Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

841 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 21 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p26pz52f9x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V!E«DÇ JAARGANG — NUNIIHER 117» fRIJS ; tO CENTIEWIEIC WOENSDAG, 28 AUGUSTUS l9l* '■u ■ ^ ONS VADERLAND I STICHTERS : J. Baeckolandt «h fi. Tempera Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstel en Beheer : J. BAECKELAKDT 81, rue Neuve, CALAIS IîVSCimiJVIIVGEiY Per maand Belote FranlfHJk JEngreland-RoIIand 3.50 ï*«r trlmest.ei* » 5«00 » 6o50 » ÎO.OO R"CHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND IlVSCHRÏJVmGEIV VOOR SOLDATES Per w€ek (7 dageil) 0*35 deze inbohrijvinqen diencm mit minstcn» u«« mann(| -f .ï^rt 4© nummer8 ineens aanoevraagd en dagelijlf 1ct xiuattuu ««j»*-* aan hetzelfde adrel gezonden te worden GEEN VERWARRING Ik zou niet graag hebben dat de uit-, eeDzettingen, door Jef van Bouckhout ! in dit blad gegeven, zocder tegen-spraafc werden aasgonomeii. Daarom dt zo ens-ele regelen. De monier, op dewalkede schaidslijn tu s s ch an een letterkuadig tijuschrifî eu een dagblad worden weggeveegd, heeft mij, eeriijk geeeid, verbaasd. De theorle over de roeping van den kuns-tenaar ten bato van het gemoeno best berust zonder twjjfel op scholastieke ouaaiitastbaarheid, — maar zij brangt mij da argutnantatie te binnen van den vromeu domiaee die de vereenvouàig-dn spelling uit den booze acht?e op gro .ïd vau een «ijbeltekst. A tes komt hi?E op naer da noodige scliaiieericgeo op het oog te kouden en de iakea niet af te haadelen met een si fptiatiscu s y logisme. B-wijsun dat een letterkuadig tijd-schriit uu eenirmal iet3 anders is dan eeij uagblad ? Dat is eau even droeve taak als opan deuren inloopen. Ver* beeld u « 0 js Vadtrland » met een ko* loui vcTicu van Karel Van de Woes-ly jo en een paar taferaelen uit Ver-scflave's Judas, in fraaia afwisaeîing ' met hot laatste nieuws over Bolo Pasja t de zegeberichten van de Marne en de solo-siims van de week. Dit onder3cheid latan uitkoHteiji. zou ongevesr deseifde pocing zijn aîs bat beschrijvan vaa den sma&k van het witte brood, lijk Giibert Mioslray Mj een andere gelegenheid opmerkte : ieder weet het en wie het niet weat kan het niet letran. Hetis wel een pijolijke vaststelling 1 ta sien hoe de opvattiugen over kuast en kuastanaar, en spcciaal over 't geen men volfcskuast gelieft ta noemeo, op verbluffende wijze gehuwd worden aan beschouwingen over drankbestrij-diug, goitenvertekering en andere volksverheffende bestrevingen. Da grondoorzaak van dit abuis is stellig een zaer te prijzen geest van aposto-laat ; maar, in Gods naam, men vargete niet dat in dit domein er geen sprake kaa zijn van assimilatie of goeden wil. Met Dirk Van Siua betraur ik dat geen ietter^undig tijdschrift tôt stand wilde koman» Waarom het er niet kwam is een zaak van gawetensondar-zoek bij vele menschen. ? Fiiip DE PILLEGYN. Dp DE GRUYTER TE KALES Da voordracht die Dr De Gruyter Zomdag a*ond in den Mercier-kring te Kalea hield, had een talrijk soldafen-publi k uitsrelokt. De zaal was zelfs veel te klein om al da luister^raga toe-hoorders bahoorlijk te kunnen bevat-te . De meesten hoorden er-hem voor 't eerst aan het woord ; allen, die dezen kunstavond hebben bijwoond, moeten iristemmen met den welverdiendan U>f die zijn uitstekend declamat< 1-3 talent in dit blsH en elders raads ward. foege-zwaaid- Al de schakeeringen van het m°> schelijk gevoel, al de visiss van «choonheii, die beslotan lag8n in de voorgedragen stukken, wist hij op tref-fendfl wM>e uit te Hii naa een teuzs &eaaan uit da wer-kan van moderne Noord- en Zuid-Ne-d^r andscba schrijvers en wel zoo ver-scheiden dat iedereen er iets naar zijn gaciing vond. Zoo komt het dat niet iedereen van het volledig programma' ten voile heeft genoten, des te meer daar Garter, van wie hij een brok « Zieîsleven is Muziek », en Vande Woestyae, van wie hij « Hat lied van Ptaaon » ten besta gaf, voor velen, zon-df r een vooratgaand nader inzicht in die teer*fijne of sterk grieksch getinte ! kunst, slechts in geritige mate geniet- ! basr mogan heaten. Al<?emeenan bijvai j oo stten daarentageu Priam's « Aan een Meisje », de Mont's « Het Hi-ja van mijn ezelken », H. Swarth's « Een lied van de zae », Gezelle's « Mijn ziel is als een blomgewas », « 0 onvervalscbta pracht », « Daar zijn nog blijde dasren in 't leven », R. De Clercq's « De Appel» enRodenbaoh's «KlokkeRoaland». Ook : « Ik houd van proza », waarin L. Van Deyssel op aangrijpanda wijza met weergaloozen rijkdom van beelden en pracht van woordsreluid zijn liefde voor zijn taal en kunst, uitsesproken Jieeft,vial over 't algemeen goed in den smaak. Het applaus dat na de voordracht vao « Klokke Roeland » in de zaal losborst, was dan ook eon luid-getuigende hulde aan De Gruyter's kunst en e^ bawijs hoe de ziel van dit eenvoudig-machtig gedicht van onzen grooten Vlaamschen levenwekker in eenklank versmolten was met de grooto liefde en het krach* liger dan ooit heroplevend streven naar herwording, die de haï ten ojuzcr joy ïens bezielt. V DE BRITSCHE OPTOCHT Ludendorff spreekf over v«rraad Brltsche front, 25 Oogst. Aile dagen vordoren de verbondanen eenig;e Km naar het 0. sedort de Brit* sche troepen de Ayette verlieten llgrgen hua de wegen tp8n naar Courcelleu-le-Comte,GoumIecourt, Er?Iller3, St-Leger Oolangs was het ln de richting van Vaulx-Vraumont dat de Britten hun spar*uur opeaden, dat da tanks over de hiriderpilfen kropen en de linietr jepen j in klatne groepen vooruit slopeu, achter ieder hoogte zich verschuilenda en in de granaatkratsrs zîch verstoppinde. ; Dag en racht trekken de Tommies vooruit. 't Was in volien nacht dat het voetvolk en tanks Gomecourt innamen en 500 Duitschers in veiligheid brach- ■ ten. De Duitschers zenden de eene afdee-llng na da andere in den vuunven, maar niets schijnt bij machte de B Itten te ' stulten. De vorbondenen hebban de bovenhand , in vîiîîgtuigon en tanks en zij doen die ; meeruerheid duchtig «evoelen. 't Is ciet , i enkel da hougsie overhs'den die onrus-' t'.g zij ), geheel het Duicscha legor oe-' glnt te schrikkan. De orders van Lu ;en-doff vermesiigvuIdSgen dat het plezier , is ; de eene spreke over tucht, de andere over telîfoofiÎDrîchtït'g ; over antwoor» ' den die men moet gevexi in gevai men - gevàt'gan wordt, over het verbod brief-l 'wisselicg op zak te dragen die uit j | Du'.tschland Somt, enz. . j Dit allés draagt het msrk der angst. : : Oai niet te beke«nen dat F<->ch hem over-• hserscht, roept Ludendorff dat hij ver-i radan v/ordt, dat men de gaheimen aan i vijand ovarlevert. [ De eenvoudige DuHeeha soldaat Is , ontmo8digd, 't is dat hij weet wat er gaande is. Hoa dat ? Da Engfisehen kwsmsa ta wste dat 1 do Du-tsciie oppsrwtaf zorgvuldig alla ' teganhedan wist te verzw'îge». Zijdruk-. tea de legerbsr.chten in't Duitsch en-voegden an kaartan bij. Zij zonden die l berichten naar den vijand bij middel van balonnekens. Duitscho onderofflcie-1 verklaran dat de vliegdienst verantwoor-) deliik is voor de ramp en dat zij met s de joege sol'Jatsn niets kuonen uitrîca-. ten in zoo'n b&rden verdedigingsstrijd. Wel icgelichta offlcîcran bekennen dat de partij voor hen verloren is. i Ziehier wat bijna al de off'.cieran deoken die gc7aogen ger oman -werien j den 8 Oogst door het leger van Raw-Iicson : Vol geestdrift trokkeri wij taa oorïosra ■ en tôt binst de laatste L :ate, tôt halfi » Juii waren wij vast ovartuigd na Frank- i i rijk en Engeland verslagen ta hebber, . den vrede te ku ir.an cpdricgen aan d verbondenen. Nu ku jnea wij erk:l vpr wachten dat da vernondenen «en vrieni '• scbappelljkeu vrede tu.içn biu.tjn nitt Duitschland. Een andere, noolt hebben wij BeJg!e noch het Noorden van Frankrijk wiHen -aanhechten en wij zijn zelfs gen6igd de ; kwestie van Elzas Lotharlngen te be- / spreken. < Ziehier het gedacht van enkale offb ^ cleren door 't leger van generaal Raw- t 1 iinson gevacgen gecomen voor vijftian .< ! dagon. j i ie OosfenrijksGEe troepes m Fraskrijii j' Parijs, 25 Oogst. De troepen van Oosteerljk schljnen er * weinig opgesteld in Frankrijk ta vech-• ten, zooals blijkt uit de houdlng der ; krijgsgovangenen di« da verbondanen naman. Zij wardan cp dit front overgabracht om er de Dultscha iegerafd?elingen af te . lossen, dio beter gebruikt kunnen wor« ' , den op de maest bedrai^enda puntan. £ Dit vervangen is een klaar bewijs van de vsrminderlng der gelai storkte in do Duitscha legers. Het duitsche bevel verspeelt zijne laatste troepen, ar< zoo er de gevolgen . van wil drasten 't is dat een dringendo r noodzak3lijkht,ld ?r toe verplicbt. 1 De Oasteerijksche troepen die v/ij be-stadïgsn, warden ecrst bestamd om de . straken te bezetten door de Duitschers ' veroverd of nog te veroveren. < Toen hij zijn aanvalbev/aging den S 15 Juli begon, twijfelde Ludendorff . geen oogenbiik aan bat welslagen. Hij had ailes voorzien, zelfs de bezetting \ van het veroverde gebied door Oosten- , rljkers. Hij had ai!«3 voorz!e«, behalve , de nederlaag. ; C De sktifel der verde&giag De « Observer ? : De steliing tusschen Laon La Fère, '] vôôr deweike de l'AUetta vloeit, langs j beide oevers bazet door overheerschen- * [ de hoogtt^n, met daarbij de toppunten van Gobais, vormt den siautel van ge- ] heei den toestand op 't front in Frankrijk. Indien maarschalk Foch deze stei* ling verovert, bedraigt hij rechtstreeksch de twee bijzondersta lijnen van den Duitschen aftocht : eene langs Chimay, , de andere langs de spoorlijn Parijs K>u» len laDgs de valleien van Sambcr en Maas. Do steliing is zekar een der groot-' sto strategische versterkingan. Maar zij kan omgBzwpnkt worden, zooals Napo-j ieon in 1814 dit beproefde maar mSsIuk-te, langs Berry-an-Bac tusschen Reims en Craonne, aan den rechterkant, of ( door een optccht. de Oise volgenda, aan ' den linkerkant. Gfneraai Gouraud houdt ; buîten twijfel het ooe; gevestigd op Bar« 1 ry-au Bac, zooals Nivel verieden jaar, maar da Duitscher? w°tan waar het awakke pu*:t is en z^j hebben de steliing wrstsrkt, door machiengeweernesten, die moeilljk te vernielon zijn en onmo-gelijk te vermijden. , » " I De ftelgen Duiîscbe nederlaag De « New Yurfc Herald » : De. Belgische bevolliicg kAnt da Duitsche nedarlagan aan de Marne en da Ourcq, door dan voor'oljtocht van onon* ] derbroken trainen, dio gekwstst^n ver* , voeren langs Naman, Aarlen en Virtan. De spoorhallen, waar sedert den 10 Jnli t deze" processia van treinen vol gekw?t-stan doorrijee», zijn ZQodariîg ovcrstelpt dat veie oogelukkea pîaats grepan, aie ! het le ven kostten aan maniga gekwatsten. Eon dael der gewondan biijvaa in de i Balgïscha Ardennen, die eea machtiçj groot hospitaalveld gaworden zij a. En g alhoawel de burgerfijke bevolkiug op r afstand gehou l'en wordt, beeft zij noch-tans genoag gezien ona ta wetan dat vala gekv/ctsteu sterven bij gebrek aan ge-nes-smiddelan, vooral aan kirm loodende stoff m en dat de tetaaos \ele slachcof-fers mas»kt. i-1 I Dtf vredesvoofwaard^îi vaa Âm rika Washington, 25 Orgst. S">nat°ur Lodge, sprekende voor de sénatoriale coinmissia voor Buiten'and schaZakan taa voor te?l* der oproepïngs-wst, stelde da leden op hu^na hoade te* jjen de Duitscha vradespropoçranda. M. Ladge v^iklsarda dat Duil«ch'an<î' mo*.st gadwoag«>a w.ir iau tôt ,;ea vre e | en dat man rie.t mccht on-arbacd !sn alvorà's de vijaud bu.ten staat jjtstslo wjrd nog ooit den wertiavrede to vt^r-storan.M. Lodge heeft fel-sar bpp iald we'tki t vot-TWat-rdan m^n Uukttch'a a nioes'. oi'l i» s j ujiiit.msn : \ De volledige herstelling van België ElzaS'Lotharingen zonder voorwaarden lerug aan Frankrijk en de betwiste pro-i>inciën aan ltalië ; de zek.erh.eid van Griekenland ; de onafhankelijkheid van Servie, Roemenië, Polen en de S la v en ; de bevrijding van Rusland van aile Duitsche inmenging en de teruggave aan Rusland van de streken door 'l verdrag van Brest Litovsk ontnomen. Konstantinopel moet een vri/e haven zijn en PalesUna moet nooit meer onder de heersehappij der Turken staan. LAATSTE UUR ; t ôwgevser 5© Duitsche afdee- ! liages erkent op *t Engelscb front slïeen Parijs, 25 Oogst. ] Oo 't Eogolsch front zija er weer drlj , nieuwa afdeelingen erkend. Dit maakt dus sedert 8 Oogst een vijftlgtal afdee» lingen. ^ ] TusschenliomsY der Oostetsrijkers op ©as frosit Parije, 25 Oogst. De Oostenrijkers die zich op ons front 1 bevindan makendeel uit der Wacht. Van eed andere kant meldt men hunne tus- ■ schenkomst in Picardië met lichte obu-ziers van 10 ctm., alsook zware van 18 en 30 centimeters. Mâîîgm's buiï Parijs, 25 Oogst. Volgens de briefwisselaar van de « As-soc'atad Press», zou Mangin's leger 13 000 man en 300 kanons hebben buit-gemaakt.Meerdssî2O.OO0gev«îîgeiien Parijs, 25 Oogst. ^ Het getal gevangenen door de Britten gemaakt sedert 21 Oogst beloopt onge» veer 20 000. Geweldige gevechtesa j Parijs, 25 Oogst. I De laatste berichten van 't Engelsch < front m^lden dat de gevechtan er bijzon- j der gewaldfg zijn en dat dorp^n dikwijls van hand verando^an. De Eagelgchen . blljven noehîan3 âe bovenhand behou-den.De s*a?.iënvaa Lux^m&isrg gebombsrdeerd Londen (Offîcieel). — Wij bombar-deepden de sUtiën van Bettemburg In "t Gsroot-Hertogdom Luxemburg gelegen. Vliegrit ©p SC»l«s Officîee! berlcht. — Kiîes haeft nog-maals het bczoe'î ^ekresea van Duitscha vllacrors, van af 22 u 30 tôt middernacht. Motorgeruchten werden waarganomen boven en zulds dar stad. Zij wierpon 1 oenlge bomman in 't omliggende. 1 Er zijn geene slacbtofïers noch schade. , 't Einde van dsn rit werd geblazan om ■ half éé î. i ! • Duinkerken gebambardserd ; (Officieel.) i la den nacht van 24 25 Oogst vlogen Duitsche viiagars boven Duinkerken en omstreken, Zij Uetan een twintigtal bommen vai-kn. Gr^ane slachtolïirs noch schade. i Ue gevechten op de AiieHs Erge iegenaanvaîîsn der vui'schers verforokea De Duitsche leg-ena^nvatlen in de streek van j Cr<5cy-a'i-\îont waren bijzondor ery. Zij wer- ' tfën afgeslagen met ove groote verliezen voor i h^in. Het echijnt dat de vijand al zijn best deed i ' oai de vooruitgang zooveel mogelijk te hindf!-ren en de na ij'ieid der Ail.'tte vrij te d ak^n. f Oit aies was iiit'eloos. Di îjai lelijko toap'ii werden onde- o is vu1 r gonomt n en ; lid ri sclir kkel jke v r! ezsn. ; ( 'veral weerst nden o ze dappere bo!'?ten . swd .ten t n deia den ge. n '.uim Iveed aehter-u,t.De 1 e Irijvig! oid v^n 't ar il eri^ce chu t' i;i't h \ig aaiiL.oudvn in g.n^.h de &trcek. — \ 1C. P. OP DE AVRE NEMEN DE FRANSCHEN FRESNOY-LES-ROYE EN ST-MARD OP DE SCARPE VEROVEREN DE BRITTEN WANCOURT EN MONCHY-LE-PREUN BE AMBTEL1JKE ME£SE©EELI!^GEH FRANSCHE LEGERBERICHTEN VAN 26 OOGST 15 u. Nog al erg artllleriegevecht binst dan nacht In de streak van Roya en Beu-vraignes en tusschcn do Ailette en de Ai«tse. Twee vijandelijke verrasseade aaavaï-len werden afgeslagen in da Vogezen. WM namen eenige gevangenen. Kalme nacht elders. 23 u. Van waerskanten da Avre Ieverden wij twaa lokala gevechtan en bezetten Cras* toylesRoye en St-Mard, ondanks den hevigen tegenstand des vijands. Tôt hiartoe namen wij 600 man ge-vangen.In da Vogezen sloegen wij eenige Duitsche verrassende aanvallan af. Kalmte op 't andere gedeelte van het front. EMGELSCHE LEGERCERICHTEN VAN 26 OOGST 15 u. Ten N. vaa Favreull Ieverden onze troepen een gevacht met de bajonet waaïbij de vijand groote verliezen leed. ' Eenigo gevangenen bleven In onze han» den. Danzeifdan avond viel de vijand op- ~ nl'eusv aan in de nabijheid van Favreull, doch zonder bijvaî. Favreull is In onze handan en wij vordarden nog verder op. Ten N. van dit dorp verbeterdan wij onze stelliagan t*n Z-'O. van Mory en ten W. van Cro!s!lles. , Het ragent gawaldig op gaatch de ge-vechtsiijn.Dezen morgen om 3 uren vielan onze troepen aan in 't vak van de Scarpa.Man . meldt dî».t zij vele gevangenen namen. ln 't rui-'elijk vak van 't front hebben wij Hchtjes vooruitgang gedaan op de beide oevers der Somme en In de richting van Maricou'-t. Gistaren avond viel de vijand verschal-dene malen heviç aan ten N. van Bapiu- , me, isi de nabijheid van Haucourt en , Favreull. Dla aanvaîlen werdea allen af- { geslagen. 23 u. D8zen morgen om 3 uran vîclen scot-scha, Kanadeescha en Londenscha troa-pau aan langs beide oavers der Scarpe, van CroSsalles tôt de nahijhcid van Gra-velles.Tan Z. der rivier overschraden de Ca-nadeez'i-n heel snel de eerste vijandelijke lijnen ea bazettan de' Oranjebarsï on-danks een stortregen. Dezen morfsn namen zij Wancour en Monchy-le-Preux, en vorderden nog verder op. , Biost dian tijd doorliepen Schotsche , tro .'pen het verlorsa terrala van la 1917, ] v'Groverdan hot eerste verdedigingS3tel- ( sel der Duitschers ten Z. van Gr*valle ea bereiktan do nab;jh*i-l van Rœux. D« fabriekeavaa acheikuodiga stoffea taa N. vaa Rœux zijn weer ia oaze haa-dea.Laags dea rechterkaat vervolgdea de Schotsche ea Londenscha troepen, die ln de vorlge dagen zich een doorgang baandan tusschen CroiseHas en Heninel, hunr.an aaevai. Oalanks het hovig vuur ! van raflchiiegev/eran en den wanhopl-' g?a tegenstand der DaHschers namen zij dltmaal al de hoogtan tusschen Croi« f siiles ea Heninel. | la dit nieuw vak maakten wij vele ge-vangsnan.Ten Z. op de beide oevers der Somme iorderan wij staeds. Austr^lirch^trc^-sn ver^v^rden Capry «n vorderden ten O. van dit clorp. Maer ton N. vorderden Eagelscha tr->»p3n naar Mortauban en besetten Bàzsntln-ie-Grarîd.L- kala gevechten op 't ander gedeelte vaa 't fr rt. W i r.î 'g^a no? vcoiuit op verschfeideat tu.tea. Eîaliaansch leg@rberichï 26 Oogst, 21 u. Bedrijvigheid onzer verkanners op gansch het front. Op de hoogte van den Asiago dedaa Engelsche en Franscha troopen verras», settde aanvallen on da viiandelijka liîaen en namen eanig* gevangenen. Nog andera gevangenen en eenig ma-teriaal werden buitgemaakt In de streek van den Grappaberg en op de eîlandea der Piava. Ten N. van den Tombaberg werden, vijandelijke verkanners op de vlucht ga«. dreven. Oostelijk legerbsrie^i 26 Oogst, 23 u. Grootere bedrljvigheid van artil'erie* geschut in de str8ek van Huma. In Albanie deden de Oosteiîrl'kers twea hevlge aaavallea tegea de Franscha en Italiaaascha steliingan, In de streek der rïvioren Divoll en Tomorica. Onze troppen sloegen die beida aanval'rn af en trokken zich dan — op order — Hchtjes achteruit om in aanraking te blijven m«"t da ltaliaansche troepen. Da Engelscha vllegers bombardeerden vljandige kantonnementan en de streek van D»mir Hissar. Da Sartischa vliegdiarist schoot een vijandîg vliegtuig neder In da str^a^ vaa Dobroroije. _ — ——nggmn i Rtt op de Beîgische ku@t Londen, 2ô Oogst. Yolgens een berifht uit Amsterdam aan da dagbiaden, zouden een tiental vliegers der ver-bonden9n een grooten rit liebben gedaan op da Belgische kusfc. (Havas.) Eeia Iweede stuk van verren dmcht d^or de EriHen veroverd Parijs, 26 Oogst. De briefwisselaar van de Agancie Havas meldt dad de Britten een tweede kanon van verren dracht hebben veroverd, nabij Chuignei (Havas). 33 usland. Ds strijd îegea de Soviets , E«sie verklaring _r van Lisowski Amsterdam, 26 Oogst. Sprekende g&durende eene meeting, gehou-den in 't Taurida paleis te .Petrogrde, verklaar-de Lisowski dat ailes was voorbereid te Mos-kowa, om tegan Petrograde op te trekken met de kre&t van « Weg mat het Qouvernemenf der Soviets. » Uteranle Oe strijd Yegen de Duitscbers Stockholm, 26 Oogst. Uit de « Gazette Rouge». — De opstande-lingen bezetten Schernikoff na het Duitscha garnizoen — een 2500 tal man — te hebben uitgemoord. Zii maakten de kauonnen eerst buit en trokken dan achteruit, bij 't aankomen van versterkingstroepen. De rpstindelingen vermoorden ook het Duitsche g^rnlzoan van Nejin. Twee dagen waren z j meester van Starodoub. Zij bezetten steeds Kronpet, De opîtand wint langs om meer veld. w w wi—a——^ Visminigeiî, schrij^l in op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes