Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

469 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 03 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v40js9j568/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' ■ LIN IUNDESS | T • — :-w-i \ ! fielbs ; ■ . . • * i i i Vi«r4« Jaargan* ■ <*wiam«r 1069 LÎEuh iepel PEU8: 10 CEMTIEMRM Wc.ensd^ 8 Mei mS ONS VADERLAND ttf \SS»Î®LW w sse® *e^P «ssMaMBr- ^R«a»sg^ M ^ «a^i <f^| T&g «TiGHTERS : I. Sssskelaaâi sa A. T«m$«re ^ IMgiSCh dftgbkd Vei^chî' WmÂê 0p »! dfâ dâg6& d©F W80Ë . ♦ Ne'u've! CILWS^1*'^ ^ '«V "'» «"» "V«I»| W1-"» M*,*'a*'l,,t"MM'ltaw*wc^ wn■ ij*»B«B?wCTgiyv«>M«^ '^T " jT"'" *mw^*«Ufc«gj>.L?at»'-^gEf^csty.f,e?^^^^Ta^-.5n?-raraa»ca|^-Tg37w»azgna^ *retriyww ■)!'■ wMITvimùmaaMaarnwaag3àiBaB*smH*aimÊmmii*mm^mmi*^mmÊm^n*Ma*'aan»**ammaKi&a^mmmmrm*a!tK»aBts%i***mmmmBmmt <i. >. ■ a-jsi--.?.rr>:c po6»rcmmoeeaNaw**p'e^ I ? «W « * ** ,, K ' | iJB»a«ii8ï»ttKHi. tiiiuwa t« nmm rw nêuve 91 «htcciv «hanti^v va «ftLAift *«*• BHtskd «seigle Àwik^iksis K»^as«sîïÈ!aaiias« \ <$È£4B5^ l «Ms*@flf tiûiH\ WSÎ ^SS. WTÊMÏÈ ! J&j&4^L. I ABOIllinaNiaiWJKIN TOOR «WJ»AW« —■— Mvtnrator <» ,5.oo * «*6® *• 1 ^W'mf I n^A &m «*afft M «areri WW I- «»«• w«ek<* «»*•■* 0.3» „ •— ».n2<h *«t Kw»™. ** *« «ehrtjlvc 1 « Ons Vw9eriitBd » «, miHoptet, €»3eS« *yP*»€i *Hs fëfS failli { * Per Rssutwd 1.BO BW i'"i'"-"w u na,n rais r<£*LFDU AwNCt ®#X>i'i*î^kEN TEC WCr^siUM ' EEN GEVAAR Met de gevarea voor de lichamen brengt de oorlog gevaren mee voor de Eielen en dfcze zijn zooveel meer te duchten dan de eerste aïs de ziel vér-heven i» boven het lichaam. In tijd van vrede reeds wistea ds kristene moeders heel Wel dat de ka-zerne en het leger geeae scholen warep waar deugd en zedejjjkheid op e?n boog peil stonden en het was met een bekiemd bart dat zi] hunne zonen zagen « optrekken naar den troep ». Nu in oorlogstijd ia — eilaas — het leger er niet op verbeterd, verre van daar. m- Onze jongens die voor deu oorlog kristeMjk en kuisch leefden —» ireer echter uit traditfe en... roenschelijk opzicht dan uit overtcdging, voelden zish plots vrij in de wijde wereld en onafhankelijk van het ouderlijk. gezag. Zondex tegen hejt kvraad gewaarschuwd ie zijn, soms zonder het kwaad te ken-nen, verleid door slechte lectuur en nleohte gezellen, hehben een zeker getal den moed niet gehad te weerstaàn tu zijn gevalien... fiij menigeen is vallen en hm'alfen j «ea gewoonte gewordea, waartegen zij jiiet oieer wcrstelen, exen tweede natuur, •diezij zelfgevormd habben en die zij ■op den langeri duur vei'rechtvaardigeï!, «l1 was die tweeds natuur dan ook tegennatuurlijk. En hierin ligt het groçt gevaar der veïgoddeloozing en der veronzedeiijking, niet zoozeer in de private slechte handelingen waar-doer de wettan overtreden wordan maar in de billijking, de verrechtvaardiging dier handelingen. De noties van goed en kwaad worden door sommigen ver-walscht om «breeder» te kunnen leven, Itiet «geweten» hceft zich gewoon ge-maakt aan die verandering en hetgeen ▼roeger zonde was, wordt nu âls een onschu'dige en veroorleoiue gril aan-zien wordt zelfs ia denbiechtstoel niet meer bele<îen... @f is hët zoo niet?... Aanscliouwtsommige cinémas, treèdt io sommlge caïés, door de soldai bâatocht, luistert naar de solda-t&lieàeren, vmi de laatste mode, «eemt de meeate lessboeken onzer jongeas in handen » Eilaas, de meeste der ondfsr-werpen, oaar bebandeld, zijn zoo niet onzedelijk — ton minsta sshusnig en naar ontucht «ekend. Vraagt aaa soldaten hun oordeel daarover : 09 per 100 zullen antwoord«n dat « wat zij zagen, hoorden of lazen, schoon wàs «n daarin niets kwaads ligt »... Diefstal, — aoms doodzonde — wordt verreohtvaardigd om de kleinste en nietigste çeden, wanneer hij gepleegd werdt t#gen@vet partiGulieren. Yan iPéBtituti* matf niet meer gasproken ■wofden. Tegenovsr den Staat is ailes *eroorloofd : « 't Is van het leger en | i ^>ert tefUg tôt het leger » zeggen de solo^ten en zij gtelen wat zij «kaopsn» heeten. — Woot eigengebruik — het-g^ea bestein^ js ^oor het gebruik van een ander, filen biliijkt de grôf»t« oVentredingen tan ftods wet «ndei? voorweiîdsel dal de doad voor 't vaderlaad die^tQcb zalvergeven. Ophetgebied der zuiverJieid is de emwenteling wel het meest teekenend en het meest bedrosvend. Door velen ■wordt het voldoen der zinneligke drift aangezien als eene gril, niet als een zware zonde en het onteeren van de f rouw als een kinderspel niet als — een V schending van ©ods Wet en de natuur-wet...Hieraân zou nog manig voorbeeld kuaneq toegevoegd worden. Maar de enkele aangehaalde volstaan om te be-wijzen dat voor vélen de lijn die h&t kwaad van het kwaad scheidt, versclfe)-ven is, dat ou met grovea iach ont-baald wordt wat vroeger met scaaam roode wajtigen werd vetstooten en dat veien Gods wetten « wft'len » veran-» deren. Is het waar dat men losser en onge-bonden wil leven, 110g meer is het waar dat Gods wetten onveranderd blij-yen voortbestaan en niet door men* schenhanden kuoijen afgebroken worden. De zedanwet spruit niet voort uit het mensciielijk oorieel maar staat eeboven en is er onafhankelijk van en bij gevolg zijn wi| v^rpiicht ons gedrag naar die wet te rieâten wat net ons ook koste en mogen we |of Kunnen we die wetten niet wijzigen naar ons gedrag. Het kwaad v^icrechtrvaardigen is groo-ter dan het kwaad doen omdat dîe vtr-«echtvaardigieg als regel daarsteit dat het kwaad geen kwaad is en mag ge-daan worden. Baavom moet die -ver-reGhtvaaidigipg bekampt worden met aile middelen. mag voorzeke;r getuigd woiden van de ccht Yiaamsche pers dat «ij nooit geaarzeld heeft onze jongens wenken en veKm&ningën te geven die uit een echi begrip van ware vader-lan^schjicfde voortsprotsn. Meer dan eens heefi z-ïj op het gevaar der vergod-deloozing efi der veronzedelijkiag ge-wezen. Denzelfden lof kunnea wij de Fransch-BrlgisGhepers niettoezwaaien. Deze heeft dria jaar iang ?oo blind geslaard op het zoogezsid flamiogan-tisch gevaar dat zij geen oogen meer hai voor ander gevaren en niet eens de soldaten op da^ hoeda heeft gesteld tegen verderf en verleiding — iaat staan tegen vergeddeloozing. De ze.delijfcheid nocbtans — veare van tegen de heilîge eendracSit te zijn — hacl het eerste gebod moeten geweest zijn der «union sacrée». Elk imnasrs, die zijn Ijlgisch volk bamint, wildat zijn volk zedelijk weze en blijve, Want zedeli#kheid is eene eersta levassvopr-waarde voor een velk. Hetis zeker aan de aalmoezeniers en geestelii'ke br^ai-kardiers te danken, alsmede aan de werkiffig van S. R. V. H. en vaa deya bond tegen de veronzedeiijking, zoo de kwaal tôt liëden toa is kunnen be-perkt worden. Naar ons b^scheiden oordeel echter zijn private krachten alleen niet opge-wassan om een stroom $f te dammeh wiens woest geweld door al 1er le i ora-standigheden bôvorderd wordt. Waay om zou het*!andsbestuur niet iogrijpen daar waar het mag en kan? îiog immex leurt men rond op het frônt mtt.« La Vie Parisienne» en «LaDouce Frânce». Nog intmer hangen aan de 'wanden sommiger mcssOn printen die eerlijke menschen daen blozen, worden er in wiakets fantaisiekaarten varkoeht dia vuiinis zijn. Eq aïs het gebeu/t dat men in fcsomrnige cinémas eea stapzet'ol naar sommige tooneelstukken gaat zien, dan vraagt men zish nog Émaner af, of we, sinds het oorlog is, in eene baesten wereld leveï?... Kan het lands-bestuur daar niets aan veranderen ! Wat we hier vragen, vragen we niet aïs katholieken; wij vragen het als Ylamingen.die hun volk willen redden, ! als Belgen, zoo men wil. We vragen niet dat het lai=isbestaur den goddiensi zou beoordc-ren — al mocht da't dan ook wel door een bestuur uifsluitend katholiek dat zoa moeten zijn. We vragen alleen dat de Regesring de pri-Vate krachten zou willen helpen, dië warken aan de verzedelijking.., Dat ze zalks kan, behoeft geen betoog. Roeide zij alleen de h»ogervernoemde mis-bruiken uit,'t ware al een heel iets... Wil ze echter niet, omdat het haar de moeite niet waard schijnt dan beroepen wij ons hier op de uitspraak der Bel-giéche tn( eders, die na den oorlog met voUe recht haar zullen vragen. Wat hebt gij met onze zonen gedaaa? ZJj, ten mit-aLs, onze Regeeri-g, zal nooit kunnen gftuigendatzij de hoeder niet is dier zone». KERLINGA. Kuslanâ. De loesfand in Fieland Parîis, 6 Mei. De Witte Wacht detelt het volgende berîcht njede : De krijgsverrichtingen tpn W. van Lahti zijn geëindigd. De Roode Wacht trekt in aftocbt en vprwoest de streken diezij doortrekt,velobswotiers doodend, het vee sîachtend en de boerderijen af-brandend.De Ficsche legers oïnsin^elt'n Kotz, de laatste verdedigingspïaats va« de Roode Wacht. De regeering van Vasa is naar Hels'n^fors gekomen, samen met do Duitsehe en Zweedsche afgezan-ten.Het gevecht te Eafgoe Parijs, 6 Mei. Kolonel Cyon terhaalt het gevecht te Flafgoe waaraan do vreviwen mtt onge-hoorde dapperheid deelnamen en nutte-loos hun bloed vergoten. De R,oode Wacht had ffeloof gehecht aan 't nieuws door de « Pravda » medeged^eeld, het gerucht verspreîdend eener ontscheping der Ouitschers, hetgeen eene ultdaging zou zijn. De Witte Wacht behandelde de Roode met groote wreedheid, vooral de krij(»sg^vangenen die te Sveahourg opgesîoten zijn. Zij schoot zelfs op den Roode Kruis dienst De Witte Wacht i« heel en al aan de Duitschjrs oaderwor-pen, als ware lanâsverraders. S«dert de iatrede der Ouitrfch.-rs te Helsingors is de vôedicgstoesland zeer Tersiecht. De « Stockholm Politikeu » verhaa't de mededeelingca vaa een Noorsesafn socialist die ait Rusîand komt. Hij zegt dat eene tegrenreVolutie onmogeîijk ia, omdat de Ma^imalisten te machtia' zijn. De Duitschers zouden trachten, Petro-grad en Moskcu» in te Hemen. Nochtans zijn de landlîeden van Ukra-nie wonderwel gewapend en bezitten zelfs kanonnen. Zij zijn zeer opgehitst tegen den vijand. In Éinland ook schij-nen de landliederi met dezelfde gevoe-lens bezield. De zegepralen vanDuitsch-land In Finland en tJkranio zouden maar kortstondig zîjn. De tsar te EUaterlnesibu >*g Pa,rl}s, # Mei. I^len seint uit Moskou dat volgens e^n tnededeeling van de Soviet, Nièolaas II, de tsarin en een huaner dochters, zich tegenwoocdig te Ifeatetioenburg bevin-den. Hunne verpla&tsïng geschiedde ten gevolge eener samenzwerinsr der land-lieden uit den omtrîîk van Toboisk en d«r koningsgezinden om de keizerlijke famiiio te helpen oatvluc'ntjen. M^n spre kt niet over den tsarevi'ch. Het vredeverbead met Eoetîi-âssi-î Baïe, S Mei. Een bijgevoegd vredeverbond bij liel vredesvefdrag met Roemevie betreffsn-de de eoonomische bet.rekkingen werd door de vertegeeweordigers van Oosten. rijk-Hongarie, Duitschland en Roemenic onderteekend, alsmede het verbond tus schen Duitsch'and, Oostenrijk-Hongarif en Roemenie. vpst^esxs9asaee»s^s^3raK^(ssssssax^.vwiieif'saas>m!<»t-. BERICHT - Men gclicve aile briefwisseling le sluren aan $ Ons Vaderland » rue Neuve. 91, Calais r -<r-v - y *. • ' ■ ~ t DE VLAAMSGHE SOLDATEN VRAGEN HULLEBROECK OP HET FRONT. ZAL HUN WENSCH El N 0 ELI J K AANHOORD WORDEN i Amerika j bn e llel liberisch vraagsîuk s Washington, 6 Mei. 3 M- Ishïi, afgezaot van Japan, verklaar-» de dat het Siberisch vraagstuk nog niet opgelost was. Maar, voegde hij erbij, de oplossing is door Japan verzekerd, • en alîe nooJzakelijk geoôrdeelde onder- 1 î neming zaî in overeenkomst met de ver- ! bondaneri uitgevoerd worden. M. Iskii heeft't voîle vertrouweï. dat j1" zijue regeering en die der Yereenigde "e ï Staten tôt eene overeenkomst gerakan 001 • zullen, en dat een verdrag de kwestle v°" p van het Uiterstè-Oosten zal regelen. al, i Wat het gerucht betreft als zouden de °0, eiscnen van Jopan overdreven zijn, hij r zegt dat het vulsch was en verspreid door de * Gale Pers ». a; • vo: De vliegdiensl -e toi Of luchtvloot op goeden voet a1' vaa uitbreidsng p Londen, 6 Mei. — Uit New-York seint ^ men : | Ik ben verzekerd dat de belofte aan j".8 8 Frankrijk gedaan nagekomen wordt en .ID eene verp-etterende luchtvloot welhaast rc 1 zal voltrokken zijn. ^ ^ zij • Eea mas; cr tegen de gaz na vai New-York, Sj Mei. ^ Eene afvaardi- ] ging der Fransche Alpanjagers trok on- wa ' langs naar Amerika waar zij uitnemend en e w^l ontvangcn werden. Gedurende eene VI( a ontvangst werd een fliasker bij aanbod ne a verkocht. Het masker werd toegezegd aan M. J. P. Morgan tegen 500 000 dol- gai lars, de verhoo^ingen waren minstens tij van 1.000 dollars. ho Iader bieder, zoo was 't akkoord, gel moest de vrijheidslaenirjg onderschrij- le^ ven voor zooveel hij bood voor het mas- afc 0 ker. Zoo werd voor î.500.000 dollars, loi - 't^îj meer dan 17 500 000 fr. in minder de " dan IS fninuten tijds onderschreven. we e nis s ~~Mxssxsaetc^--'~~ aai t ho y Oostenri] l3L nu \ E n manif^sl der socialislen mi 1 kri [ . Baie, 6 Mei. s Het komiteit der oostentijkscha socia- du listische partij en het bureel van den bo soeialïstischea volksvertegenwoordigers- vei e ' boad van Duitschland hebben een mani- '-ei r fest gezonden aan de werkende klas, lai meldende dat da regeering de Kamers ] t opschorste omdat zij onbekwaam was di> Q die te geleiden en dat zij vreest dat eene ge t besprekiug zou gehouden worden o/er na , d?n brsef van den keizer en het aftreden le\ van Czernin. lij ,1 Het manifest voegt er bij dat de Duitsch nationale partij, die uaar de (jg aileenheerschappij streelt en haar doel wa a" door't geweld wil bereikan, tea grooten vo t deele verantwoordelijk is Yoor het lang oa duren van den oorlog. m( dii Poiitieke toestand ge n °P Berne, 6 Mei. -e- In de laatste redsvoe- rn£ ring van von Sjidîer werd door de pU ■agencie Wolff volgende zinsnede weg« vo gelaten : res Wij leven in err stige tijden, en nog ] ernstiger dagen zijn te ver^achten. ^ #nze poiitieke toùitand, geiijk onze de militaire toestand is op haar uiterste ke grens gekomen. foi n kii 2ij verlsagesi Venetie ^o e Rome, 6 Mei. — ôeneraal Pflanzef, *a! a ondarvraagd door de " Prager Tage- de blatt " zegfie ; "e Het is voor niemand een geheim meer no dat O.jstenrijk het inzicht koostert het vo plein van Yenetie te veroverec, maar ( ® ue bergen zijn nog met sneeuw bedekt he en een vooruitgang ware tegenwoordjg zeer.moeilijk. "a '■ Wat het offensief tegen Italie betreft, de generaal oordeelt het onmogelijk, vooral voor de huidige luchtsgestelte- ^ ° ni3rwaut de Oostenrijkers zouden moe-5" ten trachten de laagten te bereiken, ter- 0 wijl de ltaiianen voor de hoogteu lig- gl, gen. . br De HoiîgaarscSîe krisis di Berne, 6 Mei. — Men beweert dat ve W«Gkeriée, door den keizer gelast een m ' Honeaarsch Kabinet samen te stellen, « _ y . ,i„i, t 5b n De keizer zou den Minister van Land- ! bou.w, Scz?rengi, gelast hebben het i nieuw ministerîe te vormen. — - De ontwikkeling van den veldslag Wij hebben er opgewezen hoe In den >op eens ooilogs de achtcreenvolgende rijgsbewerkingen beurtelings tôt den ewegingsoorlog en tôt den stellings-oflog behooren. Dit is niet alleen waar oor den algemeenen veldtocht,waaraan 1 de legermachten deelnetr.en, maar ok voor de kleinere, plaatselijke veld-jchten welke door de ondergeschikte «gerbenden gevoerd worden in den ader van den algemeenen veldtocht en olgens de vereischten van het gevecht. Zoo als men dezen kan verdeelen in en heelen reesem ondergeschikte veld-Dchten, zoo ook kan men den grooten lgemeenen veldslag verdeelen in een root aantal ondergeschikte veldslagen, evechten en schermutselingen. Begchouwen we eens het gevechts-ront op een of andere beroemde veld-lag. Dadelijk zal men er spreken van nker en rechter vleugel, van midden-ront. Op die drie verschilllende onder-eschikte fronteD, zullen drie verschil-snde slagan geleverd worien, elk met ijn bepaald doel, liggend in de streving aar het algemeen doel : het vernietigen an het weerstandsvermogen des vijands. Doch de fronten uit den oiîden tijd raren zoo monsterachtig niet als nu ; n wat waren toen die rechter en Jinker ieugeîs tegen dehedendaa$>.che? Wac-eer de laatste op hun elgen tienmaal teer uit*estrektheid hebben dan het ansche front uit den « goeden ouden jd » dan was die vleugel in dien tijd oogstens bezet door een legrermacht elijkstaande met eene hedendaagsche îgerafdeeling. En wat is nu eene leger-fdeeling ? Een nietig legerbentje ver->ren loopand in de troepanmassa. En e roi haar toevertrouwd ? Och, de roi relke in dien tijd aan een bataljon nog iet toevertrouwd was. Hetgeen vroeger an den enkeling toevertrouwd was of oogstens aan een sectiêoverste, berust u in de handen van een kapitein of een lajoor, ja soms zelfs van een kolonel. * En wat blijft er den eenvoudigon rijgsman over ? Zoovfeel aïs vroeger, leer z =lfs. Want de strijd is veel lang-uriger. Zooals vroeger Wordon hem ovenftienschelijke inspannîngen ge-ergd, onbetaalbare zelfopoffering, el-mde en lijden gedurende die dagen-inge gevechten... Dat ailes is een gevolg van 't gebruik ier onteaglijke legermassas, in 't leven eroepin door'den rampzaligen drang aar de evermacht iu zielloos en in jvend oorjiogsmateriaal, door dien habe-ijksn « gewapenden vrede ». Als eerste gevolg zist men die honder-en kilometer lange fronten ontstaan ?aar de strategische legerbewegingen oor omsingeling of Yleugelinsluiting nfliogelijk worden. Er blijft dan niets îeer over dan den frontaanval. Doch ie aanval is uiterst moeilijk. En hier eldt de stelregel : het gevecht inzetten p gansch het front met de eerste-lijn->achten, en wanneer men de zwakke unten van het verdediglngsstelsel ge-onden h ;eft, dan daorbrekea met de sserven. Daarbij kan men door het onderzoek er natuuflijke hinderpalen in hetvijan-elijk kamp reeds de natuurlijke zwak-erè pUuten bepalen. Het is eene grove jut, met een vooropgezet plan in wer-ing te tredec, en plan dat tôt in de bij-onderheden is ulcgewerkt. Men moet andelen volgens d^ wisselvalligheden an het gevecht, en gebruik maken vân a eerste vijandelijke misgreep om ze lom betaald te zetten. Daarom 1s het oodig den slag in te zetten en door ta oeren op gansch het front. Op de gansche uitgestrektheid van et front zal mea zwakke plaatsen, wakke frontdeelen ontnaoeten van aller-.aede belangrijkheid. De eene zullen loeten uitgebaat worden dooç eene îgerafdeeling, de andere dcof de alge- îeens reserve De strijd zal dus in- ezet worden door schermutselingen m te eindigen in eenverwoede worste-ing op de brannpunten van den veld-lag. Wact van eerstaf aan zullen er zich irandpunten voordoen. Dat is reeclB gebeurd bij de laatste luitsche en engelsoh-fransche offensle-ren... De inzet van den strijd waren die nenigvuldige « v.erkenningen » ofte < raids » in de vijandige verschansingen. [)och zii dienden meestal als ooever- HBT2H.PSB *Mtt «ÏK::-lieîl TU WCIWM ' 3- blîndlng, om de wars plaats van dea at aanval te verduiken. Zij zouden moeten plaats grijpen hier en daar over de ge« heele lengte van het front. Daar waar . r men zwakke frontdeelen ontdekt, moeten dan plaatselijke offesjsitven ingezefe worden met het doel voet te vatten in de vijandelijke stellingen. Dat mogen weer geen afzonderlijke aanvallen zijn, maar wel onderling sanienwerkende menigvuldige aanvallen, welke de baan n moeten voorbereiden voor omsingelende e bewegingen en insluiting d-r steunpun-n ten en bijzonder sterke frontdeelen ; '* bewegingen uitgevoord door derèserven r van de onderscheidene légers. Zoo op-n kijmmende, warpt men o|> f. itide de r algèmeene rt serven op dat pu it waer de l" vijand het swakste is. Dat heeft het Duitsch leffer niet ge« daan, en daar zal de sleutel liggen van t de mislukking van zijn ofier.sief. Want de miskenning der algemeene wette^n n van de krijgskunde wordt bftaald met *" mislukking der krijgsoEderneming. Het n voordeel dat hij behaald heeft door n zijnen plaatselijken vooruitgang is van geaner weerde indien 'tofîensiefstop ge-zet wordt en-de algemeene achteruit-s- tocht der Yerbonden legers niet bswerk-3- stelligd wordt. n 't KEIZERKE. i- r- 1- ——— ■— — — ——• ît Hieuw Engelscfee d bijva^ ia Paies) ina ? ( >r Het gevecht duurde voort gedurende i- gansch den 2 Mei, te» Oosten van de il Jordaan en tau Zuideo van Es-Sa>lt. De st vijandelijke soldaten die de vivier over- n gestoken hadden werden terug geslagen. ^ Onze \liegers vielen de troepén en ^ lt den vervoerdîenst aan, op den ijzerea- 7 18 weg van liedjaz, in den omtrr k van Am- r" man en ten Zuiden van Es Sait. Zij r" wlerpsn bommen en mitralieerden* Qj Twee vllegtuigen keerden niet terug. a Na hulp bekomen te hebben viel de vijand opnieuw aan te Es-Salt. Maar ^ elke aanval wer 1 afgeslagen eu wij ,t narnen ?14 krijgsgevanggnen. n * — i i ..ii ■ i»«■ • Bvnt « n Bulgarie h « De kroonprifis ôp het front i" in Frankrifk a- Bale, 6 Mei. ik Naar een snelbericht uit B rliju zou in de kroonprins van Bulgarie den 4 Meï ig op het wesrterfront aangekomen zijn. in Na door den keizer ontvangen-geweest e- te zijn trok hij naar hetal^emeen hoofd- • kwartierwaar hij Hindenburgen Luden- r- dorf aantiof. Daarna vertrok hij naar Lti de algemeene hoofdkwartisrender twee ;n kroonprinsen van Baiefen enPruisen. h sr Spanje ■e" De Fransche-Spaassche iê overeenkomst . Madrid, 6 Mei. — Da staatsminister deelt eene nota mede betr,:ffende den uitvoer van verscheidene produkten. ,e ^ Deze nota laat verstaaa dat alîe moei-r- lfjkheden die tegen die overeenkomst j, streden uit dea wog gtruimd zijn, niet-»t tegenstaande de verwoedste tegenwer-in kine-n:e De ^oedingstoestand Madrid, 6 Mei. — Ds voedingstoe* stand versl,echt ook in Spanje. D De pera verwittigt het publiekdat het gouvernement weldra zal genoodzaakt zijn het gebmik van voedsel te regelen. ie — —*WSdB£±->* — I Groote wanorders h Galicie i. :h Zurich, 6 mei. — Nieuwslijdingen ult Cracovie melden dat erge opstooten te P.laats grepen in Galicie. De wanorde-e. lsjkheden hebben een U îranisch natio-ie n.^al karaktcr en schnijnen vooral erg te zijn in het district Rawa. n. Rulheensche priesters werden ge« sr. kwetst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes