Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1569 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db7wm1x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jvierde Jaargani Nummer 1279 Prijs: 10 ceniiemen —BMOMMM——aOHB—U<MI —C— (Avonduifgave) Yrljdag 27 December 1918 ONS VADERLAND K<=» oriQrh Haah an vpr.<?rmTnpnnp a <=» Haopn Hf^r w**<=4r INSCHR3JVINGEN Voor sen lermijn van 3 maanden . . . 6 fr. 50 >> i » 6 • « ■ 12 f !*■ 50 > & 3> >12 » m a m 24 f?*. RECHT DOOR; VRÏJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT e»« À. Opsiel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent OP DE SLAGVELDEN VAN DEN YZER (ode vervolg) De Panne, 10 December. Van hier uit, over Veurne, ging de tocht /an morgen al heel vroeg naar Merckem. \nderhalf uur auto. Onderwe ; als attracties /ooi den reiziger, te Alveringhen, het Belgische hospitaal, dat zich uitstrekt over ;en afstand van zeker een kilometer en te dyverinchove, de mooiste en de best-ngerichte van de vier « schouwburgen der koningin ». Even ten Zuiden van Pollinchove, steken ive andermaal de Yser over, en betreden we opnieuw het doode land. Langs de wegen overal nog ontkleurde [appen van de « camouflage » stapeltjes munitie — meest 75 m.m.-granaten — door de Belgën achtergelaten. f e plaatsen waar de artille ie gewçrkt heeft worden aange-duid door hoopen ledige huizen. En dan, zoowat overal verspreid verroeste Duitsche granaten die niet ontploft zijn. Er li gen er bij honderdduizenden ! De berichten over de ellendige hoedanigheid van de Duitsche Ersatz-munitie uit den laatsten tijd, zijn dus geenszins praatjes geweest ! Toch leveren die dingen nog groot gevaar op. De kleinste schjk kan ze nog doen ?pringen. Ook houdt irren er voor t oogen-blik nog zeer wijz'lijk de handen af. De opruiming der slagvelden zal lang geen vei-lig werkje zijn, en men denkt erover om het hoofdzakelijk door Duitsche gevangenen te ;aten opknappen. Die moeten dan maar zelf jitvinden, hoe hun niet-gesprongen grana-ten zonder gevaar op te rapen zijn ! Onze auto vliegt door de puinhoopen van Renin-he en Noordschoot^, over de Kem-nelbeek en de Yperlee, bijriviertjes van de ï^er. en houdt stil teraidden van eene zee fan grijze modder, waaruit hier en daar, als 5en klip een brok metselwerk steekt. We staan hier op de Groote Markt van Merckem, vôôr den oorlog een dorp met 3600 inwoners. MERCKEM Merckem was een der voornaamste, zoo liet het voornaamste bolwerk van heel de fserstel ing en titanische gevechten zijn hier geleveid. Hier hielden de Franschen, ten koste van ontzeltende verliezen stand, in November 1914, toen de Belgen het nabijlisgende Houthu'stei bosch hadden moeten prijs-geven. Zij hadden de Duitsche vloedgolf reitelijk reeds vôôr Merckem tôt staan ge-oracht, toen een Mar'okkaansch korps'dat, sp de linkerflank dezer stelling, n.l. op het cerkhof van Dixmuiden, losliet met het ge-yolg, dat het heele front tôt achter de Vperles verlegd moest worden. Zoo kwa-nen de Duitschers tôt Mercktm vooruit, dat den heelen duur van den oorlog onder het geweldigste vuur werd gehouden. Geen yierkante voet, waar geen granaat terecht-?ekomen is. Meer volled ger verwoesting laat zich niel denken. Een heuveltje, iets hooger dan de andere, wijst de plaats waar eens de massieve kerk-loren verrees. Als we er op klauteren.voelen we bij iederen stap menschelijke beenderen onzer onze zo en kraken. Hier was het kerk-hof en honderden Fransche mariniers wer-den er... ter eeuwige rust gelegd!... Ik geloof nie), dat op één andere begraafplaats t kanon zôô heiligschennend heeft huis-gehouden. Menschelijke overb ijfselen, kisten, kruisen, zerken, aarde, bloemen en gras zijn door elkaar gemaaid en gekneed tôt één grauwe glibberige brij. Toch ont-ivaren we hier en daar nog een splinter van een kiuisje, met een Fransche kokarde er op, en zie... daar w egelt op den killen ïdem van den zeewind die fel over deze gestorven wtreld bfaast, een totaal stuk-ge oeste helm, waarop nog een paarkladjes blauwe lak zijn te b speuren. Van op het heuveltje, dat eens de toren was, overzien we het grauwe, nevelige panorama van den strijd. Duidelijk stellen we ons voor, hoe in Dctober 1917, toen de Engelschen hen »root offensief in Vlaanderen begonnen varen, de Franschen, die achter de Yperlee agen, vooruit rukten en Merckem herover-Jen. Zij bleven er, onder een waren zond-doed, vuur, tôt aan 't begin van het groo e >ffensief der Belgen, dat een einde aan den >orlog zou maken. Men herinnert zich, dat in deze beslis-lende partij, de eerste kaart feitelijk door le Duitschers werd uitgespeeld. Hun doel vas, een wig te drijven tusschen het Bel-iische en het Engelscht leger en tôt Bailleu door te dringen. Voor deze operatie hac het oppercommando niet minder dan vij: divisies ter beschikking van prins Rupprech van Beieren gesteld, die zich in het boscl: van Houthulst tôt den aanval samengetrok-ken hadden. De eerste schok. voorafgegaan door eer bombardement zonder voorgaande, was ontzeitend. De voorste linie der Belger bezweek onder den formidabelen druk, ër één moment was de toestand uiterst kritiel te noemen. To.n werd van uit Merckem een tegen-offensief begonnen met slechts één divisie tegen de vijf Duitsche. Dat was op 28 S.ep-tember j. 1. 266 onstuimig rukten de Belgen op. dat ze bij den eersten stoot reeds den rand van het Houthulster-boscht bereikten. Feitelijk hadden ze te snel geloopen en raakten ze tusschen het spervuur van de Duitschers en dat van hun eigen artiijerie gevangen. Achter hun rug waren, door het roffelvuur a'ie wegen en banen in een zôô afschuwelijken toestand geraakt, da' z Ifs de tanks er nog n u-velijks overheen kwa-wen. Zoo konden zekere afdeelingen vo'le drie weken lang noch vôôr- noch achteruit. De manschappen legerden onder den bloo-ten hemel, in een regen van granaten, en moesten door aviateurs geravitailleerd worden. Uitvliegmachines werden ruim 100,000 rantsoenen over den ongeîukkigen roe i uit-gestort, die zijn dorst moest lesschen methe! vettigewater uit de granaatkuilen die meesta! tevens soidateng aven zijn! .. EEN KERKHOF VAN TANKS Wij verlaten dit oord van verschrikking, en rijden naar de plaats, waar eens Poel-capelle stond. Hier kruisen we den spoor-weg van Staden naar Ieperen, die door de Belgische genie reeds groot endeels herstelc is, en waarvoor reeds militaire treinen rollen, — Hier komt ge op een kerkhof van tanks, waarschuwt onze geleider. Even vôôr Poelcapelle, bij den spoorweg-overgang, ligt de eerste. Het is een Engel-sche, een van het oudste model. Een vol-treffer heeft haar in haar linkerflank geraa'it; en ellendg ligt ze in 'n greppel 'er zijde var de baan gestrand". De flank van 't monstei ligt open en -zijn ijzeren ingewanden zijr verscheurd en door elkaar gewrongen. Bi; den motor zien we een dijbeen liggen er een stuk van een onderkaak, met tanden ei nog in... Dat zijn de laatste overblijfselen van der Brit, die de tank bestuurde De naam van tank-kerkhof past uitstekend hier. Ik tel er wel twintig. Er zijn er, die reeds half'in de morder w-gg.zakt zijn. Van andere blijft nog nauwelijks gesoeg over om het geraamte van een « land-cruiser » te herkennen. Hier ligt er een, heelemaal op zijn rug. Om ze voor zijn vliegers zoo wei-nig mogelijk zichbaar te ma'ien, waren ze met graszoden belegd; — de halmen zijr hoog en wild opgeschoten en buigen dôôi onder de felle natte bries. Van wat hier vroeger wegen waren, is geen spoor meer te vinden. Thans hobbtli onzen wagen over een baan van balken, die de Belgische genie, zoo goed en zoo kwaad als 't in deze modderzee mogelijk was, heetl aangelegd. Links en rechts stegen legers van doode boomen hun geraamte-armen, met gebaren van stomme wanhoop in de droeve, grauwe lucht. ' Wij zijn in het Houthulster bosch. Hel ontzagwekkende woud, waar nooit de straler der zon doordrongen, oord van verschrikking en legendtn, ontoegankelijk nest var Backelandt en zijn bende, ligt thans naai aile windstreken voor licht en storm open. Geèn boom, die niet honderdmaal geraakl werd, geen struik die de catastrophe heefl overleefd! Het Houthulster bosch is van den aard-bodem veidwenen. Van het dorp Houthulst, aan den Ooste-lijkei rand van het woud, zijn ten minste de skeletten der huizen nog overgebleven, en daar verheft zich nog de ruine van het groote klooster, dat de Duitschers tôt « Feldlaza-rett » hadden ingericht. Over een berg van s eenen en kalk, ver-splinterde balken en verbogen ijzerwerk, werkenwe ons naar binnen en komen terecht in een vierkant van witgekalkte mu en, die een ruime ziekenzaal omsloten moeten heb-ben. De plaatsen, waar bedden hebben gestaan, zijn nog duidelijk te herkennen. Hier heeft 'n ongelukkige op den muur een kruis geteekend, vlak boven zijn hoofd, en aaar îezen we in groote tetters, DiijKDaar met een bebloeden vinger, in een doods-stuip op den wand geschilderd : « Hel... » Een he! was het hier wel, maar de ster-[ vende heeft zeker wat anders bedoeld, j want het woord is niet. Heeft de Dood zijn t hand verstijfd, vôôr dat hij het voltooien kon ? Wat ge in de nabijheid van ieder veld-lazaret nooit vergeefs zult zoeken is etn begraafplaats. Die te Houthulst is een echte doodenstad. Zij strekt zich over minstens ; een hectare uit, en heele regimenten slapen hier den eeuwigen slaap. Stram in 't gelid staan duizenden kruisjes, aile d zelfden rrjet een naam er op. Of... géén naam; en dan leest men : « Hier ruht ein Deutscher Held ». Een held... Dood omdat hij cen held was of... een held omdat hij dcod is? Een paar Belgen ook zijn, ingeiijfd bij dit Duitsche doodenlèger : « Ein Belgischer Grenadier... » Nôg een! Hun kruis is net hetze fde als de duizend andere. Arme, arme jongens!... Eea geweldig monument heeft deze doodenstad beheerscht. Enorme blokken béton tôt een « Kolossale » sarcophaag opge-s'.apeld. In machtige letters staat er op : « Die 46sle Reserve-Division ». Een vol-tïeffer uit een Belgisch kanon heeft het gedenkteeken op zijn flank geworpen, en als een gestrand schip, zoo ligt het thans in d^ grauwe eenzaamheid, waar a leen het mur-mtlen en luischen en klokken van den grijzen winterregen, de belangrijke stilte stoort. ('t Vervolgt.) De Holiandsche-Belgische kwestie Een ministerieele verklaring In de Hollandsche Kamer heeft de minis-ter van buitenlandsche zaken veiklaard dat de ontwapening der Duitsche troepen het voorwerp is geweest van een ijverig onder-zoek. De Duitsche troepen hadden niets anders dan trekossen met zich gevoerd, die niet in België konden gestolen zijn. Levens-middelen voor eenige dagen konden even-eens medegedragen worden, wat niet in tegenspraak is Tnet art. 2 der onzijdigheids-verklaring. De goederen zijn ernstig door-snuffe'id geworden om te zien of ze geen ■ oorlogsmaterieel of buit bevatten. De mede-gevoerde Belgische karren zijn terug aan België overhandigd. De Duitsche regeering is niet geraadpleegd geworden vôôr de troepen de grenzen over etrokken zijn. Alleen-lijk was de Duitsche beve'hebber het geweest.De dagorde Duys, socialist, d e de er-kenning van de regeering van Duiische daad in zich sluit, kan tôt groote moeilijkheden aanleidmg geven, De dagorde Duys is verworpen met 51 stemmen tegen 21. De begrooting van buitenlandsche zaken is aangenomen met 69 stemmen tegen 4. Wilsoj's verblijf in Fraïkrijk Reuter meldt uit Londen : Uit Parijs wordt d.d. 23 December gemeld : Wilson en zijn echtgenoote ontloopen de menigte, die gewoonlijk aan de vooriijde van het Pa-leis van Murât staat te wachten, door weg te slippen door den beioemden ouden tuin. Voor de eerste maal gedurende zijn verblijf en daar het slechte weder hem belette zijn gewone golfpartij te spelen, maakte de président met zijne vrouw een wandeling van een uur langs de boulevards en door de winkelwijk. Zij deden hier en daar inkoo-pen en werden over het algemeen niet her-kend.Wilson verlaat Parijs op eersten Kerst-dag, om een bezoek te gaan brengen aan de Amerikaansche troepen. Hij komt om 7 uur des morgens te Chaumont aan, en reist van daar per auto naar Langres, waar hij de troepen zal inspecteeren. Daarna luncht hij in het hoofdkwartier. Des middags keert hij naar Chaumont • terug, van waar hij om 4 uur weder naar Parijs vertrekt, De président zal door Me-vrouw Wilson vergezeld zijn, De presid.-nt heeft talrijke petities van Amerikaansche Katholieken, waaronder veischeidine bisschoppen, ontvangen, waar-in zijn aandacht wordt gevestigd op de Ier-sche kwestie en het verlangen wordt te kennen gegeven, dat hij Zal helpen om haar op te lossen. wilson naar tnyeians Geen Meeningsverschillen Reuter (Part.) meldt uit Londen : De parlementaire briefwisselaar van de «t Daily News » schrijft : De schikkingen voor de internationale vredesconferentie te Parijs zijn veranderd ten gevolge van Wilson's plotseling cpge-komen vootnemen Engeland te bezoekep. Dit uitstel in de beraadslagingen der geal-lieerden was niet voorzien, en hoe welkcm deze vervroegde gelegenheid om den président te begroeten ook voor Engeland zijn moge, het kan niet ontkend worden, dat het bezoek, onder deze omstandigheden afge-legd, klaarblijkelijk een bijzondere betee-kenis heeft in dit stadium der voor'oopige besprekingen tusschen de voornaamste ver-tegenwoordigers der verbondenen. In d;n loop der laatste twee dagen heeft men, in politieke gesprekken, uit het bezoek van den président afgeleid, dat zekere mee-ningsveischillen bestonden tusschen de Vereenigdè Staten en Engeland, en er wordt op gezinspeeld, dat er moeilijkheden bcstaan met betrekking tôt de vrijheid der zee. Wij kunnen op goeden grond mededee-len, dat deze gevolgtrekkingen volkomen onju'st zijn. Integendeel : Wilson's plotseling bezoek houdt geenszins verband met verschil in de inzichten der Ver. enigde Staten en Engeland, doch zal beide laftden veeleer nauwer vereenigen tegenover zekere voorloopige moeiiijkheden die elders gere- zen zijn, en dienen opgelost te worden. * * * Londen,23Dec.: De stad Londen za' président Wilson op den Tweeden Kerstdag een koninklijke ontvangst bereiden. De vlaggemasten, omwon len met karmijnrood doek, en eindigend in vergulde spitsen, zullen gelijken op die van de Kronings-feesten. De président rijdt door een laan van versierde Venetiaansche masten met wapperende wimpels, hetgeen bij gunstig weder een wonderfraai schouwspel zal op-leveren.De président en mevrouw Wilson dinee-ren Donderdaeavond op Buckingham Palace nget de koninklijke familie. Vrijdagmorgen begeeft Wilson zich naar Downingstreet, waar hij met Lloyd George en andere leden der regeering over de vredeskwestie zal confereeren. Op den a\ond van dien dag geeft de ko-ning ter eere van den président een staatsie-banket en Zaterdag zal Wilson een bezoek brengen aan Guildhall, waar hij van de stad een adres in een ouden doos in ontvangst zal nemen. Daarna heeft er eei» lunch op Mansion House plaats met den Lord Mayor. Zaterdagavond biedt de regeering den hoogen gast een uit^ezocht diner aan op Lancastre House, waarna Wilson zich naar Carlisle begeeft, waar zijn voorouders Ieef-den. Zondag reist hij van Carlisle naar Manchester, waar hij Maindag.het eerebur-gerschap in ontvangst zal nemen, om vervol-gens naar Londen terug te keeren en van daar Dinsdag weder naar Frankrijk over te steken. Os Verkiezingsn in Engeland. Uit Londen : De. Engelsche universiteiten blijven nog steeds coalitie-vertegenwoordi-gers in het parlement kiezen. De Londen-sche universiteit heeft sir Philip Magnus met 10.220 stemmen herkozen. De welbekende Fabian-socialist Sid ey Webb, candidaat van de Labour Party, kreeg het merkwaar-dig aantal van 2141 stemmen, drie andere ( onafhankelijke cmdidaten kregen ieder onder de 1000 stemmen. Rester meldt uit Londen : Finer, minister van onderwijs, en sir Martin, coalitie- 1 unionist, zijn gekozen voor de vereenigde 1 Engelsche universiteit. Sir Philp Magnus, coalitie-unionist, is voor de Londensche universiteit gekozen en heeft den bekenden < arbeiderscandidaat Sydney Webb met 2810 j tegen 2141 stemmen veislagen. Een Sinn , Feincandidaat vers loeg den nationalistischen ; candidaat voor de nationale universiteit met 1 1644 tegen 81 3 stemmen. s uvergangsperiode in Engeland Churchill ovér de ooriogs-produktieReuter meidt op 22 Dec. uit Londen : In een gisteren gehouden redevoering voor vertëgenwoordigers van den handel, betreffende de maatregelen welke door het ministerie van munitie zijn genomen door de overbrenging van de industrie van oorlogs-op vredesvoet te vergemakkelijken, zeide minister Churchill o. a., dat de bezwaren minder groot bleken te zijn dan zij aanvan-kelij le leken. « Wij hadden toen de wapenstilstand ge-sloten werd, juist een geheele reeks gereed, uitvindingen van doodelijken aard, die ge-bruikt zouden worden in den veldtocht van 1919, als dat poodig geweest ware, zoodat ons munitie-departement in volîen gang was. De voorraden materiaal van allgrlei aard, te waarde van bijna duizend millioen pond sterling, die bijna iederen tak van handel in den lande beireffen, komen nu geheel en al ter beschikking. Dit ontzaglijk teveel aan voorraden zou een voorbeeld van « dumping » kunnen opleveren, zooals de econo* mische geschiedenis er nooit een kent. Gedurende October 1.1. was de gemid-delde productie van gevulde granaten 47.000 ton per w ek. Tegen het einde van dit jaar zullen bijna 230.000 personen de munitiefabriek verlaten hebben. Zij allen vinden snel ander werk en binnen enkele maanden zullen de grocte induslrieën weer als vroeger kunnen werken. » Hel bazoak van den koning van Italie aan Fraïkrijk Uit Parijs, op 23 December. — In den loop van zijn bezoek aan de legers, heeft de koning van Italië persoonlijk het kruis van verdienste overhandigd aan maarschalk Pétain en aan de generaals Maitre en Guillaumat. De koning van Italië en de prins ' van Piémont z n naar Italië teiuggekeerd over Dyon. De koning van Italië te Rome terug. Rome, 23 December. — De koning en de prins van Piémont zijn heden middag met 0>larido hier teruggekeerd. De koning en de prins werden door de menlgtç hartelijk on varigén; ook Orlando werd levendig toe-[uicht.Hevige slraatgeveoliten te Berlijn Uit Berlijn : Bij het slot en de hofstallen, die door marinesoldaten bezet waren, hebben verbit'erde straatgevechten plaats ge-had., De ga'rde-cavalerie-divisie viel het slot aan en nam de gebouwen ook onder vuur. Ten slotte trokken de matrozen, cp grond van een tôt stand gekomen vergelijk, af met een verlies van 68 man aan dooden en gewonden. Berlijn, 23 Dec. — Terwijl heden avond, in verbard met het aanstaande K'-rstfeest,' geweldige menschenmassa's zich in de straten verdringen, worden weder ernstige onlusten voorbereid, welke een bloedig karakter dreigen aan te nemen. * * * Het Slotplein en de gebouwen der keizer-lij'te stallen zijn het toon,eel der onlusten. Matrozen; blijkbaar aanhangers van den Spartacusbond, bedienen daar v.-rscheidene nachiengeweren, waarmede reeds herhaal-Jclijk geschoten is. De gehee e omgcving is Tiilitair afgezet en zelfs personen met !:aar-en van de politie worden terug^ewezen. Het verloop van dien nieuwen opstand, velks oorsprong en doel nog onbelend zijn, s nog niet te overzien, Naar verluidt zouden Liebknecht en andere Spartacusieiders zich veer bij de opstandelingen bevinden. Uit Bremen komt het bericht, dat de ioldatenraden aldaar, met het oog op de ongste woelingen in de oude handelsstad vaarbij de onafhankelijke en Spartacus-lanhangers ten laatste de overhand^kregen, îet standrecht over het Bremensche stad-igebied afgekondigd hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes