Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1373 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Fevrier. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 26 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6d5p844h4v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— Nummetr 1ÔÔS Vierde jaargang Prijs i 5 ccii5i-??ssii Dondtrdag 28 Fehrusri i&ÎÔ ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempera Belgisch daghl&d YorBehr-t^dè op -1 de d&gr-i èffr we^k Cpsîs! Behser : J, BAFCKFï ÂHï 17, rue Morîet, CALSiS ABONNEMM^H 6®er E*aara«ï Beîgïe i.^5 Fr«n3is>SJ££ 3,S5 JSSssgfeS&sstî-ÊïJîiSBaas? ScSO Pes* trlme«ter « 5.00 o 6.SO » &O.C© Mea sciiufijTe i « On* Vades°3aia<£ » ras» Moptet, Osïa?® #%•#?! *mW j Recht door, vrl| « vrenk ' wor God eira fdlk «sa l"oi S,;.M«T!!I3V1;KK™. R'J" MOXTKT « » «N RUS OMftMTl'uCv v« cÂLaia £er we«& (■* d»ge«s) O.S5 40 HSœKKaTSV.2'«N«N MET »'«e-r«,,a Pw maand !f!L—!î" Vt woifeilT* EEN WAAL AAN HET WOORD De duitsche aanvai op het Aanmoediging der troepen ; Londer, 25 Febr. Schoon weder op het ganrche froa , en overal groote kafmte, zegt de Times | aan wie wij de volgencie regelen ont leenen : De vijandige troepen wciden doo aile middelen tôt den aanvai aangenioe moedigd. Men oefent zich op open velc tôt den aanvai van belangrijfee verster kingen en de tanks neœen deel aai deze oc-feningen. Op verschiilige punten is er groot werking langs de wegen, men bereid sh.pelpiaatsen stapelplaatscn voo s.chietvoorraad en men plaatst stukkei grof geschot. De krijgsge\angencn klagen erg ove de slechte hoecianigheid hunner rant soenen, wannecr ze in fust zijn. On aan de aan.vallende troepen een genoeg zaam rantsoen te kunnen geven moetei de achteruitzijnde troepen er van ont slagen zijn. De verlofgangen zijn opge MILES FIAtfDRUE. schoist in het duitsch legt-r. De. man i »eli dis bij hunnen thuis warénj hebbei | beVel ontvangen hunne e^np eenhêid te { v^rvoegeu tusschen den 25 en den 28. ! Men denkt dat er geene vçrloven meei ! j'ullen toegestaan worden gedurende ! drie maanden. > Dit is ailes jnisschien maar schijn. ; ma»r in dit geyal zijn de troepen zell bedrogen. De mannen hebfeea allen het vast pedacht dat de g. oote aanvai na-. ken'd is. [ Wij zijn gereed cm den aanvai te on-' derstaan, zegt de Times. Door onzen uitvindirigsgeest en onze werking staan Yv'ij boven onzeri vijand. D« ontwerpen van Hissdsnbtîrg Washington, 25 Febr. Voigéns inlichlingen schikt liiaden' burg Frankrijk buiten sttat te zettei: ten elDde ?ich van dezes haven rneeste) te maken. De duitsche staf voomethe mogelijk 4rdfp''n door Zwitserland tf ■ioen trekken-. l'rankrijk heeil al ziin< voorzorgrn genomen oui deze daad tf <foen ntislukken. De lyphus k Porto Lisbonne, 25 Febr. Sedert eenigen tijd reeds heeft men te Porto gevallen van typhus bestatigd dis v rontrustende vooruitgang maakt. M. Sidonio Paes is naar Portugsal ver-trokken om de hospitalen te bezoeken. Krachtige maatregelen zijn genomen om de ziekte te bestrrijden. — — -«apaiaSg-^g50SP»^-*~-- 28 vsjsndelijke punten fecsîhetea De l'ngelsche vliegers hebben.% toch-ten gedaan op de Duitsche steden, sedert tôt weervvraak hesloten werd. Zij hebben d^arorntrent 22 ton ontplofTings. s'éffen op vijandelijken grond gesmeten, Alien waren militaire doelen : statiën, schietvoorraud-werkhuizen, kazërneH. De- medeeling van Zaterdag geeft de lijst der volgende steden dis door de Eogelsche» besmeten werden van 5 De-cember 10I7 tut 19 Februari. Trêves, R nVaal ; Diedenhofen, G ; Metz, 3 : Coi; dans, 3 ; Mannheim 2 ; Bur-back, 2 ; CouroeUeS, 2 ; Bansdorl'f, 2 ; Karlsruhe, 1 ; Zweiihrucheil, 1 ; Biv-masens, 1 ; Eirihger», 1 ; Jarry, 1 ; Vigny, 1 ; Aii avilie, 1 : Oberbiiling, 1; Satrebour^ , 1 ; Offnnburg, 1. — ■ ■■■■■■iiti/auJSjBiMew»*»-.-— — EUSLAKD De werkeloogcn van Odessa Sij eiscnen de sîorîing vs:ïs H) mMlio^as rosbsîs Petrograd, 25 Febr. —::Te Odessa be-slisten de vverkeloozen h?t onmiddelijk storten van 10 miilioen roebels door de bankiers, eigenaars, enz. Indien ze weigeren zullen de werke-loozeri het geld zelf gaan halen. De ves tegenwoordigers der nljver-heidsbanken, schikken het storten de-zer 10 miilioen roebels te doen aan de werkersinrichtingen op voorwaarde dat ze aan de kapitalisten het recht toeken-den de gsvraagde som tusschen de bezittende klassen te verdeelen. De bankiers stortten onmiddelijk 2 miilioen en half om de waterleidings-werken rond de stad aan te vangon. 'De Duitsche Vrede De Soviet aaavsardî: se met 126 stemmen iegenSS Petrpgrad, 25 Febr. — Gedurende eene naehtzttting, na hevige debatten, heeft het uitvoerend komiteit v»n den Soviet de Duitsche vredesvoorwaarden aanvaard mi l 12G stem men îege'n 85. Ër waren 2G onthoudingen. Twee anar-chisten hebben geen deel aan de stem-mlng genomen. Eene monarchale herinrichîing De Duitschers hsbbesi van dit gedacht nog nist afgezien Stockholm, 25 Febr.— Eenige inlich-tingen doen het geruebt verspreiden eener mouarchala herstelling bevoor-deeligd door Duitschland, na het her-•aemen der vijandelijkheden door den Duîts.chen staf. Dit gerucht heeft voor het oogenblik geene onm'tddelijke be-te«kchis, aangezien Duitschland met de Bolcheviksche regèering ond 'rhan-Jeît, doch dit kan hernemen in de toe-komst alswanneer de iMaximalLsten de schand der overgave zr.Ilcn < p zich genomen hebben. mnm : , 0® Vrede met Duiîsthlaad Petrogràd, 25 Febr. — De koaimissa-ris van het voik Stali.sfint uu Ki«r dut de nieuwe mtfximalisti'sche llada de vrr-de bekrachtigt vati dea Piula der Ukramaansche republlek, dis met Duitschlantf geteekend werd. Men meîdt dat gedurende de onlusten van Rief, de zoon van M- Rodzîanko, ouden voorzitter van de Douma en prins Youssoupof, die Rouspatine deed ver-1 dvvijnen, zouden gedood gewéest zijn. FMHLAND I Hevige gevechten Stockholm, 25 Febr. — Men seint van het algem ou kwartier van Wasa : Op het f ont van Satakunta en van lavastlanii gaan de gWechten redurh»-voort.^ ÎS abij Sijsma,ten westen van Savolakp, ! is de vijand verslagen en trekt zich achteruit, eenen trein en vcrschillende dooden achterlatecde. . Op het front van Karellon, hebben wij een dorpjngenomen en eenefmitrailLeus ■ buit gemaakt. 5,000 Fijnlandsché Zwtden < door de Iiaximaiïgteii cmsingeld H Stockholm, 25 Febr. — Het «Afteri- || ■ .ladet') meldt dàt de troepen der Fijn- >1 landsche Begeerin'g eene groote zf-gc- ifl praal behaald hebben op de Roode M \\ acliten te VnperneD, ten noorden van ; fl Aouraia en het schijnt dat bij de 5,000 t'ijnlandsche Zweden zouden omsingeld « zij n door de Roode Wachten op ' de il eu an den Schaien en aile voedsei ont- :M breken. Het ijs maakt eene tusschen- fil komst langs de zee onmogelijk. VoIIedige overgave \\ !] herinperen onze lezers dat zoo- <11 naast de duitsche troepen zicli teruo- în be\yeging hadden gesteld de kommis- ! sa.rissen van het volk. verklaardenjJat gl zi] toesteniden cle vredesvoorwaarden II der middenrijken te aanvaarden. Op aanvraag van Duitschland teeken- i I den Lenme-en Trotski op 20 Febr. om i I 14 ure een schriftelijke bevestifrin-.- . I hunner overgave, die op 21 Febr. in de h'I duitsche lijnen aankwam. Denzelfde dag stelde Kullimann, die I voor deze gelegenheid zijne reis raar Bukurest had uitgesteld, het proiram- rl ma derduilsche voorwaarden op, welke cl onze lezers in on s l>Iffd van gisteren ge- il lezen hebben, en in den avond 'vgrlïet I Ilij Bsrlijn. Dcplfniet één radio liet aan de Maxi- ; malisten het geschreven en verzonden ■ duitsche antwpord kennen, nietteo-en- I staande de keizerlijke Iroepen gansch (I aet front door vooruittrolïken, ten eïn- de zsch van eenen aanzienlijken buit J meester te maken. $■ De angst was verschrikkêlijk te Pe- !>| trograd. Den 21 volgden de oproepen " ,an * zich op, hel socialistisch nl vaderlan l u in gevaar. Kr> lento roej,l "I de opstandelijkewapeninguit.'sAvoKds fl wordt de Fransche gezar.T aa"^i den lele- 'il foon geroepen door Trotsky zelf die c l hem yroeg of hat militair gëzantschap : I er in toestemde de verdedigin;. 1c L-e- el ieid-, n, zooniet zou al het ooflogsiuute- 'I liaal en ce gemeensch8pwegen welke I de vijand gebruikte vérnleld en bescha- i<1 digdworden. Kulhmann kwnm te Wecncn aan d* ?i _2 I ebi. waar hij dfsn dag doorbracht. ' I terwijl keizei Karel van Oostenrijk in ^'1 hel groot Duiisch hoofdkwaCtirr van 1 I Homburg afstapte. Tengevolge de be- cI sprekingen die plaats grepen zond graaf "I Çzernin om 9 ure een radio aanto'ndï- gerrfe dat Ooster.rijk-IIongario inover- e l eenstemming met zijne verboudenen, bîl gereed was de vredespndeiîhandeUngên ni met Rusland aan te gaan. Des anderendaags avonds kwamer r l te Tsa^skoie-Selo een draad'oos bericht e!| van generaal Hoffmann de kommissa- ]i| rfssen van het volk berlchtende dat het 1 I duitsche antwoord was overhândigd S(l geworden 's moTgens om 6 .ure aan een „ | Du'îschen koerier die aanstonds ver- ' I trokken was. -,l Voegén wij er bij dat de Maximalis- ten overal ontmoedigd zijn in'Finland I terwjjl de witte wachten sterk door de hulp aangebracht door de Z\veedschpi a viijwilligers, hunnen moed voelen >tij. gen. Men ontwapent sedert de veikla- r ring van 19. Een groot vraagstuk is nu I de Russische vloot. Er valt te vreezen .J dat de ha delsschepen door Duitsch- l| land znlîen aangesîagen worden heq- .-1 gée» een fceîangrijk pûnt is. Voor het- ■ geen de oorlogsschepen aacgaat, zij vjtjl lpopea groot gevaar gekaépt te worden il indien zij niet r«p naar Cronsta.'t. \ vlucliten. H | Vîamingen abonneert cp ] e Ons Vaderland »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes