Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

475 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f18sb3z33c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

¥is?é« |ftsrg»nf — |t£wmm«r 1071 PE1JS . 10 CENTIEME* Vrijja*g 10 Mei 19lê ONS VADERLAND SïSCKTOS : J. iasek»Sseâi «s il. Tarais Beigiscà d&ghl&d ,v0rschi|me:ti€- ©p il dâgen der week «pîsï SB Sshssr : i. SÂESfâELANBT 91, ?!ie Neuve, C£L44if ^BdaiMiaaBswwEW 8»ea« K9»SMS<4 ISeïsÉe 4*^5 FratnbrAiSt S>96 MaejfelsaiMS-SoIIsiMdi 8.S.© ?««• 4sHta»o*te«= « StS© » #JSO » "4©t®# Mes» /?eSas»ï|"v« » « tteu» Vssâes'Sasssâ »• £"?, rawlIKoi'te'Â, SatUaS» EecM door* wij @n vrsnk :voor Ctod m VaSk mm tmê RE©A«Si-6'»^8Tk5W:S£5aCftl# M1BUWO *« KSNiÈiKN RU& NEUVE 91 a» «MâNTlUV '*£&*£t& jù®i^i^®saaB^®SF2iïjaEKKr SOU>AÏ®SÏ lîr*®!?' <£**? «sêsRSJS'^sa^ ©**£& _ ASOM«2aaNTBM taiitNSKW wmii Mm&* «*»?■«& ^ASt mana^i 4.K42 ^ ** ***3*8*5»*® IN2KN9 AAHStfiVKMa^ KM tPAÇtiti ?.3î£K< rre^ ^s*»3»r« *•»*# . *L*:f »sT2BLPaE&Bfias 3WXO|NDBN M EEN EN ANDER OVER DE DUITSCHE PERS In het Eagelsch weekschrijft « The New Europe» (Vol. VI, n. 77 en 78) zijn er een paar artikels verschenen over de Duische pers. Wij geven hier de belangrijkste deelen dezer studie weer : Nergens hebben de Duitschers meer doorslaande bewijzen geleverd van or-ganisatiegeest dan in de pers- Sinds lang reeds werd'er van regeeringswege naar gestreefd, de dag- en weekbladen in een machtig wapen te omscheppen in binnen- of buitenlandsche grschil-len. Bismarck kende de waarde van dit wapen ©pperbest en ontzag zich geene moeite, om de pers onder zijnen duim te krijgen" Maar zijne methoden waren rudiméiitair, vergeleken bij die van zijn opvolgers. Hij trok eene scherpe lijn tusschen nieuwsbladen en tijd-schrtften, die hij rechtstreeks en on-rechtstreeks voor zijne doeleiaden kon beïnvloeden, en d.-ze, waarover h>j geen toezieht houden kon. Gene werden officieel aïs staatserhal-tend (d. i. dan Staat ondersteunend) af-geschilderd; de laatste als~ reichsfeind-lich (den Sfcaat vijand). Bismarck kon feijgevolg ereen werkelijk gebruik ma-ken van bladendie drak gelezen werden door wat wij de ontwikkeide burgerij of de arbdderskias zouden heeten. Zoo had hij nooit de Frankfurter Zeiiung of de Vorwarts zijne politieke iimchten kunnen doen dienen; terwijl de Kol-nische Zeitung, het orgaan van zijne n&tionaal-liberaie parlijgenooten, aan-gezien werd als * staatserhaltend » en dus open stond voor zijne poïitiek. Hij was van meening, dat de Kolmsche Zeitung « een legerkorps aaa den Rijn waard » was. Toen Bismarck sich uit,de poïitiek terug trok, veraoderden de zaken. 1. Graaf Caprini volgde hem op, met baron von Biebenstein als sekretaris voor de buitenlandsche zaken. De nieuwe rijkskanselier verklaarde, dai hij « al wat goed was nemen zou, waar hij het ook vond ». In feite boteekende dit, dat, in ruij. voor zekere toegevin-gen aan de liberalen en de "radikalen, een belangrijk gedeelte der demokra-tisehe pers aan de aijde der regeeiing kwarifl ta staan, en dat bij?. de Frankfurter Zeitung zoo « Wel », of no a; beter « ingelicht » begon te wordetf, aïs de Kolnische Zeitung. Deze'nieuw tôt stand gekomen betrekkingen bleverî \©ort-bestaan, en pries Bu'.ow in het bijzon-der, gàf blijken van groote behendig-heid, in het voeren van eene uifdagei>de buitenlandsche poïitiek zonder daarom den steun te verliezen van dit gedeelte âer libérale pers, dat, in Duitschland en elders, voor min of meer vredelie-*end doorgiog. 2. In 1883 kwam ereene nieuwe soort van courantan tôt stand, waarvan de Berliner Lokal Anzeige,r in zijnen cor-ipronkelijken vorm, h&t eerste type wm. Zij oogstten grooten bijral. Zij waren opgesteld met het oog op eenen aitgebreiden leeskring, door dat ze met groote snelheid njteuws uit aile wereld-deelen gaven, de jongste plaatselijke aangelegenheden op boeiende manier iehaaidelden en hunne reklamen op praktisGhe wijza wisten te schikken. Terîelfdertijd beweerden zij « onpartij-diga » bladen te zijn. Het Lokal Anzei-ger t^pe viel zoozeer in den smaak, dat er thans niet mind* r dan 1.450 van dat *lag bestaan De regeering b?3efte airas hunne waarde, en de «onpartijge» pers bsgon een groot aandeei In de gou-rer-nementeele ingevingen te krijgen. De gropte nijveraars, en vooral de tabri kanten van oorlogsmateriaal, vonden er ook hun belang bij, en veel van deze bladen, de Lokal-Anzeiger erinbegre-pen, zijn thans het eigendom van rsij verheidssyndicat^n. In 1917 bestonden er 2.9^ bladen, t^gen 3.500 voor den oorlog. 1.561 ver-sçbijnen minstens ééxjs, 109 tweemaal 8 driemaal en 1 viermaal daags. De be-houdsg^zinden hebben 214 dagbladen; de nationalen 21*4; de nationiaal-libe-ralen 216; de sociaal-demokraten 79; het katholieii centrum 400; de radikalen (VoIksparteilïçh) 277; de Folen 27; de Danen 4; — en de « onpartijdigen »... 1450! De bijzonderste Pangermanistische dagbladen zijn : de Deutsche Tages-zeitung, met 270.000; de Rheinish- \\est-falische Zeitung, met 140,000 abonnen-ten; en de Leipziger Neuesten Navhrich-ten, die 137.000 lezers hebben. Vooraleer te eindigen, geven wij hier nog eenige bijzonderheden, nopens de Duitsche bladen, waarvan in de En-tente-pers wel eens melding gemaakt wordt : TSorddeutscke Allgemcine Zeitung, die rechtstreeks door de regeering geïnspi reerd wordt. Zij heeft hoofdzakelijk voor doel, propaganda-opstellen te leveren en te verspr«iden, en wordt dan ook vooral door dagblad-uitgevers gelezen. Hare uiltreksels van de Duil-sche pers zijn eene nuttige aanduiding van de regeeringspolitiek, De Kolnische Zeitungis halfambtelijk in wat zij over buitenlandsche zal&ea zegt. Hare Berlijrtsche briefsvisseliug is meesîal door de regeeringskringen gf ïiiSpireerd. Hare buitenlandsche cor-respondentie is terecht vermaard. Over het aîgemaen vertegenwoordigt zij de sterke nijveraarsklas van West-Duitsch-3 and. De Deutsche Tageszeitung is wtlbe-kend om Reventlow's artikels; zij maakt er eene specialiteit van, Oosîenrijk we-gens zijne gematigdheid aan te vallen. In den beginne was zij het orgaan der agrariers. Een zeer reactionnairdagblad in binnenlandsche aangcâegenheden. Rheinisch-WestfalischeZeitung^mw 's dagblad te Essen. Het geeft dikwijls zeer tandentieus nieuws en behoortaan de nationaal-liberaal parîij. y De Miinehner Neuesten Naehriahien (hetgrootste dagblad van Beiereri) zijn niet fcatholiek, d.w. z. ondersteunen de steden tegen het kalholiek centrum (agrariers). lu don laatsten tijd waren zij tegen aile Pangermanisme en an-nexionisme. Een orgaan van h_et centrum en van de linkerzijde deriiationaal-liberalen.fêolnischeVolkszeilung is htt hisîorisch orgaan van het kathoiieke centrum. H>it vert2genwoordigt thaos ail en de heethoofden dezer pariij, en verbergt maar moeiiij;-: bare oppositie tegen de Reicstagsmotie. lu dezen laatsten tijd is zij erg anti demokratisch geworden. De Frankfurter Zeitung vertegenwoordigt het radikalisme van Midden-en Zuid-Duitschlard. Zij is gematigd' in binnenlandsche aangelegenheden, voorstander van eenen vrede door ver-gelijk in het Wpsten en ondersteunril krachtiad'igdeReichstagsmeerderheid. Zij oefent grooten invloed uit op het Duitsche lezend publiek, Het Berliner Tageblatt is zeef popu lair, en wordt uifgegeven door Théo door Wolff, wiens pacifistische gematigdheid i a den bon visl van den cen-sor. Een radiiiaal dagblad. De Vorwarts ging ten gevolge van ^»wii i 'wiiiawumwwwui.tg*^ i < ■ m n BEEICIIT - Men gelieve aîîe briêfwisseîmg te slurcii aan i Ofls Vaderlasd d rue Neuve, 91, Calais vp . . .. • -«* . irt.*" eenen « coup de main », van de stsrke socialistische miaderheid over naar de socialistische meerderheid. Nochtans oefent deze minderheid er nog een toezieht over uit. Van de tijdschriften wiliker slechts ééa nosmen : Das grossere Deutschland dat de Pangermanisiische gedacbte verdedigt. Het wordt uitgegeven door Backmeister, natîotiaal-liberale afge-vaardigde, die in het belaag dergroot-nijveraats schrijlt. JUSTUS. —- - « r lerîand es Conscriptie (Volgens de « Daily Ghronicle » van 15 April.) Wanaeer de RegeeeriDg tagelijk con-scriptie voor Ieriand en Iersch Home .Raie ter bespreking bracht dacht zij een dubbisl doel te bekomen : 1) Ulster over-haien tôt het inrichten van een Parlement voor eeti vereenigd Ierlacd, en 2) de gansche Ierscha jeugd iu te lijven in het léger. Nochtans de laatste gebeurte-nissen bewijien dat die samenzetîing juist zal uitloopen op volkornen misîuk-inog. Daarom is het de plie ht der Regeering haar besluit te herziea in hyt iicht der huidige omstaudighydfjp. Dat ze bij de darde le^iug vg.n den Bill aan-kondige dat eonseriptie ehkei zal in wetking kornen nadat bî' een I^rsch Parle meiit btstaat. Àrtikel 3 aangaande conseriptle in lyrland zou ia gewone omstacd:ghedea nooit gestemd zijn door de Kamei s,want het wera niet gestenvd omdat het Huis overtuigd was van het i ut of ae nooi-zakelijkheid, maar het werd af ;edw-n-gen vàn hunne vrees. Want ieden van allé partijen vreesden tegen te stem men omdat eiit eeae regeeringskriais zou te-weeggebraeht hebben, wat een eclit on-geluk ware geweest in den huidigen toestand op het front. De meest overtuigende en de ernstig-ste arguaienten werden aangebracht tegen den Bill. Onder de natianaiisten die heftig verzet aanteekenden was Fitz-gibbon en kapitein Sheehan, die beiden een zoon verloren hebben iu den oorlog; M. Heaîy wieàs twee neven sne'uvelden op 't slagveld en die zijne watrnsste sym-paihie betuigde voor het Rijk in dexe zwarto daeen ; kapitein Redmond (zoon van John Redmond en neef van majoor Redmond die saeuyelde te Meessen en begraven werd ia den hof van hetkloos-terteLokre), die de D. S D. won om zijnen heldenmoed ; en Ityl. ûevlin die de beste W6rver was van sold'aten in Ierland voor het oorlogskabinet den ierschen ijver had uitgedoof ci. Doch niet alleen de nationalisten waren mistevrs-den : de groote meerderheid der libera-len en Labour partij kwamen ertegen op; -en menige conservatieven gaven lueat aan hunne misnoegdheid : een huener Arn. Ward stemde zelfs tegen. In Ierlacd is de misnoegdheid groot en alge-meen. De kathoiieke bisschoppen, de provinciale radeu, de Sinn-Feiners, de Labour inriehtingen en belangrijk.e yer-takkingen der uuiooistische p rtij'ver-eei.ig^n zîch om gazamenlijk verzet aan te teekeaen tegen de consc»iptie. Nooit was er in de I^rscbe geschiedenis zulfee eensgezindhi id tegen een voorstel van Engeiaud Geen ei>kfel-uitvoereade macht heeft een moreel recht te handelen tegen zulke ondubbeizinni^e^ klare, sterke uiting van den wil van een volk. Het doordrijven vaa conscrîptie in Ierland tegen d'in wil yan de 7/8 van het lersche volk ware eene ernstige bedrei» giog voor het rijk. Met ailen ernst vra-gen wij de regeering hare hand terug te trekkea an af te zian van eene daad die -eeu oi hersteibare fout zou zijn rntt het oog op onze rechtvaardige oorlogsdoel-einaen, waarover zij zich latar schrikke-lijk zou beklageu. Patrick FLEMiMG Twe® maassdeiî om Frimknf %, ts overwinnen Baie, S Mai. Da « National Zeitung » van Baie schrijft : De militaire partij vaa Duitschland had 8 weken gevraagd om Frankrijk toi rede te brengen en te dwingen den vredii te vragon. Reeds zes weken zijn verlo#pen 2on. d er uilslag ; er biijven dus nog twee ' ^ eken over om hun plan uit te voeren. Het vijandig offensief ■ Eand de gevechko 0c verdedigisg varaDraiioutre Hst hevig bombardement, in 't leger-berïcht aangehaald, den 4 Mei tusschen Locra en het bosch van Nieppe, werd niet opgevolgd door infanterieaaaval. Wellicht heeft onze tecenbeschieting en spervuur zulks belet. Nieuwe inlich-tiogen komen van 't front den pioed en de dapperheid dej troepen huldigende, vooral van dezè die rond den Kemmel-bèrg vochtea en den Duitschers eene nederlaag toebrachten den 29 April. De berg was reeds bezet en de vijand naderde naar het N.-W-, als Dranoutre nog stand hield, een vooruitsprong naar hetZ. O. vormende. Om 11 u. 's mor-gends kwamen berichtgevers .door een geweldig spervnur melden dat het...e Frausch regiment nog staad. hield in Dranoutre, maar dat zij geen schietvoor-raad meer hadden en de laatste stapel-plaatsen der Engelschen ledigden. Zij bleven nogthans ter plaatse, getrouw aaa het ordewoord. Dit re^imect had « Verdun meege maakt » en Fleury verdedigd. De solda-ten varklaarden dat de bischietingen van 1916 maar kiodersp;d v^aren bij die van den 29a in Vlaanderen. *. De vijand kon geen vaste stellingen beschieten, de.ar wij half en haîf enen bewegingsoorlog leveren, maarbescho ;t in diepte en breedte de eene streek na de andere. De linietroepen vielen niet meer aan in dichte drommen, maar trachtten hier en daar tusschen te sluipen. Posten van bataljonbcveîhebbers werden zoo aan-gevallen door enkele soldatan voorzien van lichte rnitraljeuzen, terwijl het regiment nog op zijne lijn bleef, Deze voor-loopers werden opgevoîgd doer loop-gravanmoitiers en lichte artillerie. Men moet ook de wondervoile tus-schenkomst melden van de Duitsche vliegers. Niet minder dan 70 toestellen vlogen boven ons, oas besehieteude. Het hoogste vliegtuig was geen 100 m. boven den grond. Ueî ïsassle offensief zou ia d« ricfitissg vaa Arrss gesshiedeia " Londen, 7 Mei. Het eerstkomende offensief zal de in-name van Arras tegelijkertijâ met die van Amiens voor doel hebben, zonder dat het nochtans noodig zal zijn een dezér plaatsen in fiont aan te vallen. Eene krijgsbewerking waarvan Doullens het mi denpunt zou zijn bodreigdt de twee steden. De vijand is bszig mst van Arras een tweede Ypsr te makeii. Het beroemde stadhuis zal weldra slochts een hoop puinen vormen. Litchfraids tegen V/«steiâdc ©ia %mh'Ugg® Loaden, 7 Mei. _ Onze vliegers, vertrskkende uit Duin-kerke, hebben Oosteade, Westende en de sluizan en den ringmuur van Zee-btuggs beschoten, alsniede de stand-plaaîs der Duitsche watervliegtuigen. Goede uitjslagen werden bekomen op den ringmuur en de dokken van Zee» brugge. Een onzer toestellen keerde niet terug. Gedurende een luchtge'vecht werd een vijandelijk vliegtuig voor twee personen neergeschotea en een ander verplicht te dalen. De krijgsverrichliogen in Paîesfioa Oe Britselîe troepen t ekken zich îerug achïer den Jordaan Londen, 7 Mai. Gedurende den 'aacht troklen onze troepen die te Es-Salt kwamen terug over de Jordaan en fegerden ten O. van de rivier, den bijsoaderstea doortoçht beschermende. Het gros der legertroepen kwam over de rivier, terwijl sterke afdeelingen op den Wïster oever bleven om den over-ioofet te verdedigçn. Tusschen 30 Àpril en 4 M-ii werden op den Ojster oever 1 Duitsche officier, 42 Tnrsche officierea, 42 Duitsche oader-sfficieren en soldaten en 843 Turken krijgsgevaagen ganomao.Wij veroverden ook 29 machine^eweren, zeven auto» voeriufïgen. De vijand leed zwaardera verliezen dan wij Den 3 Mii vielen de Arabe", onder» daaen van den koniag van Hedjaz, de Turken aan die langs den ijzerenweg van Hedjaz werktaa, ten N. van Ma an en n^= men 25 krijgâgevangeaen envernielden den spoorweg. Een elekîriscli vmrîuig Londor, 8 i- De « Morning Post » schrijft dat he.t grootste elektrisch schip vaa de wereld weldra van stapel zal loopin in eene engelscbe havea. Het fechip mcet onge-v.efïii 6.400 tôt1, bezit een st^lsei Ljung-strom, waarbij de dampturbienea elek-trische moto r en bewegea die op hunne bf.urt de schroef doen draaien. Onder de voordeelen van dit steisel oemt men eeo kleiner verbruik vaa kolen en de verminderiag der machiea-kamers, dus ook eea grooter vervosr. Dit schip zai S tôt 10 0/0 meer kuaaea ladea dan een gswooa stoomschip met ! de^dîfda toanorimsat. §8 gebeurlenisseii ia Ukraine Baie, 8 Mei. De hfetman, Koropatski, in eene pro-klamatie tôt het volk van Ukranie, ver-klaart tijdelijk het bostuur van den ■Ukraaaschen staat in handen te nemen. Hij trekt vooral de aandacht op 't feit dat Ukranie zijn welzija ts dankea heeft aan de œiddenrïjken, die, getrouw aan hun woord, nog voortstrijden voor de onscheadbaarheid en aJgeheelheid vaa het grondgiebied. Us sîrij â tegen den duitschen inval is geëindigd Stockholm, 8 Mei. De opperbevelhebbcr van het léger der Soviet en van Ukranie, dat moest strijden tegen dea duitschen iuval, laat aaa de max'ma1istiscvie regeering weten dat zija leger terugtrok tôt voorbij de Uiiraansche grenzea, waar het ontwa-pend werd Hij oordeelt dat de strijd tegen de Duitschera en Gjrdamaks ge-eindigd is. Tiotsky heeft daarop volgende beve-len gôgeven aaa de militaire Sovieten grenzende aan Ukranie : la geval de Duitschers en Gordamak-ken onze voorsteiien niet aannemen, of de verbintenissen brekenda van het vredesverdrag van Brest Lilovsk voort-gaan op ons grondgebied, dan moet er gestredea tôt den laatsten druppel bloed; man zou wapens uitdeelen en aile weer-bare mannen der bedreigde provinciëa oproepen. Een aliesomvaUende opper-machtBaie, 8 mei. Men schrijft uit Kieff dat een nieuw ministerie sameagesteld werd onder voorzitterschap van M. Wasilenko. Er is sprake van een tijdelijk mioisterie, dat zou zetelen tôt de bijaenroeping van het p rlemeat. De kiezingen zuilen binnen kort plaats h?bban. De hetaïaa Koropatzki en de minister voorzitter hebben de grondwet vastga-steld.Opsîand tegen de duitsche oiîderdrtikkiiîg Londen, 8 Moi. De « DaiJy News » schrijft ; De opstand heeft veel vt-ld gewoonerî, de Raia heeft tagenwojrdig allea steun vorloren zelfs deze der weikiiedeapartii, De opeischingen van graan wekkca overal anti-duitsche gevoeiens op. De opstandelingen vereenigen zich ia kleiae groepen en • maken het verkeei zeer gevaarlîjk voor de Euitschers, voor. | a!s die niet in grooten getalla reizen ! Zij hielden gansche treinea stil, die me , voedsel verlrokken naar Duitschlajjd. In Fiilaiid Vrijgeleiden aan de î znzen geweigerd Kopenhagen, 8 Mei. Het Finsche bestuur heeft vrijgeleiden geweigerd aan de Russen die wilden terugnaar hun land gaan. Deze Rnssên beweerden dat zij in Finland niet koo-den biijven omdat hunne regeering in oorlog was met dit land en dat een legs r van 100.000 man van Petrograd naar da Finsche grens trok. —■>. ' i " i■■ "1 Sweden Vredespogingep van Oosîenrijk Interview van M.Eranti g Stockholifi, 8 Mei.— De briefwisss-laar van de Agencie Hàvas ts Stockholm heeft een interview gehad met M. Brr tiag aaagaande de pogingen tôt vrede door Oostenrijk gedaan. De eerste kwestie was die : 'Als de socialistische Oosteariikers verleden jaar naar Stockholm kwamen, welke was hunne houdiag aangaande Elzas-Lotharingên? Hebben zij gesprok^a over « rechtvaardige wedereischihgen van 'Frankrijk », of kéurden zij de Duitsche militaristen goed ? M. Branting antwoordde : Ongeluk-kiglijk heeft het gedacht dat iecler volk zijn eigen zou besturen bij hen ia geen eakel oogpunt gehoor gevondft"~; niette-genstaandé de ingevingen van zekere oazijdige sociaîisten. De Oosteàrijksche sociaiïsfea^warea eersmet Scheidemann namelijk dat den E'zas" een bij uitstek Duitsch grondgebied is. Het was him onmogeliik Strasburg aaders voor te stôllen dan eene Duitsche stad. De tweede vraag was deze : Beteekent de val van Cz:rain eea àéhtôruitsfar-g voor de deniokratische zaak ea voor de societeit der aaties ! M. Brantiag antwoordde : Mijas in-ziens, de val van C^erain heeft de toe-staad opgehelderd. Zijne scho.oae woorden over de go de betr^kkingen die hij wenschte oni?er at de volserea, maaktea grooten iadrukbij de onzijdjgen. Zij deden vergeten dat hij in werlfelijhheid een dienaar was van het Duitsche ïmperialism. Dit was oen schooaea blinddoek waarachter het drama van Brest Litoïsk eu Bukarést afgespeeld werd. Toen jCzernin de Tcheeksche leider Masary « ellendige » noemde, wierp hïj het masker af en tooade wat de partij « gangors vau den demokrat!schsn vrede van hem mochten verwachten. Om een duurzamen vrede te bekomen is het eene gelukkige zaak dat die man met zija twee gezichten zijn hooge bediening moest verlaten ten gevolge dw rede-twisten met Clemenceau. Eeiiheid van beve! De benoeming van Fech wordt in Esig«îsnd goe^g^keurd Londen, 8 Mei. De « Daiîy Telcgraph » schriift : M, Lloyd George heeft geiijk te zev-gen dat Duitschland dank te wijten is voor het offensief dat ons de eenheid van bevel gaf. Iedereen herkent dat ds benoeming van Foch een natuurîijk ge-volg Is van het offensief op het wester-front, men aaaziet de be, oeming van Foch als oersto voorwaarde van dé zege-praa!.Het dagblad herinnsrt dat men eenige weken te voren sprak van een mogelijk aftredea vaa het Britsche gouvernement dat de eerste maatregelon wilde treffea om tôt de eenheid van bevel ta komen. H et is omdat de openbare meenlng nog niet rijp was voor die veraaderiag ea dat de bestuurders van dit land altïjd de openbare maeniag laags hunne zijde moeten hebbea; want, aïs zij die wiHen vooruitstraven komen zij zutken tegea-stand te gemoet dat zij eerder tijd verliezen daa er te wianea. fiaiaingen aiseaseeri op ' * ®ks mmimn ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes