Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

966 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Octobre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9s1kh0fn7g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

f ABONNKMKNTEN j I Bel»» . . . 1 MO fr. fer maaad ) j !> ... 4 00 fr per trimester ! I FjcaaArfk. . 180 tr. permaan< F 1 » . . B 00 fr. par trime«ster j BELGISCH DAGBLAD Drufcfeer-Ultgever : fl. TEMPERE MUYLE Duinserkelaan, 62, De Panne. | ABONNBMENTEN I ENGELAND EN HOLLAHD;' | 2.70 permatnd ) | 8.00 par trimeatar » Admial*«ratie3 A. TEMPERF, Vcer ailes «al de AdmVnistratia betreft zick t* wenden bij den Brafek<r*Bettuurd«r a A. TEMPERE NIUYLE ûumktrkdun, «2, DE PANNE (Bclgi«) Voor FranRrijk i 17, rat da tfio, CALAIS. 1 1 1 * . .jmi m_> * —s— Il IBHI III — .'■>!* t J .. , ■ . ,r I ■" I .an .. RECHT D00R, VRIJ EN VRANK -*■ •» VOOR GOD EN VOLK EN LAND I Da atukkcn betreffende de padaailc in ta zenden aan den Bestimrder der Retfaottei I BAECXELAN 0T, rua Mortet, 17, CALAIS. Ontworteld Is er een beter woord om deo toestand der Belgische soldaten en vluchtelingen te kenschetsen dan dat : ontworteld ? Weggerukt immers zijn wij uit ons levens-iMidden, los van betrekkingen, gewoon-ten, oingeving waarmee wij vergroeid waren en waarin wij als mortels hadden geschoten. De oorlog brak die wortels af en verpSantte ons op gansch aa<ieren grond. 't Daurde een heelen tijd eer wij aan zulke verandering gewend geraakten, in gansch ons leven, onze opvattiHgen, onze oude gewoonten, onze noodwendigheden aan dat nieu*-e zedeiijk kiimaat konnen bij aanpassen. Onder menig oogpunt is die verplantiog schadelijk geweest, bij-zander voor't godsdienstig leven en de aadelijkheid. Op dit gebied vooral immers oefenen de gewoonten, het midden, het voorbeeld der omgeving een grooten invloed uit. Dat is begrijpelijk : de wil der meeste mensch< n is niet zoo krachtig dathij, zonderdergelijken steun zich recht houde, vooral indien er van buiten een drukking komt in tggenover-gestelde richting. ïulks leerde de ondervinding reeds in vredestijd : zij die van 't platte land uit-weken naar de stadof naar'nnijverheids-eentrum om werk, gingen diwmjls godsdienstig en zedelijk verloren. Dock nooit vermochtfen ^ij zulks zoo duidelijk te bestatigen dan in dezen oorlog; Thuis weerhoudt het bijzijn der familie, der gansche omgeving; thuis weerhoudt de liefde van ouders, vrouv en kinderen ; thuis èerhoudt de reg» lmatige besigheid de ernstige bekommering. Nu blijft het i.nwendig zedelijuheidsgevoelen alleen ataan, zondar die beschutting. 't zelfde geldt voor 't godsdienstig leven : niet het ongeloof heeft toegenomen, doch wel de onversch.lligheid. Troeger was moeder daar om te zeggen dat erter ktrks of te kommunie moest worden ge-gaan. 's londags ging iedereen naar de mis : niet gàan was som« nog moeilijker dan wel gaan. Om niet godsdienstig te levas), moest men met 'n beataande ga-woonta aibr^ken. Het godsdienstig leven der meesterç uit de volksUassan was aa» die uiterlijke omstandigheden vastge-heckt, en nudezaverdwijnen, kwijnt dan #ok hanne godsvrucht. Dat is zoo waar dat orer 'tàlgemeen *n»oldaat gean vijf minuten verzal gaan om de mis bij te in eane schùur, doch wel naar eene kerk alligt zedan ook op 'n grooteren afstand. En bij die vluchtelingen werd besta'igd dat zij die samen blavan en, in den vreemden at$at, als een op zich zelf be-s'aand groepje vormden met dezelfde geweonten gebruilten als in 'tvader-land, ook den godsdienstzin en dé zede-lijkheid ong/çrept bewaarden. 'n Mensch wordt aan ailes gewoon, doch indien dat gewoon worden bestaat in 't zich laten overmeesteren door de nieuwe omstandigheden, in plaats van zich zelf er van meesterte maken, dan is dat gewoon woràen noodlottig. Voor dat înwerten tegen'den schadelijiren invloed van 't o rlogsleven is echter da godsdienstzin en de aedelijkheid van ons volk -en van't e =ze,■ trouwana, niet alleen-niet krachtig genoeg gebleken. 'tWare dan ook, niet het^inst met het oog op dit punt, ten zeer|te wenschelijk dat Bel-gie zoo gauw mogelijk zou heroverd worden, en soldaten en vluchtelingen zich zoudenterug beVinden in hun vroegere omgeving. Teruggeplant op den ouden bodem, zal, hopelijk, onverschilligheid en zedelijke zwakheid verdrijven. > * * * Daaruit valt eéïiter eene les te trekken voor later. Godsdienstig leven en zede-lijkheid waren j'ai te zeer uiterlijke gewoonten, en niet genoeg een inwendige overtuiging fe waren afhankeliik van die ef die bepaalde Ievensomstandighaden, en niet krachtig )genoeg on» op hun eigen te besteaa, zonder 'n stok die hen zou steanen. In 'n warme serre ken die plant ™eelderig bloeien ; tegen 'n koudei' kiimaat was zij niet bestand. Er was een ta kort in onze volksoproe-dingv.Yoer de rolksmenigte houdt de godsdienstig© opleiding op na de eerate kommunie ofminstens na hetVormsel. Om ze aan te rullen en taonderhouden waren er de Zondagspreeken in de kerk. Was dat echter voldoende ? Men kan voorze-ker v n de. menigte geen grondige kennis verg?n gelijk van de gestudeerden ; hun godsdienstzin zou nochthans meer bere-deneerd moeten zijn om zoodoende een steviger grondslag te hebben : dan zou 'n verandering van omgeving of levens-omstandigheden niet zoo gemakkelijk dat godsdienstig leven aantasten. De goda-uienbtige opleiding-en ik zeg met opzet : opleiding, want 't onderricht alleen is niet voldoende houdt voor de volks-klasse te vroeg op, en nog wel juist op het oogenblik dat het verstand voor goed is opeegegaan, het karakter zich begint te vormsn en aan het leven de eerste zelfbewuste ricbting^wordt gegeven. Hier ook is lennen niet genoeg, willen is 'tvoornaamste. Zedelijkheids opleiding is er noodig : karaktervorming, ontwik-keling van eigen fierheid, van hooger le-vensopvat ingen, en vooral, van eerbied voor de vrou Eerbied, ware oprechte eerbied voor>de vrouw- niet een louter uiterlijke voorkomendheid- is het groote kenteeken voor de zedelijkheid van een vulk. Daze zedelijke opleiding- zoowel als de godsdienstige- kan echter onmogelijk geeindigd zijn na de lagere school. De opvoeding in de familie zou het werk der school moeten voort.etten : doch na de lagere school gaat de volksjeugd uit'^er-ken. De noodzakelijkheid doet zich dus meer dan ooit gevoslen het onderricht en vooral de godsdienstige en zedelijke opleiding dtr volksdasse na de lagere school voort te zetten in inrichti gen voor de volksjeugd. In de steden be-stonden raeds meestal patronaten, *4er doal niet is louter ragatief : 't kwaad voorkomen, doch wel positief ; opyoeding en onderricht, aanvulling van 't lagar ©nderwija iets dat voor devolks-klag?e de opleiding van het middelbaar onder^ijs vervangt,gelijk dehoogeschool-uitbreidingen, het hooger onderwijs. Op den buiten waren de patronaten minder rerapreid, vooral omdat « de jeugd daar toeh niet op straatliep » en dus die bescherming niet noodig had. Doch opvoeding heeft da volksjeugd ovtsr-al noodig, vakkundige, doch niet minder godsdienstige en zedelijke. Men heete die werking voor de jeugd, patro-naat of hoa ook, men richtte ze in naar goedvinden volgens omstandigheden van stad en dorp, doch een tekort beitaat r in da opvoeding onzer volksjaugd. Daarin zou na den oorlog moeten worden voor-zien. y. Onze jongena ap het frantkunnen week, abonnementen bekemen ap « ONS VADER-LAND » aie dexe ten mfnate met 20 ineena aangevpaagd worden. Wie eene week na de eerate beatelling niet betaald heeft, kan verder geen w«ek> abonnement meer bekomen. Een ZeppeHn vernieN ten N. van bnden -■■■- / Veraelieiijfese Zeppelin* heb* b«n boni men gtworpen Londen 2 October 4 u. 30. VarscheideneZeppelinsbombardeerden ia den avond de Oostelijke kust. Een luchtsehuimer werai aedergesehoten ten N. van Londen. De Hussen nemen 4.367 gevangenen Zi{ vero« eren nieu we atellingen Petrorad 1 Oct — Wij streden met goeden uitslagopdaa ijierweg BroJy Krasaoo. Wij naœen 1987 gevangenen. In de richting van Brzezamjr dreven wij den yijand uit e»ce loopgracht en namen 238® ge-raDgenen.Ksa vljacdig vliegtuig werd nedergeschoten awii— 111 1111111 , De Ooalearijkaehe v^rliecen Petrograd 1 Oct — Op het Russis«h front hebben de Oostenrijkers 75O 000 mannen ^er-1 orenr* Dit feit legt uit hoe het Russiteh front voor het meest door Duitschers *erde igd wordt. Eene enkele Turksche divisie il ©p dit front verschenen. WESTELIJK FRONT i « Grtme de Manths » staat niet in de i kaart van de Moffen Alhoewel de Duitschers beweren, dat de nieuWe Engelsche geblindeerde jautos geen belangrijke uiislagen kunnen ople*eren, pro-teste^ren zij toch tegen hetgebruik^an diiver-nieiingatuig.Betrekkeiijk: deze protestatie schrijft de < N«w Yoik Erening Sun » : Wij zijn over deze pro'estatie niet verwon-dard ; de wereld is îan dit zonderling ver-schijnselgewoon geworden Onderzeeërs, Zeppelins, stikkende gazen, Vlammenwerpersdoor da Duitsohei-;. gebezigd zijn gewettigde wape-nen.Maar geblindeerde autos die het gebruik ran gewone wapeus toelatcn is eene schrikkelijke misdaad, waartegen plechtig bij -God en de menschheid moet geprotesteerd worden. Wie zou met die handelwijze niet lachen. In aile geval is de Duitsch» protestatie ver-achtelijk want zij getuigt van schijnhedigheid en lafheid. Be « kaiakoittbtn * vaa Combles Dmk aan de rerkenningen der tliegers en anetere irlichdngfn, wist de Framche opper-stsf welke verst"rkte steliieg te Teroveren nel. Combles was inderdaad ia eene sterk inge-richt» ondei*ardscbe verdedigicgsplaats her-sehspen. Te midden van de stad, oader het oud ïaftteel van de M tte, beivond zich deplaats die de Dui ficher» noemdai» da-«KatakoQ)benî> D zs was op 10 m. dif?pte gelegen en had eene lengte van $00 m. Ro d deze groote zaal «aren kamers aangebracbt, Een van die kamera had eenen orntrek van 25 m. Er was eea waterput en telefoendiecst. De onderaardsche plaats die 4io œaonen kon be*atten was door een geniedetachemont bezet. Er waree twee uitgangen. D<î eerste kwam uit een« school, de andere op den koer van de pastorij. Ds Du tschers mieken meest gel ruik van den laalsten ingang. Dank aan tairijke iclichtingen konden de transchen met orde te werk gaan. Vooral de mnnitiebergplaatseD waren het mikpunt der artillerie. De bevoorraadingswegen en de uit-wegen van de Katakomben werden dagelijks beschoten, zoodat de Duitsche troepen bii de aankomst der Franschen in een onuithoudba-ren toestand verkeerden. De ver over insu van Combles in de ilmeriktans«he pers Ihe Evening World — De verovering van Combles ls een besli'sseod feit voor de Verbonde-nen. Niet alleen bren^t zij de *erbondenen nader bij Bapaum^en Peroiane, maar doet ook nogfel den moed der Duitschers zakken, die op de Somme strijden The World — De Duitschers dedenhun front voor onoverwiDbsar doorgaan De verbondenen hebben bewtzen dat zij het kunnen vernielen als zij wilkpn. Duit^chland is nog niet verslagen maar komt niet m ;er rooruit The New-York Times — Gedurende de laatste week heeft Duitsbbland een harde noot te kraken gehad, biiter voor dezen die het io den uitputten-den strijd tegen het onvermijdbare basturen. UIT ITALIE Harân^kkige «trijd in Cordevole Rome S9 Sept. — « Agence Stefani. » Voor de d®rde maal in weinig dagen seinen onxe berichten dat een hardeekkigen strijd plaats heeft in den hoogen Corde rôle, op de hallingen van den Sief. | Officieele mededeelingen ! i 30 Sept. — De berichten van 30 Sept, melden geen bijzonder nieuws of> i i de Somme. De Engelschensloegen eenige aanvallen af, g-ingen lichtjes voor- i i uit trn Z. vm Beaucourt-Labbaye en namen 167 gevangenen. i t Parija, 1 ©et. 1& o. | Gedurende den nacht mieken wij wat vooruitgang ten Z.-O. van Morval T T en ten Z.-O. van Clery. J j Parif», I Oet., 23 n. t Wij ver ®verden eenige loopgrachten ten N. van Rancourt en ten Z.-O. I T van Morval. I T In Champagne werden tme aanvallen afgeslagen. Een ander aamal mis- I ? lukte voor Tahure. I I En|el^h l«^i?rberielti I î Londen, i Oct. 10 u. 25 — Wij mieken wat vooruitgang tusschen Fiers i î en de Sars. Deze dorpen en den omtrek van Guendecourt werd hevig ge- i î bombardeerd. i i In den sector van Thiepval werd de vijand van het terrein verdreven dat i i hij nog behield nabij den wijkschans Stùff. Nog een klein gedeelte van de i 1 versterking Schwaben is in de handen van den vijand. i t Op het front van Yperen-Neuve-Chapelle voerden wij lôgelukte aanvallen i l uit en namen gevangenen. s i Londen, 1 Oct. 21 u. 40 — Wij veroverden een front van 3 km. langs t f den weg Albert-Bapaume. Wij hebben Eaucourt bezet. en 300 gevangenen | t genomen. Sedert 18 Sept, namen vsij tusschen den Ancre en de Somme 24 t t kanonnenenG obusiers. In den zelf den sector namen wij van 1 Juli tôt t | 80 Oogst 26.733 gevangenen. J 't Wasopa^ Sept, dat de Italianea stormen-derhand eene &terke Oosteurljksche stelling veroverden, op den top van den berg. De vijand, alhoewel verslagen, wilde het verlies van dit punt herstellea enopïj Sept, herbegon het hevig bombardement op de nieuw verorerde lijn. Onze trofp»n ontvingeu versterkirgen. Op 24 Sept, werden eene reeks aanvallen met sterke troepenmachten uifgevoerd. Den «tlfden nacht werden nog twee tegen-aanvsllen beproefd en in den nacht van 25 vier. De laatste, ondersteund door eene tal-riike artillerie, was buitengewoon hevig maar werd toch afgeslagen. De vijand door de herhaîlde nederlagen vertwakt bleef gedurende twee dagen werke-loos maar op 27 Sept, werd een nieuwe aan-val uitgevoerd die evenals de andere mislukte Het groot aantal dooden op het gevechts-terreiîi gevonden bewijst, hoe duur de nutte-looze pogingenvan den vijand betaald werden. In d© Balkans Efi^elaehen en SerdeM nemen h^nderdea gevnagvKeii Salonika 1 Oct. — Op den linker oever van den Strouma veroverden de Engelschtn na «en prachiigen stormloop twee versterkte dorpen op den weg naar Sérés. Verschillecde henderden gevangenen waar-onder twee honderd ongekwetsien vielen ia onze handen. In de streek van den Majmackalam vielen de Serviers eane versterkte hoogte aan. De Bulgaren moesten de stelling ontruimea voor den helfdhaftigen aanval onzer verbon-d*enen.Eeae Burgiarsche batterij werd buit ge-maakt.Os Ere mas aanpkoman in... een net N^w York 1 Oct. — Vo'gans de « World » vaa New-York is de « Bremen » ia een stalen net geloopen voor de Iersohe kust en de be-manring iou vergaan zijn. Da onderzeeër werd naar Falmouth over» gebracbt. De «Daily Telegraph » fcevestigt dat de «Bremen» op 1 Oogst door een Eigelschea kruiser in den grond geboord werd en dat hierboven spraak is van een tweede schip, dat met den zelfden naam gedoopt werd. InGriekenland Het Toorloopijg bestuor i»gerieht Sa'.onika 29 Sept. — M. Venizelos en Ad mira* 1 Coundturiotis hebben naar h«t verdedi-gingscomiteit van Salonika een telegram ge-stuurd, om het in te lichten dat de CreteB»»r8 hen bsia^ten een toorloopig bestuur in te richten. Het eomiteit heeft geantwoord dat het de nieuwe regeerir g zal ersennen. Deliberaie parti] heeft aan het nieuw be-s uur hare gelutwinschen gestuurd. De bswegi»^ wiut veld inCr^a Pa ji 29 Sept. — Berichten uit Cacée seinen dat de opsiand algemeen woïdt in het eiland Creta. D? proklsmaîie die de inrichting van het voo lo pi^ btrstuur seir t, wotdt met geesldrif^ cntnaald.Bijzoûderlijk de uitnoodiginfraan de Koning om zici aau het hoofd der beweging te stellen viodt bij»al. De prefekt, professors en opzieners van het onderwijs nemen deel aan de beweging. Bi nen korten zal gansch het eiland de zijde van M. Venizelos kiezen. Wilt Qïj op de hoogte blijven der laatste oorlogsbericht$n leeat « On« Vaderland ) Eeite petitioten voordeele van den vrede Gene?e 28 Sept. — Da Social démocratie heefi eene petitiein omloop gebracht len voordeele van den vrede. Zij is reeds met handtee-keos o erdekt. Te Munich alleen werd zij door 100.000 per-sonen onderteekend. Nummer 534 M0S£0M Prijs : Centiemen Dinsdag- 3 October 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes