Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1297 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Fevrier. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2f7jq0tf16/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND ^l-wfcker-UfttfwveK* • «. TÊ*rtRt-«UTLt !ÏitSiHh»rk«fMBf OE ?«■« Wmmr Frankrifk « If» **•«* â* Vint CAIJlIft « 1. krecxeumtt, cm* tt«er*e«, 17, CILHR. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK ♦ -# ♦ ♦ VOOR GOD ENi VOLK EN LAND I ' 1 1 ■ " Il ■ i _ u, u ABMNE«UTCI B«ts>« Fm»hriik £«MteMI Ml I.M p. ptr I.W t*. ptr mmmtiÉ M~70 Ir. par mmb4 4410 Ir par triacilar S,00 Vr, par trimaalar 0.00 Ir. par triai VW ithtijfl l»< f», Wl JsUiJJj St fol», tt« M. Guu. 0»J- « MJ lll SMSS «ftttftlfwiwi. "Uit Soidatenpfftr en ' Een lijvig bo*»kdeel, klaar gadruU op net papier e daarbij goede waar; iets ia deû aard vaa eau nu en mer van «Lv grande guerre du XX* Siècle (La Bonne Presse, ras B&yard, Parijs) maar vtsel uitg breider, meer onpartijdig, meer Da-tuurlijk eu waaren daarbij in't vlaamsch. Ailes «at maar e*nigszins dan ooriog betreft v-ordt er in aarrg«raaUtj 't is dan ook eene echte oorlogsencyclopedie met uitle& door onze jongens zelf in de loop-grachtsn.Elk feitje uit het soldateoleven is er gekiekt : zoo wel 't paUttenjassen der soidaten onder vfOolijken kout en scha-terend gelach als het slagleveren'onder rommelend trommelvuur eu sessende kogelregen. Over elk wapen wordt er gekeuveld, zoo^el 0Vé?r d« bliluerende bajonet als oyer 'c ïonkeude vliegtuig en de rooken-dekruisers. Hat schooae, hat grootsohe, het machtige der loopgrachten en vecht-schanssn, gadolven in en opgaworpen met va ierlandschen grond — boi ser Ken van 's laods «-©rdediging — wordt be-schraven en baschildard tezslfdertijd als het psraeuteiig gewroet van 't gedierte dat in onza loopgraven of... op onze sol-date i onvaderiandsch bedrijf uitoefent. Voor ieder is er waar naar goestiog te vindeo. Er zijn brieven, kiekjes, schet-sen, vertellingen, beschrijvingen enz. Elk lezer zal den soldaat kunnen vol-gen op voorposî, op verksnning, bij den aanval, onder het vuur, hij zal den ge-kf/etste begaleidan met de brankardiers naar d*?n hulppost, in de autos, in de ïigkentreiQsn, in de hospitaleu naar da kerkhoven : hij 7.al onze jongens kunnen gadeslaan in nun kaatonnementen, in hun ïenten-kapallen, ophun verloveu.. tôt in Rosland, ja tôt in Gongo toe. Een mijn van frischlevendige oorlogs-lsstter«.uud« ontsproten aan de volkszwi» zoo mag de redactie van « De Stem uit Balgie » hare bloemlszing wel bstitelen. Oorlogsletternucde als deze is het be-wijs voor h:>t bsstaan vaa een voik Ge-lij . het water aan d« brou ontwelt fan over de boorde; bsenstroomt als dsze te nauw ervoor worden, zoo is dese letter-kuade ontsproten aan de zie! der Yja-mingen in het H?er, evan natuuriij;, e?eu spontaan, maar ook eve.n levendig en onttfgerihoudbaar. Een volk dat door eigs»n en soontiian werfe als dit, zijn eigen persoonlijkheid hanchaaft en brachtig doet uitsr.hijnan, zelfs dan wanneer fist grootste g^d«^lie ervan door den "wiu-gfehna zoo-jiet in boeien geklonfeen dan toeh met lamheid geslagen wordt, zelfs onder de m^est treurige bmstandig&eden selfs in ballisgschKp en ja, ten spijt van alie», zuik een voU? toont dat het eene 3 ziel heeft, dat het leeft en r^eht heeft op ^ een eigen bsstaau. Wat uit deze latterkunde *ten klaarste \ uitschijnt is dat de volksziel, ^»aar ze aan ontsproten is, Vlaamsch is. Al zijn de volzianen doorspekt met bastaard-«i?o ird#n — gevolg van het steken van ons leger in een Pracsch schocisel — onze volksziel is en blijft Vlaamsch. Hoe otik ij!g berttale 1 onze jongeos niet, dat ze Vlammg zijn ? Neemt en ieest !... Telt. de keeren dat zij in hun Vlaming ■ zijn, moed 'O^ken en taaiheid om den strijd tôt het uiterste voort te zettvc, dat \ zij d«n Vliams hen Leeuvv «ingfen bij den . a-mvai, dat ze den slag dar Guldensporen \ en de Keerlendaden terug in het geheu- j gen roepen om uit der vad«ren voorb-eld lief (e tôt hun Vlaanderen te putten en | koppige kracht voor fien verderen kamp. s Zn spre^en over hun Vlaamsche studie- | kringen, over de Vlaamsche beweging, | over de liefde voor hun volk, over hunne " l8iders, ovér hunnen thuis enz. Geene bladzijde om zoo te zeggen of ; het woordje Vlaanderen komt er voor. En als zij met verlof gaan naar Engeland, Fra- kriji, Zwitserland of elders, 't is al-tijd aan deR geboortegrond dat ze den-ken bij 't eerste zicht van den vreemden grond. Die l«?tterkunde wjjst ook op de vader- | landsliefde onzer jongens. Zij die meen- ! den dat Flamingant zijn en £5elg tezelf- | dertijd, eene onmogelijKheid *as, kun- | nen 00''sonder eenen bril op te zetten, | hier lezen in het hart en de ziel der Via- < mingen. 't Is voor een vrij Vlaanderen j in een vrij Belgie dat deze vechten..., ze J zeggen het voorde vuist. Ze hebbea niets | tegen de Walen, veire vandaai^ ze nbe- , men deze hunne broeders en willen met j hen in eenzeifde iand leven, waargelijke : lusten ïullen uitgedeeld worden. Ze spre- l ken van hunne iiefde voor hunne over- I sfen, van hunne fisrheid 's Konings z®on l in hun rangen te tellen, van de geaaheid | der koningin, de stoutrnoedigheid des ^ konings, van den eenvoud en het katho- s liek-zijn zonder menschelijk opxicht van onse ?orsten. Zs vertellen van de geest-drift die hen bezielt, als ze de driekleu-rige viag zien wapperen. Se kreet : « leve Belgie» weerklinki vannete4ne uiteinde tôt het andere der bloemleâng. Eveneens het kristen-zijn van ons volk blijkt uit deze ietterkunde. Zij leert ons dtt er in het ;leger nog gebeien wordt, nog gebeden in 't gevaar, gebeden bij het 11 jk van den gevallen masker, dat er 's Zondags nog mis wordt gehoord, dat onze josgen» nog te communie gaan. Elk liturgisch feest wekt gevoelens op die on ;e soidaten neerschrijven en weten toe te passen op de omstandigheden waaronderzij leven. De naam van God is wel die welke het meest voor komt. Op meer dan eene plaats toonen de sotdatenpennen dat onze jongens houden van hunne aalmoe-zeniers, hunne c pasters » zooals zij hen noemen, Een boek als dit koopen is bijdragen aan de Vlaamsche, aan de Belgisshe, aan de Katholieke zaak. Ieder die er midde-len toe hseft, gunne het zijn penning. ttr wordt soms gezegd dat soidaten niet graag over den oorloj lezen. Hier echter kan dit gezegde niet gelden. Menigeen zal in die bloemlezing Bia^jes en f«aitjes terugvinden die hij zelf beleefd heeft en j *aarvan hij de hoofdpersonen kent. ; ©aarbij is dit boek eene korte samen- J vatting van ailes wat de jongens onder den ooriog gedaan en geleden hebben... 't Is eene teostbare herinnerieg aan deze tijden voor later. 't Dunkt mij dat ifconze | jongens al zie zitten aan den huiselijken j haard te midden een schaar vrienden en j magen, voorlezsnà of latende voorlezen over houwitsars en shrapnels, over pas-serellen en postas..., en uitleg gevend aan da toehoorders, lijk een paster die Catechismuslas geeft... De kinderen en kleinkindertjn onzer jongens zullen het boek bewaren als een ander»sn Bijbel Het boek is t» ver^rijgen aan 3 fr 50, 21, Russell Square, Londou W. G. — Onze soidaten 'uoîwa ht>t bostellan en gratis krijgen bij « Le livre du Soldat » 11£; Victoria street, Londeu S. W. EBUROON. Droomen V - Soms, la de avondschemerlng Daar een geuden nevel MDg IÀan dea Westerelnder. Droomde lk van het haisje rein Waar obs Ueve lieven zijn Ver in Vlaandren, glader 1... Vider zit, van 't werken moe, Dlepe zuchtend a t en toe, Star in 't vuur te staren.. .. Moeder prevelt stil een bêa Opdat God hsar 't grootste wee f — Onze deod — zou aparen. Hoeveel oudj<!S g*an gpbukt, Eéri gedachte in 't h*rt gedrukt : J 't Leven hu«ner ionec ! Hoeveel hutsjes, vroeger blij, Waar nu angst en rouwgeachrei Mlsschien hongsr, wonen !.... i I'k Droomde: « oeh j*, wanneer, wanneer Zien we ai ons geliefden wêer ?... » — 't Nachtzwart kwam geiegen. | In mijn iiele oa:i werd het nacht — Toen loech me uit den hemel sacht De eersie sterre tegen ; Pinklend la het donkerblauw, Als een gllmiach door de rouw, Als een traan van vreugde l — En, lijk klokkenïlank in Mei, IDaalde een straal van hope in mij, Die me 't hart verheugde, Slnds, in de ivondschemering, Va*rt mijn zoete mijmering, Naar 't aansiaande wéer^ien. I À's we, t'huls 'wôer, on. edeerd, ttchen zullen rond den heerd, j Ea ohs' dank den Heer biin. | Yzer, 7 Febr. 1917 V4ÀAM. | In Mexico à 1 i I Ouitscfce peservfstra v^egeu zich bij Carraoza j |s New-York 90 Febr. — Dr correspondent van 1 de « Ev«nîng Sun » ta Wash! çton zegt, dat het Staatsdepartemect ht richt ontvangen heeft dat 100 ! Duitscbe reaervistQR in Mexico aangekomen /ijn om het leger van Carras*» te verveegen en zich te ' verzetten tegen eane mogelijke ontscheping van 1 Eotçelsche en Auerikaansche troeprn, die voor I duel hebben de petroolbronnen van Tanopico te 1 verdedlgen. 1 Mevikaanscfce bandes door Diitschers ' oadersteand ] New-IorJt, SO Pebr. — Een snelberiekt uit Co- 1 lombus seint dat een bende Mexikanen in de Ver- ' eenigde Staten gedrongen is op 100 ^m. ten Z W. van Kachita Het berieht meldt dat drie Amerika-nen gedood werden. De bende zoo ait part!j(fanters bestaan van ] Villa ondersteund door Ouitschere. WESTELIJK FRONT Ka de Eogelsehe «Terwinaiog Noorden van F-aiikrijk 18 Feb. —Deniauwe overwinning door de Sogelschen beàaald op de Ancre, stelt de Buitschers in een steeds s gevairlijker toeataud voor Bapsume. | De steliingen door osze verbendeserj zater-î dag vero?erd tellen iaderdaad onder de voor- | 1 iamste van het Duitsch verdedigingsstelsel. ' Het feit, dat de Duitsche^s deze stellirgen } j onder de drakkiog der Bogelscheo mosaten ! j verlaten, bewijsc da: onze verbondeaen steed» | \ sterker worden in wipgns en dat zij tegecover j ontmoedigde itoepen stasu;. De aaavallende beweging der Eagelschen } had een du&bel dool : rooreerst werd een ; belangrijfce Trooruilgang* verweaeBhjkt in de ri»ii!iicr|t vav) Mi aumoi.t, forieresdie Bap»ume beschermi ; van een atïfderen kant is de stel-iiag van Serre, michtsg door de Duitschers veriterkt, docr de veroveriag van dea heuvel | 207 ter. N. vau dft Êperoa van de ho^fe vaa j Bailiescourt, langs beî Z.-O. omtroksen. Beide krijgshewerkingen werden gelijktijdig \ uitgeiîoerd en laverdisn evea geiaxki{;e uitsla- | gen op. Terwijl de E^.gelsche bataljor» uit- f" gaande van Gracdcourt, ten Z.-O. van Pys, \ de vijandige stellitgen besiormden en de Duitschers achtejuuwierpen, gevatigen cam ;n of op de vlucht dreven !en N. van de Ancre, s veroverdeti de troepsn van geueraal Gough } in een prachtigen eUn de opperste hellingen f van den heuvel 137 en bsreikten in eenen i enkelen sprong den heuvel'op met den Moulin ; Ruiné. 't Was ten Z. van de rivier dat onze vrienden meest iegeastaud oiitmoetten. DeDuitsche lijn ten 0. vaa Grandcourt, halfwcg Peiit-Sliraumont is buitengewoon sterk en niet-tegesstaande het helsch bombardement op dezs steliingen waren «esscheidene Duitsche sbris, op 10 m. «ader den grond, orgeschon-den gebleven. 'De siriîd was buitengewoon hardnekkisr en onta»rdde op ve?scheidene plaaisen in iijf j geïcchtes. Maar da Duitschers ko den aan hu- ne tegenstrevers met weeis aan : na eeo hopcloozen m»ar korten wsdersiand trokïen ij het op nasr Peui-Miraumont, maar niet zonder eeuige honderdets j;ge»acgenen en ver-scheidene mitrailleuzen achter te laten. Een Hein fortje opgebouwd ten W. ?an den weg ?an Miraumont eaar Pys was het tooneel j van een hardnekkig gevecht. Eindelijk be-htelden de E gehehen de boveshand en ble-ven van de stellicg meester niettegens'aande de vijsndige tegenaanvallen. Ook een tegenaan^îl op den beu^ftl 127 werd mes verliezen vcor de Duitschers afge- ; slag^n Aldus is de uitsprong, die de Duitsshe lija j vormde binnen de Bngelsche siellicgen, ver- | nietigd. Meer rog, voortaan zijn de dorpen « Serr?, Pys en Mirtumont door onze vrienden jj bedteigd Meest cog het iaitste dorp, daar de Ecgelschen het t^felijkertijd nadere \ langs het Z en langs het W. Men berieht ^erder dat het artil'erie*uur in deien seotor rog altijd e<en hevig aan-"houdt. Het bombardement wordt rs nachts op f I, grooier afstand waargeremen. h ' « GetaBgeoc n en gekwelstfn Op het einde >an den strijd iag mea een lange stoet gevangenen en gekw»}:sten langs de ri »ier ajÇïomen. De eer ten in grorpen van j *ier lot zes kwamen af met de handen in den z»k,.bedekt vermoeid en ;fgeraat. De audete «loet miek eea pijnlijker i .druk. Eugelsche en DuS sche g-tkwefsten tfokken voorbij den bulppost van waar zij achtermit gebracht werdea. E?n Duiischer trck vooroij met deu rechier »0èt oaibloo: en bebloed, en met den schoen in de hand ; een ander, bleefc als de dood, fukkelde gebogen voaiuit t«s-schen tsee makkers, hij had een Logel in de leoden gekiegen ; nog een ander had den knie verbrijzeld en lag lacgs den aoom van den weg te kermen. Er waren ook eenige erg gçkwetste Engel-schen die door gevangen Duitschers op de schouders als in triomf gedragen werden. Niet'.egenstaande bun er/ Stige verwondingen vonden deze nog de kracht om t« senertsea. Hea Mof die eenen bal onlvanjsen had in | den voet, klaagde omiat men zijn schoen doarsneed. Hij verhaalde dat ïijne divisie enkel daags te voren 's a^onds om 7 ure was aangekomen en dat men 's morgend om 5 ure nog vere was van een Eagslsche aanval te verwach^en. De aanval was voor de Duitschers eene onaangename verrassing. BUSSISOB FBONT ) De Fransche oorlotscorrespocdert op het Rns- l sisch front heeft, Da het front -jan Higa bezoeht j te hebben, een bezoek gebraeat aai het front van î Owinsk-waar bet Russisch leger bevoîen wordt ? door generaal Dragomirof, een der jongste en be- I kwaamste Hassische bevelhebbers. i Dr in8E evenals Klga vorrat een j-eer duidelljke ( uitsprong in de Dultsehe Hjcen. Zij ïljn belden ; als twee sterke brug?enhoofden ^an waar de Rus-ssn kun en uisgaan, om den tegeiatrever aan te vallon Vandaar de herhsalde pogtncen om i dere uttsprongen te over«reldi«en. Zn len de Duitschers op bet Russ sch f ont ot eene groote ■ krachtinspannieg, een uitgebreid offei »tef als in ( de Leate 1915 in 6alicie besluiten f Do voor^aar» f den zijn gansch verschillerd en uitnemend min I voordeelig voor hen als in 1915. j De Russlsche legera waren dan op een oneia-s dig froDt verspreid en onvoldeende van roorraad ! en obussen voorz!en.D« Duitschers b acblkten over een uitg' breider i z^rwegnpt dan de Russen die ; aan Mackensen toe'iet spoediike san e).Utllli jen : uit te voeren. Indien de Duttsehers thars tôt een j grooten aanval besluiten, moeten zij op die voor-deelen Biet meer rekenen of ten minste enkeL in ' zeer kleine mate. ; In de verosdersteliing van dit groot offensief wat zou er het einddoel van wezen ? Odessa, Kief ten Z. of wel Petrograd ten N. ? Indien het Petro-grad is dan zullen de sectors van Riga en Dwinsk van uitnemend groot belang ?ijn. Van deze twee steden tot?aan de hoofdstad is de afstand omtrent gelijk. De tvee wegen en de ijzerwegen die er naartoe leiden krulsen te Pakov, zoodat de Duitsche aanval waar^chljnlljk van deze twee punten zou ultsaan. 1 Voor den oogenblili laat de Héine ge algterkte I van den ?ijand op dit pur-t niet toe een aanval uit te voeren Binnen "ijf, z< s we*en komt de dool aan. Al de rivieren a de bj^en treden u»t hunne oevers. Deze streek van meren, lakken en vijvers herschept de gansche streot in een oneicdlg moeras Cbeen ernatl^e aanval kan dus voor Mei aanvang nemen. AMERIKA EN DUITSCHLAND --- --tMsaewM-.- ï)e AmerikaaHsche rejçeerinjc hoopi dat het gesebil zal bijgolegd worden Parijs, SI Pabr, — Man seint uit New York: De pars bevestigt dat de regeerlng begint te hopen dat er kans bestaat inoellii^heden met Dultschland te vermijden. Deze hoop is gesteund op de verslapplng die in den ouderzeeeroorlog bes'.ati^d wordt en or de meening dai M Wilson aan het congres voor diens uiteengaan, geen volmacbt zal vragen voor de be-scherming der Ainerikaacsche belangen. De verontwaardiging tegen de blokkade stljgt meer en mîer (Havas). Bi|val r Esgilschsn In Egyptt Parijs, 21 Febr. — Uit Londen In Ewypte hebben wij de Turken verrast te Bir-el-Hasano en een garnizoen van 54 manneu waar-onder S offlcleren gevangen genomen. Het garnizoen van Nekhl bestaande uit 100 man is naar Akaba ge ducht. Wi{ hebben 11 gevangen gemaakt, etn vijftig-tal geweren. kanons, k'.rdoezen, bommen, voor-raad en een valdkanon bult gemaakt. Kardkiaa! larder aae da gmtelijkheid Ams-erdam aï Feb. — M^n Terneemt dat kîrdinaal M«rcier aan da Belgische geestelij-ken bevel gggeven heeft in hunne sermoenen van zondag te handelen over het altijd maar stijgendè lijdei! en de diepe ellende van het vo'S. 40 GtVECHTEN MET ONOEBZEEERS I Lof den ti F«b. — 1» K jelâche vloot telt \ 400.000 mannen. M. Cirsis zegd« in de Kamsrs dat hij hei asalal schepsn in de «ireek der blokkade cp S^)oo schat en hij verklaart dat ds geheimhouding betrekkeii]k het aar ta vernislde duikb.oten den vijand verortrust. Gedurende de laatste 18 dagen htdden 40 gevechten met osderzeeirs plaats. j Rond den ooriog - De honger in Duitschland Aadr<Tardleu sehnjft in de « Temps» : De voedingskrisis isin zijne bijzonderheden door de verbond nc-n nitt geroeg gekend. Misschien had eene bijzondere inrichting, gevormd met de medebulp van onzijdigen bij het begin van den ooriog, onzen inlichtings-dienst verbeterd. Wat fr ®ek van zi}, de in-lichtirgsdienst Jaat te wensehen en het is belachelijk te moeten zien hoe tal van psrso-ten M. Gersrd en zijue r-istrenooien moeteu bestrj men met de vraag : Hoe eet men in B riîj ? Wij it.udet dit z- !f moeten wetec, en indien wi) 't niet wete<-, «oo^eel te slech- tûr' m»*r 1951 f. OHS ZWÏ? CSfli j Qfffifliiil* mmémûm*Un®im t | Belgiceh . f La Havre, 21 Febr. — Niets bijzondartte sein en op het Belgisch front. | Parijs, 21 F^bi». «• | ^ In den nacht vallon geen belangrijke gebeurtenissen tan te stippon. t r«rt|s 21 Febr*, S»»- | \ Bftdrijvighetd van beida artilhrijen in de streek van den heuvel van Mesnil.cp den > * Mehter oever var de Usas nabij het bosch van Counèrcs-B'iZOnvai'X. i Onze artillerie stichtte brrnd ten IV. van Grandch6tie. ^ Een kleine vijandige aanval op da heeve Chambrattes is mis ukt. ^ Lordsn, 21 Febr. 20 u. 30 — Op de Pomme varoverden w»j aamgQ ten ? t N.-O. van Queudtoourt en nsm»n 21 gevangenen, Ten Z v»n Armenthrs droné een è i detaoh*ment op es»-front van 600 m z*er dwp in de vijandige ste>lingen b 9 i vijard 6rnstige verlir-zen toe ef< nuek 44 **vang«nen. -<-/ ♦ l Ben ander ov^romoth' g Het o -s toe op «en front *a.n 430 m. t a u ' jf. . \ T lirgnr te dringtôt aa" de steu»loopéravan w*sr wij den vijai d erl men aar or* -f tan Wij mitke" H4 gavang^nen wgaronder 1 cffeier. . Cedurendo de laatste 48 u. miekmn wij gevangenen. ^ ^ ^ ^ J Derde S56 3 FriJ# : Vrijdag 23 Februari iÔ17J1f§ ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes