Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

636 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Octobre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sc0m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Bi*ukfcei*-Uit#evcp : *« TÈ.IKPIRE-ISUTLE ilyinkerli«l«isi)i 82, OE PAUME (Beigic) Voor Framkrijk ■ 17, r«M de *i«i SALMSi CFSTEL'i J. BAECKELANDT, rue Mortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRIJ EN VRANK + VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ABONNEMENTEN Bal|lt Frankrijk Engeland en HoDanl I.SO fr. ptr maand 1.80 * p. par maand 2.70 fr. par maand 44)0 fr par trimaater 8.00 fr. par trimestar 8.00 fr. par tri m. Mes icbrlfft la : 78, rue ChantUly; 21 bis, rue St. Denis, Calais en blj «1 onze oorrespondenten. ______ De toekomst van Ylaamsch Belcjïe Na het Vonnie De Belgisehe Regeering heeft een ge-wicbtig besluit genomen. Allen zullen op dit oogenblik reeds Permis genotnen hebben van bet yarslag, ou/en Kening voorg^legd deor Ministère Poullet en Beyens, en y/aarop de schik-kiïi gen volgden van 10 October katst leden. Twee zaken kunnen vvij zien in dit ver-slag : eene dreigende daad en eea ver» zoeuend woord. Over de daad, die vele eerlijk» vlamin-gen niet onver-ehiliig zal vinden, is bet mis.sehien ongeraadzaam bier in den breede te spre&en. Wij willen bier alleen doen opme! ken dat wij uit al onze kraeh-ten verzet aanteekenen tegen een gadeel-te der Belgisehe pers dat zoo graag voor offleieut wil doorgaan, dat wij oe^campagne vanlaster en geme- nbfeid verfoeien en eindelijk dat s ij niet langer willen dat die p*-rs spreke uit nsam van de vlamin-ge». Wij wiilen met baar niets gt-meens hebben ; zoo het noodig mocht blijken zaiien daarvan meer tastbare bewijien geleverd wardan. Bhjft het tweede gedeelte van het ver-slag : het is <&at de franscheu noemen : « derer la pillule », het is als een balsem gelegd op de wonde die gesiagen wordt. Teekenen wij het gebaar op want het is kensch^tsend. De klaarheid, die gewenseht wokU in de e levenskwestie van Viaandere», de goede, uitdruskelijiîe belofte, btzegeld me» ^ 17 j_u niisoraak, dM ailes is uitgebleven. K!a*tluid! Wij kunnen op tweifrlei wijze de orn-schrijvirig geven van « transformation » der Gsutsche Hoogoschool. Al naar gela- g m -n dan wenach veor vader der ge-dschte neeent, zal m-a die « transformation» kunneu uitlrggea ofwel als eene verdubbeling der 0 staande G^atgche Qniversiteit ( le thuns bt-sfaande blijft na-tuurlijk buiten rekening), of*til als d-» vervlaamsching **rvran. Hoeft herha«l i ta worden d«t de Ylaming-n van bet eeista gavai niets \çfetea willta ? Wordt door a trarieforma-ti«n ». eene verdubbeling bedoeld, dan ware dit gedeelte vat^ftiit v«rslag der mi-n sters b^ter ong^sebraven geble en. Moeten -ij a?.a het woord de t»eede be-teekenis hechtea, wa trosa danr.iat klaar-der deze aller eenvoudigste gedachte uit gebracht? Weliswaar lezen wij verder in het ver-slag dat /al gatracht warden aan de Vla-mingen op alla gebied « de velledigste gelijkhei i, naar den letter en den gaest» te « vergeiaat-kelijken ». Baze te'îSt, aan-geslotea bij den voorgaanden, kan moei-lijx anders dan in den zia der Yervlaata-sching van da Gentsche Hoogescbool werden uitgelegd. Kan een gevoel van bitterheid wordea mitgesloten als *ij, naaat deze openbaie beKenteais dat oas tôt nogtoô g^eo recht gebeurde, de nag^ lijfescbe aanvallen plaatsen die an» Ylaam^ehe leven in dea persoo^van onze vooraanstaande leiders fceelt te vt rdurea ? Wij durven verhapen dat oaze verantwoordelijke regeardera, nu d^t zij voor «1e tw»oda ma^l ti-g»a-©ver Vlacaingen maatragelen tr< ff#a waar-van zij de voile draagsracht h«bb»*a Kunnen wifcken, ook niet roarlooa aullea blij-ven toezien op wat ia een anderen hoek gebronwd »ordt. Wij betrou^en ten voll« op dea rech-ten zia en de gopde inzichten van hen die de belangen van ons land in handen hebben ; maar dat zij, in hunne ernstige bezorgdheid om ons nationale leven na dea oorlog tec schoons'e te iaten gedijen ook de bronnen zuiver houden waar zij raad en inlichtingfn putten gaan. Nernen wij akte en «acht n * ij. Maar ons achtea weze geen ijdel toe-zien. Naast de dapperedaad van den oorlog past ons ook het dappt-re woord voor het R^cht Zij, aan wie wij het eersty op-dragen, kunnen ons het t -eade niet wwi-geren.FILIP DE PILLECYN. Ibeniitcrt u op « ONS VAËEBUND > ktriiipgfeltf uifgtbeeid. Aanslsg op Graaf Sturgkh y%.dl«r geen ni hg Lausanne, 23 Oct. — Volgeng het « Frenden- ; blatt » hpeft Ailler gewei^e d op de gestelde v a-te antwoorden Aan de politiekommtssaris zegde tiij erik.l : Ik ben bewust van mijne daad, 1k beb gehandeld na rljp oyerleg en zonder iamands hulp. 8£©sa« sam;9ntaEweerin|^ Geaeve, SS Oct. — De daçbladen van Weeaen denken dat de aanslag.ran Adler deel œaakt van «en algemeen plan. Do polltie beeft reeds bewijzen van een sam a-ïireerlng. Talrijke Polea, Bobemer» en Croaten irorden aangehouden. MS« o«<roariffig te W«enen Bfirae, 23 Oct. — la gansch Oostenrijk waren de «la^ea oalftop geheachen, ©p de opei bare ge- i bou^eo. Ta Weeaea verwekte bet nieu«s eeee ulterste opgewondenheld. Da ltelaer vorBam maar 's avonds de moord op aijn eeraten mmlster. Hij brak ln tranen los. £-rais(.%« oKkttoH Men aelat uit Zurich dat te Weenen ernstige wanoidelijkhelen 1 sbrakm toca de aanslag op Graaf Slur^kh gekend werd. Bijaoaaeroeaea ontbrtken. Waavoai «Se ^rpleegtS « Zurich, 2S Oct. — Ksn gekende toclaliat, di8 veel in betrekking geweestis met Adler, geeft be- lactrl k b jzonderbeden ovtr de waaraealjnlijke ooraakea en redecs, die tôt den aansiag aauicium6 gatea. Adler stand aan 't hoofd van eene partij diekost wat kosî een eiïde ?an den oorlog wllde. Adler t)g eerat zljn da^blad t Das VoU. » cp-scho:'sea en later het maandschnft « D^r Kampf ». Maar daar Kljae ar lkel^n regeloaatlg door de cen-»uur verbodan waren, terspreldde blj vlugscb. if-ten tegaa de regèeriDg. M;er fa metr Tr?rd de jopge 1 Ider o ertuigd, datiakelmet ^e^eld de Ceu'ratea- konden ge-dwoagen wordea hrt bloe^Tergieten te staken. ODgptwjfH heeft Adler mt-t iljne daad ge-dacht het «eln te gevan aaa eene reaks andere aan-•lageo.In aile ge «al heeft hlj willan bet *oopbeeld|too-nen aaa vrlenden dis t.iet mip, b sllst zljn als btj. Kldse aankoi»diginges ■an I frank voor 3 ragala Ôeboorte- huwelijk-euievprlljdensaankoadlgingexi. Adverteert lu oas blad, uw bîad, vlaamscha ultiçljksluag^n en snfdaten. Da aieuwi Itailtmschi OorlogsGhepin Da <3 Giornals a'italia» De stielkeid is zoo groot, dat het «chip ge-dureade de otcp aait al» met eea lege&boog otnrirgd i». Rot à bet *ch>p ziet mea eenea berg vaa water » op io {C'a. afstand bettatigt mea cog eeae borrftiiiïjf ia de jolvea, Aoer de schraef ^ersora akt. Gerîarcade de reû is de drakkiag ^aa de lucht zeo greot dat mea zictt m«et gebegen beu4«si om aiat te -fuilem. Htt geruckt vaa water ea lucht belet U ep'ekea. De mackienea wordea ée«r napbte ia wsr-ki*g gebraekt, dis eeae «varmte vaa 1800 grades veroerztakt. Men denkt dat het sehip eene snelheid zal bereiken, *ier malea greeter daa eea traas-adaotiekar. Geen enkele toi pi do zai bet sship ku*aea treffea, Wîat da beig van Water wuar-mede het omiiagd is zal de torpédo van nch-tiog veranderen. De oaderzeeër, die ln de nabijbeid v^n het uieuwe oorlogschip koaat, zaul waarsehijalijk ia de jfolven *ertwljnen. Het schip is met de zwaarsta artillerie ge ws>.end. ' . # »>»«»»» » 0» «» ** « «0 «» «» » »« «» on ■* Officier n, Aaimo z^nurs studenten, sol-daten. deelt aile nieuws mede dat gi] uit het ' b' zette land ontvangt. Het is van het hootç-ste belang vocr onze jaugeas. Stuurt fecht» sti-eeks het nieuws naar M. L.VAN LOOGK 21 bis, rue St. Denis, Calais. Oe Franschen nemen het flffensiaf tei» Moorden van V£RD1IH Zij veroveren het dorp en het fort van Douauniont, het versterkingswerk en de hoeve van Thiaumont-en de groeven van Haudromont. ZIJ NEMEN 5500 GEVANGENEN. mut m v M. w ja-rf i.wm. m._<# x « Vr Parijs24 0ct. — Gisteren bebben de Franschen, na eene machtige artillerie-voorbereiding, het offensief hernomen op het front»van Verdun. Op gansch een front van 7 km. werd de vijandige lijn doorbro^en. Op het ceuter gmgen de Franschen 8 Fm.^vooruit. Het dorp en het fort van Douaumont, het versterkingswerk en de j boeve van Thiaumont, de groeven van Haudraumont vielen in de handen onzer vrienden en werden zelfs overschreden. Tôt nu toe worden reeds 3500 gevan-genen opgesomd. De buit is zeer aanzienlijk. Onze vrienden ondergingen enkel ge- • ringe verliezen. RUSSISGH FRONT op ti&t H»ssi«eii frofcl Petroj. s4 Qct. — I Caucasie dre^en Wij de Kurden achterait en namen *ee en manitiâa. Tri Roemenie ajoegen wij «en offensief af iu de sirdek van Orso*a. Ifl Dobroudji moesten wij wijkea voor d» vijandige drukking en bezetteden de heuvelea tan N vaa de lijn Const-.ntza Medjidié, dat door den yljand bezet werd. Tarkwelae' ■ 'kiorjgem te Le mbercs Lotiden — Volgen«i b richten uit Pe-trograd, hetft de Russische opperstaf vernomen, dat aen contingent Turken te Lernb^rg aangekomea is. De Tur<en zija aang^'tomen ?o der wapens. Deza hebben zij ontvangen bij hunne aantomst in Galicie. Men verueemt ook dat de Duitschers pen talrijke aavalerie samentrekkenrond Kovel. De eorlog in Roumanie I vàl van Constaatxa / beveatigd } Bucarest 84 Oct. — Wij sloegen den vijand af in de allei van Uzul. Wij vielen aan 't front vac Oltuz en nanaen 312 gevangpnenen 1O mitrailleuzen. Wij vielen aan eu sloegen den vijand af op den linker oever van den Oit. De vijami maskt lichtjes vordering in de ; vellei van Jiul. In Dobroudja duurt de vijandelijke aanval voort. Wij ontplooiden ons in da richting van Ceraamuat. à De vijaad heeft Constantza bezst. M«t ^oem«enach front vormi «•ste jjelaeel m«*t h«t Unsaiach front Voor de eerste maal, sedert de tus-schenkomst van Roem^snie, geven de Russische berichten melding van de krijgsbewerkingen op het Roemeensch front. Russisch front en Roemeensch front vormtn dus voortaan een geheel dat door beide ianden zal verdedigd worden. Officieele mededeelingen i Piirijs, Î4 Oe*. 15 u. 1 y Op het front van de Somme talrijk hevi§e artilleriestrijd in de streken vm j Biaches en Ablaineourt. j G eene infanteriebewerkinqen. t |»#ri|», ai Oei.,18 m. t r Na eene hemqa a,rtiU^ri"VOùrbereidin^ voerden de Franschen, op het front | [ Verdun, em il u. aan den rechttr oever v»n de Maas, een aanval vit die | [ belangrijke uûslagen oplevet de. T ^ De vijandife lijn werd atmyevallen op een front van 7 km. en doorgebro- t | ken op pêne aanzienlijk* diepte, die op het center drie km. bereikt. r Het dorp en het fort van Douaumont zijn in ons bez't. t r Links *yan het fort overschreden onze treepen het versterkingswerk en de t hoeve van Thiaumont, verovrden de groeven van Haudraumont en vestig- t [ den zieh lanys den weg van Bras naar Douaumont. t r Rechts van het fort loopt onze lijn ten N. het bosch van Caillette, langs ? ^ de Westergrens van het dorp Vaux, ten 0. van het bosch Fumain en volgt de | ^ Noordrrzoom van het bosch Chenois en de batterij van Damlrup. j ■ D» gevangerten stroomen toe. Tôt nu toe telden wij reeds 3500 soldaten en t ! i 00 officier en.' T De buit kan no g niet opgesomd worden. T SS<«.$£©'«?•!» I««k: "ïbwic i Londen 24 Oct. 10 u. 10' — Onze stellin^n zi]n thins volledig versterkt, j op h°t terrain d u wj gisteren, verovrden nabi] Guiudecourt en Lesboeufs. \ De Duitschers beweren dat wij Zaterdag gedurende onze vordering zeer | groote verliezen Ondarging°n. t In. waarh^id hebben wij 1200 mannen verloren in dooden en gekwetsten, } terwijl w>j me?r daa 1000 gevangenen namen. t 24 Oct. 21 u. 15' — Gisteren en vandaag namen wij ten Z. van de Ancre i 80 çpvangenen. - T In d°n morgen sloegen wij een vije&idig detachement af, dat onze loopgrach- f t^n aanviel ten O. van Loos. Artilleriebedrijvigheid ten Z. van Loos. t In de Balkans De brijg«b«werbiageii door h«-t aieeht weder vrrhinderd Parijs 34 Oct. 15 u. — Het aanwassen ran de Strouma heeft aile krijgsbewerkingen op deze ri ier *erhinderd. In de streek van Doiran was de artillerie van weerzijden even bedrijvig. De Engel.<ohen veroverden eene loopgraehl in den sector van Macukovo en namen ao duitschers gevangen. In de bocht van den Cerna kwamen Duit* schers en Bulgaren opnieuw ten aanvel, Maar zij werden teruggeslagen. Onze verbondenen vielen vervolgens op buane beurt aan, veroverden vljandige loop-graven op e?îce diepte van 800 m. en bracbten den vijand zware verliezsn toe. Zil namen een vijftigtal gevangenen. • M.G&ejiadieff tôt dwangarbeid v«*roordeeld. Puiijs, Oct. — Men seint uit Sofia dat de geweîen micister GhenadieÔ voor hoogver-raad tôt 10 jaren dwangarbeid veroordeeld werd. Een ander bericht seint dat Ghenadieff lijdt aan bloedvergiftiging en dat zijn toestand ern-stig ls. 1SOO Bnlgarea ia opatand Londen, 23 Oct. — Een bijzondere correspondant van het Serfiseh leger seint uit Vre-bera : 1 De Serviers strijden met heldenmoed ea breiden hunne over innlng uit. Verscheidene gevangenen hebben verhaald dat 1500 Bulgares in opstand gekomen zijn en eene schuilplaats gesocht hebben in de bergen [ van Bïbouna, waar zij door de bevolking gevoed worden. Zij hieden daar wederstand aan het leger. Een Duitsch bataillon dat met mitrail-tegen hen opgestuurd werd heeft groote verliezen ondergaan. Om en rond de pers ff^e Tribuste do Geaeve Over den toestand in Griekenland T wee Griekenlanden staan op 't oogenblik legea-•ver elkander. Het eene, dat vaa Veniaelos en van aile ware patrloiten, het andere, dat van Konlng Konstantijn eD verduitschte hovelingen, die er ln lukan een aanzienlijk deel der Atheensche bevoL-king mede te slepen. De strijd wordt voartgezet. Voor Venizsloa pleit de klaarheid van zlja doel en de edelheid van een vrljheldsldeaal. De Konlng onder het bedrltglijk voor s-endael zijn aangenomen Vaderland ta bewa-ren van de ooriogsellenden, verdedlgt ln werke. lljkheid zljne alleeaheerschers-betracatlngen. .... Het bestaur van Venlzjlos heeft aog niet tôt zulke rad cale mlddeltn zljn toe»lucht genomea. Noe^tans is het minder voorzichtlg geworden. De laatste redevoeriDgen getuigen aulks. « Geen nieu-wen oproep *erd de Koning toegf zonden. » Blj de bezetting v*n Sérfts, Drama en Cavalla, die plaats greep ondai ks de steliige belofte vaa Daitschland, llet den Konlng eane laatate gelegea-heid vce bijgaan om van de gedragslijn tôt hier-toe gevolgd af te zien. Het it gedaan. b Venktlos wacht z»terlljt tôt hlj wettelijk zal erktnd >;eworc en zijn door de Verbondene Mogend» hedtn. De ontknooplng der 6ri ksche criais zal <jp dit ooganulik plaats grljpen. Veelbeteek^nend ls de toon der Engelsche Pers rondom het conflict, wat hooienlaat dat het Gouvernement naar de ulterste oplossingen nelgt. Voor haar is de oplossing het erkennen van het Venise* lissche bewina of den Koniag zou er moeten toe bvesluiten zijn oude eerste minister terug te roepen. Andere bladen willen den Konlng aan de deui gezet zien met klikken en klakken om zijn samen-spannen met Wl'belm II, of prijzen een ultroepea der Republii k io Griekenland aan, met het trium* viraat van Venîzelos aan het Voorlooplg Bewlnd. Al le de gewone omzichtigheid kent der Engelsche pers zullen niet nalaten gettoffen te zljn door die vrijheld van taal rond deze vraag. Het mtaisterie schijnt de slaizen te hebben geopend. * Nummer 554 mûiiûm—ittir Prijs : K Cemtiemen Donderdag 20 October 1916^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes