Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

644 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Octobre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 26 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pc2t43kb04/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 §01 «testa»»* 665 ' > - v /' v -m « i ê^AmwÊ. WOENSDàâ 3 i%tà ONS VADERLAND iMlaietratie * A- ^Mvêir&iïm ^<4tiS««vcr, 1 ï, sra» «a Via. i®AL&S, Btlgiiek Imgfciâi ?tfsafejjM#pdfe al d# dagem d*r w#tk ft0<ia«tl« 6 JM BAMiqiLAjM&T gj?i ?M» 'Mmini, OAIkASS H ———. ■ ABCmttë£aftBK!TSi?§£M£aëg S '.'■uteaiMii Kaigii* 8.8© Prsnkt-iffe S.®-» Sa§«Ss>Ki& ë*«H»it<i S.®» ■ irllMMtair » *.©© * B.S35 * ®CE© .1 aie» «aterOv» » * Ohis W*««rS»stsJ » 8 ï» r«ae tis Vis» ©*iss» —uluiul. Rëclil û&ùt* wij m», wteà voor Ccé en v&lk mm land 9K®â&ft$(«sfi«âcjKtt& tmw», 2» s* - &«•*?»&. « « •» a%» * « ^ i - . 1 ... .. i - - i i i - r ( n«—*—t— ABORifies6iiT6Ptl#»i VOOIt IOUMTFR I Mr wMk <» «mivai ©.#» «»»• au»e»«»e«B«us»**.»* *m«5 «MW»W, ato. ■*»»<._* * ■ n »w» !i««» «uinn d » éis <»i*s «• 1®»P 9Wl»*»»« »„«» s- «.*9»; s»w- Wi t» •»•»«* ml lui il il I llMlIlllll I Éllllll II il I J I Een gift uit Leiden oor bemiddsliag van M Alton a l&a ife, **ad»n de ksi&gen van bol ha vluohSelingSE in Lsidan g«ma-doisend fp*r»k iteua aan S.K.V H , erk dît asdelijka en veratandeliika icfiag vaa onse jongsKa bsoogt. js sEÎj dsnk gesaid uis te? harte, roF*, da aoldatea. Hîbl gij weinig geeft toch van daf aige l » Dia gnldan rsgal uit ossa jgtboeken, sal welataeda cpvîueh-ugf-n to*psia®lijk «Un, voor wst sijn ils helit betrcft : « hebt gij weiaig », ii komt ock de tweede « gaeft toch dat weinige » wasr ta aijn, daa baa we dear de ehriatene lisfdaàig-j, of de edalite menBohliaveîîdhBld ia warants broederlisfde ^oar oas. dsn wij «9 ni"* »^a tegdijl r odi habbaa bij de ^lachtfllisgs» L idaiiî, oaaç) landganooien ? rij waardsetaE ia elk gavai haum op hara voila hooga «faarde ; aïj fto ss aiftl met loetheid ver-nid eu blijbeid oatsindig bo^sm 't reeds jt b drag vaa de gift ï'ive. ij ii voor on* het soi?t«t8 dat w« rnea hopesi, amdat wij het ioo lang usa : ds oada baad, de veresssigisi ioben oii« en oas volk, wosrom ge-ld; zij il 't brtwijs dat afataad nk* sldt als de liîfda maas blijlt ; sii i< efta dat de naolitmawis vaa à t kg genaaaai §ai wfegdriivaa en dïi *68î sttllsn OlitWêkBD iïl OSI failli! 23 has.fi de giit tesdi btrâ ikt w&t s< Oiide : ss hesft oas issdglijke ve? lag reedi gebraeht. Zs naaa oui »«ri 't gevoel van ons« vâtlat^aheic ■ ; i« gel soi dat wij hier niât ftllsaï itdjdsn op dea Yf tr, masr dst oc a volk met or « voelt : d« vkamiche œsi*ji?i ait Egg»l«r.d gsvsa on* die sskerfeti J, En gsven 'â oi s ojîï9 land- en Êtam-gz&QOtm oit Laid a, ea dat bst^tkeat 1 voor oxsi h«t boogite : d© vkamsche stam vsrg«»t «ija Ukkea niet.de groote • vlaaoaiBohemosdsr vergeet feaar jorgsns niet; laat dea ilagbaom van den ooîiiïg | op-Kickuîfcp en m^tal de maobt van à oase Êobeiding vsr-^e«igd, itaan we wefi al ta satsen Hx volk, éfoa sid, èi < dosl. Wai we irsst ocia eeaheid gnllôïs dosa sal de wareld sien. Wij gelooven d*t geen ander waord b tïr aau da fedds gnaaen van Leidw oszea dank kga nitdrakk^a, en has mwt eaKgsE&ftm sijn. Zij hsbbas « dniiasd frank » ait eersten itsan ; ischo»k?n Debalofte dis tu dit «santon» ligt verv*ît odi daarbij nos œ^t blijda en daalb<trr< verweadering: ea doat al 't gevoel, dat wa hisr aitdrnkten, k<o.% ' verbre?den, «itdijen, inniger en vaiter worden. Km al dieg^aen,di« ioo mild b»bbia g«gavea, omis warisite daakb^taigi^g, bicsio d rlijà aan daa heer Do Srosva t»lf. Wij kessdea hem ali esa fllnk w«rkep vooî het volk ; hij hsrft *85l 1 voor CT5SS v»yb«fBicg en verusdigixsg vroeger i;s£prc.kâr£, ea g«f oui de ga"8 V4S sija wooïd Tosn fcn tijda wist^-n we niai d&t dis gave veal mes* wsari? ia ! dan g*ld 1 Mijnkeer Da Groeve, ■wij • ïallsn 't nist vsrgaten. U«v woord ' itsuade oh«, nu b'grijpeîi wij het en, l na den eofiog ateus*» wîj uw woord Cyr. VERSCHAEVE. Vertelli&gGn iii À.-4a Florimond. ftenik de eerste maal aw Uefdrhuis M binnentredeu, dan dacht ik aan een ï hemelçeluk. 'k Heb a gszien en u oord en a bewonderd ia awe daçe-tehe dwning, daar ge wsrkei&i waart * beminde vrouw en lieve kinderes. 'eb de grootsehe edels rnaRK'.-H kheid tekeatv i VAser gdzle z izsg hœ uwi koi'Cikiafswrkfc sc'r-&' ^ tieu besehatte en hocg hield iu ver-oen* veereèd. 'k hsh u gezieti bij de fe vaa uw kleitl lijdeBd hi&d en k Z*S wte «oge& de •nderwsrpi&g, tsrwijl iu»a lippra 't gebfd zw&~fde om tnede tu eu halp, om sterkte eu tfQsst-Feè u gezien eu gehoorà en b 'W&nderd Ut #« slond met kesl uw'ùef huisgezia, 4e schoone wsrkel jkkeid van Gods ing en't vlaomsche volk ts& voorhecld. a fange dagtn van biiter lijden eu it slrtîd bsn ik soms van verre gsko i naar nw huisje am d-i zee en als uw lier of uw groot kind hsht se mij S xrtald. '« Heb mijn moeie slrijders-dengilegd in nws ruwewerkershanden k machte de blozenéa wmgm kussan t liane kkiusn. 'k Voslde me mer !s in den zoetesi tief ekriug van uw mo0ie l »en, wunt goe i tiebl gij mij nngen. ik at met u van 'i zelfae bro&i ironk met u denzelfdes, drank en 'k zai keel nw huisgezia aan dssslfde tafel, ir veel vreugda heersshte omdat er I lie fd* W2S. In 'k hebb* dan getproken met u en t de L*->e tnieder uwer kinderen leb u ver tel i van mijnleve n en streven, n lijden en strijdm en 'k heb met u kanden ge> ouwen en mijn hart ver-lerd voor Gcd. 'k H 'b gsleden met u g r qq te lijden om de tmari aoer t?«<e liefdevraeht liik gij met mij ge-'IdeX't se rijnenda tomber*«orlogttttse lep dro9m,f,nde tic le. Dat ik u heb ont >et op mij m wegen dank ik des. Heer ni gij hebt met nm fste vreuwe mijn arten begrepen en gejuieht om mij ne vreugde. Mijn zuiver kristm vlaamseh ideaal htb ik hoog gehouis&, omdat ik het in u verwzentlrjkt zag en omdat uw vaderlijke r&ad en mp.maedigcnd wontd mijn qeest wht te treffen. In den strijd, die 'k met mij ne makkers lever, voor Viaasdersn eu God, hebt g? mi? geateund met het *ioeet nws aanschihs, es mis-sehien heeft devraeht van uwrn eerltfken arbsid reeds zi lenteruggebracht bijGod 'k Heb in uw karakter g Uzm tkh in esn iehoon boek, watt ge zijt esn voorbeeld vm mannenadel en kristene vaderlrouw. En om hefgseis, ge verzae.hthebt in mijn liekameliik à den, om heigeen gif hebt begrepçm en gcdu d ven mijn diep tisk-lifdts® ; om hetgean g& dzedt neor 't Msve veik.w&aruii we beiden zjà gesprotasi, dank ik «. Oja, ik dmk n, en leanaeer er, in heUigg vriendeakring, gebuden «wrdt twor Vlaanderen, dmtt wsrdt er o :k gebe-den voor h, die eemn hftrer praehtigste zanen zijt. Tep da endarzaters In da b.eog^ raidd*ES deï esgelfoba ^doitPsJitsii vprklssrt i«9b : Da wsk -Hj* «obe s!*tiattek^n on» r veriiftses? bswijssB dxtdtn lichtjrs »«r-hoosd sijn voor ws.t aasgaat e gpi>of« «toaïaiBohfp^a, ma«r m«a mo t sich daarover niât oaf^reii issaken Da sasoverhsdea faebben aUijd fce kend dateesne «sk^fedaling "n stij^isg der verSi-'«en b!< S koa v«iroai?den worden aibo-w^l hft ve*li s sonas or-bedaidenà was h0*ft mea jsooit «veerd dat bet gevaar vooï osdersarë s verd'îypa^a was. Da Mokas vaa 1915 en da csd -r-a tëroorlo xond^r g-aEade vaé 19 7 »ija b«idetî voos de Duiticbers eo« <i h goafl?n;Maar 1rs beid* g^vallen be-fl œen nssdlen «eas V' rmînd^ rtce b^gfa-Mfcd. Zslkskoœt biernit vo^rt d*t de Dait8onf«s o-^ep geeae 0Edertfi?8r8 petto g b>«3çhikken ora de d?a%ki»g vo! te honden. la Load^a weet m^n bspî po^d da! m*sa meer daa dri« 0Bds!,«*tfër,« p^i msat d «rr.ï*5d seoa's d s dttit- Bebe admife itdt »t t?e-»psrt. De V6rai$ling vaa aolst eîsâ«'m<'ëri cfflci -al d©M d»> sdmlraiit i4 F«itbd, ; g^ïehi ddo ia sais s»® w-ksia sa i uit dezâ ettolëak bsiiebtân ksisi ns-va f opmaken dat mea voor de vernidiag verichiSknde mtthodfa bpsigt:mijnra, feet g^scbut d«ï kai>onu6n, patseuil-3suri, gewapsïid - koep aardil ck p- a, b©i»«aen dei vllegsr». ali.B ia uitsea-geseVla d« i fflukel^ bsrJcbîî»E mitkt nisa geea meiding van attise, mm* «nîss •sMjct es?? U dnidt *i dst al de gavfehlen vsr van' ùe fcusS gsk^îrd w»rdf!3 en op punten wanw d« ise user di p is en #aar bîj - svcl.^ da nettaa ski kuaïtsn geb^sisd werdera, gai»» d-- oadarïs- ërs di-pt gsnorg soudea festbbsa vooir hanse b»^8gir«gan. Ds Daiisobeopa dsc jt?n drt slj mst fcuwna groote ond;-r*< ; 8r» bM mîer soadsa vprplicbt «--or s-ea laags d«? ku«-tsn te komen «n di t »ij aidai da d«f*ia-si^Vfl pogtagsn soud^a vsrhiaderan, ' msar aaas ta me» wf-rd^n ïij bedro- • gen. Thani oo^ handel^n ds duiteob? D-; booten ia eskçd;:?y ia plaal» *a« a faon- ' ! darliik oi ia &r<> p fa van twee. M»ar ' gw.Ska ïb crsaa ai; uwi^heîd. Op 5 S, î>t wj-rd '.'.eni korp ^asrdij-floot door Z'W ondsr<*e8 *s aangevallén TO'-ï'*- dea«il: i «ali^n wij t^ baat nm«n. Ook sul'çn wij hfde toekoinal meer \ caaksn vaa wat^rvli«gtuiR@a. 1 Dit w-&pe?5 iàe#ft âj'a«i kraeb* ff^tooàd l dnër wa»r oic?: b^t l'esfgde. Wij moe- | ts« k#t uitbreidsn. Wij tn ka daa %sssr«ebijrjlijk ncoit j mogen ^«rgaia dst het g vasr'y«n d^ | o-id. ra»»8 ■ ver iw>»ostt il, maar «ij kanasn dit g&vaar loovecl mogelijk b- pçrken. H; t ggatsl sobepea in opbpif» ira da eafsfcleob's bsveoa ia oaëretoofbsar voor i maad di« h«t aisî gtaiea hscft. lis da Mlddtarijkaa YolgeiaB ea» ■fflf lberîcbt ait B rijja - aa ds dai.b'id»» '• jb B -den, w«fd d« RonumiesiiH d»r Z^vsn g-hteht aan d a &ana»iier, bij het dada van de twe-eda «ittiag osithondesa. De parlementaire Komcaïaais ds Z-'csn harft vsr-klsard dat hsar wa'rk * Siadigd wsa en «ij gwea r> den van bsstsan maar b»d. Vo'srena een b riobt nis Pr^ag b^tft di nisaws vare«niging d r Tebeekache p-iftijea aan doktar KraaîâOS àct vqoî-ziU rgafetp «$wge;«odô». la éUv R îiokKratia had opni aw aen tff safcil piaaîa, « rwekt deor ecna bai tçEiRaweoabevige ysdevoariEg «an daa nitaoben ••o<ksvsrt'ganwcor<si!<sr Wo ff. Da foors'tter m-nat tiafetai kara ïfee-n^n, éî« e|kaâ« b^ïsstsrde», tat deor-ia ttrng ro^p^n Wa'ff feecft d a Wfcp astilstand bekaibbald, die, vo?g-!Bfi ?s m, ndg de atoatmoadigbeid é s Tcferkaohs partisan aasg^vuajtd heeft De Isealagea ganefea ia Bjae m "G nkt dan mfestsn fciival. D ? Tehe^kaeke Mgimsstm b«twislen aiob da eerats rançon, si?t oaa dsn vijaad t « gaaa baatrijda», seaar asa toi ht-sn a*«r le loepris Indien de Te"%*-«kBobe Tœrt«genwoordigcPB Ea.-r da Kam- ra «eataard w©sd«œ, a«ii#,a d« DaUsohss aiek î^rng trskkea Dsi Teà^skaahe »» rtij ia ««a belaefe wr.rktaig dat het Osataadj^sch p-rhsaeat s-al dosa apring^n Van »a resda kan m«n v«or-ii«B dat gv.«a sakabs fesrvoBâaing door dit parl*m®at sal verwesauiijkt wor dea. Ds rageedag aaS dus end ra mid-dsia mo«tasi «o^kcn Zoo dsTcheekaoàe verradsra esdsr oas t* regk#rr m, «1 da r g;-o?iîîg de gewaoenda msobt t?r bi!p moetea ro- p*n t.m h«a ait t' dr;.j*sn. Di p*>-kera d?st RuihefcRfohe p rtij h';bb?in ttr/kta&rd d»t sli «îs p ion? «»«n sn T«s.s. k?E d<2 atcinming I > -r bud«re»tsn suli^a wsiger--n. |>« « Neu - Fr Ps-esa » bêvat r?» oprosp vaa de* k!us> d-r Daite*>ji«i p?r-tijen van daa R-'isbsrath aan da Dai§ 'ohfrs iaOastenr-i'k.Dste rpro?p wadt d« Dait^o \e?a aev« op huana bo»d« te Wfeaen tes ai d» pogiag:rn d r S »*<a t«*n fooH«d8 van «a»-»Tir«d^t »» «lien pdise. 0 ' b t 3eg«T>bUk d -t h t ei«d« nadert œo»ten d Oiaîe rj^s bsDaU Bch"?3 wak^a dstd^ p»rUjan ■«»ijâ,--'dig a--n k-iaerrijk d^- (r«#'8t ato^atand, veFW'kt daer feet jj'?b? k aan lassas ssiddelan ai?t ta bata asm»® ?->or h^t b«v«ikfB van a a^ti-Duitiobs"® vrsfde. N^efs ^ars jseodïottigaî yboï or*a di»o d- infliBstorîlaf? b«t ' ©oiter riikaebe moraal tiid^r s 't vierda \ oaï5«gajawï' Wij eiaoh^n een Daitichs l vreds, * Ëtse lit'.iig ii dci R«ichsr»th Geas^a. — Hsi vall^die vîrs'ssr o^*r fi» * ruad ■ riïrgr ▼sn d o R ioKsrath OP 27 S»*»t ia u*g œ«®r te!--g-komaa 's W»;is e .a buit«Egew®oa lige "j* ; | î ge D daiîsslîa paptîjaa vielea bevig de Tch^kan asn. D DaH?cb«5? Wolff Sfg^t os: 5î4 | men Barlv 1 lat-îa sUaan ssf .1 bwkls-v t den,- dan 5?adda «ails bet*ek«ad dat da f vergadering aa« dsvïrrsdera «sp-a- atast, | D « T«hek»B pvateatea^dsn en plp«a: GH siit da grnotita vap?ad*r J Aî ds5 rertffgenweorlisren Bpri»^ssn ïïoM «a willéu clktâd't ovewcbraau-Wr-is De vAorsitter evlalst er maar m^t œr eite in de ord« t - haadhaven. M->ar welbaaat wordt de kaltate ep-nieaw geatoerd door «w«a nitval van d-^a daîtaohen ^artegenwossrdlarer Tea fel Ds îo«eeksehe aooialiat Prakeah aotwoRFdt: D ' PmiBÎeobss oad«r officier T«ui«l dnrft iprekea in dese ^ -rKad«riat>- !. . En gij Isatgebsuren datdergaHjke ftlou aijis wiiden instar opoasst t... Tauf'l aatwoordt : Aaa dis deur dia bs.rd« vsrs*ad«r*. Stop nwwo muil, verk^ra On*e kiafSe-raxa werdea t«*r «'sebtbaak geleid door het * s-rrsad dt r Tch^ken. Wolff aprlfflgi tnssofea» : 'îat h t ^buit van di« beada tok»îk aoba Ifieawen ciâditr4. Ea tôt d n voorsift r : E« zi dsa? b«-t huii dst da era*tige kwMti* d r b.er¥ormi«g«n beipr k-<» m ^et 't Zîia d-< ev**be»ldea v«n K?» mgrob, dis 0^it«m?ijk aan Railaod an S rvjJJ ys rkacHt, welke aulten mogaK ■preken. Zij dnrv«ii ona nitdaRen en ! wiUen hier ds o?da bsadhavan Vaa op «ijgfn ««tel v«!t Liaty Tsuîsl i aaa. D^sa aatwaordt : It «al a esn ksiekikg toedienen. «Knm bi rPrni«Iashe oad^r cfBokri) *a«t Listy, a prabe«r het, ach^lm ! » D 3 W£nor:le atijgt nog eeaa S ■■•a top en da vaor*itta? moat da vergadering opaoboraen. Zij wer 1 vervolgena m^.t m.>3*2 kalmta herapenâ. D« 0«s!§irijksehf pers tegei Diitschlail Zadob 80 S^pt —• De 0 aîaï'rijkaebs da^biatbîa Vknifebelsjû fie nde'fled • gfta van Miobslii* e» Kabloia^a su t'jaaea sicà vjjaadlc eaa de Dnitaeks po'iti1 k D» psri is vaa oordesel dat fe» t atilswiicfn uver de B.lgiaehe kwsati^ eaa m!ai'«g is. i - Engelsc^e over^innlng in Mesopotamid Partis, 1 Oet. — De Evçetsehen die Rumodiv latigs hst Z. en het 0. cmsin-geld ia eenen eirkel "ca tsn minait twe* mi len kzbbin het rf»nn jf hs.r&omm. Ten 9 u. 's morg^ns b 'gon de si/as d zich ten allen haute over te geven De geltchen hebben eene groofe hoeveelheid wapens, mnnitien en materiaal gz' aapt also.ik verseheidene daizendea g vango nen gemaakt waaronder A Unes Bay, de Tarkae e bsi elh*bb#r. De n if and was verrast do&r den aanvel sondât bij m gansch het garnizoen gevav» gen qemaakt werd. Tes. N 0. vm Bûgd& t osmm de Es,' gelsehen 300 kernel» geladzn s*>i veop-rauciHET K&BINET VIH WfENEN GEEFT ZiJN 0NTSLA6 De a Z it » van Weenen seint dat eene miuisterUjelâ krisis hsgebrctken is te Wer nen. De Turken en de haroverlng van Bagdad Zwiek, 30 S'pt. — E°n melbf.riehi ait Con8ta"tinopfl bewifsi dat de opea-b re meetifag bek&mmerd is met een ent-worp'.a krijg-bswerîing tegea Brgl&d, H?t Du'tseh h' of 'kttarticr wilkost t»#t ; k st B igdad ve^over^n va&r d« vreére» | ond<>rhqnddinp3!> j Rusland Afaoaadl«rlijlE« vrede 1 Da Da-tach^rs tracbtsa bb op «sa | aadere insni r verdsfcldbeid t« briasea I oad?r de ve^bondeaea. Zii soud»» ' vgo^bIrII k Elïes-LotBsri : fcf ta s s'aao, tn-ar in verg-idi*<g soadea zij a? b»t Ra*«i«eh graûdjr"i'tsd willen behruisM dat j»ij verav* rd h?bbea Dit oot-wt 'p a? fi gaea da tcisïta kaas tôt w lgelakkea. . ^ LBTTBRZBTTKR# Ma» vr»«srt L«Uar2»«;c4ra toc arnka:«rt) vas • ®ne ^aiiarland » 17, ra* *• Vta Calai». âoad.loftB »n at»ndv«attg,a;am i cakit & «-a ». ijitip mwm mmm Bêlgisch front if fièvre, i Oct. Op 30 Sept en f Oct. WrâeA di êiHr ken va» Rimicappt'll?, Gerahappélle, ik»® en Knoeke door den vifand baackotetu ^ E nine orner voarposten t&erden m*tg cebombiirdtspd. "Wij anWtoorddem oh Dihsmuide, Glercken en ds vijaxdige «tes» ïi%gen. _ t O'ita vliegers kebben ïdlrtjke toermtt* ningen en jaehtcn uit' em«rd en geoeiaf» •ûeleverd. Zij hfbb^a Rociewdâe gvboifo bardeerd, ?ransch front Parti a, 1 Oet., 15 u. Artilleriebedrifvigheid op versckoldint pueten van het Aisnefront. Een pa ir vprrassende vlfandlge atsOi.% vallen op onze kleine postm in de atrook ven A ''l'a werden afgeslagen. /a Chimpoane drovgen onze deimhm ment n ten N. >w VilL' sur-Tourbe in, dé mjâudigli n, verniriden sekudpÙMtszn en namc.n gewfc-eren Op heide o°Qtrs van d# hfam h*»tge Of? tUleriebew^rkingen nametijh ûmehuen dit M '.as es B zomava In de scktor mn Forgea kebb»a de dedib sch rs getraekt onss lijn i% bireiken, Zij werden afgeslagen. Een andere aanvarf ta ook mislukt. In L rreinen outmoetingen va* rondin* Wij mmen geva&genen in do streek van SsUle. VLIEGDIENST Vijo.ndige vliegere hombap^fêék de* zsa naeht in de streek mn Bv k D*& vemorwaltieu scèmdo m maakien ek&hjr off'.rs. Op 3ê Sept, werden *ijf vi/anéig& vfiegtuigeà in gsvéchteu mder§e>*( h Aen. Zftven andere vislsn btîtkadigd in hnnne Hjeen. Onze eskaders hombardeofdea Fresn y U-Grand, imar g ravin brmnéen opsernerkt werden iu de staita en de kart' tmuemeiki n, alsook de spoorhmltm «as Thiorailh, Manières en da gra&aatfmbri»-ken vsin Hmgmdmge. Twee onzer idie fers uierpen 800 spri+gsi fftn op de versisrkte aiaU Stmii-gariIi B-fgie bimbardeerden wij éoolfof* pleinen m de streek van. R -eselaere, Tfàêtt d? staltMû Licbior <bide, SMw «S forte* Émrek. Par if s, i Oet. 23 k. AH êrt&ewerkk.gen sa ëe se*for# tffl» Luffau», Ailles es iusstAest de Miette eÀ «te A istiO. Tes, N. van Broyé mmea wij f J garnit i geneei. Redits mn de Maas kebben de Ds& *ekars aa mne hsvige b>$gàiettng vingt* vallsu tasschm het boie ds Cfciitrn* eu Bezonvaua, H t geveeht ei&dtade ta on# veordeelen mij hshieUen ViMidig onze k(iï, £'wg#laeli fr&m Loadea i Oot, 15 « la de& »aoht vija«£i«fg ariHl«f!te-iv sïrij vljth»td te» O. ®a t^n N va« Ypsr «a ia da^. sseior van Nieawpeortu Kt U bdaaftijks ta asiaea. Losdea 1 C5ct, 23 u. D' isa morgend virl ds èm S a, 30 ob«*! atel^Bgsn aan te® M. van d weg Ypçs Kasaea «a ta» O. vaa Poîygoa :, op «ea front van 1600 m 1>«3 Daitsshseg" kwam?» userait fit dïi'j k iionasïi. Xij oada^gi»«en àwaré veii-li *îb d@or t vaar osiisr i*fa»ti«>ie aa arïi ierk. Zii ks^avd ® la wa*asftï t ut--. Wlj seatsr-elgdea de» vlueh-tsKdtn #?ssï.'d ea 5»8ski?B gevang-aen. Des a^ave! werd ta d drie »elg«œ^« ure iw s maUa harï>i*nwd. Ds atrijd was; rwt ba^ig ea eiaèigde met d«ft aftoskt v«a daa vijund tenxij vaa* Pe» î^o -in wasr bij sish in t^reo vaa e^s'a pesï a vesttada. | Is r e» ag waa da'ijaadisre artiMsrie a «s? b drijviir «ai Balleco^ift s® ten %» en 4«-r- R vm L la S- pteau- r a®17 aisakt^» • 299 gev^-saaaïia waarond«r <49 &ffie4ortssi. Wij raaakte» Il ^snaaïîaa, IT Icap» gra&fmartiï » nn $51 wseki.BE^ewieawa bal t. Italiaansob front Riais 1 O !t„ off. Da^ijan«î h?? i a»de -fja« t ge» oft« • -.1 nwa aisSlia**». d# B 5o-i *> Wi «!•»heua tclfcesa a4 G Ca-'"art.- '> < ff roi f *a» de l««'etï d'g'.u œaaltt-n w|| 2.019 g^vanscMex# wtarond^r 68 ofBci-ire«s m--!...!! —«»—« ■ i ■ ■. Sportnieu^a Ove winning «an D« RuyleP Uurkotrs aekter iuhdem •' i. De?ltj0fi | 4? km. 939'; 2. Dujpny; S. i'iwK

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes