo- pen, en leent zich wonderwel tot de Duitsche methode van door te kruipen in kleine groepen. Onze troapen die stand houden in de smalle strook tusschen de vooruitgaan- de Dultscha lijn en de, Oise, zonder bruggen achter a�qh, loopan gevaar af- gesneden te worden door d�n vijande- 'ijken optocht naar den oever ten Z. via onze troepen,- en daarom worden des-e�aatsts trapsgewijze over den livier taruggotrofckeoi Be vijand die hen ach- t-rt�lgt, i al zich in een open \allei bevinden onde� vuur onzer kanonnen ea onze machiengtwrrea. Sedert eenigen tijd worden al de Vlaamsche bijdragen in � Ons Vader- land � totaal of bijna totaal gecensu- reerd. Hel is wrevelig' zoo opeens in ongunst te komen bij die he�ren van Kales. Se- dert wanneer hebben ze dan de strenge standregel genomen tegenover de uiting van ons vrij gedacht P Ofwerd die streng� heid hun op gelegd-? � Bij het onstaan van den nte�w.en' mi- nisterraad durven wij ons vrffelijk 'riefo*> ten tot den heer Coorelfian, en hem eer- biedig wat meer vrijheid afvragen v�ar onze Vlaamsche Pers ! Wij hebben de volledige overtuiging, dat onze gerechtige aanvraag onmidde- lijk zal aanhoord worden. Kapitein G. R. Vil. Al de Vijandelijke strijd- machten in 't gevecht Oe Duitschers hope , eene overwinning op hst el�de der maand Hat is klaar dat de Doifechers een beslissend einde'verwachten aan den strijd waar zij zonder omzien de eene aideeling na da andere slachtofferen. �Alde^ strijdmachten der Duitschers zijn in 't gevecht gebracht op dit uitar- at&oogenblik en zij hop an den oorlog in hun voordeel te eindigen voor het einde dezar maand, 't Was ook mogelijk dat zij, 'gesteuad door een seeaanval een nienwe krachtinspanning beproef- den op het Engelsch front. Maartij zullen niet beletten,niettegen- staande hunne hopelooze stomloopec dat de Amerikanen met steeds sterkere' krachten, met steeds grooter geestdrift in het gevecht komen ; terwijl o ze taak klaar en duidelijk voorgelegd wordt in dsza woorlen ; Stand houden, niette- gv>tstaande alles, stand houden. Aan de Somme Oe Australiens rukken vooruil op een firo�t van Z Kon. en half Luchtaanvallen boven Belgi� 10 aanvallen van 6 tot 10 Juni Londen, H Juni. De Engelsche admiraliteit bericht dat tien beschietingen plaats grepen in Bel- gi� tusschen den 6 den 10 juni. Werden beschoten : Thorhout, de sluizen te Zeebrugge, de werkhuizen van La Brugeoise, de dokken te Brugge, de vlieepleinen te Gistel, Marialtar, St- Denis-Westrem en Oostacker. Veertien ton bommen werden gewor- pen ; verscheidene branden werden be- statigd. De dokken te Brugge, h�t vlieg* plein te Marialtar, St-Denis-Westrem werden getroffen en zelfs Zeebrugg*. Verscheidene malen werden de En- gelsche vliegers die op verkenning uit- vaarden door Duitsche smaldeelen aan- gevallen. Het stuur van een Engelsch vliegtuig werd verbrijzeld door een kogel en de vliegers waren verplicht to dalen. Zij werden opgenomen door een ander wa- tervliegtuig dat uitgezonden werd om 't eerste op te zoeken. Een ander vliegtuig werd door de vij- andelijke machinegewefren boven zee neergeschoten. De bemanring werdf door een oorlogschip gered. Zeven maal op twee weken hebhen de Duitschers hospi- talen beschoten de vrijheid willes schenken, die zij veroveren konden, ofwel zij die strijden om anderen het �lav�njuk op te leggen dat zij zelf genoodzaakt waren tedragen. Wij hebben sedert vier jaar onder- vonden wat het beduidt te leven onder dwingelandij. Ook met groote belang- stelling volgen wij de krachtinspanning der volkeren om hunne nationale een-r heid te bekomen, om in een land Al deze te vti'senigen wier geschiedkundige verzuchtingen en gemeenschappelijke belangen het. r acht ge van samen tsleven. itschland zou de opening der Schelde eischen Londen,11 Juui. De berichtgever dar � Daily Express � seint : Ik verneem van hoogst vertrouwbare bron, dat een der eerste Duitsche be- stierders in Belgi�, sprekende lot een z�kfer aantal onzijdige diplomaten, te Brussel verleden week gezegd heeft : Wij moeten bekennen dat Zeebrugge en Oostende voor ons tijdelijk van wei- nig nut zuilenrijn voor den onderzee� schen oorlog. ZeebriTpga is van geener nut en Oostende is bijna ontoeganke- lijk." Maar de dag waarop Zeebrugge en Oostende volledig zullen afgesloten zijn� zullen wij de Schelde gebruiken alseee- basis voor onze duikbooten, walfhet ook moge koeten. Wij wetan dat de vrijheid van de Schelde nauwkeurig verbonden is aan de oneijdigheid van Holland, maar dit zou ons besluit niet be�nvloe- den. Indien wij beroofd worden van Oost- ende en Zeebrugge, dan moeten wij met Holland onderhandelen, ten einde de zaak van de Scheide in der minne op te lossen. Wij weten niet wat Holland zou antwoorden ; maar ware het eene weigering, wij zouden dien tegenstand van minderwaardig belang aanzien en de gevolgen ervan dragen. Wij kunnen niet voort zonder eene dulkbootenaanlegplaats zoo dicht mo- gelijk bij Engeland. Wij moeten er eene hebben, zelfs bijaldien een nieuwe vij- and zich bij de anderen aansloot. Gevaar van nieuwe Duitsche vooruitgang Farjis�h front, 12 Juni. GisU reran avond en dezen nacht heb- ben de Duitschers getracht batt voor uftgaag die zij in 't midden bewerkten, te verbrceden en beproefden vooruit te gaan aan beide vleugels en in het midden. Laat in den avond hebben de Austra- liens een plaatselijken aanval beproefd die met. groot welslagen beksoond werd. De lijn ten Z. van Morlancourt (t;n N. van de Somme) werd op e< ne lengte van twee Km. en half, omtrent'^OO m. voor- uit gebracht en 29� krijgsgevangenen werden genomen benevens 21 nt'achiec- gewerr.n en een loopgraven mortier. ->-, T�ji N -W. van Mor�aLceurt, ten Z. vande Searpe enten O. van het bosch Nieppe hebben wij verscheidene plaat- selijke aanvallen gedaan, verscheidene '"^gevangen genomen en twee ma- chiengewtr n�iuit gemaakt. jE^r anlsxi j is. �e veroordeelden der � Bonnet Eouge �. Herziening verworpen � Parijs, 11 Juni. De herzieningsraad heeft de verzen- rihig van de veroordeelden van de �Bon- net {touge� verwoipan. Londen, 11 Juni. M. Macphersen, tweede staatsgeheim- schrijver bij 't ministerie van oorlog, zegde dat een onlangs verschenen ver- slag van den opperbevelhebber beves- tigt dat de Engelsche hospitalen op 2 weken zeven maal beschoten werden. Er waren in 't geheel ,248 dooden en 693 gekwetsten, waaronder gedood : 11 officieren, 218 soldaten, 5 nursen, 8 Trouw in- en 6 maansnbedienden, en gekwetst : 18 officiera�, 634 soldaten, 11 eursen en 30 bedienden. X>-UitSClXlAXlCl. De propaganda dienst btt'-sk- Hst wsrk vtt.,tr�berg�r kingen m si Bolo - Zijne Pacha Belgische zending f e Home Rome, 11 Juni. De Belgische zending heeft aan de pers eene nota medegedeeld, waarin zij na hun voldoening te kennen gegeven te hebben over het onthaal, zegt : Wij kwamen naar Rome in naam van al de partijen bij da Belgische regeering vertegenwoordigd om onze vriendsc'iap te betuigen aan Italie en onzen onw&k- baren wil om de dwingelandij te weer- staan die ons allen bedreigt. Binst dezen"oorlog die Belgi� opge- drongen, werd, vervolgt dit land slec�ts Je-en doe!, en vraagt maar eene zaak. Het wil leven, het ware, waardige leven ; het leven van een vrij volk,dat ten volle zijne onafhankelijkheid bezit. Hadden wij het niet begrepen op het eersta uur, de bloedige les der geneur- I tenlssen zou het ons doen v rstaan heb- ben ; er kan maareen vrij B^igie ia Europa zijn, en een wereld verlost van de nachtmerrie der miiiitairerf. . Op dit uur wanneer de lotsbestem- ming der wereld op 't spel staat, is hst van allergrootst belang te weten wie da bovenhand sal krijgen ; dj die aan allen Berne, 12 Juni.' Da � Gazette van Keulen � schrijft nogmaals over de.verklaringen in den Reichstag afgelegd door den voorzitter van 't hu�eel der vreemdelingen betref- fende de werkzaamheden van Erbeiger. Men weet, zoo zegt het blad, dat Erz- berger zich bij 't begin van den oorlog aanbood om de vreemde dagbraden In te lichten en dat hij.met het" geld dat de regeering hem met dit doel gaf een in- licht! �gsbureel schiep, dat een echt leger van bediend*n te't, waaroider veel vreemdelingen. Dit bureel verschafte aan de dagbla- den der onzijdige landen de stoffe voor artikels nopens de politiek, de huis- houdkundige toestanden en den krijgs- kundigen toestand in Duitschland. �edert de stichting van dit - bureel ontving Erzbergar 30 millioea frank. Voor eenigen tijd sprak de � Gazette van de Rhijn � zonder omwegen over de betrekkingen tus schen "E rzb erger en Bolo Pacha en het blad werd tot op heden riet tegenge?p;oken. De fusschenkomsl in Rusland Ontwerp van senatoor King Naw-York, 12 Junf. ��g De se� at- rKing h eft eeaontwerp inge- diend vragen de dat eene Amerikaanscho kommissie, gesteund door een troepen- aideeling der verbordenen, en waarin � Lipan de hoofdrol zou speleD, naar i Rusland sou ge�ondea worden om er de | Duitsche propaganda tegen~fco werken : en het volk t� helpen -in het veroveren 'xijner vrijheid. Er valt aan te merken dat M. King , democratisch senatoor is en een warme partijganger van president Wilson.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes