Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1590 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7cs5b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- y* s «• î ,- \ s "s i • m 'i s > §*s?8l m S*h»tr : J. SAMSLffillt stïchtérs^ i.B»ck*i«n4t «« . <#> Belgiselà tl&gDis/* ver*-: • - w*dk» ©p t dagen ddt Wfè@& - • f?,«■»««ta «'.«5? . ' i __ _ - ,. ^ ^ ^ £ „. • • . J*e»A«T!5STVK«efe4 KSKOtftf® TB ftN»SN RU8M6^)SV <9 KH HWR'èKAMtït^V *# ^'■wairf Ke*gie *."*& l^nstoykfcSS Kkk«Ï«k« JSô6<s.t»<3 S4K8 J l%€<€?f%f €l®€^ îSïfô Vï^ISll I ' I ^OKWIB!liS!»*«MttWa5aW VOOH mt&AWWt &Ct? t*4®îi£>»4«*» « K-.&t* » «*# s» ;«..«© jj '^140 "' . :• V.AS. *'* «wi ta -aif® g« ,-.v Ji f *£?&&' frw we«k C'y «S»*®») ®.3& «-■*** a«onm«m«*tw« »iis.« «*** tnwawa £S«*»«ferUTC4 «Om VsMterlm** » 4*. *mrMortet, CWM» ï VOf.'-' *■?>$' ? ^.-:- « - : • .-' 31 I Fv*< »&»&$»# *.»© ;Ç .r.'-V'.'* - VREDE DOOR RKCHT Als Ylaœingen, hebben wij tôt n toe g.îen bijzondere voldoening aa ministérielle verklaringen orntrei het Bivigische talenvraagstuk kunne beleven De oîjficieele hoeders va 's lands eenheid schenen zich ni< te kunnert losmaken van bet nooc lottig vooroordeei dat de erkennin van ' Vlaanderen's cultureele zel standigheid eeu badiv igingzou wc-ze voor de hechihei.d van ons Staati verband en eik beroep op de vadei landsche e. ndracht klonk altijd we< als een verzock aan de Vlaminge om tmn levensbelangen voor b< behoud van een kunstmatig best ten offft te brengen. Ais een gunsiige afwijking van des oppervl kkige opvettih g>..-n m;-g hi artikel worden neschauwd dat om Minisser van Kunsten en Wetei schappen, de heer Pr. Poulleî, dez> dagen liet verschijnen in het frow boetije « Le livre du soldat beJge (10 cent., bij B. rger-Levrault, Mai cy-Paris). Ofschoon ik toevallig nog maar c Fransche uitgave voor mi] heb, w ik niet nalaten den aangaaame in dru k weer te geven die zijn bc schoawingen op mij hebben g^waak G«wis. ook Miuister Foullet doot ee jjeroep op ee* dracht. Zijn arîikel zelfe geût<4d : « L'iten wij vereenig blijven !», «tGeers onverzoenlij ,e taa verdeeldfeden ! », œaar door zij vGorzichtiga formuleeringen heei teekent zich de overtuigif-g af va iemand, die ma zakelijk onderzo* k t< het besluit is ^ekorann dat de gron! begi selen der Viaarnsche Bew^giî gezond zijn en dat zij deu eenig.j zeksren grondslag biedsn voor ee duurzame, bestuurlijke en sfaatkur dige organisa!ie van Belgia. Do-zijn aanmamng<-n totgoede verstam houding kliokt. een eerlijk ^erlang. om aan deeischen van he'Vlaamscl volk recht te doen w- dervaren. Men kan ongetwijÊfld vinders d, de omsehrijving welk« Mi iet< Poulletvaïïons Viasmsfchprogramrr geeft in de halve tonen biijft, en 01 verleden heefï ons bij de lezing e verklaring van officieele uitiatinge ten gunste van ons taalrecht in recb maiig wantrouwon opgevoed. Mai het is mij niet bekend dat wij vs hoogerhand, tijdens de» oorlog, eer tweede openbare uitspraak haddt te boeken, welke »aze opvatti«-ge zoo nubij komt als de zijné. Er mî trouwens aan herinnerd worden d Minister Pouliet de eerste is gewee orn het belang van eene meer klai en meer rechtvaardige taaïpolitit openbaar te erkenneiv en indien g. heel de R geering'in 1915, de ve klarirgen wdke hij op het Koriing feestin den Haagin zijn p. rsoonlijkt caam haeft afgekgd, tôt de hare hs gemaakt, ware de gedachtenevolut rondom het taalvraagstuk voorzt;k< vreedzamergeweest dan nu het gev was. « Wat vragen de Vlamlngen? Aldi Minister Poullet? Zij willen — : bel Vlaanasche land enniet elders gç'recht en bestuurd worden in ht taal. Zij willen aitijd in.het Vlaarî sche land — dat de inrichting Vf bet onderwijs, in al zijn gradin, i eenkleng weze met het Vlaamsci; karatter van het land. Zij wiîlen d; in het leger de Vlaamsche soldatei in opzicht van de taal waarvan hu oversten zich tegenover hen zulie bedieaen, op voet van voikomen gi lijkheid met de W^.alsche soldate worden gesteld. Zij erlangen eind< lijkdat het privaat en openbaar levei in het Vlaam-che lanu, een Vlaan sche stempel drsge juist zooals h in het Waalsche land een Fransche stpmpel draagt en behouden moe M t één woord, zij willen dat im et ééo en onverdeelbaar Bïlgie c Vlaamsche cultuur hareplaats ond< de zon krijge, dat zij doôF de epei bare mâchten geëerbiedigd, begui stigd en gesteund worde in eer u volkomen gelijka mate als deze waat-n van de Franscaecultuur g miet » ^ Dat is inderdaadhet meestwezen-n lij^e van ons prograrn, zooals het }t bos ornschreven is in het jougst ^ protest der Viaotingen uit bezet Bbl-a gië en.in de beginseiverklaringen |.® van hst «VlaamschB IgischVerbond» C«eestelijke zeif^t^ndigheid van ons viaarnsche vola met bestuurlijke aanpassing, volgerjs het beginsei van ,r vuimaatte gel-ij heid in rechten en VJ in plicht^n, iatheorie en metterdaad De verwezenlijkitjg van deze begin-^ selen leidt r gelrnatig naar de ver-vlaamsching vao gehael het oader-w js in Vlaanderen, met als bekro-'f ning de vervlaamscbitrg van deGent-^ schv Hoogeschooi deyervlaamscbit.g :d van het bestuur in en voor Vlaande-ren en de indeeling van ons legrr in I vlaam-cheen waaische regimenten. Minister Poullet is le bézonnèo om " deze geyolgtrekkingen niet bij zich-zelf te hebben gomaakr, te earlijit om hunne tenuiuoerlegging niet te e willen. n Daarna stelt hij de vraag: amgeno-mon dat dit programma voiledig woide yerwtzyrjiijkt., wat zou er in ^ WaliOnl# zijn veranderd ? En beant- 15 woord t ze terecht met deze afdoende j woorden : «niets, volstrekt nieîs».Er i. is niets in het vlaamsche prograrn, n z- gt Minifcter Poullet, dat de blijven-j de eu weze! Itjke b lang.jn van het Walenland op de meest onrecht-)t sîreeksche .wijze tretfe, Er zal niets l_ veranderd zijn te Luik, i Henegouw g. in fcuxeriîbarg indien b doeld pro-i, gramma verwezenîijkt wordt in de n vlaamsche provincifn. «Er is dus, in Belgiê gêen on.ver-r zoenliike tegenstelling van belangen en neigi gen tussciien Vlamingeu D en Wslt-n» eu — aldus hôt besluit 16 vao dtin schrijver»— beide taalgroa-pen kunnen devolheidv-inhuneigene ït omtwikkeiing b reiker. zonder dat do jr ee heid van Beigi* dsardoor behoeft ia te worden verbruken. i S !n Wij hebben deze sMllingen zelf uit n den trmre h< rhaald en bewezen. De {■_ Ylaomsche BewPging is niet gericbt ir noch tegen de Walën nochtegen den n Belgischea Staat. Wat de Walen be-ie treft.. zijn wij alleen te zeer in gebre-in ken gebleven het hun te z.-.g^en in ir hun eigen taal Maar wij zîja ilinis ;tr ter Pouliût dankbaar dat hij, met het get' g van zijnen naem en vao zijn st ambt, de eehthûd van onze bevesfi-•e gingen helid waarborgen eû-de voor-,ij wendseis die men aan het hooger II Staatsbelang bewéert t.e ontleenen r_ om aan da Vlamingnn hem onver-s_ vreemdbaar te onthouden helpt vérin niefig n. Neer>, de vl'i3msche ge-,d dachte beir-igt Beigiê en bedreigt [ô der VV:den rscht niet. Intpgendeei. ,r Wij willen met de ^ralen in b oeder-al m eendracht leven, onder weiler- zijdsc^e eerbiedigiag v*n ons volle-dig taalrecht. Wij willen België s ^ grondas!/ n heehîer miken en' aan de ont.wikkeiii.ig van onze nationale ~ grootheid de volheid geven van onze vlaamsche kraaht. B<artoe " is evenw.d noodig dat wij, Ylamingon ' als enkoling en a,ls stam, de volheid t van ons Belgisch Staatsburgersehap A kunnen uitoefecen zonder omze ' vlaamsche persoonlijl<heid te ver-min en. n D-j eei.i„e onvcrzoerilijk'neid welke 3 de Vlaamscha Beweging in ons Isl-n gisch huishoudon stelt is rlozetus-schen de vlaamsche ged '-chîe en een taalpolitiok, welke de anfi-maatschap-î- pelijke voorrecht n van eeniga ont-3t vlaamschte Vlamingen hooger stelt m dan de levensrpchten van geheel. t. een voîk en welke de Staatseenheid n waant te veraterken door de veral-le gemoeni g van de hybridische bc-îr schavii g. wâarvan Brussel dehoof.l i- zétel is Sa cultureele onvruehtbaar-î- heid van deze politiek is bewezen. le Hare Staatkundige gevaren zijn dicht "* ' - ■u-i»r«3Vi mCMB i bij genopg gekomerv om te worde getast dour wie ze otu afstarul nie heeft zien naderen. De eentaligheid aan het jnar 30 e het bilinguisme, waarin ze is ontaar _ zijn oawederrodpelijï faiUiet. De eoïù ge rcdding van onze nat'onule eenhqi tn de zekerste waar'borg van onze fît hetl» volksve/hefjing liggen in de c; t kenntng vau de cultureele twe.eheid va t Belgiê en de aanpassivg va a ons op- h bacir en %/stuurlijk leven aan dit ne a tuurfeit ^ Het is echter vah het hoogste 'ât lang dat da regaering riet lange ' dr.ile om deze waarheid tôt de har te maken en tôt ric.htsno°r te nerne i vau hare handelingen. Er rnoete _ daden komen. Minister Poullet he-~ op overtuigen.de wijze b-we^en d; " deze politiek kan ingeleid worde ^ zonder gevaar vovoV 's Lands eenhei " Maar zij kan niet zonder gevaar op d " iang-» baau worden gïschoven. ! FRANS VAN CAUWELAERE. n * !l Homè-Etîîc in IerSand e , De Briîische Regeeriag biûne eerS week of tw«e de wet o>?er het gel - bestuur in Iarlanxi in do kameis t, g bespreking tjrengen. Die kw-'sie, di ri sc-.dert • eea eeuw voor di E . staàtsmaanen een stronkfclst. e.o wss z; çi nu in de gewîchtige oo«enbltkken 'a uf bet. keizeriijk opgelost worden. H 1 British volk verwacht met angat de b ' S issing. . Kapitcin Lloyd • G«orge, een demi rigste unionistes, die een groot aa-.de had in da bsatste bospriking^n ovi 5 buitenlandsche za^eu, le^rda aan e," v correspondentvaii de « Weskîy Dispatci - «ene ernstige waàrschuwing af. e « De Regeering zegt dat er geen b trekking is tussGhtn de oproapingsw en het Home-Rule voor Ierland. Naluu lljk, zegde hij, vraa^t het volk zich tu n waarom rtu het i^ame-Rule te berc q gebrftcht"?» t Het antwoord is dat de lersche kwe: - tie yhq allefgrootst belaag is voor 4?. 3 afioop van den oorlog, en dat eeu rïa 6 vertragieig groote ouheilen kan v.-ro.-; :j. zaken. Wij moeten het leger dadelijk aai vulien. Er vait niet te twisten over c t oude paftijeiscben. De bevjiking va e Ihigeland, Scoiland. en Wales. die zoi veie juren de Home-Hule kwe-stie volgii n is zeer angstig dat de wet zo» voor go.s besproken en gestemd worden. Het eenvondig volk erkpnt de eisehè van de Hlsterpartij, en is ook van me , njog dat geon vorm van regeering ma ' a%el«gci worden, die Ieriand zou a scheidsn van het keizansijk. De bevo n kitig vindt het even moeilifs aan i- nemen dat het Katheliek gevoqlen ni' - rechtzinnig zou ingeroep n worden c ir breeder sfehaid bij de regeling >éU n lersche kwestie en dat de wettelijî •_ v«*rîangen zooveel mogelïjk zouden vo daan worden, zonder nog'tharis de eej (_ heid van hat rijk in gcvaar te brengpj ,.j Yelen denken dat bet beste r^geerinj [ stelsel htt- fédéralism is, dit zou aa Noord-Jeiîland voldoeade waarborge leveren en eene groote verbeterlrjg ?jj in het bnstuvu1 van h^t Yerôenigde Ki 5" ninkcijk biî.sl en na den oorlog. s Federalism is geen politieke. kne( Q om de noodwendigheden van dit lijdsti 6 te boven te komen. Nesn, het wara eer n regelrnaf die aan nauwkeurig ou^ierzot e en kritiek zou weerslaan. n In plsats van een algemeene wetgevir d v©oîerl^ud, Sootlaud, Wal?» en p land to vereenigen in het pnrieaaent vs q van Westmiosttr, die te yel<s zaken i te h^spelen heeft, en aan verlragi>ge en eind^looze redftwisti'n onderhevi is,ware 't i «ter cei;de 1 der wetgevecc e macht aan ie-Jer land to? te vertr u wei - H-t keizerlïjk parlement zou zich c - bespreking en de stemming der wette n van al^enieen belang voorbehouden zoi h aïs : het leger, de vloot, de Sasdsverd diging, douanenrechten, enz. il in Canada, bij vonrbeeld, zijn Va 5Î Gouver .en Ontario niet miader Cani de- sch ea nièt minder in nauw verbal m t h«t Gaoa-Jeiiseh parlement vs ~ Ottawa dan eanîg apder deel vs ~ Ganadsf. ^ lo Australie ook werd weinige .jars geleden het federalism door de dem l. kratische partij verkozen als de bes it minier van zelfbestuur in den volst n zin, gepaari met een alfremeen Domi-t riion p irlsniant voor geheel Australie. Faaeralism beteekent tegtlijker tjjde H zelfbestuur e« vereeniging. d Isrland wordt nu gevraagd haar vol-. ladite kracht in manschappen te veree-^ nigen met de overiga ueolea van 't _ { Britisli rijk, en met Frackrijk, S-rbie, | Bslgie en si hare mede-geloofsbelijders " ; van de Verbondene landen. Niemand "twijfeit aan de reeiitvaardigheid van " oie wet. 1k hoop dat het verwijderen ; > va^t aile oude politieke geschillen niet alleen de geheëie wereld zal overtuigen van onze rechtzinoigheid in da verdedi- , _ girig van 's werelds recht; maar dat het " Ierland zal brengen tôt eene gewillige b aaavaarding van den militairen last, •' die h»deij op haar schouders gelegd 11 wordt. :t t ~ -—- ■ • - —- ;t Een Fraîîsc^-Amerikaansch « raid Amerikaassch frout, 23 Apri!. — Een groot getai Daitschers werden gedood gedueende eeu raid van Fransche en Atïièrikaansche soldatsn in gelijkgetal, iu den suktojf van Verdun. De aaaval werd g^laid door een Fransche officier, en na eea hevig afslui-tiugsvuur kwamen de aanvaliers in de n Duitsche eerste lijn. De vijand, op zijo beurt, richtte een "" afsluitir.gsvuur in, maar de Fransch-e Atnerika;in che sol 'ten keerviçn zonder 'j verlies terug. "p Vele iijken van Duitschers werden geziep tusschen de pindrade n.* Oulangs zoud de vijand een vîoed st!kgasobus?en op het Ainerikaansche j, front, doch zoiidei slachtofi rs te ,1 maken. n L 9 * Esdevoering vaa Lord Ceci! rs« r- ' ; Duitschlaud 18 heeft het masker afgeworpen J" tonden, 22 April.— Men vertelde dat 11 voor het offensi^f, Duitsche offioieren & in de oniijdige landen versekerden dat binnen de veertien dagen de Verbonde-no legers zouden gescheiden zijn. B-in maand verlopsn, en de Duitschers e luktan niet. n Het ware nojjthans eens dwaasheid zich in te beelden dat de veldsl^g ge-t daan is. Wij mogen den vijund niet oïiders«hattçn. Hij heeft het groote voùrdeel den oorlog scd«rt 50 jaar be-n rei J te hebben. v Het is voor ons een r-ede van voldoe-f nir£ en botrouwen dat wij Duitschland gedureiide vier jra hethoofd b'eden. e De rageerinif, in vol'.e akkoord met jt sir Douglas Hsig en de dapparsn die hn' p bs?ve«|t, heefthet opperbtvel aan ge'ne îr raal Foch ove'rgcge\ eo, een groot sold ,at 0 die door zij ne schitterende hoedanighe-]. den do taak eal volbrengen die heu opgelegd w<Brd. i. Duitschland is en bhjft wat het in y. 1914 was ei.-de onthuliigen van kich-n nowsky briwijzen cens te meer ';atde ,a oorlo h.t werk niet is van de Eagel-a schen. j- Dui'scïiland wil ons in slaap wieg^n, en on*ekpachtii sp. noîngi n verlammen p om ons bet«r te treffen. p Nu ei^delijk heeft %et, het masker e af^etrokken. Da oude sprenk n van g#f û k oa h»chtiag en ge.en schfitting werden ovirboord geworpvn. Mea hoort nietr g meer dat aanheôhting en oorlogssch-.t-3„ tin g-, vermeederiug van macht en opko n meleu der inilitair® easta en de versla-viug van het overige der wereld. " n le ;• ÔPZEB h, t lîâîiaaasch sfsomschip gezôîjken Rome, 22 April. [f>, Het stoamschip « Tripoli » d:*t den u dienst verzekerde tus>chon Italie en n Sardaigne werd den 10 dezer getorpe- deerd en ge.zonken. Y) De commandant van het schip dat de «Tripoli» begeleide Z'»u verautwoorde-te lijk gesteld worden en voor het gerecht 0 gebracht. LÛCSSTÔ5&L00 LuchîgevechS bave a Ho! and Amsterdam, 22 April. Hat «Handelsbiad» meldt dat gen i*e-véotit tuoschen v'cr vM^gmachienen van jnbeksnde nationalîteit piaats greep nabij de Belgisohe grens. Ue vliegers beschoten elàander hevig met machine 4'ewiren. Te gelijkcrtijde werden zij door Ho!-andsche kauonnen beschoten an ver-iv/enen iu da richtiag van hert Waster,. Een vliegtuig viel in zee. — — Eeschieling vaa Pkrijs Weiislg schade Parijs, 22 April. De stoffeîijke schade door de beschie-:ing met verdra^eiadekanonnengisteren iu gerjng. Eanige p f n in den grond, geweîf daorboord eneenigaschram-rnea in de mu ren eii dat is al. Verscheidana obus/ a vielen nochtans in een valkrijlie wijk. , -.K BALK D ^ troepen «1er -Icrboadenen aan 1 mtk Salonika, 22 April. Gists^en noersehte er op heel het froat havige bedrajvigheid. Onze troepan deden welgeîukte aan-vallen eu beschoteîi d<in v'jand. EngélîrtShe' soldatëii kwatuen tôt in de vijandelijke loopgraven en brachten krijgsgevangenen mede. In da slreak van Vetronik hebbenSer-bîscha troepen zich meester gemaakt van een yijaarelijke voorpost en dezen behouden niettflgenstaaucïe de hevige tegenaànva lexi der Bulgaran. la den boog vau de Cersa wilde de vijand een voorpost der ltalianèn inne-men, maar werd terug gesiagen. Een vtjandelijk vliagtuig werd door ee» ËQgelscho vlieger neergehaald ten N,-©. van Patrie. *" —-— ITALIE Eens' met de Verboad nen Turino, 22 April. Da officieele aankondiging dat Itali-aansche tro=pe;i zuilau deel nemen in don stnjd tngen de duitschers op het Fransche gro;idgebied werd overal met ware voldoening vernomen. Ziahier- wat de «Sacolo» schrijft : Italie kon niet afwezig blijven op het het groote slagveld waar het lot der wereld beslist wordt. Onze troepen zulîen hewijzgn gevon van de zelfde solidariteit die de ver-bondencu betoondea in Italie. M>'t) moet de rageefing darskwsjten voor dit besluit dat de zîel'der ratle Virtoïkt. l)e tro«pen di^ zullen v-^rtrekken heb-ba« zich met roern overladen gedurence da gevehhten vau de Carso en in de streek van Très ta, zij staan onder het bavai vaa een geaeraal diebewijzen gaf vai^hoogc militaire wet^nschap. Oostenrijk-Hosigarie Werksîaking Zurich, 22 April. De werkers en werksters van Budapest hebben >*isteren eanlialf unr hat. we'k gestaokt ter teekea van protest tagen vie regeerin.<rs dubbslzinnighader. en vragen hat rechtsfteeksch, gel!jk. en geheim kicsrecht. Al de fabriaken, zelfs de trams siaak-ten terzelfder tijde. De overheden ea de besturen der fa-brieken kregen een verïoekschrift, vra-gande dat alleen een ministerie zoi banoemd worden dat de kieshe-rvormin gen kori uitvoeren. lie! offens ef ia Vlaandereiî Bq vijand Ydrdert aie! mesr ! E».n maand isverl »opansodertDuitseli-land haar lang bestudeerd en nauw-k^urig voorberaid plaui<- u tvoea iwscht. Zao ze er was de overwmning- dat din slag de eladzege zou betalen dat hij ge oemd ward : «De s tri j d vaa ûei këiiier.» Na een volledige, snelle en beslissen-de z-»gepraal gepradikt te habbefi, ware n de duitsche bladen verplicht àn hoop voc r hat volk te koeler, opdat hat de bioedige slachting met verzKchter.de omstandigheden zou aaauemen. Hun "ordewoord was : Da tègenstam! der Franscben is bèwonderenswaardi.a■ Men kan niet dadelijk zulkaa veldslîr v;iancn... Gelijk voor Verdun, is onz-vooruitgang lang:?»am... Laat Hindeu-burg begaan... Na batrouwan en gelat?Bheid îrepre* dikt te hebban, moeten de Duitséhi; bladen nu beken nen dat het. leger van den keizer tegengehou lea werd voorai-eer het doél te beraikani Een bladvan Munich schrijft : Er fs kwestie vaa een geheale oorlogsoadti-neming waarvan wij dan eerstan sla<; gewonnen hebben. Het vc rwoadert ons dat wij in den gjooteU slag van Fra".1; rijk (het is den slag vau den k-\t r ni< t. meer !) gedurande de laatste week çfe < vorderlngen aau te stippen hebben.11 t fs niet voldoenda een âtuk ??rond te veroveren om te zegeviaiea. Men moét den «anval doen op een z er uitgest, ek t front, de vïjànd niet eea ^root dteî jtff-a.:r bevolking verliez n, alsmede sto'fe-lijka gosderen, reserve in manschappexi eu levensmiddeles. Men tuoet ook d«- • wilskracht van het voîk enderegee-ringeû braken, want het is de hoop,het betrouwen, de overfto-igisg die over victorie beslissaa. De duitschers luk'ea in geen eena uitvoeriug van huane veelvuliiga plac-aen.1. De scheiding der Fracsch EageJ-sche legers. 2. De inneming van Amiens. 3. De optocht naar Pa ijs. 4 De herneming vaa dea opîocl t naar AmieDS. 5. H t berciîien van de kust van h t Kanaal door het doorbreken te Haez -broeck, ail. s, ailes ligt iu duigea... Voorbereidiiig voor een Rieuweiî aanvîi! \ Reeds 24 vfreh hefvormt- de vija?; \ zijne regimenten. Zijne reservon k'onit i toe. Hij beschiet Amiens metvîiagtuige.ii en slikkende obussen. Hat schijnt dat de DuitsGhers en aanvaî bereiden op het front van A;r. s tôt Villers-Bretoaneux tôt zijn cerst . doel terug te komen : Amiens te vev-. ove'ren. Hat feit dat hij da stad den 27 ni; t kon bereiken is voor Lndandorft ee i groote mlsslag^ dieu hij wil hersteHes • Hat cffens'.ef van-Vlaanderen en cLi gevechten rond Givenchy en Fe«tubert zouden maar tusscheuspelen ?ijn om onze mani en te doen vc-rplaatsen. Wat er van zij, de vijand kan n1 t lang blijven waar hij nu is. Zijn« sold tenzitt> n in h; t f=lijk en de puï en, middea veldeu dcor obusputfrn ve -woest, in elï a \lakt?n gerlurig dcor onze kanormen beschoten en uiterst moe'lijk om voorraad te vervoerea- 2 j bereiden zich en sebeppen adem voor een aieiiwe storoaloop. Tusse! en Ss-Venaat en Hingcs te;i N.-W. vaa B thune vor an a zij e«i -i spîein ons frtiîit die zij zouden wille . uit.bi>-iden door de innsnjîî vaa Robe< q en da omliggea'Ie hoogtoa. Gsdurs^de den naeht legc'en zij eene brug over h"t kanaol en wîldan bij 't. aanfarekea vaa dea daj» ov r kome -Maar onsé grtillerie schoot de brug ara stukken endoedo a en gek'.vatsten vieL n 't water in. Na drie aanvallen werdea 10 bataîjons getienSeeld. MM uitzondering vaa eenige vooru'f-geschoven loopgraven te n N.-O. v;:;i Givenchy ea Pestub ;rt die wij veeliet- n blijven onze staadplaatsen onverande»:'. r,— Guatemala vsrkiaart den oorlog mnu Duitschland Parijs, 23 April. Ean saelbericht van de agence R( u-: ! ter te New-York seiut daf, de repub! • k ■ j van "Gua*emala den oorlog verkla rd 'heeft aaa Duitschland. ——— % Vieisdt iaar^anii — Hummze 1056 PRIJS ; 10 CENTIËHB1 , . Do derda.^ 25 April Î9i8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes