Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

313 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 12 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k93229h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«fu&£ {SfwW' VÊföï&$ «wSgEwf# SPrar'jjf <k . M;'' Attn^■' ij&i&Ur, ■ "' _>^£ -»Sv*5b xBCZ^Q >. . - .•* -I yg?Sff' $ '__ ® jngjBS ^BTW ^Kkkk tömfêfiïiii* fflyidE: ''ïmiffim' MM ■§*«/?* £f .JTl ,/;•* fr-M.->■'%» I -v »;;.& $ $ :• | | ' 'j: ( ^©ifilifities&'FllÊ: A. TSÜFS1E Dmkbef<Ui(KeTer, 47, iraa ile Vle, Oalals -#M*- Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der weel ^— ■•»»»—- -Wt *•?*.-< ^ ~ V«c . k ^F;Mcfk I 41. fcAKftRRUJ.#* <% r-ue JWortet, CAIjAIR ABOÜiËHEgTSi'iilJZgiS i I Per meseid ■ Belgie 1-80 Frankrijk 8.00 EBpaaiidl-iHeitsiEtS S.tK I Per trimetier s 4.00 » 5.50 » 8.50 sohrüve i« 6»» VaAerisstS » 17 run sSb Via Qateic ■Illl I i Hl ——«Iri-nw II RECHT DOOR, VRIJ FM VRANK ♦ "*- VOOR GOD EN VOLK EN LAND! ^___M^_jji1ia4i«M«MUMMiiiiJi<i" ■" «nrwnn i iiiminin nnm—i» ««d»cïi©8*ulcJcrt ixt t» xon<Sfl: «Su* 0 7 «n ra» Ohtatill7, Tl OftUll ABOMKEMENTEN VOOR SOLDATEN i Per W««k ff 0.25 ) i>< . abonntxneniea Uleneu in*i k&;u*t*ni 10 n.- __ i SO » T' ',lï,1*ïi lneou« »angeiTrfi»gd »B dcR-'ijk# Per «®»«e »-8w 9 r«»«- ?.ö™« **><•» ,i«» <- I Ramskapelle In een gekend liedje zingen de soldaten : Ga toch niet naar Ramskapelle, want daar is 't niet wel ». Die woorden vonden hunne toepassing', wanneer in Oktober 1914 de schrikkelijk# slag aan den beroemden IJzer yo/op bezig was. Tegenwoordig is 't daar zeer kalm, nu dat de Duitsehers meer dan twee kilometers van het dorp verwijderd zijn. Rainskappelle is neg een groep vernielde huizen. Ik ben in 't dorp gaan zien. Wat 't meest in 't oog springt is do kerk. Armzalig! Eenige stukken muren met enkele bogen van boven en de sakristij is alles wat er van Gods huis overblijft. Ik stond daar te midden dier pninen en ik keek omhoog en zag nog in de muren de groote krammen waar de staties van den kruisweg aan hongen. Een gevoel van verontwaardiging kwam mij te binnen, als ik dacht dat 't Duitsch gespuis, dat op zijn wapens draagt « Gott mit uns » dienzelfden God uit zijne woonplaats verbannen heeft. Rond de kerk, waar de dierbare afgestorvenen rusten, zijn ook obussen gevallen, getuigen daarvan verscheidene arduinen kruizen die verbrijzeld ten gronde liggen. Ik kom terug op de straat en mijne aandacht valt op twee kleine pilaren verbonden door een steenen boog. Dat moet de ingang \an de pastorij geweest zijn. Helaas! niets meer staat er nog van recht; men vindt er zelfs geen hoop steenen meer, deze ook zijn verdwijnen. Van vele huizen, die vroeger dat lief ¥laarosch dorp vormden, zijn nog enkel de fondementen te vinden : 't overige is verdwenen. Wij komen dan aan de statie : een vierkant gebouw, met witte muren van vijf of zes meters hoog. Langs den kant van het spoor leest men in zwarte letters het nog goed bewaarde opschrift : « Ramscapelle-Rams-kapelle ». Voor d« statie staan een tiental lange, open wagens van den Belgischen Staat, half verbrijzeld, die niet meer konden gered worden. ïen oosten van den spoorweg, waar vroeger schoone pachthoeven stonden, met groene weiden en wel bebouwde akkers rondom, vindt men nog overblijfsels van muren, te midden van de overstrooming, die op sommige plaatsen twee meters diepte bereikt. Hoe akelig dit ailes I Op sommige plaatsen ziet men den slagboom nog di« eenige centimeters boven 't water uitsteekt, en ons den ingang der weide aanduidt. Waar men ga, nevens de loopgrachten ol in de naouriga velden, overal vindt men de wel onderhouden en schoon versierde ruststede van vele onzer moedige, dikwijls on bekende helden, die in den IJzerstrijd hun jeudig leven voor 't lieve Vaderland gega ven hebben. Wat moet die streek na den oorlog toet worden ? Zullen daar jaren lang, na den oorlog, geen moerassen blijven ? Wat zal die schoone streek van Vlaanderen ri0£ voortbrengen, gedurende de eerste jaren na den oorlog ? Jaren lang zullen al de krach ten moeten bijeen gebracht worden om samen te werken aan 't heropbouwen var die platgeschoten dorpen, aan 't bebouwer van die akkers, wiens grond vol ijzer is ei verbrand door 't poeder der obussen. Vlaanderen is in een diepen rouw. Doel moed ! Binnen eenige jaren, met de hulp< fi-ods, zal Vlaanderen bloeien en grootschei en schooner zijn als voorheen ! ELEGON. Op het Eitgelseh front V«ortee&e»s v«« een aftoefcl Ziehier wat de vliegers op het Engelse! front opmerken : Sedert eenigen tijd graven de Duitscherf met koortsige haast achter de Hindenburg linie vertakkingloopgraven, door onze bond genooten u Switch trenches » genoemd. Tijdens den aftocht van Februari merkte man op dat de Duitsehers, om hun aftochl te besehermen, in gr«epen korte loopgraven £öd»lven hadden zonder bepaalden vorm noch verband. Zij bereikten de dorpen, de Èesschen en vooral de wegenvertakkingen. L. Daar waren de sturm trappen verzameld, wel gewapend, de beste schutters versterkt door plunderaars en brandstichters, welke sedert maanden goed gevoed waren en voor taak hadden den vooruitgang onzer verbondenen te stuiten. Welnu die sturm-truppen richt men herin, en in de pleinen van Artesie en Kamerijk ziet men opnieuw de Switch Trenches te voorschijn komen. Sedert drie weken seint men dagelijks branden en ontploffingen rond Lens, Kamerijk en St Quentin dat voor het oogenblik brandt in het noord-westelijk gedeelte. ?t Zijn dus dezelfde teekens dia den aftocht van Februari voorafgingen. Men merkte ook op tijdens de gevechten van Roeux dat de Duitsehers om zeggens hunne munitie verspeelden. Twaalf uren achtereen werden 100 houwitsers verschoten per minuut, op punten die geen belang hebben. Men denkt dat de Duitsehers hun munitievoorraad ter plaats uitputten om door eene verplaatsing geen tijd te verliezen. Voegen wij erbij dat de Hindenburg-linie voor den oogenblik bezet is op een front van 13 km. De tanks ias dien strijd Bestuurd door eene dappere bemanning, hebben de tanks in de laatste gevechten ons getoond wat voor eene goede ondersteuning zij künnen aan het voetvolk geven. Den 5 Mei braeht men de tanks door slechte wegen bij het aanvalsterrein, en enkele sekonden voor den aanval zetten zij zich in beweging, gevolgd door de aanvals-baren van voetvolk. Zoodra door de vijandige artillerie opgemerkt, werden ze met obussen besproeid. Machiengeweren schoten onophoudend maar konden de tanks niet tegenhouden. Een tank werd in 't midden door een obus getroffen en schoot in brand. Gelukkiglijk kon de bemanning er uit springen. Een ander, wiens mekaniek ontredderd was, moest voor den vijand stoppen. De bemanning schoot eerst al de ammunitie af en verliet hem dan na al de machienegeweren medegenomen te hebben. De bemanningen van deze tanks waren heldhaftig. Gedurende het gevecht is het leven er binnen wreed. De bemanning heeft i juist plaats genoeg om zich te bewegen. I Allen zijn vrij willigers. Voetvolk, ruiterij, f artillerie, alle wapens zijn er vertegenwoordigd.Lente in 't Veld Ei, droómen op 'i fluweelen groen, der hoornen bot en blad zien sohieten. en voelen 't tonnest; alengieten bij 't volle leven run den uwen ! Gebalsemd met der bloemen geur, ' te zuipen lucht met bre&de longen. ' bij 't woelig joelen van de jongen ; \ en baden in jong frissche kleur. I En kwelen in den waterkant; | op 's waters spiegel zonneregen j en alles van Godes zegen! i Daar hoog, de blauwe boge spant, • ; hij trilt van klaren vogelzang, omarmt des levens pracht en weelde. — Wat kunstenaar kun 't af zoo beelden ? — Een windje streelt ons zacht de wang... Wie voelt geen rilling door het li/f ? Wie voell niet 't zwellen van den boezem, gevuld met liefde, lust en bloeisem ? Wie jubelt niet om 't lentbedrijf ! NESTOR GROENTAK. — ! Hat llaliaacsch offeisiaf 3 j 0e verovering vin den berg Kak 1 j Turin 19 Mei. — lederen dag brengt nieuwe bijaonderheden raede over de aanzien-I lijke versterkingen die de Oostenrijkers l moesten ter hulp sturen. Deze versche troepen afgetrokken van het front van Galicie 1 werden onmiddelijk in den strijd gestuurd, i Alle oogenblikken worden nieuwe batterijen • ontmaskerd en men zegt dat de Ooatenrij-f kers alleen op den Carao, op een front van \ 18 km. meer dan 1500 kanonnen in lijn ge-f bracht hebben. Van den avond tot den morgen kwamen op dit front dertig batterijen ; in werking. Deze schrikkelijke artillerievoorbereiding geeft nog meer weerde aan den bijval onzer t bondgenootea op den Midden Isonzo. Het terrein is er zoo moeilijk datda bevelheb l bers altijd de zelfde troepen in dezen sector hielden. De Oostenrijkers die den berg Kuk i , verdedigden, verbleven sedert twee jaren op deze stelling die zij kenden in de kleinste bijzonderheden. De troepen op het Weste-; lijk front kunnen zich maar moeilijk een gedacht vormen over de moeilijkbeden die de Italianen daar moeten overwinnen. In den berg Kuk zijn overal dieps grotten gemaakt die som» kunnen 300 mannen bergen. Men telt meer dan zestig zulke grotten. Op de Westelijke helling waren deze I schuilplaatsen do^r de arliHprievoorberei- ! ding niet beschadigd geweest. En toch werd \ de stelling veroverd dank aan eenige dap < pere kompanie3 die, gedurende den nacht i de steile rotsen beklommen die maar onvol doende be waakt waren, omdat men die on-inneembaar dacht Versterkingen voleden den zelfden weg en namen voet op den top terwijl de Oostenrijkers nog in hunne schuilplaatsen waren. Men weet dat de Italianen ook over den Isonzo trokken voor het dorp Bodres. De Oostenrijkers bezetten daar een fortje dat de rivier beheerschte op een hoogte genoemd * duivelsheuvel. De Italianen mieken zonder f een klop te slaan eene brug en de troepen kwamen in stilte op den anderen oever. De 5 Oostenrijkers waren in hunne schuilplaat- ^ sen, zelfs de schildwachten hadden zich ; voor het bombardement teruggetrokken. [ Toen de Oostenrijkers 's morgens hunnen \ neus buiten waagden, waren zij niet weinig verwonderd te zien dat zij door de Italianen omsingeld waren. Allen gaven zich over. De Oostearjiksche verluien Rome 19 Mei. — Van de vijftien Oosten-rijksche afdeelingen die den strijd meededen werden de 57e, 59e, 62e en 106e het ^ meest beproefd. Men seint de volledige ver- f nieling van sommige eenheden. Het tweede ! en derde batt. van het 23e. tweede en derde l van het 23e infanterie, vierde van het 28e | infanterie, het derde van het 69e infanterie, > het tweede en derde van het 409e landstorm j werden volkomen vernield. Niet alleen wer- | den van die eenheden veel gevangenen ge- j nomen maar zij hebben bloedige verliezen ondergaan tijdens het bombardement en de ; gevechten. De gevangenen zeggen det de gevolgen ' van do beschieting verschrikkelijk waren. | Zekere loopgraven waren volledig vernield s en de ingangen door grondinzakkingen versperd. De vijand bekent de dapperheid der Italianen. Soldaten van het t28e infanterie van de brigade van Florence sprongen in de Oos-tenrijksche stellingen die met mannen gevuld waren. Drie malen moesten zij wijken maar hernamen den strijd. Eene gansche kompan'e mitrailleurs werd omsingeld. I Op de Vodiee Italiaansch front, 20 Mei. Gisteren was de strijd vooral beperkt op den aector Plava Saicano, waar do Italianen belangrijke voordeelen behaalden. Na de verovering van den berg Kuk ging het voetvolk voorts vooruit op eene heuvelenreeks die tot 524 en 652 m. hoogte bereikt en den berg Vodice vormt die den Kuk aan den berg Santo verbindt. De vijand voert talrijke tegenaanvallen uit om den vooruitgang onzer verbondenen naar den berer Santo te verhinderen. Op deze stellingen beschikken de Oostenrijkers over talrijke loopgraven en sterke fortjes. Vandaag is het bombardement langs ! weerszijden zeer hevig. De Oostenrijkers bombardeeren de Italiaansche gemeen-! scbapswegen en de Italianen de vijandelijke stellingen op den Vodice. i Isa de pers Idea Nazionale. — De wederstand der Oostenrijkers is hardnekkig. Hun tegen-offensief op den berg Cucco en den Vodice is zonder uitslag gebleven. De gevangenen waren verwonderd zooveel Italiaansche soldaten te zien op de stellingen die de Oostenrijksche officieren oninneembaar verklaard hadden. Eenige uren voor den aanval hadden de Oostenrijksche officieren het bevel van de troepen aan de onderofficieren overgegeven en zich in de spelonken verschuild. Bij Tivoli kwamen 200 deserteurs zich overgeven.La Tribuna. — Gedurende den aanval bij den berg Cucco, hield de vijandelijke artillerie da vooruitgang van de infanterie tegen lus schen het dorp en de forteres van Zagomila. ■ Op dit oogenblik kreeg een komrnandant het \ gedacht een zwenkende beweging te maken die de zegepraal voor gevolg had. Giornale d'Ilalia. — De eerste gevechten '\ van het leger van Gorizia waren voordeelig, want de verdediging van den vijand is ver-flauwd, 't zij door de macht onzer kanonnen 't zij onder de drvkking van het voetvolk. Voor degenen die de ingenomen stellingen kennen, iis de bijval bewonderensu eerdig. Het is sleGhts nu dat men kan de waarde schatten van het bruggenhoofd van Plava. '■ Slovener (van Laibach). — De Italiaansche > beschieting ts verschrikkelijk. Millioenen pro-j jectielen oniplofftn dagelijks in de Oosten-< rijksche lijnen. \ De Italianen hebben opgemerkt dat de nieuwe ] Oostenrijksche versterkingen zeer sterk zijn ' en trachtten ze te vernietigen vooraleer den j aanval te beginnen. ; Zullen zij erin gelukken ? \ Volgens het sehijni begint dc Oostenrijksche ; Staf het te vreezen. ? Dc Italiaansche projectielen zouden reeds verscheidene punten vernietigd hebben. | Bijna gansch de Hindenburg lijn in handen der Engelschen ^ mi ijMMIjf ' in De vijand biedt fesrdnekkifea wederstand Londen 21 Mei, 13 u. 15. Gedurende den nacht hebben wij met goed gevolg onze krijgsbewerkingen voortgezet op de Rmd-nburglinie en talrijke tegenaanvallen afgeslagen. Onze troepen hernieuwden in den avond hunne aanvallen en veroverden een steunpunt, na een gevecht lijf om lijf^ De Duiische tegenaanvallen werden opnieuw met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. Op onoverdekt terrein werden zijne troepen onder een hevig vuur genomen. In de veroverde stallingen vonden wij zeer veel Duitsche lijken. Tot nu toe telden wij 150 gevangenen. De Duitsehers bezigden in dien strijd twee afdeelingen. In den laatsten nacht voerden wij nabij Loos een raid uit, die met goede uitslagen bekroond werd. m RUSLAND De RnssibCbe minister vm aerlog zal de tucht kerstellen ia het leger Petrograd 19 Mei. — M. Kerensky, de nieuwe minister van oorlog, is aangekomen in het kongres der werklieden, waar hij het voorwerp was eener lange en geestdriftige toejuiching. Hij sprak eene rede uit waarin hij zegde : Wij moeten vooral de vrijheden versterken die wij door de revolutie veroverd hebben. Welnu, wij zullen dien uitslag niet bereiken indien niet iedereen met de volledigste verloochening zijn plicht vervult tegenover het vaderland. Wij moeten aan de wereld toonen dat wij niet alleen kunnen vernielen maar ook kunnen opbouwen. Zich richtende tot de afgeveerdigden der landlieden en militairen, zegde Kerensky : Soldaten, Matrozen en Officieren, Ik doe eenen oproep tot u voor een laatste heldhaftige krachtinspanning. }k ben ten uwen dienste. Help mij aan de wereld toonen dat het Russisch leger geen vernielde ; tempel is ; dat het sterk, machtig en onver- \ saagd is, dat het zich kan doen eerbiedigen \ en de Russische republiek kan verdedigen, i Het zal u misschien verwonderen dat ik, l een burger, die uooit soldaat was, de taak 1 aanveerd heb de tucht te versterken in het i leger ; maar ik heb aanveerd omdat ik over- ; tuigd ben dat die tucht gesteund is op de eer, de plicht en de wederzijdsche eerbied, j Ik heb nooit geweten wat tucht was, maar toch stel ik mij voor in het leger een ijzeren tucht te brengen en ik ben zeker in mijn ; voornemen te lukken. Die tucht moet niet alleen heerschen op het front, maar ook in het binnenland. M. Kerensky 1 esloot: In 't korte ga ik naar het front Laat mij toe te verklaren in de loopgra • en dat de Russische landlieden willen de gronden ontvangen die hun toekomen en dat niemand hun die zal ontnemen ; maar laat mij ook toe te zeggen dat de landliederi, om dit doel te bereiken, vragen datiedgreen zijnen plicht ver vuile Na die redevoering had er eene indrukwekkende betooging plaats. Talrijke afgeveerdigden omhelsden den minister, terwijl andere hem in eenen zetel in triomf droegen door de groote zaal tot aan zijnen auto. De uitwijkeling Roubanovitcii, onlangs uit Frankrijk gekomen, verklaarde dat de Russische reVolutie enkel den vrede mocht bespoedigen, maar dat de eerste voorwaarde van vrede is : de vernieling van 't Pruisisch militarisme. H$t einde van de Russische krisis Times. — De ontknooping der Russische krisis is een goed voorteekeh. Het intrekken der ontslagen van de generalen Broesilof en Gourko is ook een gGed nieuws. Niet min voldoende is bet bericht dat Amerika aan Rusland eene leening toegestaan heeft van 50,0 millioenen. 't Is een bewijs dat Amerika vertrouwen schenkt aan het Russische bewind.Wij moeten toonen dat wij overtuigd zijn j dat het Russische volk de zaak der verbon- ' denen zal trouw blijven en met alle macht zal medewerken aan den eindzege, welke alleen de rechten der menschbeid en de vrijheid der volkeren kan verzekeren. De kazakken willen dea oarlog tat de zegepraal Petrograd 20 Mei. — Het kongres belegd door de kozakken heeft het volgend besluit genomen : Het kongres besluit zich volledig ter be-i i Dezen morgend trachtte eene sterke Duit-ïcbe ronde onze loopgraven te naderen ten Z.W. van Meessen. Zij werd afgeslagen. Br blijven Beg 2 km, vj»r d lliati*nbar?lija te veroveren Londen 21 Mei, 20 u. — De vijand bood maar weinig wederstand gedurende de versterking van ons terrein in de nieuwe stellingen van -de Hindenburglinie ten N.-W. van Bullecourt. Het wordt bevestigd dat de Duitsehers in den streek gedurende de laatste gevechten zeer groote verliezen ondergaan hebben. Ten zij op een front van 2 km. in den sector ten W. van Bullecourt is gansch de lijn Hindenburg tusschen Atrecht en een punt gelegen op 1500 m. ten O. van Bullecourt in de handen onzer bondgenooten. De vijandige artillerie was zeer bedrijvig ten N van de Scarpe. ■ miiinn i i li mi ii !■ i urn»—ui li -r.r-r-i i - ir " - ■■ - JJ. schikking van de voorloopige regeering te stellen. Het vraagt dat de regeering den algemee-nen toestand zou uiteenzetten en het plan noodzakelijk voor het herstel der orde. De kozakken zijn besloten den oorlog tot het einde voort te zetten. Op het Westelijk front De Hfcd£«barg-!ij?$ veroverd! op e? d froat van 1560 m. De bijval der Engclsche troepen kan belangrijke gevolgen hebben voor de toekomende krijgsverrichtingen. Tusschen Fontaine les-Croisilles en Bullecourt hebben zij immers 1500 m stellingen bezet op de Hindenburg-linie. Hei Duitsch legoibericht van zondag 14 u. seinde die krijysbewerking, zeggende dat de bedrijvigheid opnieuw gestegen is nabij Atrècht, datdejEntrelschen om 19u.'s avonds aanvielen met belangrijke troepenmachten na eene groote artillerievoorbereiding, dat de strijd in den morgen buitengewoon hevig hernomen werd tusschen Acheville en Quéant en dat een trommelvuur der zware batterijen volgde op de aanvallen ten Z. van de Scarpe. Men weet reeds dat een deel der Hindenburg linie ten O. van B illecourt tot in den omtrek van Qnéant door onze bondgenooten bezet werd. De bres in de vijandelijke stellingen is dus merkelijk vergroot op een afstand van mcer dan 1,5 km. In de onveroverbare lijnen is dus een zeer wijde bres gemaakt. De Duitsehers hebben het groot gevaar van den toestand beerrepen want onmiddellijk deden zij herhaalde pogingen om het verloren ve'd terug- te winnen Doch -vruchteloos. Zij leden enkel zware verliezen. De strijd wordt voortgezet maar keert zichtbaar in het voordeel der Engelschen. B§Igls»! Isprbirlefct Le Havre, 21 Mei. Gisteren op het einde van den middag hevig bommengevecht in de streek van Diksmuide. Vandaag min hevige geschutsbedrijvigheid. Frmeha laatst* baritktaa Parijs, 21 Meï, 15 u. Op den Damenweg werd de artilleriestrijd gedurende den nacht voortgezet in de streek ten N.-W. van Braye en-Laonnais en op het front Cerny Hurtebise. Een Duitsche aanval op de hoeve Froidmont werd verbrijzeld voor de aanvallers onze loopgraven konden bereiken. De vijand heeft geen andere pogingen gedaan ha de mislukking van gisteren. Korte maar hevige artilleriebeioerkingentus-schen Miette en df A :sne en ten N. van Reims. In de streek van Chevreux gingen wij lichtjes vooruit en namen gevangenen. In Champagne voerden wil met welgelukken eene prachtige krijgsbewerkino uit in twee sectors van het massief van MoronviVers. Onze troepen veroverden verscheidene lijnen Duitsche loopgraven op de noorderhellingen van den berg Corniblet langs de eene zijde en van de Casque et de Tétor van de andere zijde. Al de belangrijke waarnemingsposten van deze streek zijn in onze handen. Duitsche tegenaanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Gedurende dezei krijgsbewerking namen wij 800 gevangenen en vonden talrijke Duitsche schuilplaatsen vol lijken. ^^^D^AARGAN^^cÖima^S^^ FrMs s S WOENSDAG 23 MEI 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes