Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

730 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x34mk66m9d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Oerd@ Jaargaag —• fStâGâîser 341 Prifs: £ e«ti*aMni i. . *v,;" * .._ Donderdsg 20 Otceiafeer 1917 ONS VADERLAND Administrât!® i A. TEMPERE Drukïtr-Ultgevir, 17, rus ds Vîc, CAt.A!8 Belgisch dagblad verschiinendô op al de dagen der week Rcxfactls i J. BAECKEILA^DT 17, ru« tâortef, CALAIS ABOKIïEIMENTEn Per matusd BeSgrie * .~5 Frarskrljk En^eï&n<S*55<5lIï&sî€Î 3. 0 Per trlmi tter « E«00 » 0.50 » iO>tH) Men »chrijve t « On» Vaderlend » 1T, rue «de Vie, Calais Eechl door, vrij en vrank voor God en vaik en land REDAttTIKCTUKKKNa N(EUW8 TK ZKNDEN PtUf£ MORTKT 17RN RUES CMANTIUUY 7® GAUtt ABO^NEMENTSPRWZEl» VOOR SOLDATES IPei* 'WCCîïi (7 dstareil) 0»3!5 DSIZK abonnementen dienen met minbtp.n# l>«» *tA.A«ni« 4 4 O NUMMKR0 INCCN8 AANGEVRAAQD EN DAQSUJKI art.** £Ea«?.«%xxu 1,u" AAN hetzelfde acres qczonccn t* vvordkn MIJMERING We geraaktcn, na veel sleuren en verhuizen van links naar reehts, op een dorpje van fransch Vlaanderen inge-kwartierd. Ikwas er nog nooit geweest, en toen ik hoorde dat we er henen trokken, zakte mijn dcerlijk gehavenc moraal nogdieper in mijn schoenen Eén gedacht echter beurde me op : de gelegenheid bood zich aan om nadei met het volk der streek kennis te maken, te vernemen lioé de menschen er spiakeli, wàt 2e dachten. Kortom 'k zou er van pi ofUeeren om persoon-lijke trvaringen over volkspsychologie in te rinnen, in aansluiting vooral bij de psychologie van ons eigen vlaamsch volk uit België. En ik werd niet teleurgesteld ; al dadelijk vond ik smaak aan -t nieuwe gawest, en't volk s'.ond mij i an. Lang-zamerhand begonnen allerhande over-eensfemmende standpunten mijne gedachlen te leiden, mijn oordeel te belichten, en... mijn geest viel aan het mijmeren. Watnij terstond aangrijpend ont-gooehelde, was de algemeene gelijkenis in gebruiken, geaardheid en taal van dit « fransche » met ons bloedigen vlaamsche volk. Die menschen waren dus ook nog, meer dan in dengrond, vlaamsch gebleven, trots eeuwen en omstandigheden. En de blijde mnziek ruischle in mijn oorcn : « Een volk zal niet vergaan ! » 'k Ileb dan dit volk benaderd, van dicht bij, in de intimi-teit van zijnen huiskring. Overal de-zelfde huiselijke inrichting als bij ons in Vlaanderen : 't Christusbeeld op de s;houw, Maria- en heiligenprenten aan d.'ii muur, kraaknet hinnenhuis met sneeuwwitte kanten gordijnen aan de dt vensters. De gewone omgangstaal va.i den man tôt de vrouw, van de moeder lot haar kind, klonk vlaamsch. Ze verstonden evenwel fransch, n;in ol meer ; ze hadden het rnoeîen lecren ter schole, De vlaamsche taal blijft de «moeder-taal » der volkskinderen van 't gewest; als we die kinderen hooren fransch spreken — ter schole wordt hun in geen an der taie les gegeven, ook niet de catechisinusles in dekerk, indien die kinderen frrnsch spreken, klinkt het heelemaal op z'n vlaamsch, met zuiver-vlaamsche wen-clingen, ja veelal met louter-vlaamsche woorden enhalvezinsnedenertusschen. Mûrleentje speelt met haarzusje: zij krake den wegens speelgoed. Ze slaan hun vlugge tongjes lijk kleppende klepeltjes op klaarklinkende klokjes ; îusje verwijt aan Marleentje : «qu'elle met toujours comme ça les boontjes Jans son beurzetje ! » — waartegen Marleentje weet in te brengen : « qu il y a nog assez beaucoup de boontjes toe metjès »... 't I3 maar een enkel voorbeeld uit aonderden, dagelijks. Ik sprak vader over 't bargoensch van zijn lieve snaak-jes. « Wat 'n taie toch, meneere ! zei de man, 'twarrelt&ldooreen! 'tWarebeter dat de kinderen maar éen taie Jeerden> thuis en in schole ! » Dit woord trof mij ontstemmend ; k dachi nu plots aan à! die huisgezin-nen van fransch Vlaanderen, zoo talrijk nog, Goddank-helaas ! aan schoone, gezonde kindefen I s Maar toen herinnerde ik mij weer eene zinsnede uit dieu opan brief door een « eenvoudig vlaamsch soldaat » van't front geschreven aan mijnheer NeuraV : r Ik hnor Jnu 'weer hot woord van 2 Marleentje's vader ; ik sta voor een toestand waar, cvenals de woorden in J den mond van die kleine, zichzelf on-bewuste kinderen, gedachten en begin-selen dooreen warrelen in ordeloosheid £ en valschheid. r MEPHISTO. c . \ DE ZÂÂK CÂILLÂUX < Hoe de duitsche pers erover i denkt Zurich 16 Dec. — De duitsche pers wijdt heele kolommen aan de zaak Cail- ( laux. Ziehier wat de verschillende bla- , den zeggen : , «BerlinerTageblatt». — Iîet is natuur- j lijk dat Caillaux, gewoon onafhankelijk te handelen, eene onvoorzichtigheid r beging. Maar hij is volgens de bekente-nissen zijner vijanden geen tegenstrever i" die mon gemakkclijk uit den weg ruimt. j « Berner Tageblatt » (duitschgezind). — Men zegt dat het niet vooral de fransche sverheid is die tracht zich van deze kalme en bekwamepersoon te ontmaken. MenschijntCaillaux nog meer te vreezen c in Italie, Engeland eu Amerika dan te y Parijs. Er is kwestie door aile middelen r een land te doen stand houden wiens bevolking het ongeluk voorziet. Daartoe r moet de man uit den weg die altijd een ^ verzoeningsvrede voorstond, ^ De «National Zeitun g » (Baie) schrijft: Het ts waar dat Caillaux altijd de tegenstrever is geweesl van de politiek 1 de°r verbondenen, dat jbij reeds een maal de wereld redde en dat hij den moed gehad heeft Lord Northcliffe en diens pers aan te vallen, dat millioenen Fran- < schen op hem de oogen gevestigd heb- ■> beu daar zij den oorlog willen zien 1 eindigen en hun land bevrijd van't juk der Engelselien. 't is niet Yoor hoogver- < raad tegenover de Franseben, doch voor 1 hoogverraad jegens de Entente dat Caillaux beschuldigd is. « Neues Wiener Tageblatt v. — De eenige misdaad van Caillaux is dat hij een gematigde houding aanneemt tegenover Duitschland, Hij is de eenige Franschman die moed heeft te hande-1 len inovereenstemming met zijn gedacht ; en die durit getrouw blijven aan die ' politiek die hij altijd verdedigde. 33e Bussische warJooel Wapenstilstand - Vredesenderhandelingen 't Was op 15 Dec. dat de wapenstil stand te Brest-Litowsk gesloten vverc tusschen*de duitsch-sostenrijksche bul gaarsche en turksehe afgevaardigden ei de Maximalisten. Hij is op 17 Decembe: s middags begonnen en eindigt r.p 1^ Jannari. Doch hij zal voortduren zoo hi hij niet zeven dagen vordien opgezegc wordt. Volgens de zelfde berichten worder de vredesonderhandelingen aangevan gen onmiddellijk na de onderteekeninç van den wapenstilstand. Men kent nog niet jaist de bepalingen Men weet alleenlijk dat de vijandigt regeeringen zich verbonden hebber geen troepen meer te verplaatsen bviiter deze die reeds op weg zijn. Die bepaling heeft ten andere geen belanjr want nie-mand zal kunnen to'ezien of de vijand zijne verhintenissen naleeft. De wapenstilstand xan 28 dagen, die zal verlengâ worden zoo de vredes-onderhandelÎDgen voor 14 Januari niet alloopen, zal natuurlijk door den vijand uitgebaat worden. Maar in welken zin ? YVenscht hij eenen afzonderlijken vrede met eenige voordeelen ? Zullen zij zich met dit aanzienlijk tjjdperk, (Ue hun evenveel verzekert aangezien zij zich om dit front niet rueer moeten bekoauaeren vergenoegen ? 't Is nog niet zeker dat de vredesonderhandelingen den gevrenschten uitslag opleveren want talrijke moeilijk-heden zullen oprijzen en de vijandige regeeringen zullen ongetwijfeld aarze-len den vrede te onderteekenen met een reeeering die nog zoo onvast staat. Men weet dat ook Roetnenie Ln den wapenstilstand besloten is. Wie zal voor de onderhandelingen afgevaardigd worden ? 't Is een moeilijke kwestie, aangezien de roemeensche regeering besloten heeft geen besluit te neruen zonder de goedkeuring derverbondenen. Maar wat zal Roemenie kunnen doen met een leger dat niet meer vrij is in zijne bewegingen ? De duitsche pers is fevreden « Berliner Tageblatt ». — 't Is eene gelukkige gebeurtenis, maarwij mogen niet te veel verhopen van de vredesonderhandelingen die groote moeilijk-heden zullen ontmoeten. « Lokal Anzeiger ». — Indien wij den vrede bekomen met Rusland staat ons nog veel te doen. Wij staan tegenover zeer moeilijke vraagstukken. Onze vijanden denken er zeer ernstig aan den strijd voort le zeten. Niets ware gevaar-lijker dan min krachtdadigheid aan den dag te leggen. «Vorwarts ». — Aan geen werk zullen de duitsche sociaîisten meer hunnen steun verleenen dan aan dit van den vrede die nog altijd door groote gevaren bedreigd blijft. De « Post ». — In het Westen blijven nog altijd millioenen Franschen en En-gelschen. Er is nog veel te doen. Een geva&r v&or de midden-rijkenZurich 17 Dec. — De middenrijken ontmoeten reeds moeilijkheden ten ge-volge hi^nne toenadering tôt de Maximalisten . In de budgetkommissie van deoosten-rijksehe Kamers legde de tcheeksehe volksvertegenwoordigei' Urzal een besluit voor, de vprdeeling vragende der gronden onder de landlieden. Rusland en de bevoorrading van Duitschland Petrograd 17 Dec. — Het wordt meer en meer duidelijkdat LenineenTrotsky zoeken een afzonderlijken vrede te slui-ten.'t Ware eene dvyaasheid anders te denken.De meerderheid ziet onverscliil-lig de gebeurtenissen toe. Duitschland heeft op militair oogpunt zeer veel te winnen door zijne onder-handeling met Rusland maar't zal maar tijdeiijk zijn, want de verbondenen zijn bereid de bevrijde troepen te ontvan-gen.Maar wat zal er gebeuren met het graan, de olie en het Russisch goud : Wat moet Hindeuburg denken over de voorraden van Rusland. Men kan daar veel bijeenbrengen, [ nochtans dieiit erbijgevoegd te worden . dat, indien Rusland veel kan opbren-ï gen in levensmiddelsn,er die eerstmoe-p ten zijn. Tusschen mogelijkheid en t werkeiijkheid is hier een groot verschil Rusland kan de grootste demokratie I zijn van de wereld. Het is het niet. Het kan zooveel sol-, daten leveren als al de verbondenen te samon maar het heeft die niet. Rusland is inprinciep het rijkste land van de wereld en het heeft geen geld. Hetzelfde geldt voor de bevoorrading Indien materiaal en levensmiddelen bestaan men heeft het middel niet om die te vervoeren, Steen en ijzerwegen ! zijn ontredderd. Duitschland zal uit Rusland niet veel putten. Wanneerde Duitschers opmerken dat hu rme zegepralen niets opbrengen voor hu nne tafel zullen zij wel ontmoedigd zijn. De schrijver van « J'accuse » tegen Lenine Geaeve 17 Dec. De « Journal de Genève » geeft een open brief van den duitschen schrijver van « J'aecuse » en « Crime », gericht aan Lenine. Ziehier wat hij schrijft : Gij ondervraagt de volkeren, Lenine : het antwoord wordt u gegeven door Ilertling, von Kuhlmann, Czernin en Seidler. Die heeren behandelen als afgevaardigden vaa het volk, ware uwe demo-kratische princiepen verraden. Waarom raadpleegt gij het duitsche volk niet waaraaa gij de volgende vraag zoudt kunnen stellen : « Moet de keizer van Duitschland het recht behouden te be-slissen over vrede of oorlog ? » Wanneer men de révolutionnaire princiepen wil doordrijven, dan is het onsnogelijk te onderhandelen met de regeeringen die enkel vijanden kunnen zijn van de demokratie. Ik verklaar u dat gij door uwe onder-werping aan Duitschland de demokratie en de republiek benadeeligt, de oorlog v^rlengt en den zego aan de autokratie mogelijk maakt. Dan zal de russische revolutie niets meer vermogen. Integen-deel zal de invloed der ïlohenzollern almachtig zijn. Gij wacht eene duitsche revolutie. Wees zeker dat deze in Duitschland niet kan zegepralen voor de nederlaag. Gij zoudt willen de man zijn die aan Europa den vrede schenkt, maar indien gij voortgaat aïs partijman te handelen zult gij de grootste tegenstrever zijn der duitsche vrijheid. Om zijne vraag te ondersteunenzegde Urzal : Aangezien Oostenrijk en Duitschland de Maximalisten erkennen en met hen , verbroederen, spreekt het van zelf dat ■ zij ook de communistische princiepen aanvaarden die den basis vormen van het programma der .Maximalisten. » Een telegram uit Weenen zegt dat de 1 motie van Urzal met misnoegdheid aan- : vaard wordt omdat zij niet met een 1 ernstig inzicht werd neergelegd, doch enkel met het doel de regeering inmoei- 1 lijkheden te brengen, haar dwingende < de leerstels der Maximalisten af te keu-ren hetgeen den loop der onderhande- ] îîngenzon hinderen. Trotzky wil regeeren bij middel der guillotien Met 158 slemmen tegen 104 heeft het • uitvoerend middenkomiteit der Soviet j het dekreet goedgekeurd verklarende dat de kadetten vijanden zijn van het volk. Trotsky zegde aan de minderheid : Gij zijt ontroerd door het huidig schrikbewind, maar weet wel dat het binnen eene maand veel erger zal zijn. Geen forteressen meer voor onze vijanden maar de guillotien. fiBONNEBîEKTSPRUZEN Belgie, per maand 1.75 psr frim. 5.00 Frankrijk » 2.25 » 6.50 Engeiand-Kotîand » 3.50 » 10. C0 Voor Soldafen : Per week (7 dagen, per 10 genomen) 0.35^ Per maand j .50" i Een gevechî in de Noordzee Dertien schepen vernield tegen Iwee Duitsche torpedeweerders Berlijn, 17 Dec. — De agence Wollï, ! geeft de volgende officieuse nota : Terwijl de aanval gebeurde tegen het Engelsch handelsverkeer langs de En-gelsche Oostelijke kusten, vielen de zee-machten van luitenant Hans-Kolb op 12 Dec. opnieuwde convooien Bergem-Shetland aan. Een convoni samengesteld uit zes stoomschepen 4000 ton metende, waar-onder een gewapend schip, de destroyer Partridge en viergewapende wachtsche-pen, werden in een gevecht vernield, De Engelsche destroyer Pellini is ont-vlucht.Onze zeemachten zijn zonder verlie-zen teruggekeerd met talrijke gevange-nen en vier officieren. Christiana, 17 Dec. De Noorweegsche telegraphieke agen-cieseintde volgende bijzonderheden : Twee der schepen in het laatste gevecht vernield waren van Noorwegen te weten de stoomschepen Boolsla en King Erik. Een Deensch en een Zweedsch stoomsehip werelen vernield. Een besehadigde Engelsche torpedo-weerder bevindt zich .te Dikkewek. De duitschers bombardeerden eerst de Engelsche bijgeleiders zoodat de handelschepen de gevechtstreek konden verlaten en hunne mannen op booten plaatsen. Men denkt dat al de matrozen gered werden en dat al de booten de kust hebben kunnen bereiken. Een konvoi van zes handelschepen, waaronder een Deensch, dat Dinsdag avond Lervik verlaten had, door twee Engelsche torpedoweerders, en vier spéciale schepen vergezeld, werd door vier Duitsche torpedoweerders aange-vallen langs de Noordsche kusten. Al de handelsschepen, de spéciale schepen en een der torpedoweerders werden vernield. De tvveede torpedoweerder is met talrijke dooden en gekwetsten aan boord,ernstig beschadigd een Noorweegsche haven kunnen binneuloopén. De besehadigde Engelsche torpedoweerder te Brandoesund aangekomen vergezelde de Noorsche schepen Boll-sta, Kong-Magnus, de Zweedsche schepen Korleif en Bothina, het'Deensch schip Marbeurbe en het Engelsch schip Coriova. Vier Duitsche torpedoweerders vielen de schepen aan voor Noveer op de Noorsche kusten en vernielden een Engel-schen torpedoweerder, vier visscher-booten en zes handelschepen. Volgens het verhaal van ontsnapten werden twee Duitsche torpedoweerders totzinken gebracht. —^ —• DUITSCHLAND Ben millicen nieuwe mannen kcmen beschikbaar Generaal Hutton heeft te Walton rerklaard dat de afvalligheid derRussen îan Duitschland een millioen uitmun-tende soldaten levert. Degevechten der vîjf eerste maanden, besloot hij, zullen over den uitslag van den oorlog beslissen. Eene munitiefabriek ontploft nabij Kiel Londen 17 Dec.—Volgens de Svenska Dagbladet is eene groote munitief jbriek nabij Kiel, waar vooral bommei' voor zeppelins vervaardigd werden, in de lucht gesprongen. De fabriek werd volkomen vernield. Er zijn talrijke slachtoffers. De tcesîand in Oostenrijk Zurich 17 Dec. — 14 steden en 35 ge-meenten van Bohemen zijn sedeit ver-scheidene dagen in volledige duisternis gehuld, ten gevolge het gebrek aan kolen dat de gaz-en electriciteitsfabrie-ken heeft doen stil leggen. Aclit groote suikerfabrieken, 11 groote molens, zestien fabrieken waargroensel ingelegd wordt, vijftien machienfabrie-ken en andere werkhuizen liggen stil. Budapest staat voor een grootenbrood-nood daar de bloemvcorraad uitgeput is en de vervoerdienst gestaakt door de sneeuw. Een snelbericht uit Gratz seint dat deze stad in een ernstigen toestand verkeert tengevolge den broodnood. Voor Kerstdag moet men noch brood noch bloem zerwachten. De politieke handelskommissic van Oostenrijk heeft gister't bevoorràdingr-vraagstuk besproken. Het gebrek aan schoenen, stoffen en koper is dreigend. Weenen die maandelijks 400.000 paar schoenen van doen heeft, ontvangt er 50.000. — 1 ' De vijandige aanvalkn op bel Ilaîiaansch front Vijandige verliezen op de Caprile Rome 17 Dec. — De verovering van de Caprile heeft den vijand schrikkelijke verliezen gekost, dank aan onze troepen die het terrein voet voor voet verdedig-den en met hun machiengeweren groote leemten aanbrachten in de vijandige rangen. De gevangenen bevestigen dat het ter-rein met hoopen lijken bezaaid is. De duitsche soldaten werden in vol-ledigen staat van dronkenschap ten stormloop geleid. De verliezen des vijands zijn geens-zins in verhouding met de behaalde voordeelen, ROftE, 18 Dec. De vijand irok zijne psgingen samsn tegen den uitsprong van de Soiarole. Om II u. kwamen vijandige infanîerieko-lonnen na uren beschieting van den Doiîorso op onze stellingen aangestormd. De eerste, afzakkende langs de zuîd-oostc-lijke hfllingen van de Spinoncta, voiledïg onder 't vuur onzer artillerie en der machiengeweren en battrrijen der Fransehon, meesten terugkeeren vooraleer onze lijnen bereikt te hebben. Do tweede, samengesteld uit esa divisie duitsche jagers voorafgegaan docr storm-detacbementen, kv.ram rechtstreeks op tegen de Solarolo on de Nocrdcrhclling van de Calcina. Onze iroepen boden brachtdadigen wederstand. Ka een hevige strijd moest de vijand uitgeput den strijd staken.Wij maakten gevangenen. In de streek van de Boretta werd een infanterîeaanval sfgeslagen. -1- — r-. Laafsfe ojfclecie berichten Fransch front PARUS, 13 Dec. 15 u. Ronden hebber. gevangenen gemaakt in de streek van St. Quentin. Ten Z. van Juvincourt sloegenvvij vijandige pogingen af op onze kleine posten. Hevige artiilleriestrijd in de streek van de vaart van de Rhône naar de Rijn. PARUS, 18 Dec. 23 u. De artiiieriestrijd verhevigt rechls van de Maas en in de streek. van Bois de Courières en Bezonvaux. Engelsch front LGNREH, 18 Dec., 15 u. Niets bijzonders te seinen. LONDEN 18 Dec., 23 u. Duitsche artiilerîebedrijvigheîd ten 0. van Builecourt. Ten N. en ten 0. van Yperen heeft de sneeuw de Euchfbedrijvîgheid vermïnderd. In den nacht bombardeerden onze vliegers de stalie en het vliegplein vsn Rousselare, en de statiën van Ledeghem en •fSecr.cn. Twee duitsche vliegtuigen werden neder-geschoten en tv/oe gedwongen te dalen. Een der onzen keerde niet terug. Keî Vlaamsch geen taal ! Overlaatst was ik in woordenwisse-ling met. eenige Waalsche vrienden. Sprekende over taal en taaltoestanden wreven ze me door den neus dat ze van het Vlaamsch geen taal konden maken, I omdat de \ lamingen naar gelang ze van West- of Oost-Vlaanderen, lirabant Antwerpen of Limburg zijn een andere uitspraak hebben. Ik antwoordde hen dat aile levrrde talen hunnejgewestspraken bezilUr1, dat we nooit in de gelegenheid gesteîd werden ons Vlaamsch grondig le lie-studeeren en dat ons kultuurtaal, het ■ Nederlandsch toch wel eene taal is zeker.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes